3426/11.1.2023
Νέες διατάξεις για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο, εκκρεμείς υποθέσεις Μητρώων Αρρένων και λοιπά θέματα.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2023
Α.Π.: 3426

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: 213 136 1034

Εγκύκλιος: 70/2023

Θέμα: Νέες διατάξεις για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο, εκκρεμείς υποθέσεις Μητρώων Αρρένων και λοιπά θέματα.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.762/2022 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης/Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, αναφορικά με τις διατάξεις του ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146), με τις οποίες προβλέφθηκε η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης των βιβλίων Μητρώων Αρρένων και των διαδικασιών σύνταξης Στρατολογικών Πινάκων από τους δήμους της Χώρας, θέτουμε συμπληρωματικά υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών στο δημοτολόγιο.

Την 29η-12-2022, στο υπ’ αριθμ. Β’ 6870 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 90294 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο δημοτολόγιο». Με την ανωτέρω απόφαση καταργήθηκε η υπ’ αριθμ. Φ.42301/12168/1995 (Β’ 608) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών κ.λπ. μεταβολών στα δημοτολόγια», με την οποία καθορίζονταν επί σειρά ετών οι προβλεπόμενες διαδικασίες του δημοτολογίου.

Επί της νέας, υπ’ αριθμ. 90294/2022 προαναφερόμενης απόφασης εφιστούμε την προσοχή σας στις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά αρχικής εγγραφής ενηλίκου και ανηλίκου, διαγραφής, συμπλήρωσης, διόρθωσης στοιχείων και καταχώρισης μεταβολών στο Δημοτολόγιο, δεδομένου ότι αυτά έχουν τροποποιηθεί και δεν απαιτείται πλέον για τους άνδρες η καταχώρισή τους στα βιβλία Μητρώων Αρρένων.

Τονίζουμε ότι οι διαδικασίες είναι πλέον κοινές για όλους τους δημότες ανεξαρτήτως φύλου, με μοναδική εξαίρεση τη διόρθωση έτους γέννησης ανδρών, για τους οποίους απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου.

Η υπ’ αριθμ. 90294/2022 (Β’ 6870) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στις διαδρομές:
– https://www.ypes.gr/astiki-dimotiki-katastasi/themata-astikis-kai-dimotikits-katastasis/thesmiko-plaisio-xrisima-eggrafa/eggrafes-kai-metavoles-sto-dimotologio,
– https://www.ypes.gr/astiki-dimotiki-katastasi/olokliromeno-pliroforiako-sistima-mitroo-politon/thesmiko-plaisio-chrisima-eggrafa

Β. Στρατολογικοί Πίνακες και πιστοποιητικά Μητρώων Αρρένων

Από 1/1/2023 και εφεξής, δεν συντάσσονται Στρατολογικοί Πίνακες από τους δήμους της Χώρας, ούτε υποβάλλονται τέτοιοι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για έλεγχο, επικύρωση και έκδοση σχετικών αποφάσεων. Τα απαραίτητα στοιχεία για τη στράτευση των αρρένων Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια της χώρας, διατίθενται από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας απευθείας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών».

Επίσης, από 1/1/2023, δεν εκδίδονται πιστοποιητικά εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, ούτε πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση, αφού πλέον εξαιτίας κατάργησης της νομοθεσίας που αφορούσε στα Μητρώα Αρρένων, δεν υφίσταται από 1/1/2023 η νομική βάση για την έκδοσή τους.

Ομοίως, δεν συντάσσονται πράξεις καθορισμού ηλικίας από τα ελληνικά Προξενεία ή τον οικείο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ούτε εκδίδονται πιστοποιητικά αφίξεων- αναχωρήσεων, καθόσον με την κατάργηση της ως άνω νομοθεσίας, παύει να υφίσταται και η έννοια του «αδήλωτου».

Γ. Εκκρεμείς υποθέσεις Μητρώων Αρρένων

Από την 1/1/2023 όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν στη συμπλήρωση, διόρθωση ή μεταβολή σε στοιχεία ανδρών, καθώς και εγγραφές και διαγραφές στα, μέχρι και το έτος 2022 τηρούμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων βιβλία Μητρώων Αρρένων, πρέπει να διαβιβαστούν από τις υπηρεσίες αυτές στους αρμόδιους δήμους, για τη δημοτολογική τακτοποίηση των πολιτών. Στους δήμους διαβιβάζονται και οι εκκρεμείς υποθέσεις ανδρών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια κατά το έτος 2022 και δεν εγγράφηκαν στα Μητρώα Αρρένων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες Ιθαγένειας οφείλουν να διαβιβάζουν στους κατά τόπο αρμόδιους δήμους τους φακέλους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όσων αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια.

Εκκρεμείς υποθέσεις που επεστράφησαν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες Ιθαγένειας χωρίς να έχει τελεσφορήσει η εγγραφή σε Μητρώα Αρρένων, πρέπει να διαβιβαστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες στους δήμους για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Οι δήμοι οφείλουν να διενεργήσουν τη δημοτολογική τακτοποίηση όλων των εκκρεμών υποθέσεων που θα τους διαβιβαστούν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερθείσας υπ’ αριθμ. 90294/2022 (Β’ 6870) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Εν όψει όλων των ανωτέρω παρακαλείσθε για την άμεση εφαρμογή της παρούσας.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης
Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης