316652/6.7.2022
Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθενείας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότηση της από τον ασφαλιστικό φορέα

Αρ. Πρωτ.: 316652
Ημ/νία: 06/07/22

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54
10682, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2108808812, 2108808814, 2108808815
e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ:«Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθενείας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότηση της από τον ασφαλιστικό φορέα».

ΣΧΕΤ.: α) η αριθμ. 6/2022 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ
β) το αριθμ. πρωτ. 109873/08.03.2022 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ
γ) το αριθμ. πρωτ. 197539/29.04.2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ
δ) η αριθμ. 61579/30.6.2022 (Β’3474) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 61579/30.6.2022 (Β’3474/05.07.2022) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία η ισχύς του άρθρου 62 του ν.4886/2022 (Α’12) παρατείνεται από τη λήξη της υπ’αριθμ. 35432/2022 (Β’1820) Υπουργικής Απόφασης, ήτοι από 01.06.2022 και μέχρι την 30.09.2022, με τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 6924/27.1.2022 (Β’291) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη χορήγηση ειδικής ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότηση της από τον ασφαλιστικό φορέα.

Παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την πιστή εφαρμογή των προαναφερομένων.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ