35113 ΕΞ 01-08-2023
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Δημόσια Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 35113 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 4925/04-08-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2,3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (A’184) και ιδίως τις παρ. 50 και 51 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με το άρθρο 84.
3. Του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας» (Α’ 206) και ιδίως του άρθρου 12.
4. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
7. Του ν. 4873/2021 «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 248).
8. Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 6216/2023 με θέμα «Λειτουργία της δημόσιας βάσης δεδομένων και του ειδικού μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.)» (Β’ 2300).
9. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
10. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
11. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
12. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 96).

Β. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Τα αιτήματα διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών των υπ’ αρ. 19810/23-5-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0» 19811/23-5-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», 19812/23-5-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» και 20205/28-6-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία
«Διάθεση στοιχείων Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών (ΜΚΠ) του ΨΥΔΗΠΕΕΚ», στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.& Ψ.Δ.

Δ. Τα υπό στοιχεία ΔΟΚΟΙΠ/ΤΔ/Φ.2/οικ.11403/6.7.2023 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0», ΔΟΚΟΙΠ/ΤΔ/Φ.2/οικ.11400/6-7-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», ΔΟΚΟΙΠ/ΤΔ/Φ.2/οικ.11401/6-7-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» και ΔΟΚΟΙΠ/ΤΔ/Φ.2/ οικ.11404/6-7-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Διάθεση στοιχείων Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών (ΜΚΠ) του ΨΥΔΗΠΕΕΚ», με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ε. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΔΔ με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

ΣΤ. Την υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).

Ζ. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης» (Β’ 2435).

Η. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Θ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με το στρατηγικό σχεδιασμό.

Ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Δημόσια Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ)» του Υπουργείου Εσωτερικών:
– «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0»
Σκοπός διάθεσης της υπηρεσίας είναι η ταυτοποίηση νόμιμου εκπροσώπου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών ή Κοινωφελών Φορέων. Η διάθεση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 6216/07.04.2023 και συγκεκριμένα το άρθρο 3.
– «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)».
Σκοπός διάθεσης της υπηρεσίας είναι η άντληση στοιχείων φορολογικού μητρώου για τα μέλη Οργάνωσης Κοινωνίας των Πολιτών ή Κοινωφελών Φορέων. Η διάθεση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 6216/2023 και συγκεκριμένα το άρθρο 7.
– «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα».
Σκοπός διάθεσης της υπηρεσίας είναι η αναζήτηση και δέσμευση ηλεκτρονικού παραβόλου που καταθέτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της Οργάνωσης Κοινωνίας των Πολιτών ή Κοινωφελής Φορέας. Η διάθεση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 6216/07.04.2023 και συγκεκριμένα το άρθρο 7.
– «Διάθεση στοιχείων Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών (ΜΚΠ) του ΨΥΔΗΠΕΕΚ».
Σκοπός διάθεσης της υπηρεσίας είναι η άντληση στοιχείων φορολογικού μητρώου για τα μέλη Οργάνωσης Κοινωνίας των Πολιτών ή Κοινωφελών Φορέων. Η διάθεση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 6216/07.04.2023 και συγκεκριμένα το άρθρο 7.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.& Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.& Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ