318/16-12-2022
Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2023

Αριθμ. 318/16-12-2022

(ΦΕΚ Β’ 6614/22-12-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 26 του ν. 2515/1997 «Περί Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Α’ 154), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του ν. 2733/1999 «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις» (Α’ 155).

2. Τον ν. 4941/2022 «Μέρος Γ’ Εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» (Α’ 113).

3. Την υπ’ αρ. 236/29.6.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα – δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β’ 3360).

4. Την υπ’ αρ. 465/21.5.2009 πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ)».

5. Την υπ’ αρ. 123/26.1.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 274/27.9.2022 όμοια.

6. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 213).

7. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Την από 9.12.2022 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

11. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την ανανέωση της ιδιότητας των παρακάτω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (με αλφαβητική σειρά) ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την 1.1.2023 για περίοδο ενός ημερολογιακού έτους:

1. ALPHA BANK SA
2. BARCLAYS BANK IRELAND PLC
3. BNP PARIBAS SA
4. BofA SECURITIES EUROPE SA
5. CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
6. COMMERZBANK AG
7. CREDIT SUISSE BANK (Europe) SA
8. DEUTSCHE BANK AG
9. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
10. EUROBANK SA
11. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
12. HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE
13. INTESA SANPAOLO SPA
14. JP MORGAN SE
15. MORGAN STANLEY EUROPE SE
16. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
17. SOCIETE GENERALE
18. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ