3000.0/87936/2021
Καθορισμός του ύψους και λοιπών λεπτομερειών σχετικά με την επιβολή του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους του άρθρου 4 του ν. 4597/2019 (Α’ 35).

(ΦΕΚ Β 5565/30.11.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. – Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).

2. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

4. Το π.δ 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το π.δ. 47/2021 (Α’121).

5. Το π.δ 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων (Α’ 123).

9. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και ιδίως το Κεφ. ΙΑ αυτού (Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια).

10. Την από 15.01.2003 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε., η οποία έχει κυρωθεί και έχει αποκτήσει ισχύ νόμου, δυνάμει του άρθρου 1 του ν. 4597/2019 (Α’ 35).

11. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan) του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), της 10.04.2021, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1/13.05.2021 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) (Β’ 2010), που αφορά, μεταξύ άλλων, και στην αξιοποίηση δέκα Οργανισμών Λιμένων, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε..

12. Το διαγωνισμό που διεξάγεται από το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., δυνάμει της από 13.07.2020 Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υπό-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος ΙΙ, του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε., κατά τις διατάξεις του ν. 4597/2019, και τη σχετική σύμβαση υπό-παραχώρησης (η «Σύμβαση Υπο-Παραχώρησης») που θα συναφθεί με τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από το συγκεκριμένο διαγωνισμό (ο «Υπο-Παραχωρησιούχος»).

13. Την υπ’ αρ. 49233/27.10.2021 επιστολή του Διευ-θύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, που επέχει θέση εισήγησης της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4597/2019, και την από 30.06.2021 έκθεση – ανάλυση βιωσιμότητας του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε..

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» (ΕΕ L 352, 24.12.2013).

15. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1.1 Καθορίζουμε για όλη τη διάρκεια της υπό-παραχώρησης το ύψος του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους υπέρ του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (ΟΛΚ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4597/2019, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του Υπο-Παραχωρη-σιούχου. Το ανωτέρω ποσοστό, έχει ως βάση αναφοράς το προηγούμενο οικονομικό έτος. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που λαμβάνει ο ΟΛΚ, κατ’εφαρμογή της παρούσας απόφασης, συ-νυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που λαμβάνει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΕΚ 1407/2013, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

1.2 Ως ακαθάριστα έσοδα του Υπο-Παραχωρησιούχου νοούνται τα κάθε είδους έσοδα του Υπο- Παραχωρησιούχου από τη λειτουργία και διαχείριση του Λιμένα «Φίλιππος Β’», είτε απευθείας από τον ίδιο ή συνδεδεμένη με αυτόν οντότητα, είτε μέσω τρίτου προσώπου, κατόπιν υπο-παραχώρησης (εάν εφαρμόζεται) ή μίσθωσης ή άλλης συμβατικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένων εκτάκτων εσόδων, εξαιρουμένου του ΦΠΑ, πριν από οποιαδήποτε έξοδα. Σε περίπτωση που ο Υπο-Παραχωρησιούχος ενοποιεί άλλες οντότητες (εάν ο Υπο-Παραχωρησιούχος είναι μητρική εταιρία), για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων του Υπο-Παραχωρησιούχου, λαμβάνονται υπόψη τα ενοποιημένα έσοδά του (σε αυτήν την περίπτωση, θα παρέχονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Υπο-Παραχωρησιούχου).

1.3 Εφόσον ο ΟΛΚ ασκεί δραστηριότητες στους τομείς της παρ. 1 του άρθρου 1 ή των οδικών εμπορευματικών μεταφορών του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013, τηρεί χωριστή λογιστική παρακολούθηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή δ-επιδότησής τους.

Άρθρο 2

2.1 Προς το σκοπό υπολογισμού του ανταποδοτικού τέλους, ο Υπο-Παραχωρησιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με κοινοποίηση προς το ΤΑΙΠΕΔ και τον ΟΛΚ, τις ετήσιες, συνταγμένες κατά Δ.Π.Χ.Π, ελεγμένες από πιστοποιημένο ορκωτό ελεγκτή και εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση του Υπο- Παραχωρησιούχου, οικονομικές καταστάσεις, το αργότερο μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου κάθε επόμενου έτους υπολογισμού, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Υπο-Παραχώρησης. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τέλους για το αντίστοιχο έτος στο οποίο αφορά η καταβολή.

2.2 Προς το σκοπό ελέγχου σώρευσης, ο ΟΛΚ υποβάλει, πριν την καταβολή του αντισταθμιστικού τέλους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, υπεύθυνη δήλωση που προσαρτάται ως Παράρτημα στην παρούσα σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, με την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΕΚ 1407/2013. Επιπλέον διενεργείται απολογιστικός έλεγχος στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2.3. Εφόσον το υπολογισθέν σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος τέλος δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανωτάτου ορίου σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος και την παρ. 3 του άρθρου 1, το τέλος καταβάλλεται από τον Υπο-Παραχωρησιούχο απευθείας σε λογαριασμό του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση που η προθεσμία για την πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους λήγει σε μη εργάσιμη μέρα, ως τελευταία ημέρα αυτής νοείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τουλάχιστον εντός ενός μήνα από την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος, ο ΟΛΚ ενημερώνει τον Υπο-παραχωρησιούχο για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει εγγράφως τον ΟΛΚ σχετικά με το χορηγούμενο ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας κατά τα ανωτέρω, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας παραπέμποντας ρητά στον Κανονισμό ΕΚ 1407/2013 και αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.4 Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταποδοτικού τέλους, επιβάλλεται στον Υπο-Παραχωρησιούχο τόκος υπερημερίας, ανά ημέρα καθυστέρησης, από την επομένη παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής έως την ημερομηνία καταβολής, της τελευταίας συμπεριλαμβανομένης. Οι προβλέψεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις κυρώσεις από τη Σύμβαση Υπο-Παραχώρησης, όπως αυτή θα κυρωθεί με νόμο, σχετικά με τη μη καταβολή του αντισταθμιστικού τέλους.

2.5 Σχετικά με τη σώρευση με άλλες ενισχύσεις τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚ 1407/2013.

2.6 Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών τηρεί τα σχετικά αρχεία για δέκα χρόνια από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Ναυτιλίας και

Οικονομικών Νησιωτικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ