31945/28-03-2022
Καθορισμός παραβόλου για την αναγγελία της παρ. 7 του άρθρου 86 του ν. 4849/2021 (Α’ 207)

Αριθμ. 31945/2022

(ΦΕΚ Β’ 1598/04-04-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 7 του άρθρου 86 του ν. 4849/2021, «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207),
β) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 «Ίδρυση Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου» (Α’ 295),
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
δ) του άρθρου 77 του ν. 4727/2020 περί Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ε) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ) του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) περί σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων,
η) του π.δ. 83/2019, με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 153),
ι) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Το ακριβές απόσπασμα πρακτικού της Ν/50/ 14-12-2021 συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

4. Την υπ’ αρ. 10004 02-02-2022, Εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:

i. Ποσό παραβόλου εκατό πενήντα ευρώ (150 €) για την υποβολή της αναγγελίας έναρξης του επαγγέλματος εσωτερικού ελεγκτή και την εγγραφή στο Μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών.

ii. Ποσό παραβόλου εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €) για την υποβολή της αναγγελίας έναρξης του επαγγέλματος δόκιμου εσωτερικού ελεγκτή και την εγγραφή στο Μητρώο των δόκιμων εσωτερικών ελεγκτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ