Β2β/οικ.33794/22.6.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2β/οικ.72308/2021 υπουργικής απόφασης: Ρύθμιση οφειλών παρόχων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του ν. 4647/2019» (Β’ 5436)

Αριθμ. Β2β/οικ.33794/2023

(ΦΕΚ Β’ 3998/22-06-2023)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

2. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Το Κεφάλαιο Β «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ» του ν. 4737/2020 «Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ΑLEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).

6. Τον ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94).

7. Το Π.Δ.70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.:15099/23-03-2023 απόφαση Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 262).

9. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.35978/21-06-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Διοικήτριας στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 512).

10. Την υπ’ αρ. 550/765/22-4-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α’ 31)» (Β’ 2005).

11. Το άρθρο 34 «Ρύθμιση είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) των παρόχων υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Τροποποίηση άρθρου 100 ν. 4172/2013» του ν. 4958/2022 «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 142).

12. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 128).

13. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.17148/10-03-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΥΟΔΔ 196).

14. Την υπό στοιχεία Β2β/οικ. 72308/18.11.2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση οφειλών παρόχων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του ν. 4647/2019».

15. Το υπό στοιχεία ΔΑ1/Φ1/427/οικ.16062/16-062023 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπ’ αρ. 190 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Συνεδρίαση Δ.Σ. 899/ 15.06.2023).

16. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 33024/-06-2023 εισήγηση του ΓΔΟΥ του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του ν. 4270/2014.

17. Την χορήγηση της δυνατότητας ένταξης, εκ νέου στην ρύθμιση των παρόχων υγείας που είχαν ενταχθεί μέχρι δοθείσα προθεσμία (10/2/2022), κατόπιν αιτημάτων των συλλογικών τους οργάνων.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας,

αποφασίζει:

Τη συμπλήρωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Β2β/οικ. 72308/18.11.2021 (Β’ 5436) υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:

«Για τους παρόχους υγείας που δεν εντάχθηκαν στην ρύθμιση οφειλών έως τις 10/2/2022, δίδεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης με καταληκτική ημερομηνία την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα από την δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως σε ΦΕΚ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2023

Η Υπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ