331864/14-07-2022
Υποβολή Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. για την ασφάλιση εργαζομένων στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

Αθήνα, 14/07/2022
Αριθμ. Πρωτ. 331864

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Τσίτουρας Βασίλης
Τηλέφωνο: 210 5285639

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Προδρομίδου Μαριάννα
Τηλέφωνο:, 210 5285581- 583- 630-692
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Email: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Υποβολή Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. για την ασφάλιση εργαζομένων στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος 11/2020 του e-Ε. Φ.ΚΑ.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2020 του e-Ε.Φ.Κ.Α. με θέμα: «Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Τ.Α. Υ. Τ. Ε. Κ Ω.» καλούνται οι αντίστοιχοι εργοδότες να υποβάλουν, σε μαγνητικό μέσο, Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. για τις μισθολογικές περιόδους 01/2017 – 1/2020, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος και μηχανογραφική επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για την αναδρομική ασφάλιση των εργαζομένων τους στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και ακολούθως να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους δικαιούχους.

Η υποβολή των εν λόγω συμπληρωματικών Α.Π.Δ. θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής:
– 2017 (μισθολ. περίοδοι 01/2017 – 12/2017) μέχρι την Τρίτη 01/11/2022,
– 2018 (μισθολ. περίοδοι 01/2018 – 12/2018) μέχρι την Τετάρτη 01/03/2023
– 2019 (μισθολ. περίοδοι 01/2019 – 12/2019) καθώς και ο Ιανουάριος 2020 (μισθολ. περίοδος 01/2020) μέχρι την Πέμπτη 01/06/2023 άλλως θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ασφαλιστική νομοθεσία κυρώσεις για εκπρόθεσμη υποβολή τους.

Για διευκόλυνση των εργοδοτών και την αποφυγή επιβάρυνσης του έργου των υπηρεσιών ασφάλισης – εισφορών των οικείων Τοπικών Διευθύνσεων e-Ε.Φ.Κ.Α. η διαδικασία υποβολής των συγκεκριμένων Α.Π.Δ. διαφοροποιείται, αφού οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα πρέπει, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, να τις παραδόσουν, κατόπιν συνεννόησης, στη Δ/νση Εισφορών Μισθωτών (d.eisf.misth@efka.gov.gr) του e-Ε.Φ.Κ.Α. και όχι στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης – εισφορών.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης- εισφορών να λάβουν γνώση της παρούσας.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ