348600/25-07-2022
Επικαιροποίηση οδηγιών ως προς τη διαχείριση των αιτήσεων απονομής που εκκρεμούν στις Τοπικές Διευθύνσεις του e – ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4921/2022

Αρ. Πρωτ.: 348600
Ημ/νία: 25/07/22

Κεντρική Υπηρεσία
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27, Τ.Κ. 10439, Αθήνα
E-mail: gd.sintaxeon@efka.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Επικαιροποίηση οδηγιών ως προς τη διαχείριση των αιτήσεων απονομής που εκκρεμούν στις Τοπικές Διευθύνσεις του e – ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4921/2022»

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. πρωτ. 17/05-05-2022 Εγκύκλιος

Το με αριθ. πρωτ. Γ32/8/11-05-2022 Γενικό Έγγραφο
Το με αριθ. πρωτ. 249927/27-05-2022 Γενικό Έγγραφο

Με την αριθ. 17/05-05-2022 εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 48 – 54 του Ν. 4921/2022 και δόθηκαν οδηγίες ως προς την διαχείριση των αιτήσεων που εκκρεμούν στις υπηρεσίες του e – ΕΦΚΑ και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν άμεσα οι εισηγητές για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Με το αριθ. πρωτ. 249927/27-05-2022 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις/οδηγίες σε ερωτήματα που τέθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα Απονομών, αναφορικά με τη διαχείριση και διεκπεραίωση των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτήσεων προκειμένου να εφαρμοστούν οι εν λόγω διατάξεις.

Με το παρόν έγγραφο επικαιροποιούμε την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα Απονομών στα παρακάτω σημεία:

Α. Έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 – 54 του Ν. 4921/2022

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, Θα δημιουργηθεί σχετικό πεδίο στην οθόνη οριστικοποίησης του Διευθυντή, ώστε όταν επιλέγει την ένδειξη «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 4921/2022» να βγαίνει pop up λίστα με τις περιπτώσεις που προβλέπει η εγκύκλιος 17 σχετικά με την διαβάθμιση κινδύνου όσον αφορά την απόκλιση μεταξύ του χρόνου που ελήφθη υπόψη για την έκδοση πράξης απονομής σύνταξης και του πραγματικού χρόνου ασφάλισης. Επισημαίνεται ότι μέχρι να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή από την ανάδοχο εταιρεία, ο Διευθυντής της Δομής θα πρέπει να αποστέλλει εβδομαδιαίως σχετικές λίστες στην Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών (E-mail: ftsynt@efka.gov.gr υπόψη κου Φυτράκη) καθώς και στην Γενική Διεύθυνση Συντάξεων (E-mail: gd.sintaxeon@efka.gov.gr).
Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι όλες οι ενέργειες και οι αλληλογραφίες που εκκρεμούν στις αρχικές αιτήσεις απονομής συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων, θα παραμένουν ανοιχτές (πράσινο χρώμα), έως τη χρονική στιγμή που θα ολοκληρωθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος της απόφασης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όπως περιγράφεται στον Νόμο.

Β. Κατάθεση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47, παρέχεται από την έναρξη ισχύος του Ν.4784/2021, ήτοι από 16/03/2021, η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e – ΕΦΚΑ που καθίστανται συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ως αυτοκινητιστές ή μέτοχοι λεωφορείων δημόσιας χρήσης, να διατηρούν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση δύο (2) αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης της ίδιας κατηγορίας ή διαφόρων κατηγοριών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό δύο (2) ολόκληρων αυτοκινήτων ΔΧ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4784/2021 και άρθρο 41 του Ν. 4850/2021, καταργήθηκε η υποχρέωση κατάθεσης, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης:

Α. της επαγγελματικής άδειας οδήγησης

i. Για τους εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 16/3/2021 και εφεξής, καθώς και για όσες αιτήσεις ήταν εκκρεμείς κατά την ίδια ημερομηνία (άρθρο 55 του Ν.4784/2021).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για ήδη συνταξιούχους κατά την 16/03/2021 εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών.
ii. Για τους ιδιοκτήτες άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 05/11/2021 και εφεξής, καθώς και για όσες ήταν εκκρεμείς κατά την ίδια ημερομηνία (παρ.3 άρθρο 41 του Ν.4850/2021)
Τα ανωτέρω ισχύουν και για ήδη συνταξιούχους κατά την 05/11/2021 ιδιοκτήτες άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.
iii. Για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων, οι οποίοι κατά τη χορήγηση της σύνταξης τους καταθέτουν σύμβαση πρόσληψης οδηγού σε οποιονδήποτε φορέα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 41 παρ.4 του Ν.4850/2021
Τα ανωτέρω ισχύουν με την αίρεση των παραγράφων 1 και 2 του ιδίου άρθρου, όπου ορίζεται ότι: η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης ορίζεται στα 67 έτη, και ειδικά για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού σχολικού λεωφορείου, καθώς και του οδηγού τουριστικού λεωφορείου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μαθητών ορίζεται στα 65 έτη.
Επισημαίνουμε ότι η κατάθεση ενεργής Σύμβασης Οδηγού, εκ μέρους του ασφαλισμένου είναι υποχρεωτική προκειμένου να μην υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του, κατάθεσης του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης στον Φορέα.

Β. της άδειας κυκλοφορίας και της άδειας οδικού μεταφορέα για τους αυτοκινητιστές ή μετόχους λεωφορείων ή φορτηγών δημόσιας χρήσης για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 16/3/2021 και εφεξής (παρ.2, άρθρο 47 του Ν.4784/2021)
Η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για όλες τις κατηγορίες των απασχολούμενων συνταξιούχων.

Γ. Διαδικασία ακρόασης του άρθρου 46 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ Α’)

Με την αριθ. 24 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4935/2022 (ΦΕΚ Α’103) με τις οποίες καταργείται η διαδικασία του άρθρου 46 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ Α’1) περί της ακρόασης του ασφαλισμένου πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για την απονομή σύνταξης.
Η κατάργηση της εν λόγω διαδικασίας εφαρμόζεται αποκλειστικά στις αιτήσεις για απονομή σύνταξης που υποβάλλονται από 01/03/2020 σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4670/2020 (ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης), περιλαμβανομένων όσων ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 27 του Ν.4935/2022, δηλαδή κατά την 26/05/2022.
Επειδή η διαδικασία διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων βάσει του Ν. 4921/2022 εξελίσσεται σταδιακά βάσει των εφαρμογών που υλοποιούνται από την ανάδοχο εταιρεία, θα ακολουθήσουν έγγραφα με νεότερες οδηγίες μας.

Παρακαλούμε όπως, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων, λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών απονομής συντάξεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τυχόν απορίες τους που αφορούν στην άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ