32002/18-04-2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 114192/1-12-2023 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στo καθεστώς “Μεταποίηση Εφοδιαστική αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4877/2022, του έτους 2022» (B’ 6844)

Αριθμ. 32002/2024

(ΦΕΚ Β’ 2479/26-04-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16) και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 29, καθώς και τα άρθρα 72 έως 77, αυτού.

2. Τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τον π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

9. Την υπ’ αρ. 29526/11-4-2024 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 70757/13.07.2022 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα» του α.ν. 4887/2022, του έτους 2022”(Β’ 3702)» (Β’ 2216).

10. Την υπ’ αρ. 114192/1-12-2023 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στo καθεστώς «Μεταποίηση Εφοδιαστική αλυσίδα» του αναπτυξιακού ν. 4877/2022, του έτους 2022» (Β’ 6844).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 29526/11-4-2024 κοινή υπουργική απόφαση,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 114192/1-12-2023 υπουργική απόφαση «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς “Μεταποίηση Εφοδιαστική αλυσίδα” του αναπτυξιακού ν. 4877/2022, του έτους 2022» ως εξής:

Άρθρο 1
Κατανομή ποσών

1. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής του καθεστώτος «Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα» του ν. 4887/2022 που προκηρύσσεται το έτος 2022, κατανέμεται στους αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022, ως εξής:

Φορέας Υποδοχής
Επιχορήγηση και επιδότηση
Φοροαπαλλαγή
Συνολική ενίσχυση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΕΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ)
28.591.000
5.990.000
34.581.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
3.049.000
40.000
3.089.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
930.000
170.000
1.100.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
350.000
0
350.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2.300.000
0
2.300.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2.078.000
0
2.078.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
2.230.000
0
2.230.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
7.892.000
2.400.000
10.292.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
340.000
0
340.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4.573.000
1.210.000
5.783.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
5.220.000
0
5.220.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
470.000
0
470.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1.536.000
360.000
1.896.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
5.590.000
430.000
6.020.000
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ν. κ Α.Ξ.Ε.
109.851.000
114.400.000
224.251.000
ΣΥΝΟΛΟ
175.000.000
125.000.000,0
300.000.000,0

2. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του παρόντος, κατανέμεται στις 13 Περιφέρειες της χώρας, ως εξής:

Περιφέρεια
Επιχορήγηση
Φοροαπαλλαγή
Συνολική ενίσχυση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
6.052.000
7.900.000
13.952.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
7.390.000
12.700.000
20.090.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3.030.000
0
3.030.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2.060.000
0
2.060.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6.980.000
6.000.000
12.980.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
4.040.000
8.800.000
12.840.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
22.160.000
11.000.000
33.160.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
950.000
0
950.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
18.500.000
28.600.000
47.100.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
12.910.000
8.000.000
20.910.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1.809.000
900.000
2.709.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
3.590.000
6.200.000
9.790.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
20.380.000
24.300.000
44.680.000
Γενικό Άθροισμα
109.851.000
114.400.000
224.251.000

3. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στην Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης), σύμφωνα με την 1η παράγραφο του παρόντος, κατανέμεται στις 3 Περιφέρειες της Μακεδονίας και Θράκης, ως εξής:

Περιφέρεια
Επιχορήγηση
Φοροαπαλλαγή
Συνολική ενίσχυση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
6.866.000
1.300.000
8.166.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
734.000
0
734.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
20.991.000
4.690.000
25.681.000
Γενικό Άθροισμα
28.591.000
5.990.000
34.581.000

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2024

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ