348517/14-03-2024
Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 53 ανέργων α) πυρόπληκτων ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε’ κύκλος)
Ημερ. 14/03/2024
Αρ.πρ. 348517

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2024
Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 53 ανέργων α) πυρόπληκτων ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε’ κύκλος)

Ο Υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α’ 70)

2. Το άρθρο 51 του ν.1892/1990 (Α’ 101)

3. Το άρθρο 25 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88)

4. Το άρθρο 64 του Ν. 4430/2016 (Α’ 205) όπως ισχύει.

5. Την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4837/2021 (Α’ 178)

6. Τη με αριθμ.  19895/02-03-2022  ΚΥΑ (ΦΕΚ  956/Β’/02-03-2022)  όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.117468/7-12-2022 (ΦΕΚ 6230/Β’/07-12-2022)

7. Το αίτημα ένταξης του Φορέα Υποδοχής Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», με αρ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/25916/944/16-03-2022, με την αντίστοιχη κατανομή

8. Την με αριθμό 111759/17-03-2022 Απόφαση Ένταξης του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.

9. Την υπ’ αριθμ. 841/14.07.2022 (ΦΕΚ 3736) απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) στους Υποδιοικητές της Δ.ΥΠ.Α , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/17303/575/16-02-2024 έγγραφο, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την Υποβολή Υποπαραρτήματος του Παραρτήματος Ι για τον Ε’ κύκλο υλοποίησης του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,

11. Το με αριθμό 249373/22-2-2024 έγγραφο του Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. προς το ΑΣΕΠ.

12. Το με αριθμό 3187/2024//1/2024/06-03-2024 έγγραφο του ΑΣΕΠ, με το οποίο εγκρίθηκε η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α.

καλεί τους εγγεγραμμένους/ες στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.,
α) πυρόπληκτους ρητινοκαλλιεργητές και
β) πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα (εφεξής Ωφελούμενοι/ες) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (εφεξής φορέας υποδοχής), για την ανάγκη λήψης μέτρων στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και ορίζονται στο Παράρτημα I της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 15/03/2024 και ώρα 11:00 έως και 02/04/2024 ώρα 14:00 στον διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πλήρους απασχόλησης διενεργούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης ανέργων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό αναφέρεται στα ανωτέρω 1 έως 9 έχοντας υπόψη του προοιμίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΣΤΟΧΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.1. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:

την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των πυρόπληκτων ρητινεργατών των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και την άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα προβλέπει την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα για την υποστήριξη του προγράμματος.

1.2. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού (εφεξής Ωφελούμενοι/ες) σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εφεξής Φορέας Υποδοχής).

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των υπηρεσιών τοποθέτησης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις εργασίας των υπηρεσιών τοποθέτησης, η χρονική διάρκεια, οι όροι της απασχόλησης και οι αμοιβές των ωφελούμενων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.- ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
2.1. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος είναι η Δ.ΥΠ.Α. Επίσης, η Δ.ΥΠ.Α. είναι φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των φορέων υποδοχής και των Υπηρεσιών Τοποθέτησης τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων και καθολικών διοικητικών επαληθεύσεων στους φορείς υποδοχής και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών και του Φ.Μ.Υ., στον Φορέα Υποδοχής και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

2.2. Ως Φορέας Υποδοχής, σύμφωνα με τα υπό στοιχεία 7 & 8 του προοιμίου, ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης του Φορέα Υποδοχής, οι οποίες δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εξειδικεύονται και καθορίζονται στο Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2.3. Οι ανωτέρω Φορείς Υποδοχής ή και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης οι οποίοι θα απασχολήσουν τους ωφελούμενους, θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στη Δ.ΥΠ.Α., προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Επιπλέον, συμμορφώνονται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως εκείνες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ / General Data Protection Regulation – GDPR) -της νόμιμης συλλογής, τήρησης και φύλαξης των πληροφοριακών στοιχείων (microdata) των ωφελουμένων, τα οποία προστατεύονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα οποία διαβιβάζουν στη Δ.ΥΠ.Α.

2.4. Υπεύθυνος τήρησης και φύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ωφελουμένων ορίζεται η Δ.ΥΠ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Φορέας Υποδοχής και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης στις οποίες θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι καθώς και ο αριθμός των διατιθέμενων θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα για τον τρίτο κύκλο περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
4.1. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελούμενων, ανέρχονται σε 1.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι/ες δεν απασχολούνται πέραν του νόμιμου ωραρίου εργασίας.

Για τους/τις ωφελούμενους/ες του παρόντος προγράμματος ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση του προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δημόσιο και οι κείμενες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

4.2. Η Δ.ΥΠ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, καλύπτει:

α) τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές αμοιβές) των ωφελούμενων που απασχολούνται στον Φορέα Υποδοχής/ή και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης,

β) τις ασφαλιστικές – εργοδοτικές εισφορές του Φορέα Υποδοχής/ή και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης,

γ) τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και

δ) τις δαπάνες που προκαλούνται για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4808/2021 (Α’ 101)

Εκτός από τις ανωτέρω δαπάνες, καμία άλλη παροχή, αποζημίωση ή ενίσχυση στους ωφελούμενους, δεν είναι επιλέξιμη, από τη Δ.ΥΠ.Α., πέραν των όσων ρητώς αναφέρονται στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση και την με αριθμ. 19895/02-032022 ΚΥΑ (ΦΕΚ956/Β702-03-2022 ), όπως ισχύει.

Για κάθε ημέρα απουσίας η οποία δεν οφείλεται σε άσκηση νόμιμου δικαιώματος (άδεια, βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια, ανυπαίτιο κώλυμα των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα), το οποίο δικαιολογεί αμοιβή, περικόπτονται αντίστοιχα οι ακαθάριστες αποδοχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τους ωφελούμενους του παρόντος προγράμματος ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση του προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο και οι κείμενες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
5.1. Η παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α’205), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4461/2017 (Α’38) ορίζει ότι:

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), είναι δυνατή η ένταξη ομάδων ανέργων, με προτεραιότητα στους/στις μακροχρόνια ανέργους/ες και τις ευπαθείς ομάδες ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠ.Α., σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).

5.2. Η παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), ορίζει ότι:

Οι ρητινοκαλλιεργητές/τριές μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) διατηρώντας παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας.

5.3. Η μέγιστη δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος θα ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 63.000.000 Ευρώ και οι θέσεις των ωφελούμενων συνολικά σε όλους τους κύκλους έως τις 590.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2493) θα καλυφθούν από τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σύμφωνα με την με αριθμό 9858/3-2-2022 απόφαση ένταξης στο ΕΠΑ, και το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 23.950.811,00 € για τα έτη 2022 έως 2025 και για τα έτη 2026-2031 η υπολειπόμενη δαπάνη ύψους 39.049.189,00€, για την υλοποίηση του προγράμματος βαρύνει αρχικώς τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2493), και σε επόμενο στάδιο θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος ένταξης στο εθνικό ΠΔΕ 2026-2031.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
6.1. Η συνολική διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων ορίζεται στα επτά (7) έτη.
6.2. Οι ωφελούμενοι/ες θα απασχοληθούν στον Φορέα Υποδοχής και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης σύμφωνα με το γενικό ή ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους τελευταίους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
7.1. Ωφελούμενοι/ες του προγράμματος είναι:

α) άνεργοι/ες πυρόπληκτοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., που απώλεσαν το εισόδημά τους από την δραστηριότητα της ρητινοσυλλογής καθώς και την δυνατότητα ρητίνευσης για τα επόμενα έτη μετά από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021, και οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε πυρόπληκτες περιοχές εντός των ορίων των κηρυχθεισών το καλοκαίρι 2021 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχών των Δήμων Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βάσει σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η παραπάνω προϋπόθεση αποδεικνύεται για κάθε ωφελούμενο/η από την συγκέντρωση:

Α. κατ’ελάχιστον 50 ημερών ασφάλισης ανά έτος στην ρητινοσυλλογή, για τα έτη των 2018 και 2019 , σύμφωνα με ευκρινές αντίγραφο ατομικού δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών ΔΑΤΕ (e-ΕΦΚΑ , πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

ή

Β. κατ’ελάχιστον 50 ημερών ασφάλισης στην ρητινοσυλλογή, για το έτος 2020,σύμφωνα με ευκρινές αντίγραφο ατομικού δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών ΔΑΤΕ (e-ΕΦΚΑ , πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

β) εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

8.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (απαιτούνται για όλες τις ειδικότητες και ζητούνται από τον Φορέα Υποδοχής και τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης)
Να είναι α) Έλληνες/ίδες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες/ισσες, Κύπριοι/ες Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί/ες που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων/ίδων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).

Για τον/την υποψήφιο/α χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο/η οποίος/α πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540, των κατωτέρω επιπέδων:

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ:   Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού

Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ:      Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του/της υποψηφίου/ας ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες/ισσες, Κύπριους/ες Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς/ες που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.

Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (02/04/2024) να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19ο έτος), δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και τις 02/04/2006.

8.2 Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν.

8.3 Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (02/04/2024) και κατά τον χρόνο τοποθέτησης:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) να μην είναι υπόδικοι/ες που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Σημείωση:  Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, η σύμβαση απασχόλησης λύεται αυτοδικαίως χωρίς τη δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

8.4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα τοποθέτησης)
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά κλάδο και ειδικότητα τοποθέτησης, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

8.5. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (τρόποι απόδειξης)
Τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Η ευθύνη ελέγχου:
i. των γενικών προσόντων τοποθέτησης (παρ.8.1),

ii. των απαιτούμενων τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα τοποθέτησης (παρ.8.4) και

iii. των τίτλων σπουδών – πρόσθετων προσόντων (παρ.7.1, 8.5), για το σύνολο των ωφελουμένων που περιγράφονται στο παρόν Κεφάλαιο, ανήκει αποκλειστικά στο Φορέα Υποδοχής ή και στην Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

2. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ανέργων υποβάλλονται στο Φορέα Υποδοχής ή και την Υπηρεσία Τοποθέτησης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων (χωρίς υποχρεωτική επικύρωση), που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74 – 26.03.2014) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

3. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στον φορέα υποδοχής, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση πίνακα ανέργων (02/04/2024) (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19895/02-03-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 956/Β702-03-2022).

4. Για τυχόν διαφορές, που αφορούν θέματα αμφισβήτησης των τυπικών προσόντων, μεταξύ των ωφελούμενων και του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
9.1. Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:

1. χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου/ης, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες,

2. το ετήσιο φορολογικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,

3. ηλικία,

4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων

9.2. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους/τις δυνητικά ωφελούμενους/ες στο ΚΠΑ 2 όπου είναι εγγεγραμμένοι/ες ως άνεργοι/ες, στην κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση κατόπιν έγκρισης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

Για τους υποψήφιους/ες συμμετέχοντες/ουσες, που κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα τα κριτήρια της παρ. 9.1. του παρόντος Κεφαλαίου μοριοδοτούνται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝΜΟΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ(με ανώτατο όριο τους 12 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 24)2 μόρια ανά πλήρη μήνα
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022α) Ατομικό  0-3.500,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ
30
α) Ατομικό 3.500,01 – 5.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 7.000,01 -10.000,00 ευρώ
25
α) Ατομικό 5.000,01  – 8.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 10.000,01- 16.000,00 ευρώ
20
α) Ατομικό 8.000,01-12.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 16.000,01 -26.000,00 ευρώ
10
α) Ατομικό από 12.000,01 ευρώ και άνω
β) Οικογενειακό άνω των 26.000,01
0
ΗΛΙΚΙΑ18-29 ετών15
30-44 ετών25
45-54 ετών35
55 ετών και άνω45
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝΓια κάθε ανήλικο τέκνο10

ΕΠΙ

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (02/04/2024 και ώρα 14:00), εκτός του κριτηρίου 2 (παρ. 9.1 του παρόντος Κεφαλαίου), που αφορά ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (εισοδήματα έτους 2022).

2. Οι πληροφορίες για τα κριτήρια μοριοδότησης της συνεχόμενης ανεργίας και της ηλικίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. Σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος/α φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουμένων μηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τον αποκλεισμό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.

3. Το εισόδημα (ατομικό / οικογενειακό) ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 που εμφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες υποβλήθηκαν το έτος 2022.

Αναλυτικότερα:

i. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται το αναγραφόμενο στη στήλη του/της υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα, είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου, είτε φορολογείται αυτοτελώς.

ii. Ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το δηλωθέν εισόδημα του/της υπόχρεου/ης, της/του συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του/της είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου, είτε φορολογείται αυτοτελώς. Για τον υπολογισμό του κριτηρίου του εισοδήματος των υποψηφίων, που είναι εξαρτώμενα τέκνα κατά το φορολογικό έτος 2022 (εισοδήματα έτους 2022), λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, που δηλώνει ο/η υπόχρεος γονέας.

iii. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήματος λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ) και καταχωρούνται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α.

Επισημαίνεται ότι, για τον ορθό υπολογισμό του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το πεδίο «ΑΦΜ του/της συζύγου» από τους έγγαμους/ες υποψήφιους/ες.

4. Στην ηλικιακή ομάδα 18-29 ανήκουν όσοι/ες γεννήθηκαν από 03/04/1994 μέχρι και   02/04/2006. Αντίστοιχα, στην ηλικιακή ομάδα των 30-44 εμπίπτουν οι γεννηθέντες/είσες από 03/04/1979 μέχρι και  02/04/1994, στην ηλικιακή ομάδα των 45-54 εμπίπτουν οι γεννηθέντες/είσες από 03/04/1969 μέχρι και 02/04/1979 ενώ 55 και άνω είναι οι γεννηθέντες/είσες πριν τις 02/04/1969.

5. Η μοριοδότηση ως προς το τέταρτο κριτήριο (ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ) βασίζεται στα δηλωθέντα ΑΜΚΑ των ανήλικων τέκνων. Οι πληροφορίες για το κριτήριο αυτό (ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ) λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και καταχωρούνται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α. Ανήλικο θεωρείται το παιδί το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (02/04/2024), δηλαδή έχει γεννηθεί από τις 03/04/2006 και μετά. Στα τέκνα του/της ανέργου/ης συμπεριλαμβάνονται και όσα γεννήθηκαν από άλλο ή άλλους γάμους, καθώς και τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τον πατέρα άνεργο, τα οποία είναι νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. Επισημαίνεται ότι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες, που είναι γονείς ανήλικων τέκνων, μπορούν να δηλώσουν και οι δύο τον αριθμό των ανήλικων τέκνων τους κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους, ώστε να λάβει ο/η κάθε ένας/μία γονέας, τη μοριοδότηση, που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ -ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
10.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

10.1. Οι άνεργοι/ες του Κεφ. 7 της παρούσας, στους οποίους/ες απευθύνεται το παρόν πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής στις προκηρυσσόμενες θέσεις είτε ως πιστοποιημένοι/ες χρήστες/ριές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης της Δ.ΥΠ.Α., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), επιλέγοντας την «Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία του Ειδικού προγράμματος απασχόλησης ρητινεργατών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ε’κύκλος», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.dypa.gov.gr), είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του ελληνικού κράτους, gov.gr, και συγκεκριμένα, στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera, και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης, συνολικά, του Φορέα Υποδοχής όπως αυτοί περιγράφονται στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1) Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του/της ανέργου/ης από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων, που υλοποιείται βάσει αυτού.

2) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) της Υπηρεσίας.

10.1.2 Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, και συγκεκριμένα από 15/03/2024 και ώρα 11:00 έως και 02/04/2024 και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής αποστολής της στη Δ.ΥΠ.Α. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

10.1.3 Η ηλεκτρονική αίτηση του/της ανέργου/ης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον/την υποψήφιο/α στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος/α φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλούμενων μηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τον αποκλεισμό του/της ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.

10.1.4. Ο/Η υποψήφιος/α άνεργος/η φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει με ακρίβεια τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία, που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προσωπικά στοιχεία, κριτήρια κατάταξης, ανά κλάδο και ειδικότητα τοποθέτησης και προτίμηση φορέα, σύμφωνα με την παρ. 9.1 του Κεφ. 9 της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης ότι ο αιτών/σα υποψήφιος/φια έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης.

10.1.5 Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της αιτούντος/ούσης αποκλειστικά για τους σκοπούς της οικείας πρόσκλησης. Επιπλέον, παρέχεται η συγκατάθεση για την περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΚΑ, προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα για την ένταξη ωφελουμένων του κεφαλαίου 7 της παρούσας, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο/η Ωφελούμενος/η έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997, ως ισχύει.

10.1.6.Ο/Η άνεργος/η συμπληρώνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία:

i. είμαι εγγεγραμμένος/η  άνεργος/η της κατηγορίας άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές/ρίες σύμφωνα με το κεφάλαιο 7 της Δημόσιας Πρόσκλησης, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ».

ii. είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η της κατηγορίας πτυχιούχος ΠΕ/ΤΕ, επιλέγοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ.

iii. ΑΜΚΑ και στοιχεία ανήλικων τέκνων (για τους γονείς υποψηφίους).

iv. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της συζύγου για τους έγγαμους υποψήφιους.

v. Η συμπλήρωση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του υπόχρεου γονέα για τους υποψήφιους, που είναι εξαρτώμενα τέκνα, είναι απαραίτητη, για τη διασταύρωση του οικογενειακού εισοδήματος.

Στην ενότητα «Επιλογή Ειδικότητας» επιλέγει μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, και μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης, συνολικά, του Φορέα Υποδοχής.

Επίσης στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», δηλώνει υποχρεωτικά τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών αιτήσεων που ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, και ειδικότερα έως και τις 02/04/2024 και ώρα 14:00.

10.1.7 Όταν ο/η υποψήφιος/α άνεργος/η υποβάλλει την ηλεκτρονική του/της αίτηση, αναγράφονται σε αυτήν ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής (Κωδικός Αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), και η ημερομηνία υποβολής.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται:

i. να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση τους

ii. να σημειώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης (Κωδικός

Αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), προκειμένου να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξης τους στους Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ή τον λόγο αποκλεισμού τους από τον Πίνακα Αποκλειομένων, όταν οι Πίνακες αυτοί αναρτηθούν

iii. με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) στο ΟΠΣ να αναζητήσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτησή τους στο ανωτέρω πρόγραμμα.

10.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
10.2.1. Στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι/ες, αποστέλλουν με ηλεκτρονική υποβολή (βλέπε Παράρτημα Ιν με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) ή προσέρχονται μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (02/04/2024) και ώρα 14:00, τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο:

Οι άνεργοι/ες που ανήκουν στην κατηγορία πυρόπληκτων ρητινοκαλλιεργητών εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., που απώλεσαν το εισόδημά τους από την δραστηριότητα της ρητινοσυλλογής καθώς και την δυνατότητα ρητίνευσης για τα επόμενα έτη μετά από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021, και οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε πυρόπληκτες περιοχές εντός των ορίων των κηρυχθέντων το καλοκαίρι 2021 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχών των Δήμων Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η παραπάνω προϋπόθεση αποδεικνύεται για κάθε ωφελούμενο/η από την συγκέντρωση

Α. κατ’ελάχιστον 50 ημερών ασφάλισης ανά έτος στην ρητινοσυλλογή, για τα έτη των 2018 και 2019, σύμφωνα με ευκρινές αντίγραφο ατομικού δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών ΔΑΤΕ (e-ΕΦΚΑ , πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

ή

Β. κατ’ ελάχιστον 50 ημερών ασφάλισης στην ρητινοσυλλογή, για το έτος 2020,σύμφωνα με ευκρινές αντίγραφο ατομικού δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών ΔΑΤΕ (e-ΕΦΚΑ, πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δυνητικά ωφελούμενοι/ες, οι οποίοι/ες θα αποστείλουν μέσω email, το παραστατικό, θα εκδίδουν πρώτα Υπεύθυνη Δήλωση είτε από τη σχετική ιστοσελίδα: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses), είτε από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή (επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναφέρουν ότι:

«α. Διαβιβάζω στο (ΚΠΑ2) ………… όπου είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η το προβλεπόμενο από την Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικό (ενδεικτικά: ευκρινές αντίγραφο ατομικού δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών ΔΑΤΕ (e-ΕΦΚΑ, πρώην ΙΚΑ-εΤαΜ…………..)
β. έχω και θα διατηρήσω στην κατοχή μου το προβλεπόμενο από την Δημόσια Πρόσκληση πρωτότυπο δικαιολογητικό που απαιτείται, ούτως ώστε να τα προσκομίσω, εφόσον κριθώ επιτυχών/ούσα και μου ζητηθούν για τον απαραίτητο έλεγχο, από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α.».

Εν συνεχεία, θα διαβιβάζουν την Υπεύθυνη Δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. όπου είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (βλέπε Παράρτημα Ιν με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων τω ΚΠΑ2), σαρώνοντας και επισυνάπτοντας και το προβλεπόμενο δικαιολογητικό.

Το ανωτέρω δικαιολογητικό προσκομίζεται στο ΚΠΑ2 του/της εγγεγραμμένου/ης ανέργου/ης, έως την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ήτοι 02/04/2024 και ώρα 14:00, προκειμένου ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος να ενημερώσει/επιβεβαιώσει το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, στο ΟΠΣ Δ.ΥΠ.Α., επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ», επαληθεύοντας με αυτό τον τρόπο τις πληροφορίες, που έχει συμπληρώσει ο/η άνεργος/η.

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά, που αφορούν στα κριτήρια επιλογής της ανεργίας, του εισοδήματος, της ηλικίας, και ανηλίκων τέκνων αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α. της ΑΑΔΕ και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
11.1. Η Δ.ΥΠ.Α. επεξεργάζεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των δυνητικά ωφελουμένων, υποψηφίων για την απασχόληση τους, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όπου απαιτείται, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος, και κατατάσσει τους/τις υποψηφίους/ες με μηχανογραφικό τρόπο σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά Υπηρεσία Τοποθέτησης του Φορέα Υποδοχής. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης (κωδικός αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 9.1 του Κεφαλαίου 9, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων ανά Φορέα Υποδοχής, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και ο υπεύθυνος φορέας υποδοχής ή/ και η υπηρεσία τοποθέτησης για όσους επιλέγονται με βάση τη συνολική βαθμολογία και την αιτούμενη θέση.

11.2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο/η άνεργος/η, που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής, από τα επιμέρους κριτήρια του Κεφαλαίου 9 της παρούσας Πρόσκλησης. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, προηγείται ο άνεργος με τον μικρότερο αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικής αίτησης.

11.3. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των δυνητικά ωφελουμένων στον φορέα υποδοχής, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

11.4. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων, καταρτίζεται από τη Δ.ΥΠ.Α. και υπογράφεται από τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του.

Η Δ.ΥΠ.Α. καταρτίζει επίσης πίνακα υποψηφίων οι οποίοι/ες αποκλείονται από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο/α.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων, ανά Υπηρεσία Τοποθέτησης ή ανά Φορέα Υποδοχής καθώς και ο προσωρινός πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α. καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α..

11.5. Κατά των πινάκων των παρ. 11.4 του παρόντος Κεφαλαίου, επιτρέπεται η υποβολή, μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο για τους πιστοποιημένους χρήστες/ρίες στη διαδικτυακή πύλη της Υπηρεσίας, μίας μόνο ένστασης μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Δ.ΥΠ.Α., η οποία αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 11:00, της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή, τόσο η υποβολή ενστάσεων, όσο και η υποβολή δικαιολογητικών.
Τα τυχόν δικαιολογητικά, που αφορούν στην ένσταση κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια νόμιμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) ή αποστέλλονται με ηλεκτρονική υποβολή, ως συνημμένα στην υποβληθείσα ηλεκτρονική ένσταση, στο αρμόδιο ΚΠΑ2, (βλέπε Παράρτημα IV με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2), μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών και ως τις 14:00 της τελευταίας εργάσιμης ημέρας.

Τα ΚΠΑ2 αναρτούν άμεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά της ένστασης, με ηλεκτρονική σάρωση στο ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α., συνοδευόμενα με πιθανή πρόταση της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) σχετικά με την αποδοχή ή μη της ένστασης, στην ηλεκτρονική ένσταση, που έχει υποβάλει ο/η ενδιαφερόμενος/η στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο της ιστοσελίδας της Δ.ΥΠ.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ένσταση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, δεν εξετάζεται.
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ενστάσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών ενστάσεων που ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

11.6. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α. ή άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του, εγκρίνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α., και ανακοινώνεται η έκδοση του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α., καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου Φορέα Υποδοχής.

Εκτός από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζονται και:

α) πίνακες κατάταξης επιτυχόντων/ουσών ανά φορέα και ειδικότητα,

β) πίνακες κατάταξης επιλαχόντων/χουσών ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή, με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση, και

γ) πίνακας αποκλειομένων με αιτιολόγηση του λόγου αποκλεισμού.

Ο Φορέας Υποδοχής αναρτά επίσης, πίνακα με τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες/ούσες ανά ειδικότητα σε αυτόν, στον πίνακα ανακοινώσεων του.

11.7. Οι άνεργοι/ες, που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., τόσο κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. στον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους (ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Όσοι από την επομένη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του/της ανέργου λόγω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ή ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξης και τοποθέτησής τους στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης ή/και Επιβλέποντες Φορείς, παραμένουν στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και ισχύουν για αυτούς τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του/της ανέργου λόγω μη ανανέωσης ή λόγω ανάκλησης του δελτίου ανεργίας τους από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. Σε αυτήν την περίπτωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι των

ΚΠΑ2 προβαίνουν στην υπόδειξη του/της πρώτου/ης επιλαχόντα/ούσης σύμφωνα με την διαδικασία, που αναφέρεται παρακάτω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΞΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
12.1. Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι/ες υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, καλούν τους ωφελούμενους/ες, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 11, άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχθούν στον Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α.

Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο/η ωφελούμενος/η και από το ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π., ανήκει στους/στις ωφελούμενους/ες.

Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2) με τους/τις επιτυχόντες/ούσες ωφελούμενους/ες, οι ωφελούμενοι/ες υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αυτοδίκαια οι επιτυχόντες/ούσες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους/τις επιτυχόντες ωφελούμενους του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στους Φορείς Υποδοχής έχουν οι υποψήφιοι/ες, που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον διατηρούν δελτίο ανεργίας σε ισχύ τόσο κατά την έκδοση συστατικού σημειώματος και υπόδειξή τους, όσο και κατά την τοποθέτηση τους και την αναγγελία πρόσληψης του από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, σύμφωνα με την παρ. 11.7 της παρούσας, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 8 και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

12.2. Οι ωφελούμενοι/ες προσέρχονται στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους και παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στους Φορείς Υποδοχής και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης. Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, προχωρά στην ενημέρωση του/της πρώτου/ης επιλαχόντα/ούσης από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

12.3. Κατά την υπόδειξη, τα ΚΠΑ2 αρμοδιότητας των οποίων ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης χορηγούν στους/στις ωφελούμενους/ες συστατικό σημείωμα, που απευθύνεται στον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, όπου, εκτός από τα στοιχεία του/της ωφελούμενου/ης, αναφέρεται ρητά ότι: “Η υπόδειξη γίνεται στο πλαίσιο του «Ειδικού προγράμματος ρητινεργατών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων προσκομίζεται κατά την υπόδειξη, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον/την ωφελούμενο/η, στο πλαίσιο καταβολής των αμοιβών του.

12.4. Η επιλογή πραγματοποιείται από την Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά κλάδο και ειδικότητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με την πρόσκληση.

12.5. Οι ωφελούμενοι/ες προσέρχονται στο Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, στον/ην οποίο/α θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2. Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατάσταση των υποδειχθέντων/εισών ημερησίως στο Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης και αυτοί/ες θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων/εισών, που εμφανίστηκαν ενώπιόν τους, προσκομίζοντας το σχετικό συστατικό σημείωμα.

Το συστατικό σημείωμα του/της επιλεγέντα ωφελούμενου/ης, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία παραλαβής του ως εισερχομένου από το Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, θα τηρείται στον φάκελο του Προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι οι υποδείξεις όσον αφορά στις αντικαταστάσεις των ωφελούμενων θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2024.

12.6. O Φορέας Υποδοχής προβαίνει, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών για την προσέλευση των ωφελουμένων, που έχουν υποδειχθεί, στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Συγκεκριμένα, η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Ενιαίο Έντυπο Ε3:  Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4

Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α.» και στη συνέχεια από τη λίστα των προγραμμάτων τον τίτλο του συγκεκριμένου προγράμματος δηλαδή: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τις τυχόν αντικαταστάσεις στις οποίες θα προβεί ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία τοποθέτησης.

Μετά την πάροδο των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των ωφελουμένων. Σε περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής προχωρήσει στην εκπρόθεσμη τοποθέτηση μετά την αναφερόμενη προθεσμία των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, οι δαπάνες, που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ανωτέρω προθεσμίας κατά τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσίας Τοποθέτησης στο αρμόδιο ΚΠΑ2 και έκδοσης σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

Η τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου θα ελέγχεται τόσο κατά τους επιτόπιους όσο και κατά τους διοικητικούς ελέγχους.

Κατόπιν ο Φορέας Υποδοχής ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2), είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, και διαγράφονται αυτόματα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ανέργων όσοι/ες προσλήφθηκαν. Οι ωφελούμενοι/ες, που τοποθετούνται, αναγράφονται σε πίνακα, που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

Μετά την εισαγωγή της αναγγελίας πρόσληψης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ο/η ωφελούμενος/η, με ευθύνη του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά, στις Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. (e-services), το απογραφικό Δελτίο Εισόδου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτό.

Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.

Το Δελτίο Εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου μήνα απασχόλησης των ωφελούμενων, με ευθύνη των Φορέων Υποδοχής ή/και Υπηρεσιών Τοποθέτησης. Με την ίδια διαδικασία, (μέσω του e-services), ο/η ωφελούμενος/η συμπληρώνει, αντίστοιχα, το Δελτίο Εξόδου μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή του τελευταίου μήνα απασχόλησης, στο αρμόδιο ΚΠΑ2, από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα καταβάλλεται στους/στις ωφελούμενους/ες το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές.

Στην περίπτωση αποχώρησης του/της ωφελούμενου/ης πριν την λήξη του προγράμματος, το Δελτίο Εξόδου θα συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση του/της, προκειμένου να του καταβληθεί το ποσό των αποδοχών που αντιστοιχεί στον τελευταίο μήνα απασχόλησής του/της.

Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Υποδοχής, ο οποίος θα προχωρήσει σε τοποθέτηση ωφελουμένου/ης, ο/η οποίος/α σύμφωνα με το συστατικό σημείωμα έχει υποδειχθεί σε άλλο Φορέα, οι δαπάνες, που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης αυτής δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Ο/Η ωφελούμενος/η προσκομίζει αυτοπροσώπως στο Φορέα Υποδοχής, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης, όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8 και τα

Παραρτήματα II και III της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

Επισημαίνεται ότι ο κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στον φορέα υποδοχής, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση πίνακα ανέργων    (02/04/2024)

(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19895/02-03-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 956/Β702-03-2022).

Ο Φορέας Υποδοχής διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρόσληψης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επίσης, θα προσκομίζονται από τον/την ωφελούμενο/η: α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους, β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δ) αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ, ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο/η ωφελούμενος/η να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος/η δικαιούχος.

Ακόμη, για την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος (πρόσληψη ωφελούμενου/η κ.λπ.) και μέχρι την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης του ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσίας Τοποθέτησης, οι επιλεγέντες/είσες ωφελούμενοι/ες υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ότι:

α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) δεν είναι υπόδικοι/ες που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

12.7. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης έχει την ευθύνη της τοποθέτησης των ωφελουμένων σε τομείς δραστηριότητας και περιοχές αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

12.8. Οι ωφελούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, τοποθετούνται στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, δεν δύνανται για οιονδήποτε λόγο να αιτηθούν την μετακίνησή τους καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων των προηγούμενων κύκλων του προγράμματος , τοποθετήθηκαν στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, δεν δύναται για τοποθετηθούν για οιονδήποτε λόγο στον Ε’ κύκλο και σε μεταγενέστερους .

12.9. Ο Φορέας Υποδοχής ή και Υπηρεσία Τοποθέτησης, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων/είσων ανέργων οι οποίοι/ες δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους σε αυτόν ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν διαθέτουν τα τυπικά και τυχόν ειδικά προσόντα ή αποχωρούν οικειοθελώς, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εμφάνισής τους ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. και δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση τους.

Οι υποδειχθέντες/είσες άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους ή δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

12.10. Στην περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης δεν αποδεχθεί τον/την υποδειχθέντα/είσα από το ΚΠΑ2 άνεργο/η, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση, η οποία παραμένει κενή και δεν υποδεικνύεται ωφελούμενος/η από τους επιλαχόντες. Ο Φορέας Υποδοχής οφείλει να αιτιολογήσει τη μη τοποθέτηση του/της υποδειχθέντα/είσας ωφελουμένου/ης. Οι υποδειχθέντες/είσες άνεργοι/ες που δεν τοποθετούνται στις προβλεπόμενες θέσεις, με ευθύνη των Φορέων Υποδοχής τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.ΥΠ.Α, σε αντίστοιχη θέση άλλου Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσίας Τοποθέτησης, βάσει της αίτησής τους ή άλλης επιλογής τους, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

12.11. Πρόωρη διακοπή της συμμετοχής ωφελούμενου/ης στο πρόγραμμα από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης δύναται να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά, αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία) με αιτιολογημένη έκθεση του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης κοινοποιούμενη στον/στη δικαιούχο και στη Δ.ΥΠ.Α.

Το αρμόδιο ΚΠΑ2 δύναται να τον/την αντικαταστήσει με τον/την πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα από τον Πίνακα Επιλαχόντων/ουσών, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου/ης, μετά από σχετικό αίτημα, που υποβάλλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σε περιπτώσεις σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου, ο/η ωφελούμενος/η δύναται να διαγραφεί από το μητρώο ωφελούμενων του προγράμματος κατόπιν απόφασης του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. ή άλλου οργάνου που ορίζεται με απόφασή του Διοικητή.

12.12. Στις περιπτώσεις πρόωρης διακοπής της συμμετοχής ωφελούμενου/ης στο πρόγραμμα για λόγους που δεν οφείλονται στον ίδιο (λόγοι ανωτέρας βίας) που αφορούν στον Φορέα Υποδοχής ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης, η θέση δεν καλύπτεται από έτερο/η ωφελούμενο/η. Ο/Η ωφελούμενος/η τοποθετείται, με απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α., σε αντίστοιχη θέση άλλης Υπηρεσίας Τοποθέτησης, βάσει της αίτησής του/της ή άλλης επιλογής του/της, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη της νέας Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

12.13. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρόωρης διακοπής της συμμετοχής ωφελούμενου/ης στο πρόγραμμα από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης εκτός των αναφερομένων στην παρ. 12.11, η θέση δεν καλύπτεται από έτερο/η ωφελούμενο/η..

Ο/Η ωφελούμενος/η τοποθετείται, με απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α., σε αντίστοιχη θέση άλλης Υπηρεσίας Τοποθέτησης, βάσει της αίτησής του/της ή άλλης επιλογής του/της, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη της νέας Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

12.14. Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ του Φορέα Υποδοχής ή/και των Υπηρεσιών Τοποθέτησης, των ωφελούμενων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α. επιλύεται βάσει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 24 του ν. 2690/1999, Α’45).

12.15. Σε περίπτωση αποχώρησης του/της ωφελούμενου/ης κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Φορέας Υποδοχής δύναται να τον/την αντικαταστήσει με τον/την πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα από τον Πίνακα Επιλαχόντων/ουσών, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 7 ετών ανά θέση ωφελούμενου/ης, μετά από σχετικό αίτημα, που υποβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

Στην ανωτέρω περίπτωση (οικειοθελής αποχώρηση πριν την λήξη του προγράμματος), ο Φορέας Υποδοχής υποχρεούται να ενημερώσει για την ανωτέρω μεταβολή, το αργότερο εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποχώρησης του/της μισθωτού/ης, το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (Ε5).

Σε περίπτωση που στο Ε’ κύκλο εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις στους Φορείς Υποδοχής, οι κενές θέσεις μεταφέρονται στον αμέσως επόμενο κύκλο.

12.16. Με τη λήξη του προγράμματος:

i. οι ωφελούμενοι/ες απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση

ii. δεν απαιτείται από τους Φορείς Υποδοχής η έκδοση διαπιστωτικής πράξης και ϊϊϊ.οι Φορείς Υποδοχής έχουν την υποχρέωση να χορηγούν βεβαίωση απασχόλησης στους/στις ωφελούμενους/ες για το διάστημα για το οποίο απασχολήθηκαν.

12.17. Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει την νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο/η υποψήφιος/ια κατατάχτηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, η ένταξή του ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Φορέα Υποδοχής ή /και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης και ενημερώνεται σχετικά η Δ.ΥΠ.Α.

Για τυχόν διαφορές που αφορούν θέματα αμφισβήτησης τυπικών προσόντων, μεταξύ των ωφελούμενων και του Φορέα Υποδοχής ή /και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.

Η Δ.ΥΠ.Α. και ο Φορέας Υποδοχής ή /και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης κοινοποιούν αμελλητί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα, που απαιτούνται για να προβεί στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητές του ενέργειες στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος.

12.18. Οι ωφελούμενοι/ες δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

12.19. Εάν διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων τόσο από τους/τις ωφελούμενους/ες όσο και από τους Φορείς Υποδοχής, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται τα άρθρα 121 και 123 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και το άρθρο 91 παρ. 1 εδ. α’ του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
13.1. Η Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης ρητινεργατών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», θα καλύπτει:

α) τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου/ης και καθαρές αμοιβές) των Ωφελουμένων που απασχολούνται στο Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης,

β) τις ασφαλιστικές – εργοδοτικές εισφορές του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.1. της παρούσας

γ) τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και

δ) τυχόν δαπάνες που προκαλούνται για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4808/2021 (Α’ 101)

13.2. Ως χρόνος συμμετοχής στο Πρόγραμμα θεωρείται ο χρόνος, που ο/η ωφελούμενος/η βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη/φορέα υποδοχής και απασχολείται προσηκόντως.

Στην περίπτωση που η συμμετοχή στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σε όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, κάθε ωφελούμενος/η ασφαλίζεται και λαμβάνει αμοιβή/ενίσχυση για 25 ημέρες.

Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί και η εισφορά του άρθρου 89Γ παρ. 1 και 5 του ν.3996/2011 (Α’ 170).

Οι ωφελούμενοι/ες απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι/ες στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Για τα μέλη της οικογενείας τους εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 4529/2018.

13.3. Εκτός από τις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους, η Δ.ΥΠΑ. δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε άλλη παροχή, αποζημίωση ή ενίσχυση στους/στις ωφελούμενους/ες.

13.4. Για κάθε ημέρα απουσίας που δεν οφείλεται σε άσκηση νόμιμου δικαιώματος (άδεια, βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια, ανυπαίτιο κώλυμα των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα), το οποίο δικαιολογεί αμοιβή, περικόπτονται αντίστοιχα οι ακαθάριστες αποδοχές.

13.5. Για τους/τις ωφελούμενους/ες του παρόντος προγράμματος ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση του προσωπικού στο Δημόσιο τομέα, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου και οι κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ο Φορέας Υποδοχής ή/ και η Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να απασχολεί τους Ωφελούμενους στους κλάδους και τις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και σε περιοχές αρμοδιότητας και σε τομείς δραστηριότητας του.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ωφελουμένων προσδιορίζονται ανά ειδικότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα οι ρητινεργάτες δύναται να απασχολούνται σε δασικές εργασίες και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία, συντήρηση, ανάπτυξη, ανάδειξη και βελτίωση των καμένων και μη, δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, αρμοδιότητας της οικείας δασικής υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

14.1. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι Φορείς Υποδοχής ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης, υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το/τη νόμιμο/η εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 19895/02-03-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ956/Β702-03-2022) όπως ισχύει και της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από το/τη νόμιμο/η εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των Ωφελουμένων:

• ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα & μητέρας

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

• Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

• Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ή πρώην ΕΤΑΑ

• Κωδικός πακέτου κάλυψης ασφαλισμένου/ης-ωφελούμενου/ης

• χρονολογία γέννησης

• ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης

• αριθμός ημερών ασφάλισης

• μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελούμενου/ης/ασφαλισμένου/ης

• μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές φορέα υποδοχής

• συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελούμενου και φορέα υποδοχής)

• Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)

• καθαρές μηνιαίες αμοιβές ωφελούμενου/ης

• αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο/η δικαιούχο/η τον/την ωφελούμενο/η (μόνο για την πρώτη πληρωμή),

γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), για τους/τις ωφελούμενους/ες του προγράμματος ξεχωριστά, οι οποίες θα συντάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος,

δ) Σημείωμα πληρωμής Φ.Μ.Υ. και

ε) ταυτότητα πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) e-ΕΦΚΑ και Φ.Μ.Υ .

Μετά την διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στην πρόσκληση, η Δ.ΥΠ.Α. πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελούμενων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης παραγράφου β της παρούσας.

Οι ασφαλιστικές εισφορές και ο Φ.Μ.Υ. καταβάλλονται μέσω ταυτότητας πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

Παραμένει η υποχρέωση υποβολής της ΑΠΔ από τον Φορέα Υποδοχής στον e-ΕΦΚΑ και προσκόμισής της στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελουμένων, υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους/τις υπεύθυνους/ες προϊσταμένους/ες τους στον Φορέα Υποδοχής ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Στις περιπτώσεις που ο Φορέας Υποδοχής δεν συστεγάζεται με την Υπηρεσία Τοποθέτησης, αντίγραφο του παρουσιολογίου θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία Τοποθέτησης στον Φορέα Υποδοχής προκειμένου να υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται είτε από το Φορέα Υποδοχής είτε από την Υπηρεσία Τοποθέτησης, ενημερώνοντας σχετικά τα αρμόδια ΚΠΑ2.

14.2. Ο/Η κάθε ωφελούμενος/η ασφαλίζεται και λαμβάνει τα ποσά, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθμ.19895/02-03-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ956/Β702-03-2022) όπως ισχύει. Κατά συνέπεια, ο/η ωφελούμενος/η δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε ημέρες ή ώρες, που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος σύμφωνα με το άρθρο 7 της με αριθμ. 19895/02-03-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ956/Β702-03-2022) όπως ισχύει.

Στην περίπτωση που ο/η ωφελούμενος/η απασχοληθεί σε ώρες και μέρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος, η ανωτέρω δαπάνη δεν θα είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

14.3. i. Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι μικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,3616 της μικτής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 101), σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4756/2020.

ii. Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι εισφορές για όσους/ες απασχοληθούν σε ειδικότητες που ασφαλίζονται στον κλάδο βαρέων του e-ΕΦΚΑ, δηλαδή οι μικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4176 της μικτής ασφάλισης του β-

ΕΦΚΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 105) σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4756/2020.

iii. Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι εισφορές για όσους/ες τυχόν απασχοληθούν σε ειδικότητες που ασφαλίζονται και σε άλλα ασφαλιστικά πακέτα κάλυψης, πέραν των ανωτέρω ενδεικτικών περιπτώσεων. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, των τυχόν άλλων δηλαδή πακέτων κάλυψης αποτελούν επίσης επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

iv. Ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης του τομέα στον οποίο υπάγονται και τις με αριθμ. 6/14-2-2017 και 18/28-3-2017 εγκυκλίους του e-ΕΦΚΑ και σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4756/2020.

Οι Φορείς Υποδοχής ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα απαραίτητα και πλήρη δικαιολογητικά το πρώτο πενθήμερο εκάστου επόμενου μήνα, στα αρμόδια ΚΠΑ2.

Τα ΚΠΑ2 άμεσα, με την παραλαβή των δικαιολογητικών, δημιουργούν τις λίστες πληρωμών των ωφελούμενων.

Τα ΚΠΑ2 εντός πενθημέρου από την παραλαβή τους (έως και την 10η του μήνα) είναι υποχρεωμένα να δημιουργούν και να οριστικοποιούν τις λίστες πληρωμών, τόσο για την καταβολή των αποδοχών στους/στις ωφελούμενους/ες, όσο και για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και του Φ.Μ.Υ. στους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης και κατόπιν ο/η Προϊστάμενος/η, μετά από σχετικό έλεγχο, να προβαίνει στην έγκριση των ανωτέρω λιστών.

Οι πιστώσεις των αποδοχών των ωφελουμένων και των ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, θα γίνονται από την αρμόδια Δ/νση Μηχανογράφησης έως την 15η και έως την 26η εκάστου επόμενου μήνα.

14.4. Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση της απασχόλησης και της ασφάλισης είναι ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
15.1. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησης τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους/στις άλλους/ες εργαζομένους/ες του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84) καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

15.2. Ο Φορέας Υποδοχής ή/ και η Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να απασχολεί τους/τις ωφελούμενους/ες στους κλάδους και τις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί .

Ειδικά οι ρητινεργάτες/τριές μπορεί να απασχολούνται σε δασικές εργασίες και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία, συντήρηση, ανάπτυξη, ανάδειξη και βελτίωση των καμένων και μη, δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, αρμοδιότητας της οικείας δασικής υπηρεσίας.

Ο Φορέας υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης απασχολεί τους/τις ωφελούμενους/ες σε περιοχές αρμοδιότητας και σε τομείς δραστηριότητάς του.

15.3. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης παρέχει στους/στις ωφελούμενους/ες επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

15.4. Ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης δεν αναθέτει σε ωφελουμένους/ες καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από τον κλάδο και την ειδικότητα τους.

15.5 Ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης δύναται να συλλέγει νομίμως στοιχεία αναφορικά με τα απογραφικά δελτία ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ (microdata) των ωφελουμένων τους οποίους απασχολεί, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και ειδικότερα όπως προβλέπεται στις παρ. 2.3 και 2.4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
16.1. Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης ρητινεργατών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

• τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,

• την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,

• την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,

• την επιλεξιμότητα των δαπανών

• την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,

• την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,

• την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

16.2 Στο πλαίσιο του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης ρητινεργατών, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από την Δ.ΥΠ.Α., προς τον Φορέα Υποδοχής ή/και τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, για την πιστοποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων και την ορθή καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες ή και διοικητικές. Μετά το πέρας της επιτόπιας επαλήθευσης συντάσσεται η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης έχοντας τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης εντός προβλεπόμενων προθεσμιών. Οι επαληθεύσεις του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ487/9-10-2013).

Το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Δ.ΥΠ.Α.. – Προστασία ελεγκτών Δ.ΥΠ.Α.. του Ν.4144/2013 ορίζει ότι: «1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στη Δ.ΥΠ.Α. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων της. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους/τις ελεγχόμενους/ες. Ενδεχόμενη παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές/τριές της Δ.ΥΠ.Α. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

16.3. Προκειμένου να εξαχθούν τα κατάλληλα στατιστικά δεδομένα και να αξιολογηθεί το πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι/ες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία, από τους αρμόδιους φορείς, των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος.

16.4. Σε περίπτωση που στον Ε’ κύκλο εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις από Φορείς Υποδοχής, οι κενές θέσεις μεταφέρονται στον αμέσως επόμενο κύκλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης ρητινεργατών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr).

Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο.

Για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση θα αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

 

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ