3222 ΕΞ 26-01-2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 2021/22.3.2021 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 149/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού.» (Β’ 3272)» (Β’ 1086)

Αριθμ. 3222 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 642/30-01-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014) και ιδίως τις διατάξεις των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ καθώς και του άρθρου 54, και την ανάγκη εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις αυτού.
2. Του ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση Μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 116), και ιδίως της παρ. 12 του άρθρου 30 και του άρθρου 38.
3. Του άρθρου 103 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).
4. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), και ιδίως του άρθρου 57.
5. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
6. Της υπ’ αρ. 47/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Κυρανάκη» (Β’ 4442).
7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
8. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).
9. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
10. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
11. Του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).
12. Την υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

Β. Την υπ’ αρ. 149/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού» (Β’ 3272).

Γ. Την υπ’ αρ. 1609/18.12.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2017, στη ΣΑΕ 263, η επιχορήγηση για την παροχή επενδυτικού κινήτρου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.

Δ. Το από 9.5.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΝ 073/2022), σε συνδυασμό με την από 30.6.2023 ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Ε. Την υπό στοιχεία 7651 ΕΞ 2021/17.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 149/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού» (Β’ 3272)» (Β’ 1086).

ΣΤ. Την από 19/01/2024 εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.ΟΜ.Ε.

Ζ. Την υπό στοιχεία 2052 ΕΞ 2024/19.01.2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει επιπρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικό και Π.Δ.Ε.), το Μ.Π.Δ.Σ. και στον προϋπολογισμό του ΕΚΟΜΕ, σε σχέση με την επιβάρυνση που έχει προσδιορισθεί με την υπό στοιχεία 15161ΕΞ2020 όμοια εισήγηση που συνόδευσε το σχέδιο του ν. 4704/2020,

Η. Την υπό στοιχεία 19292 ΕΞ 2022/19.05.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 2021/22.3.2021 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας“Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 149/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού” (Β’ 3272)”(Β’ 1086)» (Β’ 2538).

Θ. Την υπό στοιχεία 46362 ΕΞ 2022/10.11.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ ΕΞ 2021/22.3.2021 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας“Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 149/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού” (Β’ 3272)” (Β’ 1086)» (Β’ 5886),

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651 ΕΞ 2021/17.03.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 149/31.7.2020 (Β’ 3272) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού» (Β’ 1086), ως έχει ακολούθως τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 19292 ΕΞ 2022/19.05.2022 (Β’ 2538) και 46362 ΕΞ 10.11.2022 όμοιες αποφάσεις, ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός-Πλαίσιο και περίοδος ισχύος του καθεστώτος ενίσχυσης

1. Σκοπός της παρούσας είναι η προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφ. Δ’ του ν. 4487/2017 και η εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων αυτού, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).

2. Το καθεστώς ενίσχυσης που προκηρύσσεσαι με την παρούσα, ρυθμίζει την ενίσχυση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που εμπίπτει στις κατηγορίες κωδικού αριθμού δραστηριότητας 59.11, 59.12 και 62.01.21, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 20 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017. Ειδικότερα, ως προς την κατηγορία κωδικού αριθμού δραστηριότητας 62.01.21, τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 651/2014 (στο εξής: ΓΑΚ) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014).

3. Για τους σκοπούς της παρούσας, πέραν των ορισμών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 20 και οι γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής του άρθρου 23 του ν. 4487/2017, καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4487/2017 ή και της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014).

4. Ως ημερομηνία έναρξης του κύκλου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 24η Μαρτίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης του κύκλου ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025».

ΜΕΡΟΣ Β’
ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Άρθρο 2
Έναρξη επενδυτικού σχεδίου-Ορισμοί

1. Το παρόν άρθρο ρυθμίζει ειδικότερα την έννοια της έναρξης επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 για την τήρηση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4487/2017.

2. Για την παραγωγή αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων, ως έναρξη εργασιών νοείται: (α) Η έναρξη των γυρισμάτων (shootings) του αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου στην ελληνική επικράτεια, {όπως η έναρξη προκύπτει από επίσημο ημερήσιο πρόγραμμα γυρισμάτων (όρντινο)}, (β) ειδικά ως προς αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα το περιεχόμενο των οποίων είναι κινούμενα σχέδια, έναρξη των εργασιών παραγωγής είναι η έναρξη εργασιών πρώτης οπτικοποίησης σεναρίου με στοιχεία κίνησης (Αnimatic), (γ) ειδικά ως προς τα αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έναρξη εργασιών παραγωγής είναι η έναρξη εργασιών σύνταξης του εγχειριδίου σχεδιασμού (game design document) το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών του παιχνιδιού, τη μαθηματική στατιστική ανάλυση των μηχανισμών, το σχεδιασμό των επιμέρους επιπέδων του παιχνιδιού (level design). Οι ορισμοί της παρούσας παραγράφου δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα αναγνώρισης και ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών που σχετίζονται με εργασίες παραγωγής οι οποίες έπονται της αίτησης υπαγωγής στο παρόν επενδυτικό καθεστώς και προηγούνται χρονικά των γυρισμάτων ή/και της έναρξης εργασιών πρώτης οπτικοποίησης σεναρίου με στοιχεία κίνησης (Αnimatic) ή της έναρξης εργασιών σύνταξης του εγχειριδίου σχεδιασμού (game design document), σύμφωνα με όσα εξειδικεύονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του ν. 4487/2017 και της παρούσας προκήρυξης. Η τυχόν προγενέστερη υλοποίηση «πιλότου» αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου δεν λογίζεται ως «Έναρξη εργασιών παραγωγής» αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου. Οι σχετικές δαπάνες παραγωγής του πιλότου δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες και δεν ενισχύονται.

3. Για την μεταπαραγωγή αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων ως έναρξη εργασιών νοείται η έναρξη της πρώτης εργασίας μεταπαραγωγής στην ελληνική επικράτεια.

4. Σχετικά με την περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση) ισχύουν, ανά περίπτωση, τα ακόλουθα: (α) ως προς τις εργασίες παραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων (πλην κινουμένων σχεδίων): η σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού προς το σκοπό υλοποίησης προγραμματισμένης εκτέλεσης γυρισμάτων στην ελληνική επικράτεια. Δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση, η σύναψη συμβάσεων ή/και η καταβολή σχετικών δαπανών που αφορούν σε εργασίες προ της έναρξης γυρισμάτων, όπως η σύναψη σύμβασης για κατάρτιση οικονομικών τεχνικών μελετών, για κατάρτιση κοστολογίων και προϋπολογισμών, για διερεύνηση χώρων, τόπων και συντελεστών της παραγωγής (scouting, casting) και η λήψη άδειας γυρισμάτων. Επίσης, δεν συνιστά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση, η εν γένει σύναψη συμβάσεων με καλλιτεχνικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και η σύναψη σύμβασης μεταξύ παραγωγού και εκτελέστριας παραγωγής, (β) Ως προς τις εργασίες παραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων το περιεχόμενο των οποίων είναι κινούμενα σχέδια: η μίσθωση εξοπλισμού ή και η μίσθωση studio, με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών πρώτης οπτικοποίησης σεναρίου με στοιχεία κίνησης (Αnimatic). Η προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού δεν συνιστά «μίσθωση εξοπλισμού» και δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση, (γ) Ως προς τις εργασίες παραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων το περιεχόμενο των οποίων είναι ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό: ή μίσθωση εξοπλισμού ή και η μίσθωση studio, με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών παραγωγής, (δ) Ως προς τις εργασίες μεταπαραγωγής: η μίσθωση εξοπλισμού ή και η μίσθωση studio στην ελληνική επικράτεια με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών μεταπαραγωγής. Η προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού δεν συνιστά «μίσθωση εξοπλισμού» και δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση.

5. Στις περιπτώσεις που η έναρξη εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, η αίτηση απορρίπτεται για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 3
Διαδικασία αίτησης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου

1. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται, ηλεκτρονικά στο Π.Σ.Κ.Ε., μαζί με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του ν. 4487/2017 και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και λαμβάνει από το Π.Σ.Κ.Ε. μοναδιαίο αριθμό ηλεκτρονικής υποβολής. Για τις αιτήσεις υπαγωγής θα πρέπει να πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 23 του ν. 4487/2017 προϋποθέσεις.

2. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά της ως άνω παραγράφου, υποβάλλονται από επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, η οποία είτε είναι η ίδια δικαιούχος είτε υποβάλλει για λογαριασμό νόμιμου δικαιούχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4487/2017 και της παρούσας. Προς την αιτούσα, κάθε φορά, επιχείρηση κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και είναι εκείνη που υποβάλει την ένσταση της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017.

3. Νόμιμος Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος δύναται να είναι: (α) επιχείρηση που περιγράφεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, η οποία λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (Ημεδαπή Παραγωγός), είτε στο πλαίσιο εγχώριας παραγωγής, είτε στο πλαίσιο διασυνοριακής παραγωγής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, είτε στο πλαίσιο παραγωγής μεταξύ της ίδιας και αλλοδαπής επιχείρησης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (Αλλοδαπή Παραγωγός), η οποία δεν αποτελεί διασυνοριακή παραγωγή, (β) επιχείρηση που ορίζεται ρητά από την αιτούσα επιχείρηση στην υποβαλλόμενη αίτηση υπαγωγής ως δικαιούχος ενίσχυσης, στις εξής περιπτώσεις: (βα) παραγωγή μεταξύ αλλοδαπής παραγωγού, η οποία συμβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, με επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (Εκτελέστρια Παραγωγής), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, (ββ) παραγωγή μεταξύ Ημεδαπής Παραγωγού, η οποία συμβάλλεται με Εκτελέστρια Παραγωγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, (γ) επιχείρηση ή επιχειρήσεις που ορίζονται ρητά από την αιτούσα επιχείρηση στην υποβαλλόμενη αίτηση υπαγωγής ως δικαιούχος/δικαιούχοι της ενίσχυσης στις περιπτώσεις συμπαραγωγής μεταξύ δύο ή και περισσότερων ημεδαπών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (συμπαραγωγή μεταξύ Ημεδαπών Παραγωγών).

4. Στις περιπτώσεις σύμπραξης μεταξύ Αλλοδαπής και Ημεδαπής Παραγωγού, ανεξαρτήτως εάν η παραγωγή είναι διασυνοριακή ή όχι κατά τον ορισμό της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, η αιτούσα επιχείρηση (Ημεδαπή Παραγωγός) υποβάλλει: (α) την αίτηση υπαγωγής, υπογεγραμμένη διά του νομίμου εκπροσώπου της, (β) τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας μόνο για αυτήν, (γ) την υπεύθυνη δήλωση του Προσαρτήματος Ι για την Αλλοδαπή Παραγωγό, (δ) την απόδειξη καταβολής του ποσού των απαιτούμενων παραβόλων.

5. Στις περιπτώσεις σύμπραξης μεταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού και Εκτελέστριας Παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, η αιτούσα επιχείρηση (Εκτελέστρια Παραγωγής) υποβάλει: (α) την αίτηση υπαγωγής υπογεγραμμένη διά του νομίμου εκπροσώπου της, στην οποία δηλώνεται ο Δικαιούχος της ενίσχυσης, όπως έχει συμφωνηθεί και προσδιορισθεί μεταξύ των μερών στην εσωτερική έγγραφη συμφωνία, (β) την εσωτερική έγγραφη συμφωνία μεταξύ τους στην οποία ορίζεται ο Δικαιούχος της ενίσχυσης, (γ) την απόδειξη καταβολής του ποσού των απαιτούμενων παραβόλων, (δ) τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας μόνο για αυτήν, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του Προσαρτήματος Ι για την Αλλοδαπή Παραγωγό, εφόσον με βάση την εσωτερική έγγραφη συμφωνία των μερών, η Εκτελέστρια Παραγωγής ορίζεται παράλληλα και ως Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος, (ε) τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και για τις δύο επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών δικαιολογητικών του Παραρτήματος Ι, για την Αλλοδαπή Παραγωγό, εφόσον η Εκτελέστρια Παραγωγής δεν έχει ορισθεί παράλληλα και Δικαιούχος της ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή η Εκτελέστρια Παραγωγής συνυποβάλει, μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από την Αλλοδαπή Παραγωγό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που ορίζεται στο Παράρτημα Ι.

6. Εφόσον ως Δικαιούχος έχει δηλωθεί η Αλλοδαπή Παραγωγός, και εφόσον διαπιστωθεί οριστική ανυπαίτια αδυναμία είσπραξης του ποσού της ενίσχυσης από την Αλλοδαπή Παραγωγό για λόγους που εμπίπτουν στη σφαίρα λειτουργίας των Ελληνικών Δημοσίων Αρχών, η ενίσχυση καταβάλλεται στην Εκτελέστρια Παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η απόδοση του σχετικού ποσού στην Αλλοδαπή Παραγωγό από την Εκτελέστρια παραγωγής ρυθμίζεται βάσει της εσωτερικής τους σχέσης.

7. Στις περιπτώσεις σύμπραξης μεταξύ Ημεδαπής Παραγωγού και Εκτελέστριας Παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, η αιτούσα επιχείρηση (Ημεδαπή Παραγωγής ή Εκτελέστρια Παραγωγής) υποβάλλει: (α) την αίτηση υπαγωγής υπογεγραμμένη διά του νομίμου εκπροσώπου της, στην οποία δηλώνεται ο Δικαιούχος της ενίσχυσης, όπως έχει συμφωνηθεί και προσδιορισθεί μεταξύ των μερών στην εσωτερική έγγραφη συμφωνία, (β) την εσωτερική έγγραφη συμφωνία μεταξύ τους στην οποία ορίζεται ο Δικαιούχος της ενίσχυσης, (γ) την απόδειξη καταβολής του ποσού των απαιτούμενων παραβόλων, (δ) τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας μόνο για την αιτούσα, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Ι για το έτερο μέρος, εφόσον με βάση την εσωτερική έγγραφη συμφωνία των μερών, η αιτούσα ορίζεται παράλληλα και ως Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος, (ε) τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και για τις δύο επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών δικαιολογητικών του Παραρτήματος Ι, για το έτερο μέρος, εφόσον η αιτούσα επιχείρηση δεν έχει ορισθεί παράλληλα και Δικαιούχος της ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή η αιτούσα επιχείρηση συνυποβάλει, μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από το έτερο μέρος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που ορίζεται στο Παράρτημα Ι.

8. Στις περιπτώσεις συμπαραγωγής μεταξύ δύο, ή και περισσότερων, επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (συμπαραγωγή μεταξύ Ημεδαπών Παραγωγών), η επιχείρηση, η οποία έχει επιλεγεί από τους συμπαραγωγούς, ως αιτούσα και η οποία οφείλει να είναι εκ των δικαιούχων, υποβάλλει: (α) την αίτηση υπαγωγής υπογεγραμμένη διά του νομίμου εκπροσώπου της, στην οποία δηλώνεται ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι της ενίσχυσης, όπως έχει συμφωνηθεί και προσδιορισθεί μεταξύ των μερών στην εσωτερική έγγραφη συμφωνία τους, καθώς και το ποσοστό εκ της συνολικής ενίσχυσης που θα εισπράξει έκαστος εξ αυτών, αντιστοίχως. Σε περίπτωση μη προσδιορισμού του ποσοστού ενίσχυσης το οποίο δικαιούται να εισπράξει έκαστος εκ των δικαιούχων της ενίσχυσης συμπαραγωγών, οι ορισθέντες δικαιούχοι ενίσχυσης εισπράττουν ισομερώς το ποσό ενίσχυσης, (β) την εσωτερική έγγραφη συμφωνία μεταξύ τους στην οποία ορίζεται ο/οι Δικαιούχος/οι της ενίσχυσης, καθώς και τα ποσοστά έκαστου μέρους, (γ) την απόδειξη καταβολής του ποσού των απαιτούμενων παραβόλων, (δ) τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας μόνο για την ίδια και για όσους συμπαραγωγούς ορίζονται στην αίτηση υπαγωγής, ως δικαιούχοι της ενίσχυσης, συνυποβάλλει δε μόνο την υπεύθυνη δήλωση που ορίζεται στο Παράρτημα Ι για όλους τους συμπαραγωγούς, ανεξαρτήτως αν ορίζονται ως δικαιούχοι της ενίσχυσης. Για την προσκόμιση των δικαιολογητικών των οριζόμενων στην αίτηση δικαιούχων ενίσχυσης, η αιτούσα συμπαραγωγός συνυποβάλλει μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από τους λοιπούς τυχόν οριζόμενους στην αίτηση υπαγωγής δικαιούχους της ενίσχυσης συμπαραγωγούς, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που ορίζεται στο Παράρτημα Ι.

Άρθρο 4
Παράβολα υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου

1. Για την υποβολή αίτησης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων απαιτείται παράβολο το ύψος του οποίου καθορίζεται στο 0,0005 επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζονται στην αίτηση υπαγωγής.

2. Για την παραγωγή περισσοτέρων του ενός επεισοδίων ή την παραγωγή κύκλου επεισοδίων ή την παραγωγή τμημάτων επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς ή μίνι τηλεοπτικής σειράς, οποιουδήποτε περιεχομένου (ήτοι μυθοπλασίας, ή ντοκιμαντέρ ή κινουμένων σχεδίων), το παράβολο υπολογίζεται επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών όλων των επεισοδίων, ή του κύκλου επεισοδίων, ή τμημάτων επεισοδίων που περιλαμβάνονται στην αίτηση υπαγωγής.

3. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω ποσό του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ πλην των περιπτώσεων: (α) παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής περιεχομένου δημιουργικής τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) ή κινουμένου σχεδίου ή κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας μικρού μήκους ή οπτικοακουστικού έργου με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, (β) παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής τηλεοπτικών επεισοδίων ή τμημάτων τηλεοπτικών επεισοδίων με περιεχόμενο δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο όπου το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 5
Διαδικασία αξιολόγησης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων

1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 καθώς και από τις Επιτροπές Αξιολόγησης της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ως προς το περιεχόμενο τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

2. Στο πλαίσιο της ως άνω αξιολόγησης ελέγχονται τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της παρούσας προκήρυξης, τόσο ως προς την πληρότητα και νομιμότητα όσο και ως προς το περιεχόμενο.

3. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του περιεχομένου των αιτήσεων υπαγωγής που διενεργούν οι Επιτροπές Αξιολόγησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017, εξετάζονται, ελέγχονται και πιστοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία, με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της παρούσας προκήρυξης: (α) το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας 59.11 ή 59.12 ή 62.01.21, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας προκήρυξης, (β) το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο, σύμφωνα με τις παρ. 2 ή/ και 3 του άρθρου 20 του ν. 4487/2017, (γ) δεν έχει λάβει χώρα, προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής, έναρξη επενδυτικού σχεδίου, όπως ο όρος αυτός εξειδικεύεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης, (δ) η ύπαρξη τυχόν σώρευσης της αιτούμενης ενίσχυσης με ενισχύσεις άλλων καθεστώτων. Ωσαύτως, ελέγχει και πιστοποιεί ότι ως προς την ανωτέρω τυχόν σώρευση, συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 8 του ΓΑΚ, (ε) εξακρίβωση της τήρησης ορίων στις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και στα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται, κατά περίπτωση, στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο. Ωσαύτως, ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 και την παρ. 1 του άρθρου 8 του ΓΑΚ, (στ) ύπαρξη περίπτωσης συνδυασμού της ενίσχυσης της παρούσας προκήρυξης με ενωσιακή χρηματοδότηση, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ΓΑΚ, (ζ) σε βάρος της αιτούσας επιχείρησης δεν εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεως ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ΓΑΚ, (η) το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζεται στην αίτηση θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4487/2017 ποσά, (θ) πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017 και δεν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, (ι) την ύπαρξη νόμιμης λειτουργίας και εκπροσώπησης της αιτούσας επιχείρησης, την πλήρωση των συγκεκριμένων όρων φερεγγυότητας που προβλέπονται διά της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών φερεγγυότητας του Παραρτήματος Ι, και τις πηγές χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα σχετικά στοιχεία, (ια) τον υποβληθέντα προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών και την ορθή κατανομή τους ανά ομάδα και ανά κατηγορία δαπανών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, (ιβ) τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των δεικτών βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων και προβαίνει σε βαθμολόγηση και επαλήθευση ότι το επενδυτικό σχέδιο πληροί τα ως άνω πολιτισμικά κριτήρια έχοντας συγκεντρώσει την προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία, (ιγ) την πληρότητα και νομιμότητά του, παν άλλο δικαιολογητικό που υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας, (ιδ) τη βεβαίωση περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων, η οποία παρέχεται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την οποία επισυνάπτει στην εισήγησή της προς το αρμόδιο όργανο έκδοσης απόφασης υπαγωγής, επί ποινή ακυρότητας. Η προαναφερθείσα βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα, με το οποίο παρέχονται τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του έργου (συνολικό ύψος υπαχθέντων έργων, συνολικό ύψος πραγματοποιηθεισών πληρωμών, υπόλοιπο εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου), στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4279/2014.

4. Ειδικώς ως προς τις τηλεοπτικές σειρές με οποιοδήποτε περιεχόμενο (ήτοι μυθοπλασίας, ή ντοκιμαντέρ ή κινουμένων σχεδίων): (α) η πλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων ελέγχεται συνολικά για όλα τα περιλαμβανόμενα στην αίτηση επεισόδια, ή συνολικά για όλα τα επεισόδια του προς υπαγωγή κύκλου επεισοδίων, ή συνολικά για όλα τα περιλαμβανόμενα στην αίτηση τμήματα επεισοδίων και (β) εφόσον για κάποιο από τα ανωτέρω επεισόδια, ή τα επεισόδια του κύκλου επεισοδίων, δεν πληρούνται οι νόμιμοι όροι ενίσχυσης, εγκρίνεται μόνο η ενίσχυση δαπανών εκείνων των επεισοδίων που πληρούν τις, κατά νόμο, προϋποθέσεις υπαγωγής.

5. Μετά την αξιολόγηση του περιεχομένου της αίτησης υπαγωγής, και εφόσον τα επενδυτικά σχέδια πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017, υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων μετά από εισήγηση των επιτροπών αξιολόγησης για αποδοχή της αίτησης υπαγωγής, προς το αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το οποίο εκδίδει και τη σχετική απόφαση.

6. Περίληψη της εγκριτικής απόφασης του αρμοδίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, οργάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως προς την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου σε καθεστώς ενίσχυσης αναρτάται στη Διαύγεια. Μετά τη σχετική ανάρτηση της περίληψης, ακριβές αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και της περίληψής της, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ η αιτούσα επιχείρηση. Προθεσμίες και ημερομηνίες που έχουν ως αφετηρία την εγκριτική απόφαση υπαγωγής, αρχίζουν από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στη Διαύγεια.

7. Μετά την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Διαύγεια, η αιτούσα επιχείρηση νοείται πλέον ως Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου, ανεξαρτήτως εάν είναι δικαιούχος ή όχι της ενίσχυσης.

8. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, οι επιτροπές αξιολόγησης εισηγούνται την απόρριψη της αίτησης υπαγωγής προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε, ο οποίος εκδίδει σχετική αιτιολογημένη απόφαση, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο Π.Σ.Κ.Ε. και κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Άρθρο 6
Διαδικασία ενστάσεων κατά της απορριπτικής απόφασης Υπαγωγής του Επενδυτικού Σχεδίου

1. Κατά της απορριπτικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017, η αιτούσα επιχείρηση μπορεί να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης, η οποία απευθύνεται προς το αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εξετάζεται από επιτροπή ενστάσεων της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017.

2. Η ένσταση εξετάζεται με βάση τα στοιχεία που είχε υποβάλει η αιτούσα επιχείρηση, στο αίτημα υπαγωγής στο πλαίσιο του ελέγχου πληρότητας, νομιμότητας και αξιολόγησης του περιεχομένου της αίτησης αυτής και τα οποία δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν ή/και με βάση τυχόν συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 του ν. 4877/2017. Τυχόν διευκρινιστικά ερωτήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εξέτασης της ένστασης, τίθενται από τα μέλη της Επιτροπής προς την αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή την αιτούσα επιχείρηση και απαντώνται αναλόγως μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία των μελών της Επιτροπής με την αιτούσα επιχείρηση.

3. Η επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 8 της παρούσας, αποφαίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης και υποβάλει εισήγηση στο αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η απορριπτική της ένστασης απόφαση αναρτάται στο Π.Σ.Κ.Ε. και κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Άρθρο 7
Επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων

1. Οι αξιολογήσεις των αιτήσεων υπαγωγής διενεργούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017, από τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης που συγκροτούνται από υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή του Υπουργείου Πολιτισμού, ή των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, ή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ή του Υπουργείου Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ή από ιδιώτες με εμπειρία στον τομέα οπτικοακουστικών παραγωγών. Σε κάθε περίπτωση ένα (1) μέλος πρέπει να είναι υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ένα (1) ακόμα μέλος να έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, στις ανωτέρω τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης συμμετέχει υποχρεωτικά ένας (1) υπάλληλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του εν λόγω Οργανισμού καθώς και το αναπληρωματικό του μέλος. Για κάθε μέλος των επιτροπών αξιολόγησης ορίζεται αναπληρωματικό μέλος.

2. Οι ενστάσεις κατά των απορριπτικών αποφάσεων υπαγωγής, του άρθρου 6 της παρούσας, απευθύνεται προς το αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εξετάζεται από επιτροπή ενστάσεων, που συστήνεται και συγκροτείται για θητεία ενός (1) έτους σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 και αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τους αναπληρωτές τους. Στην περίπτωση που η ένσταση υποβάλλεται κατά απόφασης, με την οποία απορρίπτεται επενδυτικό σχέδιο για την παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, στην ανωτέρω επιτροπή ενστάσεων συμμετέχει ένα (1) μέλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το οποίο προτείνεται από τη διοίκηση του εν λόγω Οργανισμού.

3. Με την απόφαση διορισμού των μελών των επιτροπών των παρ. 1 και 2 ορίζονται και οι Πρόεδροί τους.

4. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των επιτροπών και ασκούν αποφασιστική αρμοδιότητα μέλους, εφόσον συντρέξει κώλυμα στο πρόσωπο τακτικού μέλους. Τα μέλη των επιτροπών οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τους προέδρους, αν στο πρόσωπο τους συντρέχει κώλυμα, ώστε να επακολουθήσουν οι νόμιμες διαδικασίες αναπλήρωσης. Ως κώλυμα λογίζεται οποιοδήποτε από τα κωλύματα της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

5. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου των επιτροπών, μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εισηγητές εκ των μελών των επιτροπών ή και ειδικοί εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Οι εισηγήσεις των εισηγητών αποσκοπούν στη διευκόλυνση του έργου των επιτροπών και δεν είναι δεσμευτικές για τα μέλη της. Ειδικώς για την Επιτροπή Ενστάσεων, εφόσον ορισθεί εισηγητής, ο εισηγητής συντάσσει πλήρη και αιτιολογημένη εισήγηση επί της ένστασης και την υποβάλλει στα μέλη της Επιτροπής προς κρίση.

6. Το έργο των επιτροπών συνδράμουν γραμματείες, που ορίζονται με τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών και είναι αρμόδιες για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία των επιτροπών.

7. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών πραγματοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είτε και μέσω τηλεδιάσκεψης, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2690/1999. Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τους προέδρους των επιτροπών, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα των γραμματειών τους. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται απαρτία του συνόλου των μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών των επιτροπών.

8. Οι πρόεδροι των επιτροπών συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων, καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας της.

9. Στα μέλη των επιτροπών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 5026/2023 (Α’ 45), περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης. Στην περίπτωση που προκύπτουν λοιπά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

Άρθρο 8
Ειδικότερες ρυθμίσεις υποχρεώσεων φορέων των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4487/2017 και της παρούσας προκήρυξης

1. Οι φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 23 του ν. 4487/2017, να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ’ κατηγορίας) ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β’ κατηγορίας) για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής.

2. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων, μετά την υπαγωγή τους στον παρόντα νόμο και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης των υποχρεώσεών τους οφείλουν: (α) να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής, και των τυχόν νόμιμων τροποποιήσεών της, (β) να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, (γ) να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, (δ) να μην προβαίνουν σε μεταβολές και τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται πρότερη έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4487/2017 και το άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης, (ε) να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων που δηλώθηκαν από αυτούς κατά την αίτηση υπαγωγής, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας.

3. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης, διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10), έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Άρθρο 9
Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής

1. Τροποποιήσεις επί εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου επιτρέπονται, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα του παρόντος Μέρους, σε συνδυασμό με τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του ΓΑΚ.

2. Οι τροποποιήσεις αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων διακρίνονται σε: (α) τροποποιήσεις που απαιτούν γνωστοποίηση από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής απόφασης τροποποίησης (απλές τροποποιήσεις), και (β) σε τροποποιήσεις που απαιτούν έκδοση σχετικής απόφασης τροποποίησης (σύνθετες τροποποιήσεις) μετά από σχετική αίτηση του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τροποποίηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου περιγράφονται στα άρθρα 10 και 11 της παρούσας καθώς και στην περ. 3 του Παραρτήματος Ι αυτής.

3. Για την υποβολή αιτημάτων σύνθετων τροποποιήσεων του άρθρου 11 απαιτείται η καταβολή παραβόλου το ύψος του οποίου ορίζεται στο 0,0002 των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου όπως αυτό προσδιορίστηκε στην απόφαση υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των διακοσίων (200) ευρώ για όλα τα αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα, πλην παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής περιεχομένου δημιουργικής τεκμηρίωσης, (ντοκιμαντέρ) ή κινουμένου σχεδίου, ή κινηματογραφικής, ή τηλεοπτικής ταινίας μικρού μήκους, ή οπτικοακουστικού έργου με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, όπου το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.

Άρθρο 10
Απλές τροποποιήσεις

1. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να προβεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και έως την ολοκλήρωση αυτού, σε περιορισμένη, αυξομειωτική, εσωτερική ανακατανομή και ανακατάταξη του ύψους μιας ή περισσότερων συγκεκριμένων κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών που περιλήφθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) οι αυξομειωτικές, εσωτερικές κατανομές μεταξύ των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών να μην τροποποιούν το συνολικό ύψος των εγκεκριμένων, στο αρχικό επενδυτικό σχέδιο, επιλέξιμων δαπανών, (β) οι αυξομειωτικές, εσωτερικές κατανομές να είναι σύμφωνες με τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017, (γ) η αυξομείωση του στοιχείου (α) της παρούσας παραγράφου να μην υπερβαίνει το 20% ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης.

2. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να προβεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και έως την ολοκλήρωση αυτού, σε τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών εκτέλεσης γυρισμάτων ή/και συνολικού αριθμού ημερών λοιπών εργασιών παραγωγής/μεταπαραγωγής που περιλήφθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: (α) η τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών, γίνεται εντός των χρονικών ορίων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, (β) η τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών, συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες λήψης αδειών και δήλωσης γνωστοποίησης μεταβολής προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με την Εργατική νομοθεσία, (γ) η τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών, ως προς τα γυρίσματα, δεν επιφέρει ή συνεπάγεται ή παραλλάσσει σημαντικά τον τόπο εκτέλεσης των γυρισμάτων όπως περιγράφεται στο επενδυτικό σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο έγκρισης. Εφόσον επέρχεται τέτοια τροποποίηση, τότε ακολουθούνται οι διαδικασίες τροποποίησης φυσικού αντικειμένου που περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 11 της παρούσας.

3. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να προβεί σε μεταβολή του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) σε περιπτώσεις παράτασης της λήξης του επενδυτικού σχεδίου, για λόγους πλην ανωτέρας βίας, αυτή δεν μπορεί να ξεπεράσει τους έξι (6) μήνες και (β) σε περιπτώσεις παράτασης της λήξης του επενδυτικού σχεδίου για λόγους ανωτέρας βίας αυτή δεν μπορεί να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση, και για τις δύο ως άνω περιπτώσεις, η υποχρεωτική γνωστοποίηση της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει να συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από επιστολή του φορέα στην οποία αναφέρονται, αναλυτικά και με χρονική σειρά, τα γεγονότα που επέβαλαν τη διακοπή, ή την καθυστέρηση των εργασιών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης των λόγων της αιτούμενης παράτασης (γ) σε περιπτώσεις υποβολής του αιτήματος της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 πριν την εγκεκριμένη, από την απόφαση υπαγωγής, λήξη του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ορισμού ελεγκτή.

4. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ενημερώνει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με κάθε πρόσφορο μέσο τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ότι έλαβε γνώση της γνωστοποίησης.

Άρθρο 11
Σύνθετες τροποποιήσεις

1. Οι τροποποιήσεις των παρ. 2 έως 6 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποιήσεις, για το επιτρεπτό των οποίων απαιτείται υποβολή αίτησης τροποποίησης και έκδοση απόφασης τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4487/2017, και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος άρθρου. Τα αιτήματα αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον εξακολουθούν να τηρούνται οι κατά νόμο γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής.

2. Τροποποίηση που περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 10, η οποία όμως υπερβαίνει το ποσοστό 20% ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας προκήρυξης. Το σχετικό αίτημα για να εξεταστεί, συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του με σχετική τεχνική περιγραφή.

3. Τροποποίηση που συνίσταται σε προσθήκη νέας ενισχυόμενης δαπάνης με αύξηση του συνολικού ύψους των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών. Η εν λόγω τροποποίηση επιτρέπεται για κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία ή/και στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου το οποίο αφορά παραγωγή ή και μεταπαραγωγή τηλεοπτικής σειράς ή μίνι τηλεοπτικής σειράς, (οποιουδήποτε περιεχομένου, ήτοι μυθοπλασίας, ή ντοκιμαντέρ ή κινουμένων σχεδίων), σκοπεύει να προβεί στην παραγωγή πρόσθετων αυτοτελών επεισοδίων, σε σχέση με τα επεισόδια (ένα ή και περισσότερα) που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης, ή τα επεισόδια του κύκλου επεισοδίων που έχει υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. 3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας προκήρυξης. Το αίτημα γίνεται δεκτό, μόνο εφόσον για την αιτηθείσα τροποποίηση υφίστανται σχετικά διαθέσιμα ποσά ενίσχυσης, γεγονός που βεβαιώνεται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την διαδικασία της υποπαρ. (ιδ) της παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας προκήρυξης και η οποία (βεβαίωση) θα συνοδεύει την εγκριτική απόφαση τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, τηρουμένης της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, η οποία, για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης τροποποίησης προσθήκης νέας ενισχυόμενης δαπάνης. Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος τροποποίησης που αφορά στην παραγωγή πρόσθετων επεισοδίων κατά τα ανωτέρω και προκειμένου για την έγκρισή του ή μη, απαιτείται η πλήρωση των οριζόμενων, στο άρθρο 23 του ν. 4487/2017, γενικών προϋποθέσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης. Η πλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων ελέγχεται συνολικά για όλα τα περιλαμβανόμενα στην αίτηση τροποποίησης επιπρόσθετα επεισόδια, ως προς δε το καταβαλλόμενο παράβολο ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 της παρούσας προκήρυξης.

4. Τροποποίηση που αφορά στο φυσικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου. Ως φυσικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται οποιοδήποτε στοιχείο εμπίπτει στα ζητήματα που εκτίθενται στους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας προκήρυξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, του σεναρίου κατά το μέρος που σχετίζεται με τα πολιτιστικά κριτήρια στα οποία υπάγεται το οπτικοακουστικό έργο, των συντελεστών και των ειδικότερων τόπων παραγωγής, όπως όλα τα ανωτέρω σχετικά ζητήματα περιγράφονται ή εξειδικεύονται στο επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του με σχετική τεχνική περιγραφή. Κατόπιν λήψης του αιτήματος, και προκειμένου για την έγκρισή του ή μη, απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων που έλαβε το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Η σχετική εξέταση διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 29 του ν. 4487/2017.

5. Τροποποίηση που αφορά στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, λόγω συγχώνευσης ή λόγω απόσχισης κλάδου ή λόγω μεταβίβασης λόγω καθολικής διαδοχής, και η οποία επέρχεται κατά τη διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος τηρούνται τα ακόλουθα: (α) Καθολική διαδοχή του φορέα από τον νέο, ως προς όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του, (β) Σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, ειδική διαδοχή κατ’ ελάχιστον ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής, (γ) Κατά την εξέταση του αιτήματος εξετάζονται επιπλέον, το μέγεθος του νέου φορέα και η σώρευση της ενίσχυσης με τυχόν άλλες ενισχύσεις, και εφόσον απαιτείται, μειώνεται το ποσοστό ή το ποσό ενίσχυσης προκειμένου να πληρούνται όλοι οι όροι νομιμότητας για το επενδυτικό σχέδιο, (δ) Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στην παρ. 2 της περ. 3 του Παραρτήματος Ι. (ε) Για την εξέταση του αιτήματος δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων που έλαβε το επενδυτικό σχέδιο κατά την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης.

6. Τροποποίηση που αφορά στην αιτούσα επιχείρηση εφόσον αυτή είναι ατομική επιχείρηση, η αλλαγή φορέα γίνεται αποδεκτή λόγω κληρονομικής διαδοχής ή συνταξιοδότησης και μεταβίβασης στον/στη σύζυγο ή σε πρόσωπο με συγγένεια μέχρι β’ βαθμού (εξ αίματος), εφόσον μεταβιβάζεται το σύνολο της επιχείρησης, διατηρείται το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και η νέα επιχείρηση αναλαμβάνει καθολικά όλες τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις της μεταβιβαζόμενης. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται στην περ. 3 της παρ. 3 του Παραρτήματος Ι.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Άρθρο 12
Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς το περιεχόμενο του ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης εγκεκριμένων σχεδίων μέχρι την 24.3.2022 από το Όργανο Ελέγχου της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017

1. Για υπαχθέντα, μέχρι την 24.3.2022, εκκρεμή επενδυτικά σχέδια για το οποία ο φορέας δεν έχει κάνει αίτηση υπαγωγής στις νέες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4915/2022, ο έλεγχος διενεργείται από το όργανο ελέγχου της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους των παραγράφων του παρόντος άρθρου.

2. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, υποβάλλει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) αίτηση ελέγχου, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται κατωτέρω, προκειμένου να πιστοποιηθεί, ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.

3. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου (αίτημα καταβολής ενίσχυσης), συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά: (α) τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια, (β) ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή, (γ) το τελικό πρόγραμμα των ημερών γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην Επικράτεια, (δ) τα σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους, (ε) υπεύθυνη δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, (στ) έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, (ζ) οπτικοακουστικό υλικό που πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο της υπαγωγής, (η) προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων που πιστοποιούν ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν στο στάδιο της υπαγωγής. Μετά την υποβολή της αίτησης ελέγχου από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε ενεργοποιεί, την αμέσως επόμενη ημέρα, το Π.Σ.Κ.Ε., ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος συστήνει και συγκροτεί έκτακτο όργανο ελέγχου της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 για την αξιολόγηση της αίτησης ελέγχου.

4. Το όργανο ελέγχου ελέγχει, αρχικώς, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, συντάσσει σχετική έκθεση και προβαίνει στις εξής ενέργειες: (α) αν δεν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση ή αυτή είναι πλήρης, εισηγείται εγγράφως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, (β) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, εισηγείται εγγράφως στο αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.

5. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε. Σε περίπτωση ελλείψεων, το χρονικό περιθώριο παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πιστοποιείται με την έκδοση απόφασης πιστοποίησης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ύστερα από γραπτή εισήγηση του οργάνου ελέγχου. Με την απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και το τελικό ποσό ενίσχυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως αυτός αποτυπώνεται στην απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και όχι ο χρόνος ανάρτησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

6. Με το πέρας των εξήντα (60) ημερών από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε., ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.ΟΜ.Ε. εκδίδει απόφαση μερικής πιστοποίησης εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και το όργανο ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστώσει σημαντική συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου ως προς την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017. Με την απόφαση αυτή εκταμιεύεται κατ’ ελάχιστο το σαράντα τοις εκατό (40%) του αιτούμενου ποσού ενίσχυσης. Το ποσό αυτό αφορά, ιδίως, στις εξής κατηγορίες δαπανών: α) αμοιβές συνεργείου, ηθοποιών, εκτελεστή παραγωγής, β) σχεδιασμό και υλοποίηση παραγωγής, γ) τεχνικό εξοπλισμό και δ) μοντάζ επεξεργασία.

7. Ειδικότερα, το όργανο ελέγχου (Τακτικό ή Έκτακτο) προβαίνει στις κάτωθι ελεγκτικές ενέργειες: (α) Πιστοποιεί ότι η αίτηση ελέγχου είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αυτά προβλέπονται στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 και εξειδικεύονται στο Παράρτημα IV της παρούσας. (β) Σε περίπτωση που το όργανο ελέγχου διαπιστώσει ελλείψεις στην πληρότητα της αίτησης και στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, καλεί τον αιτούντα να υποβάλει τα ελλείποντα στοιχεία και δικαιολογητικά εντός δώδεκα (12) ημερών.

8. Σε περίπτωση που το όργανο ελέγχου διαπιστώσει ότι η αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι πλήρης ή κατέστη πλήρης κατόπιν προσκόμισης των στοιχείων της παρ. (β) ανωτέρω, προβαίνει στις κάτωθι περαιτέρω ελεγκτικές ενέργειες: (α) Ελέγχει και διαπιστώνει την τήρηση της προβλεπόμενης τριετούς προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017. (β) Ελέγχει και διαπιστώνει ότι ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου έχει υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον 60% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης ότι, ανεξαρτήτως του ποσοστού υλοποίησης, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 23 του ν. 4487/2017 και ότι ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017. Σε κάθε περίπτωση το ποσό των αποδεκτών επιλέξιμων δαπανών που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής υπολογίζεται επί του τελικού υλοποιημένου συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017, (γ) Ελέγχει και πιστοποιεί την ορθή και σύμφωνη με το Παράρτημα IV λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης της επένδυσης. (δ) Ελέγχει και πιστοποιεί ότι ο φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου έχει συμμορφωθεί με τα πολιτιστικά κριτήρια ως τίθενται στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής. (ε) Ελέγχει και πιστοποιεί ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που σχετίζονται με την απασχόληση του προσωπικού είναι πλήρη και τεκμηριώνουν την νόμιμη απασχόληση και ασφάλιση του προσωπικού καθώς και την μη ύπαρξη σχετικών οφειλών τόσο στον ασφαλιστικό όσο και στον φορολογικό τομέα. (στ) Ελέγχει και πιστοποιεί την εκτέλεση των γυρισμάτων σύμφωνα με το υποβληθέν, στην αίτηση υπαγωγής, πρόγραμμα γυρισμάτων και στους προβλεπόμενους στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής, τόπους γυρισμάτων, όπως τυχόν τα ανωτέρω έχουν τροποποιηθεί νόμιμα, κατά το άρθρο 9 της παρούσας. (ζ) Ελέγχει και πιστοποιεί την εξόφληση των υποβαλλομένων τιμολογίων. (η) Ελέγχει και πιστοποιεί ότι οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους στην Ελλάδα και έχουν εκδοθεί νόμιμα παραστατικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV της παρούσας. (θ) Ελέγχει και πιστοποιεί την ορθή τήρηση των διαδικασιών του άρθρου 5 της παρούσας και την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής, σε συνδυασμό με τις νόμιμες τροποποιήσεις που επήλθαν κατά τις διαδικασίες του άρθρου 11 της παρούσας. (ι) Ελέγχει το προσκομισθέν οπτικοακουστικό υλικό για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο υπαγωγής. (ια) Ελέγχει τις προσκομισθείσες υπεύθυνες δηλώσεις που πιστοποιούν ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν στο στάδιο υπαγωγής.

9. Κατόπιν διενέργειας του ανωτέρω ελέγχου, το όργανο ελέγχου συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, στην οποία καταγράφονται όλα τα ευρήματα του ελέγχου και προβαίνει στις εξής ενέργειες: (α) αν δεν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση ή αυτή είναι πλήρης, εισηγείται εγγράφως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, (β) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, εισηγείται εγγράφως στο αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.

Άρθρο 13
Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς το περιεχόμενο του ελέγχου των εγκεκριμένων σχεδίων μετά την 24.3.2022 και όσων προγενέστερων επέλεξαν να υπαχθούν στη νέα διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017

1. Με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν αιτήματος του φορέα που υποβάλλεται στον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε, μετά τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή του αιτήματος ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017, ορίζεται ορκωτός ελεγκτής λογιστής και ελεγκτική εταιρεία, (εφεξής «ελεγκτής»). Το αίτημα του φορέα υποβάλλεται μέσω προτυποποιημένης αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, που είναι αναρτημένη στο Π.Σ.Κ.Ε και στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με την οποία ο φορέας υποχρεούται να δηλώσει τυχόν συμμετοχή ή μή με οποιονδήποτε τρόπο, ελεγκτή στο επενδυτικό του σχέδιο από τον χρόνο υπαγωγής και εντεύθεν. Ψευδής δήλωση, αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η επιλογή του ελεγκτή διενεργείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση ορισμού εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή του αιτήματος του φορέα. Η απόφαση ορισμού αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ορισθέντα ελεγκτή, και τάσσεται προθεσμία πέντε (5) ημερών να αποδεχθεί τον ορισμό του, μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται σιωπηρή άρνησή του, οπότε στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται η ανωτέρω διαδικασία ορισμού. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ενημερώνει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με κάθε πρόσφορο μέσο τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου για τον ορισμό του ελεγκτή.

2. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που διενεργούν έλεγχο σε επενδύσεις, όπως ορίζεται στις διατάξεις τις παρούσας απόφασης, εφαρμόζουν αναλογικά στον επενδυτικό φορέα τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4449/2017. Πέραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο σε επενδύσεις, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές οι οποίοι συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των εν λόγω επενδυτικών προτάσεων.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ενημερώνει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με κάθε πρόσφορο μέσο τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου για τον ορισμό του ελεγκτή.

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες, σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017, β) να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4449/2017. Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 5.000.000 ευρώ ορίζεται υποχρεωτικά ελεγκτική εταιρεία, η οποία επιπλέον πρέπει να διαθέτει στο δυναμικό της κατ’ ελάχιστο πέντε (5) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α’ 7) και να έχουν κύκλο εργασιών κατ’ έτος άνω των 500.000 ευρώ, στους δύο τελευταίους δημοσιευμένους ισολογισμούς.

5. Το αίτημα ελέγχου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου συνοδεύεται από την Δήλωση ελέγχου του Παραρτήματος VII της παρούσας προκήρυξης, την οποία έχει συμπληρώσει ο ελεγκτής και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης ελέγχου με την οποία πιστοποιεί (α) Ότι η προς υποβολή έκθεση ελέγχου είναι πλήρης και έχει ελεγχθεί ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 και εξειδικεύονται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας, και συγκεκριμένα:
i) τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια,
ii) ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή,
iii) το τελικό πρόγραμμα των ημερών γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην Επικράτεια,
iv) τα σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017,
v) η υπεύθυνη δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή,
vi) ότι η έκθεση ελέγχου του ελεγκτή, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών» που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παρ. 4, η δαπάνη σύνταξης της οποίας βαρύνει τον φορέα,
vii) οπτικοακουστικό υλικό που πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο της υπαγωγής ή τροποποίησης και
viii) υπεύθυνες δηλώσεις που πιστοποιούν ότι έχουν ή δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν στο στάδιο της υπαγωγής,
(β) Την τήρηση της προβλεπόμενης τριετούς προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017,
(γ) Ότι ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου έχει υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον 60% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης,
(δ) Ότι, ανεξαρτήτως του ποσοστού υλοποίησης, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 23 του ν. 4487/2017 καθώς και ότι τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017. Σε κάθε περίπτωση το ποσό των αποδεκτών επιλέξιμων δαπανών που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής υπολογίζεται επί του τελικού υλοποιημένου συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017.
(ε) Την ορθή και, σύμφωνη με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης της επένδυσης,
(στ) Τη πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων του φορέα προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία έναντι των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο,
(ζ) Ότι οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν εκδοθεί νόμιμα παραστατικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV της παρούσας και
(η) Την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής.

6. Ο ελεγκτής οφείλει να συντάξει τη Δήλωση ελέγχου στο Παράρτημα VII, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο πληροφοριακό σύστημα Π.Σ.Κ.Ε. και στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε όλα τα πεδία επιλέγοντας την ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Εφόσον η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. διαπιστώσει ότι η Δήλωση ελέγχου δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία, ενημερώνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με κάθε πρόσφορο μέσο τον φορέα για την ανάγκη συμπλήρωσής της εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία, εντός 5 ημερών από την παραλαβή της συμπληρωθείσας έκθεσης ελέγχου προβαίνει στις αναγκαίες διαπιστώσεις. Εάν η αρμόδια υπηρεσία καταλήξει, εν τέλει, ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση κατά τα ανωτέρω, η Δήλωση ελέγχου δεν γίνεται αποδεκτή και η υπηρεσία εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. τη μη αποδοχή της και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).

7. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πιστοποιείται με την έκδοση απόφασης πιστοποίησης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής των διαπιστώσεων της παρ. 5 της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΚΟΜΕ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. δεσμεύεται από την έκθεση ελεγκτή που έχει διαβιβασθεί σε αυτόν από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., και δύναται να αποκλίνει από αυτήν μόνο κατόπιν ειδικής αιτιολογίας. Σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης ελέγχου του ελεγκτή η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ενημερώνει αμελλητί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., και ακολουθείται η διαδικασία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 31 για την έκδοση απόφασης ανάκλησης της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

8. Η αμοιβή του ελεγκτή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τυχόν αμοιβές εμπειρογνωμόνων, καθορίζεται, ως αναφέρεται, στο Παράρτημα VI της παρούσας προκήρυξης.

Άρθρο 14
Διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017

1. Οι αποφάσεις πιστοποίησης της ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον ετησίως, επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, ο οποίος διενεργείται από τακτικό τριμελές όργανο ελέγχου, που συστήνεται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Σε περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων ιδιαίτερου μεγέθους, σημασίας ή πολυπλοκότητας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με απόφασή του, δύναται να συστήνει και να συγκροτεί έκτακτα όργανα ελέγχου, τα οποία αποτελούνται από πέντε (5) ή επτά (7) μέλη ανάλογα με το μέγεθος, τη σημασία ή την πολυπλοκότητα του επενδυτικού σχεδίου. Τα μέλη των ως άνω οργάνων προέρχονται από το προσωπικό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, από τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων του άρθρου 35Α του ν. 4487/2017, καθώς και από υπαλλήλους της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ειδικώς στις περιπτώσεις παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών. Στα μέλη του οργάνου ελέγχου καταβάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εντός των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου των οργάνων ελέγχου μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εξωτερικοί συνεργάτες ως εισηγητές, οι οποίοι υποβάλλουν μη δεσμευτικές εισηγήσεις.

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω σοβαρού κωλύματος ή ανωτέρας βίας στο πρόσωπο μέλους του οργάνου ελέγχου δεν καθίσταται δυνατή είτε: α) η διενέργεια του ελέγχου, είτε β) η ολοκλήρωση της σύνταξης του Πορίσματος Έκθεσης ελέγχου, με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., το κωλυόμενο μέλος αντικαθίσταται με έτερο μέλος, προερχόμενο είτε από το προσωπικό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., είτε από το Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων του άρθρου 35Α, είτε από υπάλληλο της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στην περίπτωση παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., που ορίζεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθορίζεται, τουλάχιστον το 30% των ετήσιων πιστοποιηθέντων επενδυτικών σχεδίων προς δειγματοληπτικό έλεγχο και δίνεται η εντολή διενέργειας του δειγματοληπτικού ελέγχου σε τριμελές, πενταμελές ή επταμελές όργανο ελέγχου. Το δείγμα επιλέγεται σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου (risk based analysis) με βάση τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ενδεικτικά το πρότυπο ISA 530 AUDIT SAMPLING) και ως κριτήρια επιλογής αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: α) Είδος επενδυτικού σχεδίου (Μυθοπλασία, ντοκυμαντέρ, animation, ψηφιακό παιχνίδι). β) Κατηγορία σχεδίου (κινηματογραφικό/τηλεοπτικό, κ.λπ.). γ) Ποσό επιλέξιμων δαπανών/ύψος rebate. Αποτέλεσμα της ανάλυσης αποτελεί η επιλογή του δείγματος η οποία αποτυπώνεται στην αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

4. Αντικείμενο του δειγματοληπτικού ελέγχου της παρούσας αποτελεί: α. Ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου). β. Ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών που αφορούν στην ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος οικονομικού αντικειμένου). γ. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. δ. Η επιβεβαίωση των δηλωθέντων με την αίτηση ελέγχου στοιχείων.

5. Για τη διευκόλυνση του έργου του οργάνου ελέγχου κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο, οι φορείς των πιστοποιηθέντων επενδυτικών σχεδίων οφείλουν να θέτουν στη διάθεση οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν από το όργανο ελέγχου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Το όργανο ελέγχου τάσσει προθεσμία μέχρι τριάντα (30) μέρες προς τον επενδυτικό φορέα από τη γνωστοποίηση του σχετικού αιτήματος για την υποβολή των ζητηθέντων στοιχείων. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανταποκριθεί εντός της τασσόμενης προθεσμίας, ή δεν ανταποκριθεί πλήρως, το όργανο ελέγχου είτε προχωρά στη σύνταξη πορίσματος με τα στοιχεία που διαθέτει, είτε στην σύνταξη αρνητικού πορίσματος.

6. Το όργανο ελέγχου διενεργεί τον δειγματοληπτικό έλεγχο εντός τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται για διάστημα έως εξήντα (60) ημερών σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης του ελέγχου κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οργάνου, που απευθύνεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

7. Το όργανο ελέγχου, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του παρόντος συντάσσει πόρισμα έκθεση ελέγχου και κοινοποιείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και στο αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

8. Στην περίπτωση που, κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο, διαπιστωθεί από το όργανο ελέγχου περίπτωση καταβολής ενίσχυσης λόγω μη νόμιμης πιστοποίησης για το σύνολο ή για μέρος του επενδυτικού σχεδίου, συντάσσεται σχετικό πόρισμα έκθεση ελέγχου, το οποίο διαβιβάζεται στο αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση ανάκλησης υπαγωγής κατά την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4487/2017 και να ζητηθεί η ανάκτηση του συνόλου ή μέρους της ενίσχυσης, προσαυξημένη νομιμοτόκως από την εκάστοτε καταβολή και εν συνεχεία να βεβαιωθεί και εισπραχθεί κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημόσιων εσόδων (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Τα σχετικά παραστατικά καταβολής των ενισχύσεων από τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. αποτελούν νόμιμο τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους, η οποία συντελείται μετά την αποστολή του χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κατά το άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 και το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α’ 6).

9. Η διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου που περιγράφεται στο παρόν, εφαρμόζεται τόσο στα επενδυτικά σχέδια μετά την 24.3.2022, όσο και στα εκκρεμή επενδυτικά σχέδια, εφόσον ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου επιλέξει την διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 (άρθρο 13 της παρούσας) και υποβάλλει σχετική αίτηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

10. Ανεξαρτήτως του δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργεί το όργανο ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κάθε τρίμηνο ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα, υποχρεούται, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4279/2014, να ενημερώνει γραπτώς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τις πιστοποιηθήσες δαπάνες κάθε επενδυτικού σχεδίου και συνολικά για τα επενδυτικά σχέδια που πιστοποιήθηκαν στο τρίμηνο αναφοράς με ειδική αναφορά στα επενδυτικά σχέδια τα οποία επιχορηγούνται με ποσό που υπολείπεται από το εγκριθέν ποσό της απόφασης υπαγωγής τους ή της τροποποίησης αυτής.

Άρθρο 15
Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς την διαδικασία έκδοσης προσωρινής βεβαίωσης για τη συμφωνία δαπανών που έχουν υλοποιηθεί με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής

Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αιτηθεί στον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μεταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης για τη συμφωνία των δαπανών που έχει υλοποιήσει με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής. Την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύουν, επί ποινή απόρριψής της, τα δικαιολογητικά των υποπερ. α, δ και ε της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017, καθώς και σχετική έκθεση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Το όργανο ελέγχου της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση ή μη της προσωρινής βεβαίωσης. Η προσωρινή βεβαίωση εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο με βάση την αίτηση και τα δικαιολογητικά του δεύτερου εδαφίου της παρούσας και υπό την αίρεση της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017. Στην περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που του δίνεται σύμφωνα με την παρούσα, δεν επιτρέπεται να αιτηθεί την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, η ισχύς της προσωρινής βεβαίωσης παύει αυτοδικαίως.

Άρθρο 16
Ανάκληση απόφασης υπαγωγής και απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης

1. Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται στις εξής περιπτώσεις: (α) αρνητικής έκθεσης ελέγχου του ελεγκτή, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 και β) όταν συντρέχει η περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Κατά της ως άνω απόφασης ανάκλησης ή τροποποίησης της πιστοποίησης, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης. Η ένσταση εξετάζεται από Επιτροπή Ενστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4487/2017. Η επιτροπή ενστάσεων αποφαίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης και υποβάλει εισήγηση στο αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η απορριπτική της ένστασης απόφαση, αναρτάται στο Π.Σ.Κ.Ε., κοινοποιείται αρμοδίως στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου και παράλληλα ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του παρόντος για την ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης. Η αποδοχή της ένστασης, μερική ή πλήρης, τροποποιεί την απόφαση πιστοποίησης.

2. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να αιτηθεί την απόσυρση αυτού σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακαλεί την απόφαση υπαγωγής, κατόπιν γραπτής εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

3. Στις περιπτώσεις των παρ. 5 και 9 του άρθρου 30 και του άρθρου 35 του ν. 4487/2017 καθώς και σε περιπτώσεις παραβάσεων των όρων συμβατότητας με το Γ.Α.Κ., ανακαλείται η απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και ανακτάται το σύνολο ή μέρος αυτής, προσαυξημένο νομιμοτόκως από την εκάστοτε καταβολή και εν συνεχεία βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημόσιων εσόδων (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ν. 4978/2022, Α’ 190). Τα σχετικά παραστατικά καταβολής των ενισχύσεων από τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. αποτελούν νόμιμο τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους, η οποία συντελείται μετά την αποστολή του χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κατά το άρθρο 2 του ν. 4978/2022 και το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α’ 6).

Άρθρο 17
Ρυθμίσεις για τη δημοσιότητα των αποφάσεων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων

1. Οι περιλήψεις των αποφάσεων υπαγωγής, των τροποποιήσεών τους και οι αποφάσεις ανάκλησης αυτών, καθώς και οι περιλήψεις των αποφάσεων ολοκλήρωσης αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», χωρίς την υποχρέωση δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Μετά τη σχετική ανάρτηση της περίληψης της απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ακριβές αντίγραφο της απόφασης και της περίληψής της, αποστέλλεται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Π.Σ.Κ.Ε.

3. Κάθε πληροφορία που αφορά στην εφαρμογή του καθεστώτος του παρόντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ του ΓΑΚ σχετικά με τις μεμονωμένες ενισχύσεις άνω του ορίου που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ΓΑΚ, δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΑΜ (Transparency Award Module) της ΕΕ, σύμφωνα με το στ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ΓΑΚ και της υποπαρ. Β11 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

Άρθρο 18
Προσδιορισμός αναγραφής συμβολής επενδυτικού κινήτρου και προσδιορισμός τρόπου παράδοσης ψηφιακών αρχείων

1. Επί της υποχρέωσης αναγραφής στους τίτλους του οπτικοακουστικού έργου ότι το οπτικοακουστικό έργο έχει πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του επενδυτικού κινήτρου από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4877/2017, τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2. Ορίζεται με το παρόν, ενδεικτική μορφή και περιεχόμενο της ως άνω αναγραφής, ως εξής: «Το έργο (ταινία, σειρά, κ.λπ.) υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα» (στα αγγλικά: «The work (film, TV series, κ.λπ.) was created with the support of the National Centre of Audiovisual Media & Communication EKOME in Greece»). Επιπλέον του ως άνω κειμένου, πρέπει να παρατίθεται και το λογότυπο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
Η ως άνω αναγραφή εμφανίζεται υποχρεωτικά είτε στους τίτλους αρχής, είτε στους τίτλους τέλους του οπτικοακουστικού έργου.

Άρθρο 19
Μεταβατική διάταξη των άρθρων 12 και 13 της παρούσας

1. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Μέρους Δ του ν. 4487/2017, με απόφαση υπαγωγής πριν την 24.3.2022, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο, αποστέλλουν υποχρεωτικά αίτηση γνωστοποίηση προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., προκειμένου να δηλώσουν άπαξ τη βούληση τους να διέπονται από τις ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 (άρθρο 13 της παρούσας), και ειδικότερα: (α) όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ελέγχου, αποστέλλουν την αίτηση γνωστοποίηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και (β) όσοι βρίσκονται σε προηγούμενο στάδιο της εξέλιξης του επενδυτικού σχεδίου μετά την απόφαση υπαγωγής, αποστέλλουν την αίτηση γνωστοποίηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Η αίτηση γνωστοποίηση πραγματοποιείται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση president@ekome.media.

2. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβάλει αίτηση ελέγχου πριν την 24.3.2022 και οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν να διέπονται από το άρθρο 12 της παρούσας (πρότερη διαδικασία ελέγχου), δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν τη διαδικασία της παρ. 1. Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση πιστοποίησης, μερική ή ολική, του επενδυτικού σχεδίου οφείλει να εκδοθεί από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Άρθρο 20
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ