33038/2252/5.4.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4819/2021 (Α’ 129)

33038/2252
05/04/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 11473 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη, Σ. Μάνη
Τηλέφωνο: 210 6417810 2131513199
e-mail: v.diamanti@prv.ypeka.gr
s.mani@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4819/2021 (Α’ 129)»

Σχετ: 1. Ο N. 4014/2011 (Α 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
2. O Ν. 4685/2020 (Α 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
3. Ο N. 4819/2021 (A 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις»
4. Η Υ.Α. 170225/2014 (Β 135) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (21 Β) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/11 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»
5. H Κ.Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (Β 3833) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α 209) των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α 143)»

Με το άρθρο 5 του (3) σχετικού νόμου θεσπίζεται το πλαίσιο ως προς το πότε μια ουσία ή ένα αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά υποπροϊόν, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία (ΕΕ) 2018/851, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και να διευκολύνεται η συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων.

Ειδικότερα στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου περιλαμβάνεται διάταξη για την κατά περίπτωση αξιολόγηση ουσιών ή αντικειμένων, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εγκαταστάσεων, εάν δεν έχουν θεσπιστεί αναλυτικά κριτήρια είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ΕΕ, σχετικά με την ενιαία εφαρμογή των όρων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209), η πλήρωση των όρων της παρ. 1 του άρθρου 5 για κάποια συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο αξιολογείται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή κατά την υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό της ουσίας ή του αντικειμένου κατόπιν γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται στην περίπτωση νέων έργων/δραστηριοτήτων που υπάγονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209), όπως ισχύει, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων προβλέπεται υποβολή φακέλου ΜΠΕ και τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 του προαναφερόμενου νόμου, όπως τροποποιημένα με το (2) σχετικό νόμο ισχύουν.

Στην περίπτωση υφιστάμενων, περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων/δραστηριοτήτων, η προαναφερόμενη αξιολόγηση γίνεται στο πλαίσιο υποβολής Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ (Μελέτη Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Παράρτημα 5 της 4 σχετικής Υ.Α.), δεδομένου ότι, από τη θεώρηση και μόνο μίας ουσίας ή αντικειμένου, που προβλεπόταν ως απόβλητο στην ισχύουσα ΑΕΠΟ έργου/δραστηριότητας ως υποπροϊόν, ύστερα από την αξιολόγηση πλήρωσης των όρων της παρ. 1 του άρθρου 5, δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του (1) σχετικού.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ