32252 ΕΞ 15-09-2021
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)

Αριθμ. 32252 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β’ 4368/22-09-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (A’ 134).
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
5. Του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.
6. Της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.
7. Του ν. 3424/1927 περί Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.
8. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
9. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (A’ 43).
10. Του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις» (Α’ 236).
11. Του α.ν. 1846 της 14/21 Ιουνίου 1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 179) και ιδίως το άρθρο 26.
12. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
13. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).
14. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
15. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Ε. Τα υπ’ αρ. 2422/30-3-2020, 2423/30-3-2020 και 2424/30-3-2020 αιτήματα και 2477/1-4-2020 του ΕΦΚΑ, 2478/ 1-4-2020, 2487/1-4-2020 και 2540/6-4-2020 της Τράπεζας Ελλάδος στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΣΤ. Τα υπό στοιχεία 14845/Σ.4469/15-1-2021, 14870/ Σ.4482/15-1-2021 και 14898/Σ.4496/15-1-2021 έγγραφα του Ε.Φ.Κ.Α. και τα υπ’ αρ. 34/25-5-2021, 35/25-5-2021, 36/25-5-2021 και 37/25-5-2021 της Τράπεζας Ελλάδος προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη διαδικτυακών υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία.

Ζ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τη διάθεση στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώο Ιδρυμάτων και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων (Register of Institutions and Affiliates database RIAD) της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση μεθόδους.
Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η διασφάλιση της διαρκούς ενημέρωσης του ανωτέρου Μητρώου και της ενίσχυσης της ποιότητας των στοιχείων του.
Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ
Μέθοδοι: Έλεγχος ΑΦΜ και Αριθμού Μητρώου ΓΕΜΗ (checkAfmAndArGemiNotBranch) και Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο ΓΕΜΗ (CheckAfmExists).
Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου επιχείρησης Μέθοδος: Αναζήτηση Στοιχείων Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης από Μητρώο ΓΕΜΗ (GetCompanyBoard).
Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ
Μέθοδος: Αναζήτηση Βασικών Πληροφοριών από Μητρώο ΓΕΜΗ (GemhBasicInfo).
Στοιχεία παραμέτρων για ΓΕΜΗ
Μέθοδοι:
– Λίστα καταστάσεων αιτήσεων (listAppStatus),
– Λίστα καταστάσεων αποφάσεων listAppSubject,
– Λίστα Περιφερειών listCountiesWithMunicipalities,
– Λίστα ΔΟΥ listDOY,
– Λίστα Νομικών Τύπων listLegalTypes,
– Λίστα καταστάσεων μελών listMemberStatus,
– Λίστα Εθνικοτήτων listNationalities,
– Λίστα Οργανισμών listOrganizations,
– Λίστα καταστάσεων μέλους listPersonPositions,
– Λίστα κατηγοριών listSubjectTypes.

Άρθρο 2

Τη διάθεση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση μεθόδους.
Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών ελέγχου της Καταπολέμησης της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής.
Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ
Μέθοδοι: Έλεγχος ΑΦΜ και Αριθμού Μητρώου ΓΕΜΗ
(checkAfmAndArGemiNotBranch) και Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο ΓΕΜΗ (CheckAfmExists).
Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου επιχείρησης
Μέθοδος: Αναζήτηση Στοιχείων Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης από Μητρώο ΓΕΜΗ (GetCompanyBoard).
Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ
Μέθοδος:
Αναζήτηση Βασικών Πληροφοριών από Μητρώο ΓΕΜΗ (GemhBasicInfo).

Άρθρο 3
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι φορείς των παρ. 1 και 2 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ