34221/30.3.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 189/2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία του προγράμματος «Σπίτι μου» του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του ν. 5006/2022 (Α’ 239)» (Β’ 1180).

 

(ΦΕΚ Β’ 2018/30.03.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 5006/2022 «Σπίτι μου στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή “Μάτι” και άλλες διατάξεις» (Α’ 239) και ιδίως των άρθρων 3, 4 και της παρ. 1 του άρθρου 45,
β) του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),
γ) του ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), και ειδικότερα το άρθρο 4 του άρθρου δεύτερου,
δ) του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (Α’ 61),
ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
στ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα το άρθρο 12,
ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το Π.Δ.11/2022 «Οργανισμός του“Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού” (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

3. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

4. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Το Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

6. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το Π.Δ.6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

12. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Την υπ’ αρ. 189/01.03.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία του προγράμματος “Σπίτι μου” του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του ν. 5006/2022 (Α’ 239)» (Β’ 1180).

15. Τον Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (L 119/1) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

16. Το υπ’ αρ. 26/28.03.2023 έγγραφο της Δ.ΥΠ.Α., με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 1186/26/28.03.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α.,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 189/01.03.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία του προγράμματος “Σπίτι μου” του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του ν. 5006/2022 (Α’ 239)» (Β’ 1180), ως εξής:

Άρθρο 1
Τροποποίηση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 189/2023 (Β’ 1180) κοινής απόφασης

1. Στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 189/2023 κοινής απόφασης (Β’1180) αντικαθίσταται η λέξη «ορθά» από τη φράση «ορθά, ήτοι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την οικονομική προέγκριση της παρ. 3 και τη διάρκεια της ισχύος της. Εντός της σχετικής προθεσμίας ο αιτών οφείλει να γνωστοποιήσει στο πιστωτικό ίδρυμα το αιτούμενο ποσό δανείου, το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή στην οποία προτίθεται να το αγοράσει, και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Εφόσον η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει.
Αν τα στοιχεία του δεύτερου εδαφίου προσκομισθούν εντός της προθεσμίας, το πιστωτικό ίδρυμα επικοινωνεί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (Ε.Α.Τ.), προκειμένου να ελεγχθούν τα παρακάτω:
α) Εάν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθά, ήτοι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος,
β) εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο Πρόγραμμα για τη δανειοδότηση,
γ) εάν το προς απόκτηση ακίνητο έχει ζητηθεί να αποκτηθεί και από άλλον αιτούντα.
Η Ε.Α.Τ. δεσμεύει το ποσό του αιτουμένου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από το πιστωτικό ίδρυμα, εντάσσει την συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα και κοινοποιεί στο πιστωτικό ίδρυμα τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον αιτούντα αν το ακίνητο που ζητεί να αποκτήσει περιλαμβάνεται σε προγενέστερη αίτηση, ώστε να προβεί ή όχι στην εντολή διενέργειας νομικού και τεχνικού ελέγχου του συγκεκριμένου ακινήτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, ο οποίος και ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ένταξη στο Πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον ο αιτών επιθυμεί να συνεχίσει με έτερο ακίνητο, μπορεί να το πράξει υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου από το πιστωτικό ίδρυμα, δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ένταξη της αίτησης στο Πρόγραμμα».

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 189/2023 (Β’ 1180) κοινής απόφασης τροποποιείται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Το πιστωτικό ίδρυμα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις γνωστοποιεί προς την Ε.Α.Τ. το αποτέλεσμα του νομικού και τεχνικού ελέγχου και, αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην Ε.Α.Τ. τη σχετική δανειακή σύμβαση. Η Ε.Α.Τ. ελέγχει τα ότι υποβληθέντα στοιχεία είναι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και υπαγάγει τη δανειακή σύμβαση στο Πρόγραμμα, εκτός εάν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει καταρτίσει σύμβαση δανείου, στο πλαίσιο του Προγράμματος, με άλλο πιστωτικό ίδρυμα, ή
β) το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευθεί ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συμβολαίου αγοράς ή
γ) τα καταχωρημένα στοιχεία είναι λανθασμένα, ήτοι σε αναντιστοιχία με τους όρους του Προγράμματος».

Άρθρο 2
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 189/2023 κοινής απόφασης (Β’ 1180)

1. Στην περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 189/2023 (Β’ 1180) κοινής απόφασης πέραν του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών προστίθεται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τόσο του αιτούντος και του συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης όσο και της πατρικής και μητρικής τους οικογένειας και η περ. θ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«θ) Για την επιβεβαίωση ότι η αγορά του ακινήτου δε γίνεται από συγγενή α’ ή β’ βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ιδίου και της πατρικής και μητρικής του οικογένειας, καθώς και του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και της πατρικής και μητρικής του οικογένειας, ανεξάρτητα εάν η αίτηση χορήγησης δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο.».

2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 189/2023 (Β’ 1180) κοινής απόφασης αριθμείται ως παρ. 2 και τίθεται ως εξής:

«2. Κατά το νομικό και τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται και η πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του ακινήτου όπως ορίζονται στην παρ. 1 και στις περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022.».

Άρθρο 3
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 189/2023 κοινής απόφασης (Β’ 1180)

Στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 189/2023 (Β’ 1180) κοινής απόφασης αντικαθίσταται η φράση «ανοίγονται στην Τράπεζα της Ελλάδος δύο αντίστοιχοι λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης» με τη φράση «ανοίγεται στην Τράπεζα της Ελλάδος αντίστοιχος λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τις λοιπές δαπάνες της Δ.ΥΠ.Α. που σχετίζονται με το Πρόγραμμα και, ιδίως, για την κάλυψη των επιδοτούμενων τόκων, όπου προβλέπεται, και την κάλυψη εξόδων για την εξέταση αιτήσεων δανείων, ανοίγεται στην Τράπεζα της Ελλάδος αντίστοιχος λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης.».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ