300665/2022
Εφαρμογή του άρθρου 44 «Ταξινόμηση Οχημάτων – Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 2465/1997» του ν. 4784/2021 (Α’ 40).

(ΦΕΚ Β 5170/5.10.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. Έχοντας υπόψη:

α) Το άρθρο 9 του ν. 2465/1997 (Α’ 28), μετά και από την αντικατάστασή του από το άρθρο 44 του ν. 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα -Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 40).

β) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 της υπ’ αρ. 4622/2019 υπουργικής απόφασης «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Α’ 133).

γ) Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

δ) Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ε) Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα το άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού.

στ) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ζ) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), όπως διορθώθηκε με το π.δ. 83/2019 «Διορθώσεις Σφαλμάτων» (Α’ 126).

η) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

θ) Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

ι) Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

ια) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ιβ) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ιγ) Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιδ) Την υπό στοιχεία 317/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

ιε) Το π.δ 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιστ) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

ιζ) Την υπό στοιχεία 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

ιη) Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), της υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/ 17-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως δημοσιεύθηκε στο (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

θ) Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

Και αφού λάβαμε υπόψη:

2. Την υπό στοιχεία 291941/2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 2465/1997 (Α’ 28), μετά και από την αντικατάστασή του από το άρθρο 44 του ν. 4784/2021 (Α’ 40).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δικαιολογητικά και διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 2465/1997 (Α’ 28), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) (περ. α και β), υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, αίτηση, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Για την ταξινόμηση των αυτοκινήτων της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2465/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4784/2021, υποβάλλονται: α) Πράξη δωρεάς του συγκεκριμένου οχήματος και αποδοχή αυτής.

β) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την υπ’ αρ. 13700/1978 (Β’ 401) υπουργική απόφαση, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει (τεχνικό έντυπο κατάλογο), αν πρόκειται για αυτοκίνητο για το οποίο ουδέποτε έχει εκδοθεί έγκριση, ή τη λήξασα έγκριση τύπου, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια έγκριση.

γ) Έγγραφα από τα οποία τεκμηριώνεται ότι, κύριο έργο των οργανισμών, νομικών προσώπων, κ.λπ., που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2465/1997 (Α’ 28), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4784/2021 (Α’ 40), είναι η φροντίδα, η περίθαλψη και η αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία.

δ) Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται για την ταξινόμηση του υπόψη οχήματος.

Αφού ελεγχθεί η πληρότητα των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, αντίγραφα των δικαιολογητικών των εδαφίων (α), (β) και (γ), αποστέλλονται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μαζί με αιτιολογημένη έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι η ταξινόμηση του υπόψη αυτοκινήτου προσκρούει μόνο στο ότι ουδέποτε έχει εκδοθεί έγκριση, ή η έγκριση τύπου έχει λήξει, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια έγκριση, αναφέροντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της και επισυνάπτοντάς την.

Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Γενικό Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2. Για την ταξινόμηση των αυτοκινήτων της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2465/1997 (Α’ 28), όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 44 του ν. 4784/2021 (Α’ 40), υποβάλλονται:

α) Αντίγραφο της έγκρισης τύπου που έχει λήξει.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

γ) Βεβαίωση της Δημόσιας Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι παράτασης της διαδικασίας του μειοδοτικού διαγωνισμού, καθώς και ο ακριβής χρόνος λήξης της διαδικασίας συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου παράδοσης των οχημάτων.

δ) Έγγραφα από τα οποία τεκμηριώνεται ότι κύριο έργο των οργανισμών, νομικών προσώπων, κ.λπ., που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2465/1997 (Α’ 28), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4784/2021 (Α’ 40), είναι η φροντίδα, η περίθαλψη και η αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία.

ε) Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται για την ταξινόμηση του υπόψη οχήματος.

Αφού ελεγχθεί η πληρότητα των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, αντίγραφα των δικαιολογητικών των εδαφίων (α), (β), (γ) και (δ) αποστέλλονται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μαζί με αιτιολογημένη έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι η ταξινόμηση του υπόψη αυτοκινήτου προσκρούει μόνο στη λήξη της έγκρισης τύπου οχήματος κατά τη διάρκεια μειοδοτικού διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, για την προμήθεια των προς ταξινόμηση οχημάτων και ότι η έγκριση τύπου ίσχυε κατά τον προβλεπόμενο χρόνο από την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου παράδοσης των οχημάτων.

Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Γενικό Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αναγνώρισης του οχήματος, που χορηγούνται με τη διαδικασία της παρούσας απόφασης ανακαλούνται από την Υπηρεσία Μεταφορών της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης:

α) όταν διαλυθεί ο φορέας, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

β) όταν παύσει η ανάγκη κυκλοφορίας του οχήματος, γ) όταν διαπιστωθεί χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου για σκοπό διάφορο από εκείνον για τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. Στην περίπτωση αυτή, αφαιρούνται οριστικά, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες και το ίδιο όχημα δε μπορεί να επανακυκλοφορήσει στο όνομα του ίδιου ή τρίτου προσώπου, εφόσον, στη δεύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει αρχική έγκριση τύπου.

Άρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣΚΡΕΚΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ