302/10-01-2024
Δημοσίευση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, που άπτονται ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων. Υποχρεώσεις αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων
Αρ. πρωτ.: 302
Αθήνα, 10-01-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Μελετών

Ταχ. Δ/νση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα
Τ.Κ. – Πόλη:112 57 Αθήνα
Πληροφορίες: Φ. Τοπάλη,
Π.Μπαράκου
Τηλέφωνo: 213 2124 746, 741
eMail: eaadhsy@eaadhsy.gr
Ιστότοπος:www.eaadhsy.gr
www.hsppa.gr

Θέμα: Δημοσίευση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, που άπτονται ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων. Υποχρεώσεις αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με προσφάτως δημοσιευθείσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, επί ζητημάτων σχετικών με τις δημόσιες συμβάσεις, ως ακολούθως:

Α. ΑΡΘΡΑ 57 ΚΑΙ 114 Ν. 5079/2023 (Α’ 215)

«Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.»

Στον ως άνω νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά με την παράταση της υποχρέωσης δημοσίευσης περίληψης προκηρύξεων στον περιφερειακό και τον τοπικό Τύπο (άρθρο 57), καθώς και την παράταση ισχύος των πτυχίων Μ.Ε.ΕΠ., Μελετητών και Γραφείων Μελετών (άρθρο 114).

Ειδικότερα:

1. Παράταση υποχρέωσης δημοσίευσης προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) στον περιφερειακό και τον τοπικό Τύπο

Άρθρο 57
«Ζητήματα προθεσμιών για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς – Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 66 ν. 4849/2021, παρ. 1 άρθρου 54 και παρ. 8 άρθρου 55 ν. 5045/2023, παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, παρ. 1 άρθρου 96 και άρθρου 97 ν. 5007/2022»
[…]

4. Η παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), περί δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και τον τοπικό Τύπο, τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος της, και διαμορφώνεται ως εξής: «12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η.1.2026.»

Συνεπώς, σύμφωνα με την τροποποίηση της ως άνω μεταβατικής διάταξης, οι υποχρεώσεις δημοσίευσης προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και στον τοπικό Τύπο εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31-12-2025.

Προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών υπενθυμίζονται:
– Ο Πίνακας αποτύπωσης των υποχρεώσεων δημοσιεύσεων στον εθνικό τύπο, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/ Γενικές Οδηγίες/ Υποστηρικτικό Υλικό, καθώς και
– το με αριθμ. πρωτ. 3612/11-08-2023 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ: ΨΟΨ3ΟΞΤΒ-ΥΞΞ) με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 στις συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών / αναθετόντων φορέων και τοπικού ή περιφερειακού τύπου για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνιστικών διαδικασιών».

2. Αναστολή ισχύος διατάξεων του π.δ. 71/2019 και παράταση ισχύος των πτυχίων Μ.Ε.ΕΠ., Μελετητών και Γραφείων Μελετών μέχρι τις 31.12.2024.

Άρθρο 114
«Παρατάσεις περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προθεσμιών Τροποποίηση παρ. 18 άρθρου 52 ν. 4280/2014, παρ. 1 και 2 άρθρου 144 ν. 4764/2020, παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019, παρ. 4 άρθρου 74 ν. 4821/2021 και παρ. 1 άρθρου 16 π.δ. 83/2022»

Ειδικότερα, στις παρ. 3 έως 6 του εν λόγω άρθρου προβλέπονται τα ακόλουθα:

[…]

3. Οι προθεσμίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί θεμάτων των μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, παρατείνονται, και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 3, της περ. β’ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024 για εγγραφή ή μεταβολή ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του προεδρικού διατάγματος διατάξεις. Τα πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

4. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), περί ισχύος των πτυχίων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, παρατείνεται, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση ανανέωσης, όπως προβλέπεται στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 10 και το άρθρο 11 του π.δ. 138/2009 (Α’ 185).»

5. Οι προθεσμίες του πρώτου και τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, περί των μεταβατικών διατάξεων, παρατείνονται, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση τακτικής αναθεώρησης, όπως προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 92 και τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 97 του ν. 3669/2008 (Α’ 116). Οι υποβαλλόμενες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.»

6. Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί ρύθμισης ζητημάτων μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, παρατείνεται, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Βεβαιώσεις εγγραφής πτυχίων που εκδόθηκαν μετά την 3η Ιουλίου 2019 και είναι σε ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, χωρίς προηγούμενη αίτηση αναθεώρησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019.»

Γ. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 52445 ΕΞ 2023 (Β’ 2385)

Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς, για την οποία έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Αρχής, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 4-4-2023 – ΦΕΚ 2385/Β/12-4-2023, “Χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς” της ανωτέρω ΚΥΑ, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά  τιμολόγια,  που  είναι  σύμφωνα  με  το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Ειδικότερα, η ως άνω υποχρέωση των οικονομικών φορέων άρχεται, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 της ως άνω ΚΥΑ, για συμβάσεις που συνάπτονται ή και εκτελούνται από τους λοιπούς, πέραν των αναφερομένων στην περίπτωση α της ίδιας παραγράφου, φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.1.2024.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2024-2025

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί (ΕΕ) 2023/2495, 2023/2496 και 2023/2497, με τους οποίους τροποποιήθηκαν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ, αντίστοιχα.

Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί, για όλα τα κράτη μέλη, και εφαρμόζονται άμεσα από 01/01/2024.

Κατά συνέπεια, για τη διετία από 01/01/2024 έως 31/12/2025, αναμορφώνονται αντίστοιχα και τα όρια που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016, καθώς και στο άρθρο 2 παρ. 1 (α) του ν. 4413/2016.

Ειδικά για τις συμβάσεις των Βιβλίων Ι και ΙΙ του ν. 4412/2016, τα νέα όρια διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ Ι – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Αντικείμενο Δημόσιας ΣύμβασηςΚατώτατο όριο χωρίς ΦΠΑ
ΚΚΑ1Μη ΚΑΑ2
Δημόσιες συμβάσεις έργων5.538.000 €5.538.000 €
Διαγωνισμοί μελετών143.000 €221.000 €
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών143.000 €221.000 €
Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές & άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α.750.000 €750.000 €
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από ΚΚΑ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και αφορούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α προϊόντα.143.000 €
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από ΚΚΑ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙΙ του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.221.000 €

1Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές (ΚΚΑ), κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 2 του ν. 4412/2016, νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ν.4412/2016.
2Μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 3 του ν. 4412/2016, νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι ΚΚΑ.

ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
Αντικείμενο ΣύμβασηςΚατώτατο όριο χωρίς ΦΠΑ
Συμβάσεις έργων5.538.000 €
Συμβάσεις προμηθειών443.000 €
Συμβάσεις υπηρεσιών443.000 €
Διαγωνισμοί μελετών443.000 €
Συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α.1.000.000 €

Σχετικό τυγχάνει και το με αριθμ. πρωτ. 5140/5-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΟΒΟΞΤΒ-ΑΡ8) ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής, με θέμα: «Ενημέρωση για έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ».

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι ως άνω Κανονισμοί, καθώς και το σύνολο της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, αναρτώνται και τηρούνται στον «Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων», στην αντίστοιχη ειδική ενότητα της διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ https://ppp.eaadhsy.gr), στην οποία παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση.

 

Με εντολή Προέδρου
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Μίνα Καλογρίδου