315/2354730/25-01-2024
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης -Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία – Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα: 1) Στον Δήμο Αλεξάνδρειας: α) Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας, β) Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών, γ) Δημοτική Ενότητα Μελίκης και δ) Δημοτική Ενότητα Πλατέος 2) Στον Δήμο Βέροιας: α) Δημοτική Ενότητα Αποστόλου Παύλου, β) Δημοτική Ενότητα Βεργίνας (Τοπική Κοινότητα Συκέας), γ) Δημοτική Ενότητα Βέροιας (Τοπικές Κοινότητες Γεωργιανών, Καστανέας, Κάτω Βερμίου, Κουμαριάς και Ράχης), δ) Δημοτική Ενότητα Δοβρά και ε) Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος και 3) Στον Δήμο Νάουσας: α) Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων β) Δημοτική Ενότητα Νάουσας και γ) Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης

Αριθμ. απόφ. ΠΡ 315/2354730

(ΦΕΚ Β 620/26.01.2024)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 12 του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύουν.

2. Την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α’ 88).

4. Την υπ’ αρ. 27826/28.06.2010 υπουργική απόφαση «Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» (Β’ 1077).

5. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του άρθρου 4.

6. Το υπ’ αρ. 249/3/21-9-2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε Όργανα Διοίκησης και υπηρεσιακά όργανα και ειδικότερα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. (κεφάλαιο Α, αριθμός 5), ως ισχύει (ΑΔΑ: Ω8Κ246ΜΨΦΖ-1Γ1).

7. Την υπ’ αρ. 2354730/22.01.2024 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

Άρθρο 1

Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα:

1) Στον Δήμο Αλεξάνδρειας: α) Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας, β) Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών, γ) Δημοτική Ενότητα Μελίκης και δ) Δημοτική Ενότητα Πλατέος.

2) Στον Δήμο Βέροιας: α) Δημοτική Ενότητα Αποστόλου Παύλου, β) Δημοτική Ενότητα Βεργίνας (Τοπική Κοινότητα Συκέας), γ) Δημοτική Ενότητα Βέροιας (Τοπικές Κοινότητες Γεωργιανών, Καστανέας, Κάτω Βερμίου, Κουμαριάς και Ράχης), δ) Δημοτική Ενότητα Δοβρά και ε) Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος και

3) Στον Δήμο Νάουσας: α) Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων β) Δημοτική Ενότητα Νάουσας και γ) Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από το ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο 303/16.10.2023 για την ίδια περιοχή.

Άρθρο 2

1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή του άρθρου 1 ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή αυτή αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών από το ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο 303/16.10.2023, για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΚΑΡΕΤΣΙΟΣ