302026/19-06-2023
Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του Ν. 5036/2023 σε υποψήφιους συνταξιούχους με οφειλές

Aρ. Πρωτ.: 302026
Ημ/νία: 19/06/23

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΠΛΗΡ. : ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡ. & ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Π.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΧΑΡΝΩΝ 27,Τ.Κ. 104 39
ΤΗΛ. : 2132169467 – 401
e-mail: tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του Ν. 5036/2023 σε υποψήφιους συνταξιούχους με οφειλές».

ΣΧΕΤ: 1. Το αριθ. πρωτ. Φ.80000/Δ17/46790/08-05-2023 έγγραφό του ΥΠΕΚΥΠ.
2. Οι αριθ. 30/06-06-2019 και 58/19-10-2021 εγκύκλιοι της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων και η αριθ. 31/12-06-2019 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών & Υγείας του e- ΕΦΚΑ.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 77/τ Α’/28. 03.2023, δημοσιεύθηκε ο ν. 5036/2023, «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας». Με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ανωτέρω νόμου δόθηκε η δυνατότητα αναβίωσης ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών, μία εκ των οποίων είναι η ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4611/2019, υπό προϋποθέσεις, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν με την εγκύκλιο 26/2023 του ΚΕΑΟ.

Δεδομένου ότι από το άρθρο 9 του ν. 4611/2019, προβλεπόταν δικαίωμα συνταξιοδότησης με υπαγωγή του υποψηφίου συνταξιούχου στην εν λόγω ρύθμιση, το εποπτεύον Υπουργείο κατόπιν σχετικού ερωτήματος, μας διευκρίνισε ότι στις ανωτέρω διατάξεις δύνανται να υπαχθούν όσοι από τους οφειλέτες είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4611/2019 και απώλεσαν τη ρύθμιση μέχρι της 1η/2/2023, εφόσον πληρούν τους όρους που τίθενται από τη νέα διάταξη.

Ως εκ τούτου, στα πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση σύνταξης στον e-ΕΦΚΑ, η οποία εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της Διοικητικής Διαδικασίας (σχετ. το αριθμ. Γ51/1/05-03-2019 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων) και τα οποία θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, είναι δυνατή η συνταξιοδότησή τους από την ημερομηνία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 1 ν. 4554/2018), εφόσον ως προς το ύψος της οφειλής τους όπως αυτή επαναπροσδιορίζεται μετά την αναβίωση της απολεσθείσας ρύθμισης, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4611/2019 καθώς και του άρθρου 259 του ν.4798/2021.

Τέλος, ως προς τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 4611/2019 ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με τις εγκύκλιους 30/06-06-2019 και 31/12-06-2019, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της εγκύκλιου 58/19-10-2021.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ