31483 ΕΞ 2022/3.10.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 7358/16.03.2022 απόφασης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Ανακαθορισμός Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)» (Β’ 1299)

 

(ΦΕΚ Β’ 5229/10.10.2022)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ειδικότερα το άρθρο 103.

2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) και τις όμοιες του Κεφαλαίου ΙΑ’ του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διαφάνεια Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Α’ 184).

3. Το άρθρο 8 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131) και τις όμοιες της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 5 «Δημοσιευτέα ύλη».

4. Τα άρθρα 13-15 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

5. Το άρθρο 90 το Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Την υπό στοιχεία Υ12/15.07.2022 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 601).

7. Το γεγονός ότι με την παρ. 14 του άρθρου 90 του ν. 4622/2019 προβλέπεται ότι: «14. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλογής του Διοικητή μετά τη λήξη της θητείας του ή σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας αυτού […], αναπληρώνεται από τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής για όλες τις έννομες συνέπειες».

8. Την υπ’ αρ. 11699/19.05.2020 απόφαση του Διοικητή της Ε.Α.Δ. «Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» (Β’ 1991).

9. Την υπ’ αρ. οικ. 20355/04.07.2022 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε, από 25.09.2022 και για δύο (2) έτη, η θητεία της Αλεξάνδρας Ρογκάκου του Θωμά, ΕπιθεωρήτριαςΕλέγκτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στη θέση του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

10. Το υπ’ αρ. οικ. 22161/16.07.2022 έγγραφο της Ε.Α.Δ. περί ανάληψης καθηκόντων της Αναπληρώτριας Διοικητή της Ε.Α.Δ.

11. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) (Β’ 2157).

12. Την υπ’ αρ. οικ. 13698/05.06.2020 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, περί συγκρότησης του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και Καθορισμός Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών Ελέγχου που συμμετέχουν σε αυτό (Β’ 2374).

13. Την υπ’ αρ. οικ. 7358/16.03.2022 (Β’ 1299) απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, περί Ανακαθορισμού Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 17680/15.06.2022 (Β’ 3255) όμοια.

14. Το υπ’ αρ. 148/29.06.2022 (ΑΠ ΕΑΔ 20548/05.07.2022) έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (Σ.Ε.Ε.Κ.Κ.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Πρόσκληση-Πρόταση του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. για την ένταξη σε αυτό του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης».

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. οικ. 7358/16.03.2022 απόφαση του Διοικητή της Ε.Α.Δ., ως προς τις Αρχές, τους Φορείς και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), ως εξής:

1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
2. Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
3. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας
4. Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
5. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
6. Διεύθυνση Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών
7. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
8. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
9. Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
10. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών
11. Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών
12. Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
13. Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
14. Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
15. Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022

Η Αναπληρώτρια Διοικητή
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ