35141/25.4.2023
Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

 

(ΦΕΚ Β 2757/25.4.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 7 του άρθρου 27 και της παρ. 8 του άρθρου 82 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57),

β) της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 263),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

ε) του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’ 99),

στ) του π.δ. 47/2023 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α’ 101),

ζ) του π.δ. 2/2021»Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ια) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

2. Την ανάγκη της απρόσκοπτης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων και Ελληνίδων ναυτικών.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη ρύθμιση λεπτομερειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες ναυτικούς στο εσωτερικό, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, ως ακολούθως:

1. α) Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοίο με Ελληνική σημαία, το οποίο προβλέπεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κινήσεώς του κατά την ημέρα της ψηφοφορίας να βρίσκεται σε λιμάνι δήμου διαφορετικού από αυτόν στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, στο δήμο του λιμένα στον οποίο πρόκειται να βρίσκεται το πλοίο στο οποίο υπηρετούν, με ονομαστικές καταστάσεις, που μετά την επικύρωσή τους με απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου, έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012.

β) Για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι πιο πάνω εκλογείς, με την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, απαιτείται:

βα) Να είναι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες, απογεγραμμένοι ναυτικοί, κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και να υπηρετούν σε πλοίο με Ελληνική σημαία, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31 του π.δ. 26/2012.

ββ) Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμου της χώρας.

βγ) Να προβλέπεται ότι το πλοίο στο οποίο υπηρετούν πρόκειται να βρίσκεται, με βάση τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κίνησής του κατά την ημέρα της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, σε ελληνικό λιμάνι δήμου διαφορετικού από αυτόν στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

γ) Οι ονομαστικές καταστάσεις των εκλογέων αυτών περιέχουν όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 και, όπου συντρέχει περίπτωση, ανάλογα στοιχεία αυτών, ενδεικτικά για το βαθμό και την ειδικότητα με την οποία κάθε εκλογέας ναυτικός υπηρετεί στο πλοίο. Επίσης, στις ονομαστικές καταστάσεις αναγράφεται υποχρεωτικά ο δήμος όπου αυτοί πρόκειται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Οι καταστάσεις αυτές συντάσσονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν, ο οποίος βεβαιώνει πάνω σε αυτές ότι οι εκλογείς που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις ανήκουν στο ανθρώπινο δυναμικό του πληρώματος του πλοίου. Οι καταστάσεις θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου και το αληθές του περιεχομένου τους από τον προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου όπου ναυλοχεί το πλοίο.

δ) Οι καταστάσεις αυτές, έντυπα των οποίων οι πλοίαρχοι εγκαίρως πρέπει να προμηθευτούν από τις κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες, συντάσσονται σε πέντε (5) αντίτυπα. Τα τέσσερα (4) αντίτυπα, παραδίδονται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 31 του π.δ. 26/2012, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας στην οποία πρόκειται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι παραπάνω εκλογείς και το ένα (1) αντίτυπο στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να εκτιμήσει τις αντίστοιχες ανάγκες κατά τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και την κατανομή των εκλογέων στα τμήματα αυτά.

ε) Οι επικυρωμένες από το Πρωτοδικείο καταστάσεις, που αποτελούν πλέον ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, αποστέλλονται αμέσως στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα, η οποία μεριμνά για την προώθηση τους στα εκλογικά τμήματα όπου πρόκειται να ψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί.

στ) Οι πλοίαρχοι των πλοίων που πρόκειται να καταθέσουν καταστάσεις στα οικεία πρωτοδικεία για εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους πρέπει να μεριμνήσουν για την παραλαβή αντιγράφου θεωρημένης κατάστασης από το οικείο Πρωτοδικείο. Επιπλέον πρέπει να απευθυνθούν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία έχουν διαβιβάσει αντίγραφο καταστάσεων, προκειμένου να παραλάβουν καταστάσεις κατανομής των ναυτικών στα εκλογικά τμήματα, στα οποία πρόκειται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

ζ) Οι ναυτικοί που σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους παραδίδουν στον πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν την αστυνομική τους ταυτότητα και το διαβατήριο, τρεις (3), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ψηφοφορίας. Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται με την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.

η) Οι αστυνομικές ταυτότητες και τα διαβατήρια φυλάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του πλοιάρχου σε ασφαλές μέρος και δεν παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ναυτικούς, παρά μόνο την επομένη των εκλογών.

2. α) Οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με Ελληνική σημαία, τα οποία κατά την ημέρα διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών βρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι δήμου, διαφορετικού από αυτόν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα του δήμου του λιμένος που βρίσκονται, όπως προβλέπει η παρ. 8 του άρθρου 82 του π.δ. 26/2012 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων αποτελεί η εγγραφή αυτών των Ελλήνων ναυτικών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 και η αδυναμία για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή άλλο έκτακτο λόγο, ιδίως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβη πλοίου, εγκεκριμένη τροποποίηση δρομολογίου, ειδικές επικρατούσες συνθήκες λιμένα, να ψηφίσουν στον τόπο που έχει ορισθεί με τους παραπάνω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

β) Για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 82 του π.δ. 26/2012 ως «Έλληνες ναυτικοί» νοούνται οι απογεγραμμένοι Έλληνες και Ελληνίδες ναυτικοί, κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου, εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμου της χώρας.

Με τον όρο «υπηρετούν» νοούνται οι ανήκοντες στο πλήρωμα πλοίου, το οποίο κατά την ημέρα που προ-βλέπεται στην υποπερ. βα) της περ. β της παρ. 1 φέρει Ελληνική σημαία.

γ) Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κατάσταση, που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο υπηρετούν οι ναυτικοί, ο οποίος βεβαιώνει υπεύθυνα πάνω σε αυτήν ότι αυτοί που περιλαμβάνονται στην κατάσταση, ανήκουν στο πλήρωμα του πλοίου και είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012. Η κατάσταση αυτή, για κάθε εκλογέα ναυτικό, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) Το ονοματεπώνυμο του ναυτικού,

αβ) το όνομα πατέρα και μητέρας,

αγ) το ονοματεπώνυμο του συζύγου, αν πρόκειται για έγγαμες γυναίκες,

αδ) το έτος γέννησης,

αε) τον αριθμό ναυτικού φυλλαδίου (Μ.Ε.Θ.),

αστ) το βαθμό ή την ειδικότητα, με την οποία υπηρετεί στο πλοίο,

αζ) το όνομα του πλοίου, τον αριθμό και το λιμάνι νηολογίου του.

Στην κατάσταση γίνεται μνεία ότι αυτή εκδίδεται για την ψηφοφορία κατά τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 82 του π.δ. 26/2012.

δ) Την ονομαστική κατάσταση μαζί με το αντίγραφο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της περ. στ της παρ. 1 προσκομίζει κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο πλοίαρχος στον προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου όπου ναυλοχεί το πλοίο, προκειμένου να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του και το αληθές του περιεχομένου της. Στη συνέχεια, η ονομαστική κατάσταση παραδίδεται απευθείας στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τμήματος από τον πλοίαρχο ή τον αξιωματικό του πλοίου.

ε) Προκειμένου να προβεί στη θεώρηση της ονομαστικής κατάστασης ο προϊστάμενος της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής λαμβάνει υπόψη:

αα) Το ναυτολόγιο του πλοίου,

αβ) το ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου,

αγ) τα διαλαμβανόμενα στην περ. γ της παρ. 2.

στ) Κατά τη θεώρηση των ονομαστικών καταστάσεων καταχωρείται από τον προϊστάμενο της Λιμενικής, Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου ότι θεωρήθηκαν καταστάσεις σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 82 του π.δ. 26/2012, με μνεία του Πρωτοδικείου που θεώρησε τους αρχικούς ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του συγκεκριμένου πλοίου.

ζ) Πριν από την θεώρηση, ο προϊστάμενος της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής ελέγχει από το ημερολόγιο γεφύρας του πλοίου αν έχει γίνει θεώρηση άλλης κατάστασης σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία από άλλη αρμόδια Αρχή.

η) Επίσης, ο προϊστάμενος της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής, πριν από τη θεώρηση, ζητά από τον πλοίαρχο να του επιδείξει το θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο αντίγραφο ειδικού εκλογικού καταλόγου του πλοίου, προκειμένου να διαπιστώσει ότι οι αναφερόμενοι στις υπό θεώρηση ονομαστικές καταστάσεις της παρ. 8 του άρθρου 82 του π.δ. 26/2012, περιλαμβάνονται και στον αρχικά συνταχθέντα ειδικό εκλογικό κατάλογο. Γ ια το λόγο αυτό, οι πλοίαρχοι πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη παραλαβή θεωρημένου από το οικείο Πρωτοδικείο αντιγράφου ειδικού εκλογικού καταλόγου.

θ) Ο εκλογέας ναυτικός ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα με το ελληνικό ναυτικό του φυλλάδιο, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά της παρ. 4 του άρθρου 82 του π.δ. 26/2012.

ι) Επισημαίνεται ότι η παρ. 8 του άρθρου 82 του π.δ. 26/2012 έχει εφαρμογή, μόνο αν το πλήρωμα του πλοίου είναι εγγεγραμμένο στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 και για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλο έκτακτο λόγο, ιδίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, βλάβης πλοίου, εγκεκριμένης τροποποίησης δρομολογίου, ειδικών επικρατου-σών συνθηκών λιμένα, δεν είναι δυνατή η ψηφοφορία του πληρώματος στον τόπο που έχει ορισθεί με τους παραπάνω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

3. α) Αυτονόητο είναι ότι στους Έλληνες ναυτικούς παρέχεται η δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, εφόσον δηλώσουν την πρόθεσή τους στον πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν, ο οποίος κρίνει για τη χορήγηση ή όχι σχετικής άδειας, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του πλοίου.

Οι εκλογείς αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή βεβαίωση του πλοιάρχου ότι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

β) Με σκοπό την παροχή δυνατότητας άσκησης του εκλογικού δικαιώματος σε μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων ναυτικών – μελών πληρώματος πλοίων, που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους συστήνεται στους πλοιάρχους των εν λόγω πλοίων, να χορηγούν, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών του πλοίου κατά την ημέρα ψηφοφορίας, άδεια απουσίας, που να καλύπτει τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους από αυτόν. Αυτονόητο είναι ότι στους ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 πρέπει να χορηγείται η απαραίτητη άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

4. Μέλη πληρώματος πλοίων που δεν πρόκειται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις ως άνω εκλογές, ιδίως λόγω υπηρεσιακών αναγκών πλοίων, πρέπει να εφοδιασθούν με σχετική βεβαίωση του πλοιάρχου, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι μη άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

5. Ναυτικοί που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και απολύθηκαν ή πρόκειται να απολυθούν πριν από την ημερομηνία διενέργειας των σχετικών εκλογών, δεν μπορούν να ψηφίσουν με τους εκλογείς του πλοίου από το οποίο απολύθηκαν και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου έχουν περιληφθεί.

Οι εκλογείς αυτοί πρόκειται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Για το σκοπό αυτό, ο πλοίαρχος του πλοίου από το οποίο απολύθηκαν πρέπει να τους παραδώσει την αστυνομική τους ταυτότητα και το διαβατήριο. Παράλληλα, την ημέρα των εκλογών, με μέριμνα του πλοιάρχου, πρέπει να ενημερωθούν σχετικά οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων στα οποία εντάχθηκαν για να ψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί, βάσει της εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, καθώς και το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Στο σχετικό έγγραφό του, ο πλοίαρχος πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του πλοίου και του ναυτικού καθώς και την ημερομηνία απόλυσής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 25 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Ναυτιλίας και Εσωτερικών  Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ