312990/8.11.2021
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4796/2021 (Α’ 63), με το οποίο προστέθηκε το Κεφάλαιο ΚΖ’ περί απλούστευσης του πλαισίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων και ιδίως το άρθρο 187, όπως επίσης την παρ. 3 του άρθρου 5, τα άρθρα 11 και 15.

β. Του π.δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (Α’ 169).

γ. Της υπό στοιχεία 52891/26-09-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες “Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)” που ανήκουν στην υποομάδα “συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων” της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/2012» (Β’ 2446).

δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

ζ. Των άρθρων 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63).

η. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

θ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

ι. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ια. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

ιβ. Του άρθρου 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις (Α’ 5).

ιγ. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

ιδ. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

ιε. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ιστ. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ιζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ιη. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιθ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

κ. Της υπ’ αρ. 317/22-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

κα. Της υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

κβ. Της υπ’ αρ. 4251/30-08-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

κγ. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

κδ. Της υπ’ αρ. 2/07-02-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

κε. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

Και αφού λάβαμε υπόψη:

2. Την υπ’ αρ. 252940/21-09-2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας, του περιεχομένου και των δικαιολογητικών, του παραβόλου και των κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α’

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 187 του ν. 4442/2016 (Α’ 230).

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο των εγκαταστάσεων, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, το παράβολο και οι κυρώσεις για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι εγκαταστάσεις (α) των πλυντηρίων ή/και (β) των λιπαντηρίων οχημάτων με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 45.20.3. και 45.20.11.01.

Άρθρο 2

Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ορίζεται η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάγεται το πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων.

Άρθρο 3

Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης

1. Για την έναρξη λειτουργίας πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων, απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 (Α’ 230). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των εγκαταστάσεων των πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως.

3. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, που παράγεται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

4. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή:

α. Η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας ή το Κ.Ε.Π.-ΕΚΕ παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής.

β. Η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή.

γ. Στην έντυπη μορφή ο αύξων αριθμός δημιουργείται με την ακόλουθη κωδικοποίηση:

γα. Το πρώτο μέρος του περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό (α/α) της εγκατάστασης του φορέα δραστηριότητας που αιτείται την γνωστοποίηση (6 αριθμητικά ψηφία).

γβ. Το δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει την αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας, όπου έγινε η γνωστοποίηση (αλφαριθμητικά ψηφία).

γγ. Το τρίτο μέρος του περιλαμβάνει την ημερομηνία (8 αριθμητικά ψηφία), της μορφής ΕΕΕΕΜΜΗΗ, όπου ΕΕΕΕ το έτος, ΜΜ ο μήνας και ΗΗ η ημέρα.

δ. Η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του.

5. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

6. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

7. Η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας κοινοποιεί τη γνωστοποίηση αμελλητί και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας και στη οικεία Δ.Ο.Υ. που υπάγεται το πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 4

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιο-λογητικά:

1. Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας.

2. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως πλυντηρίου ή/και λιπα-ντηρίου οχημάτων και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριο-δομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας.

Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:

Ι) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ),

ΙΙ) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Εφόσον λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Άδειες, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ, ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

3. Στην περίπτωση που η δραστηριότητα βρίσκεται εντός χώρου οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα της δραστηριότητας ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του φορέα της εγκατάστασης, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.

4. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970 στην περίπτωση που ο σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

5. Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση της δραστηριότητας υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής.

6. Τεχνική έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού στην οποία περιγράφεται η διάταξη της δραστηριότητας ανάλογα με το είδος της, ο εξοπλισμός της, οι προδιαγραφές και τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν. Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από τοπογραφικό της περιοχής και κατόψεις των χώρων. Στις κατόψεις αποτυπώνονται όλες οι λεπτομέρειες της κατασκευής και λειτουργίας της, τα μέτρα ηχομόνωσης, ηλεκτροφωτισμού και οι εντός αυτής μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Επί του τοπογραφικού σημειώνονται τα σημεία ενδιαφέροντος και οι αποστάσεις της δραστηριότητας από αυτά, για τη διαπίστωση της τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας, σύμφωνα τους ειδικούς όρους χωροθέτησης, που υπάρχουν στη νομοθεσία περί πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων. Το τοπογραφικό και οι κατόψεις μπορούν να προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Άδειες, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης που περιγράφεται στο εδάφιο 2.Ι του παρόντος άρθρου, εφόσον περιέχονται οι ανωτέρω πληροφορίες.

Στην τεχνική έκθεση βεβαιώνεται από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό ότι η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με το π.δ. 455/1976 (Α’ 169) και τα κατά περίπτωση διατάγματα.

7. Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 52891/26.09.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2446) από την αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας.

8. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7 της παρούσας.

Όπου στα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτείται υπογραφή μηχανικού αυτή γίνεται ψηφιακά και με ημερομηνία πριν την ημερομηνία γνωστοποίησης.

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται εκτός των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου να έχει στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας και να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο της γνωστοποίησης.

2. Έντυπο εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), του φορέα της δραστηριότητας καθώς και αντίγραφα κατάθεσης των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) για τα έτη λειτουργίας της δραστηριότητας.

3. Βεβαίωση Καταχώρησης της εγκατάστασης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με. σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 59388/940/01.10.2020 υπουργική απόφαση (Β’ 5407).

Ειδικά ως προς τις υφιστάμενες δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), εφόσον μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, το υπ’ αρ. 2 δικαιολογητικό δεν αναζητείται.

Άρθρο 5

Μεταβολή γνωστοποίησης – Μετεγκατάσταση

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.

3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία της αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

Άρθρο 6

Έλεγχοι

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία εν τοις πράγμα-σι άσκησης της δραστηριότητας του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων, η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΚΖ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230) και της παρούσας. Η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας ενημερώνει τον φορέα, εγγρά-φως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών των άρθρων 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ B’

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 187 του ν. 4442/2016 (Α’ 230).

Άρθρο 7

Παράβολο

1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης για κάθε δραστηριότητα (α) πλυντηρίου ή (β) λιπαντηρίου οχημάτων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 184 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €).

2. Για την υποβολή αρχικής γνωστοποίησης για δραστηριότητα πλυντηρίου και λιπαντηρίου οχημάτων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 184 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), το οποίο ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €).

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας.

4. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), τη λειτουργία και συντήρησή του.

5. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

6. Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου εισπράττεται υπέρ του αρμόδιου για τη γνωστοποίηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό

20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 1.β του άρθρου 11 του ν. 4442/2016 (Α’ 230). Το ποσό υπέρ του αρμοδίου Ο.Τ.Α. κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002 «Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι ΟΤΑ». Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

7. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας (Β’ 979).

ΜΕΡΟΣ Γ’

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 187 του ν. 4442/2016 (Α’ 230).

Άρθρο 8

Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται αθροιστικά σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 (Α’ 230).

2. Το εύρος των προστίμων κυμαίνεται από 100€ έως και 20.000 €.

3. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται πρόστιμα στις εξής παραβάσεις:

 

α/α
Παράβαση
Πρόστιμο (ευρώ)
1
Παράλειψη αρχικής γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση)
7.500 €
2
Παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων
150 €
3
Παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα
5.000 € (επιβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε έναν εκ των φορέων)
4
Παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση
150 €
5
Έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας
500 € (για κάθε δικαιολογητικό)
6
Διακινδύνευση ή πρόκληση βλάβης στο δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση της δραστηριότητας
2.000 €
7
Άσκησης δραστηριότητας κατά παράβαση της παρούσας (διάρκεια παράβασης)
500 €/έτος (ανώτερο όριο τα 2.500 €)

Άσκησης δραστηριότητας κατά παράβαση της παρούσας (διάρκεια παράβασης)

500 €/έτος (ανώτερο όριο τα 2.500 €)

4. Τα ανωτέρω πρόστιμα προσαυξάνονται κατά 30% σε κάθε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριών (3) ετών από την αρχική παράβαση.

5. Το πρόστιμο που προκύπτει από τους ανωτέρω υπολογισμούς μειώνεται κατά 30%, εφόσον ο φορέας συμμορφώνεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

6. Αναφορικά με τις παραβάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στην έκθεση ελέγχου, ο φορέας δραστηριότητας μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του, μετά από σχετική κλήση σε ακρόαση που οφείλει να του αποστείλει η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Εφόσον οι απόψεις του φορέα κριθούν βάσιμες, διαγράφεται η παράβαση και δεν επιβάλλεται το, κατά περίπτωση, πρόστιμο. Στην περίπτωση όμως που οι απόψεις του φορέα δεν κριθούν βάσιμες και απορριφθούν αιτιολογημένα, ή υποβληθούν εκπρόθεσμα μετά την πάροδο των τιθέμενων προθεσμιών, εκδίδεται απόφαση περί επιβολής του προστίμου.

7. Το ανώτερο όριο προστίμου σε κάθε περίπτωση καθορίζεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €).

8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού. Επί των εισπραττόμενων προστίμων, για την επιβολή και είσπραξη των οποίων αρμόδιος είναι ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και

ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

9. Οι κυρώσεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μη τήρησης στον χώρο της δραστηριότητας του εντύπου εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) για κάθε χρόνο λειτουργίας της δραστηριότητας καθώς και στην περίπτωση μη τήρησης στον χώρο της δραστηριότητας της Βεβαίωσης Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με. σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 59388/940/01.10.2020 υπουργική απόφαση (Β’ 5407). Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλονται οι κυρώσεις της ειδικής επί των ανωτέρω θεμάτων νομοθεσίας.

10. Τα πρόστιμα επιβάλλονται πλέον των πιθανών λοιπών κυρώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων.

Άρθρο 9

Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση του άρθρου 8 της παρούσας, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορθής λειτουργίας των πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

Καταργούμενες διατάξεις

Η υπό στοιχεία 81590/1446/Φ.4.2./28.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 3002), καταργείται αναφορικά με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων της παρούσας.

Άρθρο 11

Παραρτήματα

Το Παράρτημα της παρούσας, προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΎ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ν
Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ (όπου είναι διαθέσιμα)
1. Έναρξη δραστηριότητας (myAADE)

2. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης αρμόδιου μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας που αφορά τον κανονισμό της πολυκατοικίας

4. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης

5. Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού για εκτέλεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης

6. Τεχνική έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού περί συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 455/1976 (Α’ 169)

7. Απόφαση υπαγωγής σε Π.Π.Δ.

8. Αποδεικτικό καταβολής παραβόλου

 

1. Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης συμπληρώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που υπάγεται το πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων κατά την υποβολή αρχικής γνωστοποίησης και από τον φορέα της δραστηριότητας όταν πρόκειται για μεταβολή ή παύση.

2. Αρχική (νέα) γνωστοποίηση υποβάλλεται για την πρώτη εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση («νέα δραστηριότητα»). Επίσης αρχική (νέα) γνωστοποίηση («υφιστάμενη δραστηριότητα») υποβάλλεται και για τη δραστηριότητα, που λειτουργεί με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας και πρόκειται να μεταβάλει στοιχεία της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας ή της άδειας λειτουργίας. Στην τελευταία περίπτωση ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει πρώτα αρχική (νέα) γνωστοποίηση με τα στοιχεία που υπάρχουν στη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή στην άδεια λειτουργίας και στη συνέχεια υποβάλλει μεταβολή γνωστοποίησης.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της γνωστοποίησης, εκτός από μεταβολή του τόπου άσκησης της δραστηριότητας για την οποία απαιτείται νέα γνωστοποίηση.

4. Αφορά την οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση.

5. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά, αν δεν υπάρχει σαφής ταχυδρομική διεύθυνση.

6. Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από ΕΓΣΑ 87 σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 για ένα σημείο εντός της εγκατάστασης, επιπρόσθετα μπορεί να απεικονίζονται στο GOOGLEMAPS για την διευκόλυνση των ελέγχων.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 8 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

φυπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός

Υποδομών και Μεταφορών

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ