30987/16-04-2024
Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πυρκαγιές των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, Νάξου, Κέας – Κύθνου και Άνδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Λακωνίας και Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φλώρινας και Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συμπληρωματικά στην υπ’ αρ. 44664/28.12.2023 (Β’ 7424) κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αριθμ. 30987

(ΦΕΚ Β’ 2476/26.04.2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 12Α αυτού.

2. Το άρθρο 45 του ν. 5082/2024 «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 9).

3. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

4. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

7. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), σε συνδυασμό με το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και Μετονομασία Γενικών Γραμματέων – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού -Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 77/2023(Α’ 130) -Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

8. Το Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων» (Α’ 138).

9. Το Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του Π.Δ.40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

10. Το Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

11. Το άρθρο 5 του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

13. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 327/21-12-2022 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 13 και 37 αυτού.

15. Την υπ’ αρ. 11/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠ512/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438).

17. Την υπ’ αρ. 44664/28.12.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Έβρου, Καβάλας και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Β’ 7424).

18. Την υπό στοιχεία 17252/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/11.09.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές: α) Της 9ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) της 19ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γ) της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δ) της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5413).

19. Την υπό στοιχεία 14721/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/17.08.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές: α) Της 17ης και 18ης Ιουλίου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 23ης

Ιουλίου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γ) της 26ης Ιουλίου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.» (Β’ 5142).

20. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

21. Την υπ’ αρ. 116/03.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και την υπ’ αρ. 13848/06.10.2023 διαβίβαση απόφασης για οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

22. Την από 21.03.2024 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

23. Την ανάγκη υποστήριξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Μαρτίου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων.

24. Την υπό στοιχεία 51673 ΕΞ 2024/09.04.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 29ης Μαρτίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες δεν έχουν οριοθετηθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ούτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Δημοτική Κοινότητα Κρανέας της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων του Δήμου Ελασσόνας.

2. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές Ιουνίου 2023, οι οποίες δεν έχουν οριοθετηθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ούτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) Της 30ης Ιουνίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

– Δημοτική Κοινότητα Ναρθακίου της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου του Δήμου Φαρσάλων.

β) της 30ης Ιουνίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

– Δημοτική Κοινότητα Μυτιληνιών της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου του Δήμου Σάμου.

3. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023, οι οποίες δεν έχουν οριοθετηθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ούτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) Της 1ης ως 9ης Ιουλίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:

αα) Της 1ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας:

– Δημοτική Κοινότητα Βρυότοπου της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος του Δήμου Τυρνάβου.

αβ) της 7ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας:

Δημοτικές Κοινότητες Κρανέας και Ριζοβουνίου της Δημοτικής Ενότητας Παμίσου του Δήμου Μουζακίου.

β) της 12ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης:

– Δημοτική Κοινότητα Σταυροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού του Δήμου Ιεράπετρας.

γ) της 14ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

– Δημοτικές Κοινότητες Απεράθου, Κεραμωτής, Κορώνου και Μονής της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

δ) Της 20ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

– Δημοτική Κοινότητα Δαφνίου της Δημοτικής Ενότητας Κροκεών του Δήμου Ευρώτα.

ε) Της 21ης Ιουλίου 2023 και της 27ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

– Δημοτική Κοινότητα Προφήτου της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

στ) Της 23 ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

– Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Ασκληπιείου του Δήμου Επιδαύρου.

ζ) της 26ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

– Δημοτική Κοινότητα Βρυσιών της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων.

η) Της 29ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

– Δημοτικές Κοινότητες Βαρβασαίνης και Παλαιοβαρβασαίνης της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Ηλείας.

θ) Της 31ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης:

– Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνος της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου.

4. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2023, οι οποίες δεν έχουν οριοθετηθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ούτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) Της 7ης ως 18ης Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

αα) της 7ης Αυγούστου 2023 στη Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλέας της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδος του Δήμου Λαρισαίων,

αβ) της 8ης Αυγούστου 2023 στη Δημοτική Κοινότητα Μακρυχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών,

αγ) της 9ης Αυγούστου 2023 στη Δημοτική Κοινότητα Δαμασίου της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου,

αδ) της 18ης Αυγούστου 2023 στη Δημοτική Κοινότητα Δοξαρά της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνος του Δήμου Κιλελέρ.

β) Της 8ης Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Δημοτική Κοινότητα Λόφων της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας.

γ) Της 16ης Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης: Δημοτική Κοινότητα Βενεράτου της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου.

δ) Της 21ης Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου: Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου της Δημοτικής Ενότητας Ασκληπιείου του Δήμου Επιδαύρου.

ε) Της 21ης Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Δημοτική Κοινότητα Παλαίστρας της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας.

στ) Της 22ας Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Δημοτική Κοινότητα Ευηνοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

ζ) Της 22ας Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέας – Κύθνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: Δημοτική Κοινότητα Κύθνου της Δημοτικής Ενότητας Κύθνου του Δήμου Κύθνου.

η) Της 22ας Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας: Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου του Δήμου Φαρσάλων.

θ) Της 22ας Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου.

ι) Της 26ης Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

– Δημοτικές Κοινότητες Βιταλίου, Γαυρίου και Μπα-τσίου της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας του Δήμου Άνδρου.

ια) Της 26ης Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμιάς της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμιάς του Δήμου Καστοριάς.

ιβ) της 26ης Αυγούστου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:

– Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας: Δημοτική Κοινότητα Διλόφου της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου του Δήμου Φαρσάλων,

– Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων: Δημοτική Κοινότητα Αγιοφύλλου της Δημοτική Ενότητας Χασίων του Δήμου Μετεώρων.

5. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες δεν έχουν οριοθετηθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ούτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) Της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας: Δημοτική Κοινότητα Κακοπλευρίου της Δημοτική Ενότητας Χασίων του Δήμου Μετεώρων.

β) Της 11ης Σεπτεμβρίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

– Δημοτική Κοινότητα Σκάλας της Δημοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόνων του Δήμου Αργοστολίου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Απριλίου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ