30031/21-03-2023
Καθορισμός ετήσιων στόχων ελέγχων που θα πραγματοποιήσει η Επιθεώρηση Εργασίας κατά το έτος 2023
Αριθμ. 30031/2023

(ΦΕΚ Β’ 1958/27-03-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του μέρους V «ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ’’ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ’’» του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής ’’Επιθεώρηση Εργασίας’’ Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 124 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» [υπ’ αρ. 510148/17-11-2022 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας (Β’ 5937)].

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων Επιθεωρητών Εργασίας και την κατανομή τους ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας.

9. Τη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας (Συνεδρίαση της 30.01.2023) για τον αναλυτικό καθορισμό ετήσιων στόχων ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4808/2021.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα 1033-801-0000000,

αποφασίζουμε:

1. O συνολικός αριθμός των ελέγχων που θα διενεργηθούν από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, τις Περιφερειακές Δ/νσεις Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καθώς και την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας, κατά το έτος 2023, καθορίζεται σε εξήντα έξι χιλιάδες (66.000).

2. Ο ανωτέρω στόχος αποτελεί τον ελάχιστο συνολικό αριθμό προγραμματισμένων ελέγχων που θα διενεργηθούν από τους Επιθεωρητές Εργασίας, δύναται δε να αναθεωρείται εντός του έτους με όμοια απόφασή μας.
Για τον καθορισμό του αριθμού των ελέγχων που θα διενεργήσουν οι Επιθεωρητές Εργασίας, σε ετήσια βάση, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση της Επιθεώρησης ως κάτωθι, λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) ο αριθμός των υπηρετούντων Επιθεωρητών Εργασίας, β) η απαραίτητη διοικητική εργασία που συνοδεύει κάθε έλεγχο, γ) οι λοιπές δραστηριότητες των Επιθεωρητών Εργασίας, όπως η διενέργεια εργατικών διαφορών, η έρευνα εργατικών ατυχημάτων και η συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα της Διοίκησης.

3. Ο αριθμός των προγραμματισμένων ελέγχων ανά κλάδο Επιθεωρητών Εργασίας και Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας κατανέμεται ως ακολούθως:

3.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
1ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ2.100
2ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ6.920
3ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ3.780
4ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ4.200
5ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2.660
6ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ1.960
7ΚΡΗΤΗΣ1.610
8ΑΘΗΝΩΝ4.830
9ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ3.150
10ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ2.520
11ΑΙΓΑΙΟΥ2.590
ΣΥΝΟΛΟ36.320
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
3.080
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ39.400

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα:
α) σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας
β) σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία
γ) σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση
δ) σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας.

3.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
1ΑΘΗΝΩΝ -ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΡΗΤΗΣ6.250
2ΠΕΙΡΑΙΑ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ5.000
3ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ3.800
4ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ3.700
5ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ6.900
ΣΥΝΟΛΟ25.650
6ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ)950
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ26.600

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα:
α) επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες επικινδυνότητας Α και Β του ν. 3850/2010 και ειδικότερα:
αα) Κατασκευές-Τεχνικά Έργα-Οικοδομές (στόχος αύξηση ελέγχων κατά 20% από το 2022.
αβ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),
β) επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία,
γ) επιχειρήσεις αποθήκευσης με υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.

4. Η κατανομή των ελέγχων ανά διψήφιο κωδικό κλάδου οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008 γίνεται με το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Επιθεώρησης Εργασίας έτους 2023.

5. Ο σχεδιασμός των ελέγχων, στη βάση της αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis), αποσκοπεί στην αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων/οικονομικών δραστηριοτήτων, ως προς τη συνεπή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την καταπολέμηση κάθε παραβατικότητας, την προστασία των εργαζομένων, τη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 21 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ