34301/Σ: 7724/25.5.2022
Παράταση προθεσμίας παρ. 4 άρθρου 25 ν. 1599/1986

Αριθμ. 34301/Σ: 7724/2022

(ΦΕΚ Β’ 2663/31-05-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),
β) της υπό στοιχεία 9556/Σ.2481/11-2-2020 (Β’ 606) απόφασης με την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία για την έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Αρχές μέχρι την 30ή-6-2022,
γ) του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
δ) του Π.Δ.86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ε) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ζ) του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)

2. η) του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών,

αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε εκ νέου μέχρι 31-12-2022 την προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), το οποίο αναφέρεται στην έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Αρχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ