30/003/000/3913/04-10-2021
Αποστολή κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2021/1353 της Επιτροπής

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/3913

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 115 21
Πληροφορίες: Θ. Μαρκίδης
Τηλέφωνο: 2106479251
E-mail: dat.gcsl@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2021/1353 της Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έγγραφο που αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2021/1353 της Επιτροπής, της 17πς Μαΐου 2021 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίζουν ως επίσημα εργαστήρια εργαστήρια τα οποία δεν πληρούν τους όρους σε σχέση με όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για τους επίσημους ελέγχους ή άλλες επίσημες δραστηριότητες», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αρ. L 291/13.08.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με τον κοινοποιούμενο κανονισμό καθορίζονται οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες, εργαστήρια τα οποία δεν πληρούν τους όρους διαπίστευσης που ορίζονται στο άρθρο 37 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (EE) 2017/625 σε σχέση με όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων ή άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, μπορούν να ορίζονται ως επίσημα από τις αρμόδιες αρχές.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εργαστηρίων που διενεργούν επίσημους ελέγχους στους τομείς των υλικών σε επαφή με τρόφιμα, των προσθέτων τροφίμων, των ενζύμων τροφίμων, των αρωματικών υλών, των προσθέτων υλών ζωοτροφών και της υγείας των φυτών.

Σκοπός της έκδοσης του παρόντος εγγράφου είναι η ενημέρωση των Χημικών Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και άλλων ενδιαφερομένων μερών για τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (EE) 2021/1353.

Αναλυτικότερα, αποστέλλεται συνημμένα ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) αριθ. 2021/1353 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2021 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίζουν ως «επίσημα», εργαστήρια τα οποία δεν πληρούν τους όρους σε σχέση με όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για τους επίσημους ελέγχους ή άλλες επίσημες δραστηριότητες», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αρ. L 291/13.08.2021 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει παρέκκλιση, υπό προϋποθέσεις, από την υποχρεωτική διαπίστευση των εργαστηρίων που ορίζονται ως επίσημα για τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων, καθώς στις περιπτώσεις αυτές, ο δυνητικός αριθμός των ουσιών που πρέπει να προσδιοριστούν σε ένα δεδομένο υπόστρωμα ή των διαφόρων συνδυασμών υποστρώματος/προσδιοριζόμενης ουσίας, συνεπάγεται ευρύ φάσμα και μεγάλο αριθμό μεθόδων δοκιμής. Η διαπίστευση όλων των πιθανών συνδυασμών συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση από άποψη χρόνου και πόρων για τα εργαστήρια που διενεργούν τους συγκεκριμένους ελέγχους.

Ειδικότερα, με το νέο κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίζουν ως «επίσημα», εργαστήρια τα οποία δεν πληρούν τους όρους διαπίστευσης του άρθρου 37 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (EE) 2017/625 σε σχέση με όλες τις μεθόδους εργαστηριακής ανάλυσης, δοκιμής ή διάγνωσης που χρησιμοποιούν για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων ή άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, στους τομείς
> των υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα,
> των προσθέτων τροφίμων,
> των ενζύμων τροφίμων,
> των αρωματικών υλών και
> των πρόσθετων υλών ζωοτροφών.

Η εν λόγω παρέκκλιση εφαρμόζεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Τα εργαστήρια να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας για να διασφαλίζουν τη λήψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων από τη χρήση μεθόδων εργαστηριακής ανάλυσης, δοκιμής ή διάγνωσης εκτός του πεδίου διαπίστευσής τους και

β) Οι μη διαπιστευμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τα εργαστήρια, να χαρακτηρίζονται από τα κατάλληλα κριτήρια για τους ανωτέρω τομείς, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (EE) 2017/625.

Σχετική παρέκκλιση για τα επίσημα εργαστήρια παρέχεται και στον τομέα της υγείας των φυτών με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κοινοποιούμενου κανονισμού.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός (EE) 2021/1353 ισχύει από την 2α Σεπτεμβρίου 2021.

Σας ενημερώνουμε ότι το παρόν έγγραφο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: http://www.aade.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: <Επιχειρήσεις> η <Πολίτες>/<Υπηρεσίες Χημείου>/<Τρόφιμα – Υλικά σε επαφή με τρόφιμα>/<Επίσημοι έλεγχο».

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Χημικών Υπηρεσιών, να λάβουν γνώση του παρόντος οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.

 

 

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διονυσία Στεφανίτση