31781 ΕΞ 9.3.2022
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 63446/31.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β’ 2338)
Αριθμ. 31781 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 1202/16-03-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 154,
β) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες υπό στοιχεία 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147 καθώς και Α’ 200 και Α’ 206 για διορθώσεις σφαλμάτων),
γ) των άρθρων 16 και 116 του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36),
δ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251) και ειδικότερα των άρθρων 9, 10, 11,14 και 15 για την εναρμόνιση με την Οδηγία υπό στοιχεία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου,
ε) του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
στ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’134),
ζ) του Κανονισμού 679/2016 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ [Γενικός Κανονισμός για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (L.119)],
η) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και 126 για διόρθωση σφάλματος),
ιβ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
ιγ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιδ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιε) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2) Τις αποφάσεις:
α) Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτού σύμφωνα με την οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L266).
β) Την υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551).
γ) Την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).
δ) Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
ε) Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
στ) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
ζ) Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

3. Την υπό στοιχεία ΔΕΛ Α 1000149 ΕΞ 2022/31-12-2021 γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία 30091/ΕΞ2020/11-3-2020 έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την υπό στοιχεία Γ16/9.11.2021 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

6. Την ανάγκη καθορισμού Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 63446/31.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β’ 2338) ως εξής:

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 3 της ανωτέρω κυα το πεδίο ΒΤ-46 αντικαθίσταται ως εξής:

«

ΒΤ-46*Κωδικός αγοραστήΈνα αναγνωριστικό του Αγοραστή.Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα/Αγοραστή για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της ΓΓΠΣΔΔ (παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος)Identifier

»

2. Η παρ. 12 του άρθρου 3 της ανωτέρω κυα αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης (Μ.ΑΡ.Κ.) ο οποίος αποδίδεται κατά τη διαβίβαση της σύνοψης του ηλεκτρονικού τιμολογίου στη ψηφιακή πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. «myData», και η Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης του τιμολογίου σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’2470), συμπληρώνεται υποχρεωτικά, εφόσον υφίσταται κατά τα ανωτέρω σχετική υποχρέωση διαβίβασης, στην ομάδα πεδίων BG 24 που χρησιμοποιείται για πρόσθετα υποστηρικτικά έγγραφα και συγκεκριμένα:

ΠεδίοΌνομα ΠεδίουΠεριγραφή ΠεδίουΧρήση σε Δημόσιες ΣυμβάσειςΤύπος Πεδίου
BT-122 *Στοιχείο αναφοράς υποστηρικτικού κειμένουΈνα αναγνωριστικό του υποστηρικτικού κειμένου.H τιμή του μοναδικού αριθμού καταχώρισης (Μ.ΑΡ.Κ) που αποδίδεται από την πλατφόρμα “myData” της Α.Α.Δ.Ε.Document reference
BT-123*Περιγραφή υποστηρικτικού κειμένουΗ περιγραφή του υποστηρικτικού κειμένουΗ περιγραφή ##M.AR.K## προσδιορίζει το πεδίο ΒΤ-122 ως Μ.ΑΡ.Κ.Text
BT-122 *Στοιχείο αναφοράς υποστηρικτικού κειμένουΈνα αναγνωριστικό του υποστηρικτικού κειμένου.H τιμή της Συμβολοσειράs Αυθεντικοποίησης του ηλεκτρονικού τιμολογίουDocument reference
BT-123*Περιγραφή υποστηρικτικού κειμένουΗ περιγραφή του υποστηρικτικού κειμένουΗ περιγραφή ##AUTHCODE## προσδιορίζει το πεδίο ΒΤ-122 ως Συμβολοσειρά ΑυθεντικοποίησηςText

»

3. Η παρ. 13 του άρθρου 3 της ανωτέρω κυα αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Επιπλέον στοιχεία, τα οποία βάσει ισχυουσών φορολογικών διατάξεων περιλαμβάνονται στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται μέσω υπηρεσιών Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, όπως το αναγνωριστικό παραστατικού, η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης αυτού, η ηλεκτρονική διεύθυνση για την άμεση επισκόπηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, η επωνυμία και ο ιστότοπος του παρόχου, δύναται να συμπληρώνονται διακριτά στα πεδία της ομάδας BG24, ακολουθώντας τις σχετικές κατευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτές δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο αυτής (https://www.aade.gr/mydata) και τις οδηγίες της ΓΓΠΣΔΔ, αναφορικά με την προσαρμογή τους, στους εθνικούς κανόνες που έχουν υιοθετηθεί από τον οργανισμό OpenPEPPOL και δημοσιεύονται στον ιστότοπο για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια (https://www.gsis.gr/e-invoices).»

4. Η παρ. 14 του άρθρου 3 της ανωτέρω κυα αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Πληροφορίες σχετικές με παρακρατήσεις φόρων και κρατήσεις υπέρ τρίτων δύναται να συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG24 και συγκεκριμένα στα πεδία ΒΤ122 και ΒΤ123 τα οποία αναφέρονται στο σύνολο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου».

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 3 της ανωτέρω κυα αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου (εκτός ΦΠΑ) που υπάρχουν στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και υπολογίζονται σε επίπεδο γραμμής συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG-28 (INVOICE LINE CHARGES)».

6. Το άρθρο 4 της ανωτέρω κυα καταργείται.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄αρ. 63446/31.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2338).

Άρθρο 2

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ