327529/04-03-2024
Αξιοποίηση στην κύρια σύνταξη από τον e- ΕΦΚΑ παράλληλου χρόνου ασφάλισης στα πρώην Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ μέχρι 31.12.2006 και στο Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων (ΤΠΞ) μέχρι 31.07.2008 στον πρ. ΟΑΕΕ

e-ΕΦΚΑ 04/03/2024
Α. Π.: 327529
Απάντηση στο έγγραφο: 80714

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΠΛΗΡ. : ΑΙΚ. ΨΩΦΙΔΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΧΑΡΝΩΝ 27, Τ.Κ. 10439
ΤΗΛ. 2132169489
e -mail: tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση στην κύρια σύνταξη από τον e- ΕΦΚΑ παράλληλου χρόνου ασφάλισης στα πρώην Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ μέχρι 31.12.2006 και στο Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων (ΤΠΞ) μέχρι 31.07.2008 στον πρ. ΟΑΕΕ».

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθ. 3357/17.01.2024 έγγραφο Υ.Ε.Κ.Α..

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του Α’ κεφαλαίου του ν. 2676/1999 συστάθηκε ο ΟΑΕΕ. Από την έναρξη ισχύος του Οργανισμού, ήτοι από 01.01.2007 εντάχθηκαν σε αυτόν με βάση το Π.Δ.258/2005, όπως ισχύει, τα ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, «Όσοι μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισμού είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στα καταργούμενα Ταμεία και συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών κατά τη συνταξιοδότησή τους και για κάθε χρόνο παράλληλης ασφάλισης δικαιούνται προσαύξηση κατά ποσοστό 2% στο ποσό της σύνταξής τους».

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3655/2008 εντάχθηκε στον ΟΑΕΕ από 01.08.2008 και το ΤΠΞ και η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1-6 του άρθρου 37 του Π.Δ.258/2005, όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 55 του ν. 3996/2011, επεκτάθηκε και στην περίπτωση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του πρ. ΤΠΞ.

Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι για όσους κατά την 01.08.2008 δεν είχαν καταστεί συνταξιούχοι και είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης μεταξύ του πρ. ΤΠΞ και ενός εκ των άλλων καταργηθέντων ταμείων, η σύνταξή τους, εφόσον αυτή υπολογιστεί με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ, θα προσαυξηθεί για το χρόνο της παράλληλης ασφάλισης, με το ποσό που αναλογεί σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρ. ΤΠΞ για το χρόνο αυτό.

Με τις διατάξεις του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020, προβλέφθηκε η αξιοποίηση στην κύρια σύνταξη από τον e- ΕΦΚΑ του χρόνου παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31.12.2016, σε διαφορετικά πρώην ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο που εντάχθηκαν στον e- ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, χρονικά διαστήματα παράλληλης ασφάλισης που έχουν διανυθεί έως 31.12.2016 και για τα οποία έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης. Έτσι, για χρόνο παράλληλης ασφάλισης έως 31.12.2016 που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή (προσαύξηση) για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.

Δεδομένου ότι με βάση τα ανωτέρω προβλεπόταν η αξιοποίηση στη σύνταξη του χρόνου της παράλληλης ασφάλισης στα καταργηθέντα ταμεία, εφόσον έχει χωρήσει παράλληλη ασφάλιση και καταβολή εισφορών έως και την 31.12.2006 ή την 31.07.2008 αντίστοιχα σε περισσότερους του ενός φορείς που εντάχθηκαν στον ΟΑΕΕ, το εποπτεύον Υπουργείο, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της υπηρεσίας μας, μας γνώρισε ότι και για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων είναι εφαρμοστέα η διάταξη του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 και η χορήγηση προσαύξησης στη δικαιούμενη σύνταξη.

Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων θα πρέπει να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του παρόντος εγγράφου.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ