353300/26.7.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/206948/10-5-2021 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όροι και διαδικασίες παραγωγής και επιλογής ειδών τρίτων που προορίζονται για πώληση και διάθεση από τα πωλητήρια του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) και καταβολής τελών χρήσης και απόδοσης ποσοστών από τις πωλήσεις» (Β’ 2071).

(ΦΕΚ Β’ 3635/06.08.2021)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 248).
β) Του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 153).
γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
δ) Του Π.Δ.4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει.
ε) Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/206948/10-5-2021 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όροι και διαδικασίες παραγωγής και επιλογής ειδών τρίτων που προορίζονται για πώληση και διάθεση από τα πωλητήρια του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) και καταβολής τελών χρήσης και απόδοσης ποσοστών από τις πωλήσεις» (Β’ 2071).

3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) στην υπ’ αρ. 25/16-7-2021 συνεδρίασή του.

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/347725/21-7-2021 Εισηγητική Οικονομική Έκθεση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/206948/10-5-2021 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όροι και διαδικασίες παραγωγής και επιλογής ειδών τρίτων που προορίζονται για πώληση και διάθεση από τα πωλητήρια του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) και καταβολής τελών χρήσης και απόδοσης ποσοστών από τις πωλήσεις» (Β’ 2071), ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.Τα ποσοστά προμήθειας που αποδίδονται στους εκδότες για την πώληση των εκδόσεών τους καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ο.Δ.Α.Π. και αναρτάται στο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨, στο πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής του Οργανισμού.».

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ο.Δ.Α.Π. και αναρτάται στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια“, καθορίζονται τα υποχρεωτικά τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία ειδών που πρέπει να πληρούν τα πωλούμενα, επί παρακαταθήκη, είδη τρίτων, τα οποία διατίθενται από το δίκτυο πωλητηρίων του Ο.Δ.Α.Π.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία 206948/10-5-2021 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όροι και διαδικασίες παραγωγής και επιλογής ειδών τρίτων που προορίζονται για πώληση και διάθεση από τα πωλητήρια του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π) και καταβολής τελών χρήσης και απόδοσης ποσοστών από τις πωλήσεις» (Β’ 2071).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ