352975/08-09-2023
Μη διεξαγωγή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας από 11.9.2023 μέχρι 15.9.2023.

(ΦΕΚ Β 5386/10.9.2023)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. Θ5 του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

β) της υπ’ αρ. 15840/156612/4.10.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (Α’ 222): “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας”, όπως ισχύει» (Β’4788) και ειδικότερα της παρ. 22 του άρθρου 64 «Προϊστάμενοι τμημάτων» και της υπ’ αρ. 170949/ 23-8-2021 (Β’ 4163) όμοιας.

2. Τις έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες που επικρατούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν θα διεξαχθούν από 11.9.2023 μέχρι και 15.9.2023 λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 8 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ