3021/22/10-μζ’/20.4.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3021/22/10 από 28.06.2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β’ 932)

Αριθμ. 3021/22/10-μζ’

(ΦΕΚ Β’ 2603/21-04-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 23),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ. του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
δ. του Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155) και
ε. της υπ’αρ. 80/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2023/21-α/23.03.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (περ. ε’ παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, Α’143, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017, Α’110), από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’αρ. 3021/22/10/28.6.2005 από 28.06.2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β’ 932), όπως ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων

1. Μετά την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3021/22/10 από 28.6.2005 κοινής υπουργικής απόφασής (Β’ 932), προστίθεται περ. γα’ ως εξής:
«γα. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση ανήλικου τέκνου με ελληνική ιθαγένεια κάτω των δώδεκα (12) ετών που γεννήθηκε σε έτερο κράτος μέλος Ε.Ε. και για το οποίο δεν προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εγγραφή του στο δημοτολόγιο βάσει των στοιχείων του αλλοδαπού πιστοποιητικού γέννησης, προσκομίζεται, αντί των δικαιολογητικών της περ. γ’, αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του κράτους γέννησης, με την επίσημη μετάφρασή του. Στο πιστοποιητικό επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανήλικου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από τον ένα γονέα που αναγράφεται στο πιστοποιητικό γέννησης του προηγούμενου εδαφίου. Επιπλέον, προσκομίζεται αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του ημεδαπού γονέα ή πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος».

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση προκειμένου περί ανήλικου της περ. γα’ της παρ. 1, για την υποβολή των δικαιολογητικών απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων που αναγράφονται στο πιστοποιητικό γέννησης ή η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός με την έγγραφη συγκατάθεση του άλλου, μεταφρασμένης και θεωρημένης από αρμόδια αρχή».

3. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση γα’ της παρ. 1 του άρθρου 1 το επώνυμο και το όνομα του ανήλικου τέκνου αναγράφεται στα λατινικά, σύμφωνα με την εγγραφή που υφίσταται στο πιστοποιητικό γέννησης καθώς και στα ελληνικά σύμφωνα με την εγγραφή της επίσημης μετάφρασής του».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ