332/12-05-2022
Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 (Α’ 82)

Αριθμ. 332/2022

(ΦΕΚ Β’ 3235/23-06-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματιών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 82),
β. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ. του του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ν. 2690/1999, Α’ 45),
δ. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90),
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
στ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
θ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ι. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμών των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων» (Α’ 119),
ια. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),
ιβ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιγ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιδ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιε. του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162),
ιστ. της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),
ιζ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
ιη. της υπ’ αρ. 80/30.07.2019 κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058),
ιθ. της υπ’ αρ. 35/21.01.2021 απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178),
κ. της υπό στοιχεία Υ22/18.06.2021 απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),
κα. της υπ’ αρ. 1/13.09.2021 απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215),
κβ. της υπό στοιχεία Α.1047/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου» (Β’ 979).

2. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία 3164/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/04.05.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022.

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 και τη βεβαίωση του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου είναι τα κατά τόπο αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Άρθρο 3
Διαδικασία επιβολής προστίμου υποβολής ένστασης

1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής του άρθρου 2, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

2. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 2, εις τριπλούν, βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος Α, ένα (1) αντίγραφο της οποίας δίδεται στον παραβάτη, ένα (1) τηρείται αρχειακά από την αρμόδια Υπηρεσία και ο νόμιμος τίτλος βεβαίωσης (στέλεχος), αποστέλλεται, κατά την περίπτωση μη εξόφλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του παραβάτη.

3. Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου καταχωρίζονται, υποχρεωτικά, τα προσδιοριστικά της ταυτότητας του παραβάτη στοιχεία (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου), ο χρόνος, ο τόπος τέλεσης, περιγραφή της διαπιστωθείσας παράβασης και το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.

4. Στην περίπτωση άρνησης παροχής ατομικών στοιχείων/εγγράφων ή σε περίπτωση παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία των αρμόδιων οργάνων της, πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη, παραλαβής του αντιγράφου, γίνεται σχετική μνεία από το αρμόδιο όργανο στο φύλλο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και ακολουθεί η επίδοση ή η θυροκόλλησή του.

5. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει ένσταση στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, παρελθούσης δε άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση αποδείξεως των προβαλλόμενων λόγων ως αληθών και βάσιμων, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, εκδίδει απόφαση ακύρωσης του προς επιβολή προστίμου.

6. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της. Οι ημέρες από την εμπρόθεσμη υποβολή της ένστασης μέχρι και την παραλαβή, με συστημένη επιστολή ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, της απόφασης επί αυτής, δεν υπολογίζονται στην προθεσμία εντός της οποίας υποχρεούται ο παραβάτης να εξοφλήσει το πρόστιμο.

Άρθρο 4
Είσπραξη και βεβαίωση προστίμων

1. Το επιβαλλόμενο, κατά τις διατάξεις της παρούσας, πρόστιμο εισπράττεται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως εξής:
α. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www. gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο ή αρμόδιος φορέας επιβολής προστίμου), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου, η αρμόδια Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, βεβαιώνει και εισπράττει το διοικητικό πρόστιμο μέσω Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του παραβάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974.

2. Ο φάκελος για κάθε παράβαση φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας που επιβάλλει το πρόστιμο.

3. Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές» του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 5
Παράρτημα

Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση το Παράρτημα Α (Έντυπο Πράξης Επιβολής Προστίμου), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ