3153.7/13128/20-02-2024
Καθορισμός των κριτηρίων, των προϋποθέσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών, συντηρητών, επισκευαστών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών

Αριθμ. 3153.7/13128/2024

(ΦΕΚ Β’ 1298/26-02-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 308 «Σύσταση μητρώου κατασκευαστών, συντηρητών, επισκευαστών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών-Εξουσιοδοτική διάταξη» του ν. 5020/2023 (Α’ 29),
β. του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 82),
γ. του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
δ. του π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151),
ε. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ζ. του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α’ 209),
η. του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις (Α’ 143)»,
θ. της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/4.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β’ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)» (Β΄ 3833).

2. Την «Χάρτα της Βαρκελώνης» της 28ης Σεπτεμβρίου 2002 για τη συντήρηση και αποκατάσταση των εν ενεργεία παραδοσιακών σκαφών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό των κριτηρίων, των προϋποθέσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών, συντηρητών, επισκευαστών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών ως κατωτέρω:
α. Κριτήριο για την εγγραφή στο εν λόγω μητρώο είναι η επιχείρηση να δραστηριοποιείται στην κατασκευή ή/ και στην επισκευή ή/και στη συντήρηση ξύλινων παραδοσιακών σκαφών.
β. Προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η επιχείρηση να είναι ενεργή σε μία ή και περισσότερες δραστηριότητες από αυτές που υπάγονται στους ΚΑΔ της ναυπήγησης ή/και της επισκευής ή/και της συντήρησης ξύλινων παραδοσιακών σκαφών.
γ. Για την εγγραφή στο μητρώο υποβάλλεται στο Τμήμα Κατασκευής και Εξοπλισμού Σκαφών Αναψυχής της Διεύθυνσης Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων (ΔΙΝΕΔ-γ’), της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΔΛΛΠΝΕ), της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων (ΓΓΝΛ), του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), αίτηση συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
i) Πρόσφατη βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ (τελευταίου 6-μήνου).
ii) Έγγραφο από την οικεία ΔΟΥ με τους ενεργούς ΚΑΔ στους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένας ΚΑΔ που να αφορά στη ναυπήγηση, την επισκευή ή τη συντήρηση ξύλινων παραδοσιακών σκαφών (τελευταίου 6-μήνου).
iii) Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα δηλώνεται ότι τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε τύπου παραδοσιακού ξύλινου σκάφους, που κατασκευάζει, είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός εκ των συγκαταλεγόμενων στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία τύπους ελληνικών και ευρωπαϊκών/ διεθνών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών.

2. Κάθε εγγεγραμμένη στο εν λόγω μητρώο επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα δια του νομίμου εκπροσώπου της, την οποιαδήποτε επιχειρησιακή μεταβολή υποβάλλοντας στην αρμόδια υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/ΓΓΝΛ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΙΝΕΔ) τα σχετικά στοιχεία με σκοπό την ενημέρωση του ανωτέρω μητρώου.

3. Επίσης κάθε εγγεγραμμένη στο εν λόγω μητρώο επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίζει ανά πενταετία παραστατικά (όπως τιμολόγια και λοιπά στοιχεία) στα οποία να αναφέρεται το όνομα και ο αριθμός νηολογίου ή λεμβολογίου των σκαφών ώστε να προκύπτει η ενεργή δραστηριοποίηση της επιχείρησης στη ναυπήγηση, την επισκευή ή τη συντήρηση ξύλινων παραδοσιακών σκαφών, προκειμένου να παραμένει σε ισχύ η εγγραφή στο μητρώο.

4. Το εν λόγω μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ με μέριμνα της Διεύθυνσης Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ