3413/84/26.9.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1430/26/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (Β’ 1446) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6440/129/2022 (Β’ 6511) απόφαση του Δ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.)

Αριθμ. απόφ. 3413/84/2023

(ΦΕΚ Β’ 5948/12.10.2023)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

– Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

– Τις διατάξεις του π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του “Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)”» (Α’ 25).

– Το άρθρο 56 του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 247), σύμφωνα με το οποίο: «1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) εξειδικεύεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο τρόπος διαχείρισης, διανομής και χρήσης των ποσών που διατίθενται στον Οργανισμό ή μέσω του Οργανισμού για την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους. 2. Η απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπει και την υλοποίηση προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (vouchers), τα οποία οι δικαιούχοι αξιοποιούν επιλέγοντας τον πάροχο που επιθυμούν μέσα από το ειδικό μητρώο παρόχων, το οποίο δημιουργείται και ισχύει για το αντίστοιχο πρόγραμμα. Το ειδικό μητρώο καταρτίζεται κατόπιν πρόσκλησης προς τους παρόχους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί με την απόφαση της παρ. 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4763/2020 (Α’ 254). 3. Με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται ότι σε συγκεκριμένα από τα ειδικά μητρώα της παρ. 2 προσκαλούνται να εγγραφούν μόνο Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης που έχουν ιδρυθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4763/2020».

– Το άρθρο 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

– Τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), ειδικότερα, δε, το άρθρο 12 αυτού.

– Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (5Τ 10152/21,5Τ 10152/21 ADD 1).

– Την υπ’ αρ. 6417/138/30.11.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α. «Έγκριση Τεχνικού Δελτίου προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

– Την υπό στοιχεία 156360 ΕΞ 2021/8.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Απόφαση Ένταξης του Έργου “50Β2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες-Δράση 16913” (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226)» (ΑΔΑ: 6ΞΠ7Η-156).

– Τον ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163).

– Το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), καθώς και τον ν. 4957/2022 (Α’ 141).

– Το άρθρο 89 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 24Α στον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

– Τα άρθρα 63 – 66 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

– Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 28-9-2021 (Β’4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

– Την από 10.2.2022 θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Δ.Υ.Π.Α.

– Την υπ’ αρ. 1430/26/1.3.2022 (Β’ 1446) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., όπως ισχύει με την υπ’ αρ. 6440/129/13.12.2022 (Β’ 6511) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α.

– Την υπό στοιχεία 71693 ΕΞ 2023/09.05.2023 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο των Δράσεων και Έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 3079).

– Την υπ’ αρ. 82759/2022 (Β’ 4581) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

– Την υπό στοιχεία 137851 ΕΞ2023/21.9.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο «Επιχορήγηση της Δ.Υ.Π.Α. για την υλοποίηση του Έργου “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες” και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226, Κωδικός ΠΔΕ 2021ΤΑ03400010) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ίϋ «16913».

– Την υπ’ αρ. 2819/66/25.7.2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α. για την τροποποίηση του ΤΔΕ του έργου.

– Το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1430/26/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (Β’ 1446), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6440/129/13-12-2022 (Β’ 6511) απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Υ.Π.Α., ως εξής:

Τίτλος έργου: Επιχορήγηση της Δ.Υ.Π.Α. για την υλοποίηση του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-ΥΠΕΚΥΠ» κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226 της Δράσης 16913.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.Δι.Βι.Μτων Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων της Δ.Υ.Π.Α., στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας.

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης – και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων της Δ.Υ.Π.Α., ηλικίας άνω των 18 ετών. Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:

I. Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων -ωφελουμένων διάρκειας 50 – 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω δώδεκα (12) υποέργων, ως εξής:

Υποέργο 1: «Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω Μητρώων Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.».

Το υποέργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.Υ.Π.Α. Η Δ.Υ.Π.Α. θα εκδώσει δημόσια πρόσκληση, προς ανέργους ωφελούμενους. Για τις ανάγκες του υποέργου θα δημιουργηθούν Ειδικά Μητρώα Παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης. Ο αριθμός των ανέργων που θα καταρτιστεί ανέρχεται σε έως 150.000 άτομα.

Υποέργο 2: «Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ».

Η Δ.Υ.Π.Α. προκειμένου να υλοποιήσει το παρόν έργο, θα συγκροτήσει Μητρώο Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Υποέργο 3: «Παραμετροποίηση ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος “Voucher”».

Το Πληροφορικό Σύστημα που θα υποστηρίζει το έργο, θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω ενδεικτικές διαδικασίες:

– Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου ωφελούμενων.

– Κατάρτιση και διαχείριση μητρώων Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. και Κ.Δ.Β.Μ.

– Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου εκπαιδευτών.

– Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου παρόχων πιστοποίησης.

– Διαχείριση αντικειμένων κατάρτισης.

– Διαχείριση τμημάτων θεωρητικής κατάρτισης.

– Διαχείριση πιστοποίησης.

– Διαχείριση επιτόπιων και εξειδικευμένων ελέγχων.

– Διαχείριση πληρωμών.

– Παρακολούθηση ωφελούμενων μετά το πέρας της κατάρτισης.

– Αξιολόγηση και παροχή στατιστικών στοιχείων.

– Διαχείριση χρηστών.

– Ανταλλαγή δεδομένων με άλλα ΠΣ.

Υποέργο 4: «Εμπειρογνώμονας για την αξιολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης».

Αντικείμενο του έργου του εμπειρογνώμονα, είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Δικαιούχο Δ.Υ.Π.Α. για τον ποιοτικό έλεγχο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Ειδικότερα πρόκειται για υπηρεσίες αξιολόγησης των προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών καθώς και η συσχέτισή τους με τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Υποέργο 5: «Στρατηγική επικοινωνίας και Σχέδιο Δράσης (mediaplan)».

Το Υποέργο θα υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ. Το Υποέργο περιλαμβάνει την εκπόνηση του στρατηγικού πλάνου επικοινωνίας της παρέμβασης και την εκπόνηση του αναλυτικού σχεδίου δράσης για την ενημέρωση του κοινού, προκειμένου να εξευρεθεί ο βέλτιστος τρόπος διάχυσης του μηνύματος τόσο στις συγκεκριμένες ομάδες στόχους του προγράμματος όσο και γενικότερα, με στόχο τη μέγιστη συμμετοχή ωφελουμένων. Ενδεικτικά το υποέργο περιλαμβάνει:

– Στρατηγική Επικοινωνίας των προγραμμάτων.

– Εκπόνηση αναλυτικού Πλάνου Μέσων (mediaplan) βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου Μέσων της Καμπάνιας.

Υποέργο 6: «Δημιουργία εικαστικής ταυτότητας της παρέμβασης και παραγωγή προωθητικού υλικού για τα έντυπα».

Το υποέργο θα υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ. Περιλαμβάνει τον δημιουργικό σχεδιασμό της διαφημιστικής καμπάνιας και την παραγωγή του προωθητικού/διαφημιστικού υλικού. Ενδεικτικά το έργο περιλαμβάνει:

– Δημιουργία εικαστικής ταυτότητας (λογότυπο, σλόγκαν, κεντρικό μήνυμα, κ.λπ.).

– Περιεχόμενο – σενάρια για ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τύπος, διαδίκτυο), Σχεδιασμός μακετών για καταχωρήσεις στον τύπο και στο διαδίκτυο.

– Παραγωγή Ραδιοφωνικών spot/Videospots και Web banners.

Υποέργο 7: «Παραγωγή διαφημιστικού υλικού για τη Διαφημιστική Καμπάνια».

Το υποέργο θα υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ. Σκοπός του έργου είναι η ενημέρωση του κοινού για τα προγράμματα κατάρτισης που παρέχονται μέσα από την παρούσα δράση. Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή διαφημιστικού υλικού, η παραγωγή ραδιοφωνικών spot, η παραγωγή videospots, η παραγωγή διαφημιστικών Web banners.

Υποέργο 8: «Διαφήμιση σε Social Media».

Το υποέργο θα υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ. Περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας σύμφωνα με το πλάνο δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας στα Social Media με στόχο τη μέγιστη συμμετοχή ωφελούμενων. Σκοπός: Η προβολή του έργου της κατάρτισης και η εξασφάλιση της συμμετοχής του μέγιστου δυνατού πληθυσμού ωφελούμενων, νεαρών κυρίως ηλικιών. Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται: Προβολή στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαχείριση διαφήμισης, Facebook, Google, Youtube.

Υποέργο 9: «Διαφημιστική Καμπάνια σε ΜΜΕ (Έντυπος και Ηλεκτρονικός Τύπος)».

Το υποέργο θα υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ. Περιλαμβάνει την υλοποίηση του πλάνου δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (ραδιόφωνο, τηλεόραση) για την ενημέρωση των πολιτών καθώς και την προβολή και προώθηση του προγράμματος με στόχο τη μέγιστη συμμετοχή των ωφελούμενων. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται:

– Συνδυασμένες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας στα ΜΜΕ (τύπο, ραδιόφωνο, ψηφιακή σήμανση).

– Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων προβολής.

Υποέργο 10: «Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ».

Η Δ.Υ.Π.Α. προκειμένου να υλοποιήσει το παρόν έργο, θα συγκροτήσει Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ, μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Υποέργο 11: «Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Πιστοποίησης Προσώπων».

Η Δ.Υ.Π.Α. προκειμένου να υλοποιήσει το παρόν έργο, συγκροτεί Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης, μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ωφελούμενους των προγραμμάτων κατάρτισης, να επιλέξουν τον πάροχο πιστοποίησης που επιθυμούν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν με την ολοκλήρωση του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που παρακολούθησαν στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Υποέργο 12: «Κατάθεση προγραμμάτων κατάρτισης Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στα Μητρώα της Δ.Υ.Π.Α.».

Η Δ.Υ.Π.Α. προκειμένου να υλοποιήσει το παρόν έργο, καλεί τους παρόχους κατάρτισης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ και αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα Οριστικά Μητρώα Παρόχων, να υποβάλλουν τα προγράμματα κατάρτισης που προτίθενται να υλοποιήσουν, ώστε να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στο Μητρώο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα προσφερθούν στους ωφελούμενους – άνεργους, στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων ή/και η επανακατάρτισή τους, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Δέσμες προτάσεων και οι οποίες συνθέτουν δεκαοκτώ (18) επιμέρους Άξονες. Το παρόν έργο ανήκει στην τρίτη (3) δέσμη: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και συγκεκριμένα στον επιμέρους Άξονα 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί στην απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων, καθώς και στην απόκτηση σχετικής πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι ενδεικτικοί στόχοι:

I. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσω της αναβάθμισης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και ειδικότερα των ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων.

II. Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων.

III. Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.

Τα αποτελέσματα του έργου αυτού, αφενός θα υποστηρίξουν την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου θα τροφοδοτήσουν τις ενέργειες για τον μη αποκλεισμό των ανέργων από την αγορά εργασίας.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blendedlearning), δηλ. με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων που εφαρμόζει το κάθε Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. ΑΕΙ ή Κ.Δ.Β.Μ. Ο τύπος αυτός της εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εξατομικευμένης μάθησης. Εξασφαλίζεται η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης.

Παράλληλα, η δια ζώσης εκπαίδευση διασφαλίζει την αμεσότητα στη διδασκαλία μέσω της ταυτόχρονης παρουσίας σε αίθουσα διδάσκοντα και καταρτιζομένων και ενισχύει την εμπειρία της μάθησης.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής Κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας από 50 έως 200 ώρες. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 200 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών.

Οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες ειδικές προδιαγραφές για την άρτια υλοποίηση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις προσκλήσεις που θα εκδοθούν για τη συγκρότηση των δύο Μητρώων Παρόχων Κατάρτισης, στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Η γλώσσα στην οποία υλοποιούνται κατά κανόνα τα προγράμματα είναι η Ελληνική. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις κ.λ.π.) αναπτύσσεται στην ελληνική γλώσσα. Εκπαιδευτικό υλικό στην αγγλική γλώσσα είναι δυνατό να διατίθεται, όπου αυτό κρίνεται εφικτό και αναγκαίο. Δύναται να υλοποιούνται προγράμματα αμιγώς στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, στην περιγραφή κάθε προγράμματος, θα πρέπει να αναφέρεται η γλώσσα υλοποίησης, καθώς και τα απαραίτητα προσόντα κάθε υποψήφιου καταρτιζόμενου.

Οι πάροχοι κατάρτισης θα συγκροτήσουν χωριστά τμήματα κατάρτισης για κάθε Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα κατάρτισης κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 άτομα και να μην υπερβαίνει τα 25 άτομα.

Κατά τη συμπλήρωση ενός τμήματος κατάρτισης δύναται να συμμετέχουν εκτός από τους ωφελούμενους του παρόντος έργου και άλλοι καταρτιζόμενοι του παρόχου κατάρτισης, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 25 άτομα. Σε κάθε περίπτωση οι ωφελούμενοι του παρόντος έργου εγγράφονται κατά προτεραιότητα.

Το τμήμα κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται κατά τις επίσημες αργίες ή/και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές κ.λπ.), με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας https://www.voucher.gov.gr. Σε περιπτώσεις που ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του τμήματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς έγκριση στη Δ.Υ.Π.Α.

Στις προσκλήσεις που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου κ.λ.π της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης, που δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Κατ’ εξαίρεση, και κατόπιν αίτησης του παρόχου κατάρτισης προς τη Δ.Υ.Π.Α., σε νησιωτικές και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές δύναται να χρησιμοποιούνται μισθούμενες λειτουργικές αίθουσες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο), μετά από έγκριση της Δ.Υ.Π.Α., κατόπιν υποβολής σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος από τον πάροχο. Εφόσον η υλοποίηση προγραμμάτων πραγματοποιηθεί σε μισθούμενα λειτουργούντα σχολεία, ο πάροχος έχει την υποχρέωση για τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Σε αυτή την περίπτωση, ο πάροχος έχει την υποχρέωση να ορίσει τουλάχιστον ένα άτομο με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης/ υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος. Ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να αποδεικνύει τουλάχιστον (μία) 1 επιπλέον ΕΜΕ, η οποία θα προσμετράται στη δομή αυτή, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Η (μία) 1 ΕΜΕ θα πρέπει να είναι διαφορετική από τις ΕΜΕ που έχει δηλώσει για τη συμπερίληψή του στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Η ΕΜΕ θα προκύπτει είτε από το ήδη υπάρχον προσωπικό του παρόχου κατάρτισης, σε οποιαδήποτε αδειοδοτημένη δομή ο ίδιος διαθέτει, είτε με νέα πρόσληψη, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των οριζόμενων στην Πρόσκληση.

Επίσης, κατόπιν αίτησης του παρόχου κατάρτισης προς τη Δ.Υ.Π.Α., επιτρέπεται η συνεργασία, με άλλη αδειοδοτημένη δομή, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της υπό στοιχεία 141267/Κ6/2021 (Β’ 5159) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην περίπτωση αυτή, η συνεργαζόμενη αδειοδοτημένη δομή δεν θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων της Δράσης. Ο πάροχος κατάρτισης που συνάπτει το συμφωνητικό συνεργασίας με την αδειοδοτημένη δομή οφείλει να αποδεικνύει τουλάχιστον (μία) 1 επιπλέον ΕΜΕ η οποία θα προσμετράται στη δομή αυτή, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης αναφέρονται σε θεματικά αντικείμενα που θα καθοριστούν από την Δ.Υ.Π.Α. και αφορούν σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, καθώς και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών. Στους καταρτιζόμενους θα παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του παρόχου κατάρτισης, το οποίο θα έχει συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του κάθε προγράμματος και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του παρόχου και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που καθορίζονται αναλυτικά στη σχετική πρόσκληση.

Οι πάροχοι κατάρτισης θα καταθέσουν τις προτάσεις τους στα ως άνω θεματικά αντικείμενα και τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό και θα εγκρίνονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση. Με την ίδια διαδικασία τα προγράμματα κατάρτισης δύνανται να επικαιροποιούνται ή και να τροποποιούνται.

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η διαδικασία ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων συνοδεύεται και υποστηρίζεται από ένα σύστημα πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού και παρέχοντας ένα «συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης των προσόντων των ωφελουμένων και κατ’ επέκταση της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Κάθε πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης απαιτείται να συνοδεύεται από πιστοποίηση των εκροών/μαθησιακών αποτελεσμάτων από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Πριν από την έναρξη υλοποίησης κάθε προγράμματος κατάρτισης, θα πρέπει αποδεδειγμένα (μέσω της προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από φορέα πιστοποίησης) να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής των ωφελουμένων του προγράμματος σε εξετάσεις πιστοποίησης από τουλάχιστον έναν φορέα πιστοποίησης.

Οι φορείς πιστοποίησης είναι:

α) Φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι κατά ISO/IEC 17024, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Φορέα Διαπίστευσης ο οποίος συμμετέχει στην αμοιβαία αναγνώριση της EuropeanAccreditation (EA/MLA), είτε είναι διαπιστευμένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να πιστοποιούν πρόσωπα.

β) Φορείς διεξαγωγής εξετάσεων διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων ψηφιακών δεξιοτήτων που παρέχονται από εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία.

6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (TrainingVouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.Υ.Π.Α. Οι ωφελούμενοι του έργου, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ίδιοι, κατά τη φάση της υποβολής αίτησης στην πρόσκληση, που θα εκδώσει η Δ.Υ.Π.Α. για συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης. Μέσω της επιταγής κατάρτισης ο πάροχος κατάρτισης θα λάβει την αμοιβή του για το πρόγραμμα κατάρτισης. Μεταξύ του παρόχου κατάρτισης και του καταρτιζόμενου υπογράφεται κατ’ αρχάς διμερής σύμβαση στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα αυτής και ο «Κώδικας Δεοντολογίας». Τόσο στη σύμβαση, όσο και στο παράρτημα αυτής, προσδιορίζονται οι βασικές αρχές και οι όροι που διέπουν, τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και για την οποία εκατέρωθεν οι συμβαλλόμενοι έχουν λάβει γνώση.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για το έργο, αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή του, θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους των προσκλήσεων που θα εκδίδονται στο πλαίσιο της δράσης, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr ή/και την ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α, (www.dypa.gov.gr). Οι πάροχοι κατάρτισης θα λαμβάνουν πληροφόρηση από τις ίδιες ιστοσελίδες. Η Δ.Υ.Π.Α. μέσω των ιστοσελίδων θα παρέχει συνεχή ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν χρήση αυτών για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου. Η Δ.Υ.Π.Α. δεν υποχρεούται να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κ.λπ.) τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των κατευθύνσεων και οδηγιών με δική τους φροντίδα και επιμέλεια, από τις ως άνω ιστοσελίδες.

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. Η λήξη του έργου ορίζεται στις 31.12.2025.

Β. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των 302.770.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (όπου απαιτείται).

Ο προϋπολογισμός του έργου αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. Ο προϋπολογισμός που αφορά αμιγώς την υλοποίηση της κατάρτισης βαρύνει τον ΚΑΕ 2659 και διαμορφώνεται σε 301.500.000,00 € από 241.200.000,00 €. Τυχόν τραπεζικές προμήθειες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Δ.Υ.Π.Α. στον ΚΑΕ 0431.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας.

Το κόστος ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο για τους παρόχους κατάρτισης ορίζεται σε 4,5 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται το κόστος για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των καταρτιζομένων, ενώ για τους καταρτιζόμενους ορίζεται σε 5 ευρώ.

Το κόστος πιστοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 110 ευρώ ανά καταρτιζόμενο

9. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να καταρτισθούν έως 150.000 ωφελούμενοι, μέσω του Μητρώου Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και του Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

Για τη συμμετοχή των ωφελουμένων στα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, η Δ.Υ.Π.Α. θα δημοσιεύει προσκλήσεις, οι οποίες θα απευθύνονται σε ανέργους, τους οποίους θα καλεί να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής.

Για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (TrainingVouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω των ανωτέρω δημόσιων προσκλήσεων της Δ.Υ.Π.Α. Η εκάστοτε πρόσκληση θα καθορίζει με λεπτομέρεια τους όρους υλοποίησης της κάθε επιμέρους φάσης του παρόντος έργου. Το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (TrainingVoucher) αφορά σε ένα σύστημα παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης από παρόχους κατάρτισης της επιλογής τους -σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες- οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης, που καταρτίζονται από τη Δ.Υ.Π.Α. για τον σκοπό του έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκάστοτε φάση του παρόντος έργου και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η Δ.Υ.Π.Α., έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της Δ.Υ.Π.Α., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

II. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις προσκλήσεις που θα δημοσιεύσει η Δ.Υ.Π.Α. θα καθορίζονται οι επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων. Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας της Δ.Υ.Π.Α. κατά τη φάση υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι, η ανεργία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο ανεργίας της Δ.Υ.Π.Α.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο έργο θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων θα καθορίζονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσας απόφασης συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.Υ.Π.Α., την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και τους Φορείς Κατάρτισης και Πιστοποίησης που συμμετέχουν στο έργο, για την περαιτέρω επεξεργασία, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου, καθώς και για την εξαγωγή τους σε μορφή μικροδεδομένων (microdata).

Μετά την υποβολή της αίτησης η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με την πρόσκληση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ωφελούμενοι επιλέγουν το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, στην οποία δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, για το περιεχόμενο του προγράμματος, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και τον πάροχο κατάρτισης. Οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων και εφόσον οι ωφελούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, προχωρούν στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, μέσω της σύναψης της διμερούς σύμβασης μεταξύ παρόχου και ωφελουμένου. Οι πάροχοι έχουν την πλήρη ευθύνη για την επιλεξιμότητα των ωφελουμένων, ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η Δ.Υ.Π.Α. θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο και σε περίπτωση που προκύψει ότι πάροχος κατάρτισης εισήγαγε στην κατάρτιση μη επιλέξιμο ωφελούμενο, ως προς τα κριτήρια συμμετοχής τότε θα περικόπτεται το 100% του ποσού της επιταγής κατάρτισης, που αντιστοιχεί στον μη επιλέξιμο ωφελούμενο. Συνακόλουθα ο ωφελούμενος θα διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων. Επιπλέον, η Δ.Υ.Π.Α. θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο, ως προς τη γνησιότητα των τίτλων σπουδών που έχουν αναρτήσει οι ωφελούμενοι.

11. ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΗΤΡΩΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Δ.Υ.Π.Α. καταρτίζει δύο διακριτά Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης, αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), ως εξής:

Α) Μητρώο παρόχων κατάρτισης, Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των δημοσίων Α.Ε.Ι.

Β) Μητρώο παρόχων κατάρτισης, αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι λόγοι αποκλεισμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ένταξη των παρόχων κατάρτισης στο κάθε μητρώο, καθορίζεται στις σχετικές προσκλήσεις που θα εκδώσει η Δ.Υ.Π.Α., κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α.

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έργο των Παρόχων Κατάρτισης είναι:

– Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση και ομαλή διεξαγωγή του εκάστοτε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, οι επαφές και συστηματικές συναντήσεις και συνεργασία με τους εκπροσώπους της Δ.Υ.Π.Α.

– Η διασφάλιση ποιότητας του έργου, με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές για την εξ’ αποστάσεως και τη δια ζώσης κατάρτιση.

– Η σύνταξη έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου.

– Η οικονομική διαχείριση του έργου. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εκτέλεση των πληρωμών, έγκριση των δαπανών από τα αρμόδια όργανά του, εκτέλεση των πληρωμών και τήρηση λογιστικής μερίδας του έργου.

– Η έκδοση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού παρακολούθησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος κατάρτισης.

– Η ενημέρωση της Δ.Υ.Π.Α. για το αποτέλεσμα της συμμετοχής του κάθε ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Για κάθε προτεινόμενο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η δυνατότητα πιστοποίησης των εκροών από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ή φορείς διεξαγωγής εξετάσεων διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων ψηφιακών δεξιοτήτων που παρέχονται από εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία.

Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης της παρούσας, οι πάροχοι κατάρτισης χορηγούν υποχρεωτικά στους καταρτιζόμενους:

Το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη μέθοδο κατάρτισης κάθε εκπαιδευτικής ενότητας (δια ζώσης, ή εξ αποστάσεως/σύγχρονη ή ασύγχρονη) και θα πληροί τα κάτωθι κριτήρια:

1. Συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος,

2. ανταπόκριση στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις,

3. καταλληλότητα, ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελουμένων.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα βρίσκεται αναρτημένο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του παρόχου κατάρτισης. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, που θα περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές προσκλήσεις για την υποβολή προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, από παρόχους εγγεγραμμένους στα Μητρώα παρόχων κατάρτισης, του παρόντος έργου.

13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Κατάρτισης που υλοποιείται μέσω Μητρώου Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ, η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ που διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα και διδακτική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας ή των μαθημάτων που θα διδάξουν, καθώς και μη μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ του ΑΕΙ, ενταγμένα στο μητρώο του Κ.Ε.Δι.Βι.Μ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εξασφαλίζει τη συνάφεια των ακαδημαϊκών τους προσόντων και της διδακτικής τους εμπειρίας, ως προς το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας ή των μαθημάτων που θα διδάξουν.

Στο πλαίσιο της Κατάρτισης που υλοποιείται μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ, η κατάρτιση, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, σε θεματικό αντικείμενο συναφές με αυτό που καλούνται να διδάξουν, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΓΠ/20082/23.10.2012 (Β’ 2844) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και της υπ’ αρ. 10472/6.9.2013 υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. ΓΠ/ 20082/22.10.2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 2844/2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β’ 2451)», όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α’ 118).

Δύνανται επίσης να επιλεγούν, με ευθύνη του εκάστοτε παρόχου, εκπαιδευτές ενηλίκων για τους οποίους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), δεν προβλέπεται προϋπόθεση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων. Συγκεκριμένα: Υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Ι.Π.Ε. υλοποιούν αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση πιστοποιημένων εκπαιδευτών, δύναται να παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ, εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εκπαιδευτές, που υποβάλλουν νέα αίτηση πιστοποίησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δύνανται να αιτούνται κατά προτεραιότητα εξέταση της αίτησής τους λόγω πρόθεσης συμμετοχής στο παρόν συγχρηματοδοτούμενο έργο (το σχετικό αίτημα αξιολόγησης κατά προτεραιότητα θα υποβάλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον εκάστοτε πάροχο, που επιθυμεί να συνεργαστεί με τον υπό αξιολόγηση εκπαιδευτή ενηλίκων).

Επίσης, οι εκπαιδευτές μπορεί να διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω τρίτων φορέων, όταν πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης από διεθνείς εταιρείες λογισμικού.

Αντικατάσταση εκπαιδευτή επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, με εκπαιδευτή αντίστοιχων προσόντων και κατόπιν ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος. Κατόπιν αίτησης του παρόχου κατάρτισης και έγκρισης από τη Δ.Υ.Π.Α. δύναται να εγκριθεί εκπαιδευτής με πτυχίο που αντιστοιχεί σε κωδικούς ΣΤΕΠ συναφείς με αυτούς που έχει αρχικά εγκριθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Εκπαιδευτές που η κύρια απασχόλησή τους είναι στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να προσκομίσουν την απαιτούμενη από το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα τους, όπου απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη και τη διάταξη του άρθρου 127 του ν. 4957/2022 και την υπό στοιχεία 135557/Ζ1/1.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΨΖ46ΜΤΛΗ-ΤΧΔ) εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022.

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται, με ευθύνη του παρόχου, η επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική συνάφεια του εκπαιδευτή με το εκπαιδευτικό αντικείμενο της διδακτικής ενότητας ή/και του συνόλου του προγράμματος κατάρτισης.

Ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει συμβάσεις με τους εκπαιδευτές, στις οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως δε το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθμός των διδακτικών ωρών, το διάστημα συνεργασίας, η ωριαία αποζημίωση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τυχόν άλλοι όροι συνεργασίας. Ο πίνακας των εκπαιδευτών, που καταρτίζεται από τον πάροχο κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δημοσιεύεται από τον πάροχο κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr μαζί με τη Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο 10% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης. Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται στο 20% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης αποκλειστικά εάν:

– Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.

– Έχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.

– Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης.

Στην περίπτωση της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης απαιτείται η ολοκλήρωση των διακριτών υποενοτήτων/modules, όπως προκύπτει και επιβεβαιώνεται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ) προκειμένου για την ολοκλήρωση της κατάρτισης

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή διακόψει την κατάρτιση (η διακοπή αφορά σε λόγους υγείας/ανωτέρας βίας ή μη), δεν καταβάλλεται στον Πάροχο αμοιβή, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται επιδόματος και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων. Ο Πάροχος ενημερώνει σχετικά τη Δ.Υ.Π.Α. Επίσης ενημερώνεται από τον Πάροχο κατάρτισης εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο ημερών το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ.-ΕΦΚΑ, πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συμπληρώνοντας την Ενότητα του Εντύπου “Ε3.2 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης/Διακοπή”.

Τέλος, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει, το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και να το υποβάλλει στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Η μη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης από τον ωφελούμενο, επιφέρει τη μη καταβολή του επιδόματός του.

15. ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων θα οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Η πιστοποίηση θα διενεργείται από:

Α) Ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι κατά ISO/IEC 17024, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Φορέα Διαπίστευσης ο οποίος συμμετέχει στην αμοιβαία αναγνώριση της EuropeanAccreditation (EA/MLA), είτε είναι διαπιστευμένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να πιστοποιούν πρόσωπα.

Β) Φορείς διεξαγωγής εξετάσεων διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων ψηφιακών δεξιοτήτων που παρέχονται από εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία.

Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλους τους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, λόγοι δημόσιας υγείας, κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προγραμματιστούν εκ νέου οι εξετάσεις πιστοποίησης.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α. καταρτίζεται διακριτό Μητρώο ανεξάρτητων Παρόχων Πιστοποίησης και ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο.

Το κόστος πιστοποίησης υπολογίζεται σε 110 ευρώ ανά καταρτιζόμενο και θα παρέχεται μέσω Επιταγής Πιστοποίησης (Certificationvoucher) μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

16. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ/ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον οικείο φορέα πιστοποίησης «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων». Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελουμένου χορηγείται από το Φορέα Πιστοποίησης «Βεβαίωση συμμετοχής» του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία φέρει το όνομα του καταρτισθέντος και την/τις ημερομηνία/ες διεξαγωγής των εξετάσεων στην οποία/στις οποίες συμμετείχε.

17. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (CERTIFICATIONVOUCHER)

Το παρόν έργο υλοποιείται με το σύστημα των Επιταγών Κατάρτισης (Trainingvoucher), το οποίο αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης από τους παρόχους κατάρτισης και πιστοποίησης- μέλη των Μητρώων Παρόχων Κατάρτισης και Πιστοποίησης της παρούσας- σύμφωνα με προκαθορισμένες από τη Δ.Υ.Π.Α. μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών. Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι το φορέα από τον οποίο θα λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και προϋποθέτει οι φορείς παροχής υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης να έχουν ενταχθεί στα αντίστοιχα Μητρώα που θα καταρτίσει η Δ.Υ.Π.Α. για τις ανάγκες του παρόντος έργου. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίσης επιταγή πιστοποίησης (Certificationvoucher) για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης ενταγμένους στο αντίστοιχο Μητρώο της Δ.Υ.Π.Α., μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

18. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο ωφελούμενος «διαγράφεται» από το Μητρώο Ωφελουμένων, η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η επιταγή κατάρτισης, με ευθύνη του ωφελούμενου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η οποία ορίζεται από τη Δ.Υ.Π.Α.

β. Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών.

γ. Εάν δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στη δράση.

δ. Εάν διακόψει αναιτιολόγητα την κατάρτιση.

ε. Εάν ο ωφελούμενος υποβάλλει δικαιολογητικά που δεν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση.

19. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος και κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ελέγχων που θα διενεργηθούν από τη Δ.Υ.Π.Α.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του καταρτιζομένου, καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους.

Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής κατάρτισης, οφείλει εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση, να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί προκειμένου να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται, από αυτόν, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Κάθε πάροχος κατάρτισης, πριν την ενεργοποίηση της επιταγής του ωφελουμένου μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, υποχρεούται να επαληθεύσει, εάν:

1. Ισχύουν όσα έχουν δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής του (τίτλοι και πιστοποιητικά σπουδών, αριθμός IBAN κ.λπ.)

2. Ο ωφελούμενος έχει λάβει και άλλη επιταγή για άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.

Ο έλεγχος των περιπτώσεων 1 και 2 αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και διενεργείται με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας. Ειδικότερα, ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλει ηλεκτρονικά ο ωφελούμενος, μαζί με την αίτηση συμμετοχής του, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

20. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κάθε πάροχος κατάρτισης, μόλις συγκροτήσει ένα Τμήμα Κατάρτισης και εφόσον έχει καταχωρήσει τις διμερείς συμβάσεις στην ειδική ιστοσελίδα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, υποβάλλει ηλεκτρονικά Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξή του. Η Δ.Υ.Π.Α. δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ως προς την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

21. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο Πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλει, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και σε συνέχεια σχετικών οδηγιών και μέσα στις προθεσμίες που θα θέσει η Δ.Υ.Π.Α., στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων στο πλαίσιο του έργου.

22. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Με την ολοκλήρωση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης κάθε τμήματος κατάρτισης, καθώς και της συμμετοχής των καταρτιζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο πάροχος κατάρτισης και ο πάροχος πιστοποίησης εκδίδουν σε κάθε καταρτιζόμενο, που ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στις ως άνω διαδικασίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, «απόδειξη παροχής υπηρεσιών».

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και με την επιφύλαξη των πορισμάτων τυχόν ελέγχων που θα διενεργηθούν, σύμφωνα με την παρούσα, ο πάροχος κατάρτισης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο/ωφελούμενο «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Προγράμματος Κατάρτισης». Ομοίως, ο πάροχος πιστοποίησης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο/ωφελούμενο «Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης» καθώς και «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων» κατόπιν συμμετοχής και επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης, αντίστοιχα.

23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Ο πάροχος κατάρτισης, υποχρεούται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατάρτισης και της πιστοποίησης των ωφελουμένων για κάθε τμήμα και την εμπρόθεσμη υποβολή της ΑΠΔ,να υποβάλλει άμεσα (το αργότερο εντός 2 ημερών) στη Δ.Υ.Π.Α. τα απολογιστικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρούσα και στις σχετικές προσκλήσεις του έργου (έκθεση ολοκλήρωσης). Επιπλέον, ο πάροχος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, υποχρεούται να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για τη διοικητική επαλήθευση την αποτύπωση των άμεσων αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ.Υ.Π.Α. Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ Voucher.

24. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου θα προσαρμοσθεί κατάλληλα το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ) “Voucher” που έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το Π.Σ voucher, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

α) Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο του έργου θα καταρτιστεί Μητρώο Ωφελουμένων, στους οποίους θα παρασχεθούν υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε σχετική πρόσκληση.

β) Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ.

Στο πλαίσιο του έργου θα καταρτιστεί μητρώο με τα Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των δημοσίων ΑΕΙ, που θα παρέχουν υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης στους ωφελούμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε σχετική πρόσκληση.

γ) Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

Στο πλαίσιο του έργου θα καταρτιστεί μητρώο με αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που θα παρέχουν υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης στους ωφελούμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε σχετική πρόσκληση.

δ) Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου Παρόχων Πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο του έργου θα καταρτιστεί μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης που θα διενεργούν εξετάσεις πιστοποίησης για τους ωφελούμενους μετά το πέρας της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, κατά ISO/IEC 17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά, ή από φορείς διεξαγωγής εξετάσεων διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων ψηφιακών δεξιοτήτων που παρέχονται από εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε σχετική πρόσκληση.

Το Πληροφορικό Σύστημα θα υποστηρίζει τις παρακάτω ενδεικτικές διαδικασίες:

– Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου ωφελουμένων.

– Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ.

– Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

– Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου εκπαιδευτών.

– Κατάρτιση και διαχείριση μητρώου παρόχων πιστοποίησης.

– Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων προγραμμάτων κατάρτισης.

– Διαχείριση τμημάτων ανά πρόγραμμα κατάρτισης.

– Διαχείριση διαδικασίας πιστοποίησης.

– Διαχείριση επιτόπιων, ηλεκτρονικών, διοικητικών και ειδικών επαληθεύσεων.

– Διαχείριση πληρωμών.

– Παρακολούθηση ωφελουμένων μετά το πέρας της κατάρτισης.

– Αξιολόγηση και παροχή στατιστικών στοιχείων.

– Διαχείριση χρηστών.

– Ανταλλαγή δεδομένων με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα.

– Διαχείριση συστήματος αναφορών δικαιούχων πληρωμής (ωφελούμενοι, πάροχοι ανά περιφερειακή διεύθυνση).

– Έκδοση αρχείων συμβατών με το ΔΙΑΣ portal.

25. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

I. Για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα εκδοθούν προσκλήσεις που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (παρόχους κατάρτισης-παρόχους πιστοποίησης, ωφελούμενους ανέργους), στις οποίες θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία του έργου.

II. Η συμμετοχή στην κάθε επιμέρους πρόσκληση, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων της αντίστοιχης πρόσκλησης.

III. Η «Αίτηση συμμετοχής» των ανέργων στην εκάστοτε δράση, καθώς και των Παρόχων Κατάρτισης και των Φορέων Πιστοποίησης στα Μητρώα που θα καταρτιστούν, υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

IV. Οι ωφελούμενοι του έργου, καθώς και οι Πάροχοι Κατάρτισης και οι Φορείς Πιστοποίησης που εγγράφονται στα Μητρώα, έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

V. Η Δ.Υ.Π.Α., θα είναι υπεύθυνη για τη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν την ανεργία και την ηλικία των αιτούντων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων και αποτελούν τους εν δυνάμει ωφελούμενους του έργου. Οι σχετικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται μέσω διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού συστήματος της Δ.Υ.Π.Α. και του σχετικού συστήματος εφαρμογής του παρόντος έργου

VI. Για τις ανάγκες του έργου θα συγκροτηθεί και θα τηρείται Μητρώο Ωφελουμένων.

VII. H παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του έργου αποτελεί αρμοδιότητα της Δ.Υ.Π.Α.

VIII. ΗΔ.Υ.Π.Α. διενεργεί διοικητικές, ηλεκτρονικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, στην εκάστοτε πρόσκληση καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους.

IX. Η Δ.Υ.Π.Α. θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους της παρούσας.

X. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

XI. Οι προθεσμίες υλοποίησης του παρόντος έργου δύνανται να τροποποιούνται από τη Δ.Υ.Π.Α., με απόφαση Δ.Σ της Δ.Υ.Π.Α., οπότε η τυχόν τροποποίησή τους θα δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr.

XII. Η συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα καταχωρούνται από τη Δ.Υ.Π.Α. στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr είναι υποχρεωτική.

XIII. Οι Πάροχοι Κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, για όσο διάστημα προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.

XIV. Οι πληρωμές που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις, θα έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι απαραίτητοι επιτόπιοι ηλεκτρονικοί, διοικητικοί έλεγχοι από τις υπηρεσίες της Δ.Υ.Π.Α. και θα έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα ερωτηματολόγια από τους ωφελούμενους.

XV. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΣΕΠΕ Ο.Α.Ε.Δ.-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», το προβλεπόμενο, Έντυπο 3.2 που αφορά στην Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αρ. 28153/126/20.8.2013 (Β’ 2163) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει.

XVI. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.Υ.Π.Α., την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και τους Φορείς Κατάρτισης και πιστοποίησης που συμμετέχουν στο έργο, και τους λοιπούς μηχανισμούς ελέγχου, για την περαιτέρω επεξεργασία, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, καθώς και για τη εξαγωγή τους σε μορφή μικροδεδομένων (microdata), ατομικών δηλαδή στατιστικών εγγραφών για τους σκοπούς της παρακολούθησης του έργου, μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

XVII. Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος γίνεται αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους με βάση ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης.

26. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης και συγκεκριμένα οι Πάροχοι Κατάρτισης και οι Φορείς Πιστοποίησης ή τρίτοι φορείς στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση των δράσεων και έργων ή μέρους αυτών, που κάνουν χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναγνωρίζουν ρητώς την προέλευση των εν λόγω κονδυλίων και διασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης με ενέργειες επικοινωνίας ως εξής:

α) Εμφανίζουν το έμβλημα της Ένωσης και τη σχετική δήλωση χρηματοδότησης με την ένδειξη «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στις ενέργειες επικοινωνίας, πληροφόρησης και προβολής που υλοποιούν σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, οπτικοακουστική, ηλεκτρονική) και σε όλο το επικοινωνιακό και πληροφοριακό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό, διαδικτυακό κ.λπ.) που παράγουν σχετικά με το έργο ή τη δράση και προορίζεται για οποιοδήποτε μέσο. Επιπλέον, σε ενέργειες που περιλαμβάνουν συγγραφή κειμένου, όπως δελτία τύπου, οδηγοί δράσεων, έντυπα, πέραν της εμφάνισης των εμβλημάτων γίνεται και λεκτική αναφορά της χρηματοδότησης εντός του κειμένου. Στο Παράρτημα του «Οδηγού Επικοινωνίας Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» δίνονται σχετικά υποδείγματα εφαρμογής της σήμανσης.

β) Παρέχουν στον επίσημο επαγγελματικό διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, και στους επαγγελματικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν υπάρχουν, σύντομη περιγραφή της/των δράσης/εων και έργου/ων που υλοποιούν, που επισημαίνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ) Αναρτούν σε θέση που είναι σαφώς ορατή στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 ή μια ηλεκτρονική προβολή σε οθόνη, με πληροφορίες σχετικά με την δράση/έργο και αναδεικνύοντας τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα:

Κάθε πάροχος κατάρτισης ή πιστοποίησης που συμμετέχει στο παρόν έργο οφείλει να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως εξής:

Από την έναρξη υλοποίησης του έργου κάθε πάροχος, οφείλει να:

– Ενσωματώνει σε κάθε έγγραφο που εκδίδει σχετικό με τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος έργου την επικοινωνιακή ταυτότητα του Φορέα Χρηματοδότησης δηλαδή τη δήλωση «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η επικοινωνιακή ταυτότητα είναι ίδια με αυτή που θα ενσωματώνεται στο υποσέλιδο (footer) της εκάστοτε πρόσκλησης. Η παραπάνω σήμανση πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα υλοποίησης, προκειμένου να εκπληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών.

– Εξασφαλίσει ότι όσοι συμμετέχουν στη δράση είναι ενήμεροι ότι συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

– Ενσωματώνει σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο προβολής του έργου (πχ. ιστοσελίδες, φυλλάδια, καταχωρήσεις) αναφορά στον επίσημο ιστότοπο (www.voucher.gov.gr) για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο.

– Τηρεί αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιεί, ως προς το φυσικό αντικείμενο και να το διαθέτει στη Δ.Υ.Π.Α., ή/και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Αρχή (όπως η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης), εφόσον του ζητηθεί.

– Σε περίπτωση διενέργειας εκδηλώσεων ενημέρωσης των πολιτών – δυνητικών ωφελουμένων (ημερίδες, σεμινάρια, κ.λ.π.) για τη σκοπιμότητα του έργου, θα πρέπει στον χώρο διεξαγωγής να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα ή αφίσα πληροφόρησης, η οποία θα αναφέρει το έργο και τον φορέα χρηματοδότησής του και θα περιλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία και λογότυπα δημοσιότητας που περιγράφηκαν προηγουμένως. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα έγγραφα που θα αφορούν στην εκδήλωση, όπως έντυπα πληροφόρησης, Βεβαιώσεις συμμετοχής, κ.λπ., τα οποία θα πρέπει να φέρουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία δημοσιότητας. Επίσης, τα υποχρεωτικά στοιχεία και τα λογότυπα δημοσιότητας πρέπει να είναι εμφανή κατά τη διενέργεια δράσεων όπως: Εκδόσεις εντύπων, δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις στον τύπο των παρόχων, όπως π.χ. αυτές που διενεργούνται με στόχο την πρόσκληση και προσέλκυση ωφελουμένων στα προγράμματα κατάρτισης.

– Προβολή του προγράμματος από την ιστοσελίδα του παρόχου, κ.λ.π

27. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Παρακολούθηση και Επαλήθευση

Η παρακολούθηση και η επαλήθευση – επιβεβαίωση της υλοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται από τη Δ.Υ.Π.Α. και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους της παρούσας απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α. και της εκάστοτε Πρόσκλησης. Επαληθεύσεις, επίσης είναι δυνατόν να διενεργηθούν από τα υπόλοιπα αρμόδια προς τούτο εθνικά ή κοινοτικά όργανα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επαλήθευση μπορεί να είναι επιτόπια ή ηλεκτρονική ή/και διοικητική και να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης, είτε μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, για να επιβεβαιώσει:

– Την τήρηση των όρων υπαγωγής στο πρόγραμμα,

– την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του συστήματος επιταγών κατάρτισης, σύμφωνα με την παρούσα,

– την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,

– την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τους παρόχους κατάρτισης,

– την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για κάθε επαλήθευση που πραγματοποιείται από το/ τα αρμόδιο/α όργανο/α, συντάσσεται Έκθεση και Αποτέλεσμα Επαλήθευσης, τα οποία κοινοποιούνται στον πάροχο κατάρτισης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη ορθή ή πλημμελής υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τους όρους των Προσκλήσεων και τυχόν σχετικών εγκυκλίων που εκδίδονται για τον έλεγχο του έργου, το αρμόδιο όργανο επαλήθευσης είναι δυνατό να επιβάλει κυρώσεις από σύσταση, έως ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης, μέσω της επιταγής κατάρτισης. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Δ.Υ.Π.Α. δύναται να προβεί σε αυτόματο αποκλεισμό του παρόχου από το Μητρώο Παρόχων ή και από συμμετοχή σε επόμενες Προσκλήσεις για έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Πάροχος έχει δικαίωμα υποβολής τυχόν αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος της επαλήθευσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Για την υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, ο πάροχος υποχρεούται από την πρόσκληση της Δ.Υ.Π.Α. να παρέχει δικαιώματα χρηστών του Ο.Σ.Τ.Κ. στους αρμόδιους ελεγκτές που θα ορίσει η Δ.Υ.Π.Α., ώστε αυτοί να μπορούν να διενεργούν επαληθεύσεις εξ αποστάσεως.

Η πραγματοποίηση μιας δαπάνης πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες και να διασφαλίζει τη διαδρομή ελέγχου, σε κάθε χρονική στιγμή.

Τα αρμόδια όργανα, εφόσον έχουν σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου προβαίνουν στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές και όπου απαιτείται ζητούν την αναστολή χρηματοδότησης του έργου.

Σύνταξη έκθεσης επαλήθευσης/κοινοποίηση -υποβολή αντιρρήσεων

1. Μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας ή ηλεκτρονικής ή/και διοικητικής επαλήθευσης και τη λήψη συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του Παρόχου, συντάσσεται από την Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σχετική έκθεση επαλήθευσης, η οποία περιλαμβάνει σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των τυχόν διαπιστωθέντων προβλημάτων και των συνεπειών τους. Στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο, διαπιστώνεται παρατυπία ή αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση και προτείνεται η επιβολή των κυρώσεων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και στην εκάστοτε Πρόσκληση. Εφόσον η παρατυπία αφορά σε δαπάνες για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί η δημόσια συνεισφορά τα ποσά που περικόπτονται αφαιρούνται από τη χρηματοδότηση.

2. Η έκθεση επαλήθευσης κοινοποιείται από τη Δ.Υ.Π.Α., μέσω του Π.Σ. του προγράμματος, στον ελεγχόμενο φορέα.

3. Ο ελεγχθείς φορέας μπορεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης, να υποβάλλει στη Δ.Υ.Π.Α., ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. του προγράμματος, τυχόν αντιρρήσεις του.

4. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από Πενταμελή (5μελή) επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Δ.Υ.Π.Α., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους, η οποία εισηγείται στον Διοικητή για την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων, αρμοδίως. Εάν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, διενεργείται συμπληρωματικός έλεγχος. Η σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της διενέργειας της συμπληρωματικής επαλήθευσης και τη λήψη τυχόν πρόσθετων στοιχείων.

5. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου φορέα, το πόρισμα της έκθεσης επιτόπιας, ηλεκτρονικής ή/και διοικητικής επαλήθευσης οριστικοποιείται και η υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Καθορισμός κατηγοριών παρατυπιών/παραβάσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στα δικαιολογητικά των ωφελουμένων.

Εάν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικού ή άλλου εγγράφου προβλεπόμενου υποχρεωτικά στη σχετική Πρόσκληση ή τα ήδη προσκομισθέντα εμφανίζουν ελλείψεις συνεπεία των οποίων δεν πιστοποιείται το δικαίωμα συμμετοχής και παρ’ όλα αυτά ο Πάροχος έχει προβεί στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, τότε η συμμετοχή του ωφελούμενου θεωρείται άκυρη, ο ωφελούμενος διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων και η επιταγή κατάρτισης που του αντιστοιχεί περικόπτεται. Στην περίπτωση αυτή περικόπτεται επίσης το 100% του ποσού της επιταγής κατάρτισης του παρόχου, που αντιστοιχεί στον μη επιλέξιμο ωφελούμενο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στους εκπαιδευτές

2.1 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή (τακτικού ή αναπληρωτή) μη πιστοποιημένου από τον ΕΟΠΠΕΠ (ή με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ) ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα για τα Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι., στην ειδικότητα που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα, τότε επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής του παρόχου, ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής στο συγκεκριμένο τμήμα.

2.2 . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε κάποια εκπαιδευτική ενότητα δίδαξε άλλος εκπαιδευτής από τον δηλωθέντα τακτικό εκπαιδευτή ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να υπάρχει σχετική έγκαιρη δήλωση της αλλαγής αυτής στην ιστοσελίδα του έργου, τότε επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής του παρόχου ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής στο συγκεκριμένο τμήμα.

2.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή που η κύρια απασχόλησή του είναι στον δημόσιο τομέα και δεν έχει προσκομίσει την απαιτούμενη από το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα του τότε επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής του παρόχου, ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής στο συγκεκριμένο τμήμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης, στα παρουσιολόγια και στις αξιολογήσεις

3.1 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι εκπαιδευτικές ενότητες, που δηλώθηκαν κατά την υποβολή του προγράμματος, δεν διδάχθηκαν ή ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι σχετικά με τον αριθμό των υποχρεωτικών ωρών της δια ζώσης και της σύγχρονης τηλεκατάρτισης, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης για το σύνολο της κατάρτισης (δια ζώσης, σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης) επιβάλλεται περικοπή, στην αμοιβή του παρόχου για το σύνολο του συγκεκριμένου τμήματος.

3.2 Αν διαπιστωθεί ότι ο πάροχος δεν έχει καταχωρήσει τις απουσίες των ωφελουμένων στη δια ζώσης ή στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση, στη σχετική ηλεκτρονική ιστοσελίδα εντός 20’ από την έναρξη του μαθήματος, τότε επιβάλλεται περικοπή 5% επί της αμοιβής του παρόχου για το συγκεκριμένο τμήμα. Επίσης, αν ο πάροχος στη δια ζώσης κατάρτιση εκτός από την καταχώρηση των απουσιών στην οικεία ιστοσελίδα δεν τηρεί και έντυπα παρουσιολόγια με τις υπογραφές των καταρτιζομένων και του εκπαιδευτή τότε επιβάλλεται περικοπή 20% επί της αμοιβής του παρόχου για το συγκεκριμένο τμήμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στο οικονομικό αντικείμενο

4.1 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση από τη Δ.Υ.Π.Α. του οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, λόγω μη προσκόμισης από τον πάροχο των απαιτούμενων απολογιστικών στοιχείων και δικαιολογητικών για την πληρωμή ή αν αυτά υποβληθούν ελλιπή, τίθεται αρχικά εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας https://www.voucher.gov.gr, στον Πάροχο προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της τεθείσας προθεσμίας, δύναται να επιβληθεί περικοπή της συνολικής αμοιβής του αντίστοιχου τμήματος του Παρόχου κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α.

4.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάρτηση σύμβασης στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, μεταξύ των συμβαλλομένων που ορίζει η σχετική Πρόσκληση, η οποία δεν είναι ορθά συμπληρωμένη, ενυπόγραφη, έγκαιρη, έγκυρη και σύμφωνα με τα πρότυπα σύμβασης, τίθεται προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δύναται να επιβληθεί περικοπή του 100% του ποσού της επιταγής κατάρτισης του παρόχου, που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο ωφελούμενο ή σε περίπτωση εκπαιδευτή περικοπή ίση με την αμοιβή του εκπαιδευτή για το συγκεκριμένο τμήμα.

4.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη ανάρτηση των συμβάσεων ωφελουμένων, εκπαιδευτών, στην ειδική ιστοσελίδα και παράλληλα στο ΤΑΧΙSΝΕΤ (τριμηνιαίο πινάκιο εφορίας), όπως απαιτείται από το θεσμικό πλαίσιο, επιβάλλεται περικοπή 20% επί του συνόλου της αμοιβής του παρόχου για το συγκεκριμένο τμήμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στην τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πλημμελής τήρηση των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας κατά την υλοποίηση του προγράμματος (έντυπα, αφίσες, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του παρόχου κ.λπ.), επιβάλλεται περικοπή, κατά περίπτωση,μέχρι 100% επί της συνολικής αμοιβής του Παρόχου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν σε υποχρεώσεις του παρόχου που επισύρουν τη μη πληρωμή των προγραμμάτων που υλοποίησε:

Η μη υποβολή από τον πάροχο όλων των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται από την Πρόσκληση ή/και η μη τήρηση φακέλου φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, δύναται να επισύρει τη μη πληρωμή των προγραμμάτων που υλοποίησε μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν σε υποχρεώσεις του παρόχου που επισύρουν την αυτόματη διαγραφή του από το Μητρώο παρόχων και τη μη αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης ή/και μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α. τον αποκλεισμό από επόμενη ή επόμενες προσκλήσεις/διαγωνισμούς.

7.1 Σε περίπτωση παρεμπόδισης του έργου των αρμοδίων οργάνων επαλήθευσης/ελέγχου ή/και μη χορήγησης στοιχείων ή/και άρνησης ελέγχου.

7.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη διατήρηση των προβλεπόμενων ΕΜΕ για τον πάροχο, ή ότι ο πάροχος δεν διαθέτει το στελεχιακό δυναμικό που προβλέπεται από την εκάστοτε Πρόσκληση ένταξης στο Μητρώο.

Οι περιπτώσεις της Κατηγορίας 7 δεν αφορούν τους ωφελούμενους ανέργους, άρα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί περίπτωση μη καταβολής ή αχρεωστήτως καταβληθέντων εκπαιδευτικών επιδομάτων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8

Υποχρέωση τήρησης Νόμων

8.1 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των νόμων: περί αθέμιτου ανταγωνισμού (ν. 146/1914), περί προστασίας του καταναλωτή (ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019) (και συμπληρωματικά τον ν. 2472/1997, ως ισχύει), καθώς και το Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν σχετικές παραβάσεις εκ μέρους των παρόχων, διαβιβάζονται τα στοιχεία στις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές ήτοι, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού/Αρχή Προστασίας Καταναλωτή/Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την περαιτέρω αξιολόγησή τους.

8.2 Στην περίπτωση διαπίστωσης από τα παραπάνω αρμόδια όργανα τυχόν παραβάσεων των ως άνω πλαισίων, θα γνωστοποιείται στη Δ.Υ.Π.Α. και θα επιβάλλεται η μη πληρωμή του παρόχου για τα προγράμματα που υλοποίησε και η διαγραφή του από το μητρώο παρόχων μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α. Τα δε στοιχεία δύνανται να διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στην τήρηση λοιπών όρων της εκάστοτε Πρόσκλησης

Σε περίπτωση μη τήρησης λοιπών όρων της εκάστοτε Πρόσκλησης που συνιστούν παράβαση εκ μέρους του Παρόχου Κατάρτισης και δεν περιγράφονται αναλυτικά στις παραπάνω κατηγορίες, η Δ.Υ.Π.Α. μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α., δύναται να επιβάλει, αναλόγως της βαρύτητας αυτών, τις κάτωθι κυρώσεις, ήτοι:

– Σύσταση.

– Περικοπή επί της συνολικής αμοιβής του Παρόχου Κατάρτισης.

– Αποκλεισμός από το Μητρώο Παρόχων που συστήνονται για τις ανάγκες του παρόντος έργου ή επόμενων έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δημοσιονομικές Διορθώσεις/Ανακτήσεις.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας με δημοσιονομικές επιπτώσεις κατόπιν διενέργειας επιτόπιων και διοικητικών επαληθεύσεων, εκδίδεται Δημοσιονομική Διόρθωση και Ανάκτηση με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 71693 ΕΞ 2023/09.05.2023 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, στο πλαίσιο Δράσεων και έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 3079).

Σημειώνεται ότι: Στην περίπτωση επαλήθευσης κατά την οποία επιβάλλεται ποινή και α) το ποσό πληρωμής προς τον πάροχο υπολείπεται του ποσού της υποβληθείσας ποινής ή β) ο πάροχος έχει αποπληρωθεί, τότε η Δ.Υ.Π.Α. διαβιβάζει το πόρισμα της εν λόγω επαλήθευσης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Γενικότερα, αν κατά την υλοποίηση των δράσεων διαπιστωθεί παρατυπία που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του λήπτη χρηματοδότησης, από την οποία προκύπτει αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται σε βάρος του. Η πράξη καταλογισμού εκδίδεται με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου. Οι περιπτώσεις των παρατυπιών που οφείλονται αποκλειστικά στους παρόχους κατάρτισης και δεν αφορούν τους ωφελούμενους, δεν επιφέρουν περικοπή των εκπαιδευτικών επιδομάτων.

28. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1. Όροι και Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές διενεργούνται από τη Δ.Υ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας και τις εκάστοτε προσκλήσεις.

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τη Δ.Υ.Π.Α. στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που συμπληρώνεται κατά την αίτηση με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του ωφελούμενου, οφείλει να είναι ορθός, ενεργός και έγκυρος.

Για την καταβολή της αμοιβής των παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία της πληρωμής, η οποία αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Υ.Π.Α.

Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε πάροχος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση.

Οι ωφελούμενοι και οι πάροχοι ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από τη Δ.Υ.Π.Α., πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι πληρωμές των ωφελουμένων και των παρόχων θα αναστέλλονται, καθ’ όσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί στη Δ.Υ.Π.Α. από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

2. Καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος και της ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ελέγχων που θα διενεργηθούν από τη Δ.Υ.Π.Α.

Προϋπόθεση είναι η έκδοση από τον Πάροχο Κατάρτισης «Βεβαίωσης- Επιτυχούς συμμετοχής στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» και η ενημέρωση για τη συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης, καθώς και για το αποτέλεσμα των εξετάσεων πιστοποίησης. Η ενημέρωση της Δ.Υ.Π.Α. τόσο για την ολοκλήρωση του προγράμματος, όσο και για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης και το αποτέλεσμα γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Για την πληρωμή των καταρτιζόμενων, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί από τους ωφελουμένους στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης.

3. Καταβολή του αντιτίμου των Επιταγών Κατάρτισης των Παρόχων Κατάρτισης

Η καταβολή του αντιτίμου των επιταγών κατάρτισης των παρόχων κατάρτισης, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης που παρείχαν γίνεται ως εξής:

Κάθε Πάροχος κατάρτισης, δικαιούται να λάβει 4,5 €/ ώρα κατάρτισης, για κάθε καταρτιζόμενο που ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετείχε με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Η πληρωμή του παρόχου κατάρτισης γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και πιστοποίησης και την έκδοση των αποτελεσμάτων, ως εξής:

Α) Για κάθε ωφελούμενο που ολοκλήρωσε την κατάρτιση και συμμετείχε στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβει το 70% του αντιτίμου του voucher, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης του πληροφοριακού συστήματος.

Β) Για κάθε ωφελούμενο που ολοκλήρωσε την κατάρτιση με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβει το 100% του αντιτίμου του voucher και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης του πληροφοριακού συστήματος.

Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Παρόχων Κατάρτισης Υποβολή απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της Κατάρτισης.

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης (κατάρτιση και συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης) γίνεται από τη Δ.Υ.Π.Α. κατόπιν βεβαίωσης ολοκλήρωσης του κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον πάροχο και αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των παρόχων κατάρτισης.

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται αμέσως μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της ΑΠΔ στον χρόνο που ορίζει ο ΕΦΚΑ και την ολοκλήρωση της υλοποίησης της διαδικασίας της κατάρτισης και της πιστοποίησης να υποβάλει στη Δ.Υ.Π.Α. τα εξής:

Την Έκθεση ολοκλήρωσης του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και την Έκθεση συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης, για κάθε τμήμα κατάρτισης.

Στην έκθεση επισυνάπτονται ηλεκτρονικά:

α) Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των ωρών της δια ζώσης, της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

β) Στοιχεία του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης (υλοποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που συμμετείχαν, συμβάσεις εκπαιδευτών, πινάκια εφορίας, καταστάσεις απόδειξης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ.). Επίσης αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα από τον φορέα πιστοποίησης «Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης» για κάθε καταρτιζόμενο και «Πιστοποιητικά επιτυχούς συμμετοχής» των ωφελουμένων στις εξετάσεις Πιστοποίησης για κάθε τμήμα κατάρτισης.

Οι ανωτέρω εκθέσεις και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης https://www.voucher.gov.gr

Σε κάθε έκθεση θα υπάρχει αναλυτική αναφορά των ωφελουμένων που ολοκλήρωσαν κάθε μία από τις φάσεις του έργου.

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω εκθέσεων θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Υ.Π.Α. τα παρακάτω παραστατικά:

1. Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελουμένων του Τμήματος και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής (Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής ΑΠΔ και εξόφληση της ταυτότητας πληρωμής).

2. Ακριβές αντίγραφο (από τον Πάροχο) των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση.

Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, η Δ.Υ.Π.Α. ενημερώνει τον πάροχο κατάρτισης, ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που καθορίζει.

3. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Υ.Π.Α.

Πριν την ολοκλήρωση της πληρωμής θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί από τους ωφελουμένους στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο οι πάροχοι να αποστείλουν συμπληρωματικά στοιχεία, ενημερώνονται από τη Δ.Υ.Π.Α. και υποχρεούνται να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης δύναται να πραγματοποιούνται για ένα ή περισσότερα τμήματα κατάρτισης.

Επισημαίνεται ότι:

Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» τους στο έργο.

Οι πάροχοι κατάρτισης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από τη Δ.Υ.Π.Α., πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Παρόχων Πιστοποίησης

Ο πάροχος πιστοποίησης υποχρεούται, προκειμένου να γίνει αποπληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στις προσφερόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης των καταρτιζομένων, να υποβάλει για κάθε πληρωμή στη Δ.Υ.Π.Α. τα εξής:

Έκθεση υλοποίησης ανά τμήμα κατάρτισης στην οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά:

α) Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, ανά ωφελούμενο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και το αντίστοιχο πιστοποιητικό β) Στοιχεία του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου δηλ. ωφελούμενοι που συμμετείχαν και αποτέλεσμα της εξέτασης πιστοποίησης.

Οι ανωτέρω Εκθέσεις και τα επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης https://www.voucher.gov.gr

Σε κάθε έκθεση θα υπάρχει αναλυτική αναφορά των ωφελουμένων, που συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης καθώς και το αποτέλεσμα της πιστοποίησης.

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω εκθέσεων θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Υ.Π.Α. τα παρακάτω παραστατικά:

1. Ακριβές αντίγραφο (από τον Πάροχο) των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση.

Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, η Δ.Υ.Π.Α. ενημερώνει τον φορέα πιστοποίησης, ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που καθορίζει.

2. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Υ.Π.Α.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο οι πάροχοι να αποστείλουν συμπληρωματικά στοιχεία, ενημερώνονται από τη Δ.Υ.Π.Α. και υποχρεούνται να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι πληρωμές των παρόχων πιστοποίησης δύνανται να πραγματοποιούνται για ένα ή περισσότερα τμήματα κατάρτισης.

Επισημαίνεται ότι:

Η αμοιβή των φορέων πιστοποίησης θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» τους στο έργο.

Οι φορείς πιστοποίησης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από τη Δ.Υ.Π.Α., πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

29. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Το πλήρες κείμενο της εκάστοτε Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης https://www.voucher.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.

Μετά την ανάρτηση στην ως άνω ιστοσελίδα και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην εκάστοτε Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση Συμμετοχής».

Για την προβολή της παρούσας δράσης, η Δ.Υ.Π.Α. θα αναρτήσει επίσης τις εκάστοτε Προσκλήσεις στην ιστοσελίδα του https://www.dypa.gov.gr/, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινίσεις για τις επί μέρους διατάξεις των σχετικών Προσκλήσεων, εφόσον απαιτούνται, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων θα παρέχονται από τη Δ.Υ.Π.Α. μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του έργου https://www.voucher.gov.gr, που αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Δ.Υ.Π.Α. με το σύνολο των ενδιαφερομένων για τη δράση και ανακοινώνεται σε αυτή κάθε σχετική πληροφορία.

Στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης https://www.voucher.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη φόρμα επικοινωνίας σχετικές ερωτήσεις για διευκρινίσεις. Πριν το αίτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση των ήδη συνημμένων αρχείων συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων των εκάστοτε προσκλήσεων, των περιεχομένων αυτών, καθώς και των υπολοίπων συνημμένων αρχείων αυτών.

2. Ενημέρωση από την ειδική ιστοσελίδα

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο έργο, γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των Επιταγών Κατάρτισης (TrainingVoucher) https://www.voucher.gov.gr. Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση του έργου, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της υλοποίησής της από τη Δ.Υ.Π.Α. κ.ά. Η Δ.Υ.Π.Α. δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά. Οι πάροχοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με το έργο μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω αυτής για τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και για τους φορείς πιστοποίησης.

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην https://www.voucher.gov.gr ή οπουδήποτε αλλού και αφορά ωφελούμενο ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ωφελούμενου, αλλά ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός της αίτησης συμμετοχής του (ΚΑΥΑΣ) στα «Προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων ή/και την επανακατάρτιση ανέργων, σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες».

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρούνται στην ειδική ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική.

Οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν με ελεύθερη βούληση τον πάροχο κατάρτισης, καθώς και τον πάροχο πιστοποίησης, με γνώμονα την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Λοιπές διατάξεις

Η Δ.Υ.Π.Α., με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. αυτής, θα εκδώσει τις σχετικές Προσκλήσεις, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και κάθε άλλος όρος για την υλοποίηση του παρόντος έργου.

Το Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α. δύναται επίσης, με απόφασή του, να αναστείλει ή να θέσει τέλος στην υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο έργο ή την εκάστοτε δράση ή να επαναπροκηρύξει το έργο ή τμήμα αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ