30/003/000/1828/11-05-2022
Καθορισμός απόδοσης της φράουλας, ως πρώτης ύλης αποσταγματοποιείων, σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη

Αθήνα, 11-05-2022
Αριθ. Πρωτ.:30/003/000/1828

(ΦΕΚ Β’ 2356/12-05-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα
Πληροφορίες:Στεφ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο:210 6479222
e-mail:dat.gcsl@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός απόδοσης της φράουλας, ως πρώτης ύλης αποσταγματοποιείων, σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281), ιδίως δε εκείνες της παρ. 7 του άρθρου 9 αυτού,
β) της Α.Υ.Ο. υπ’ αρ. 3002475/383/0029/02-02-2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» (Β’ 162).
γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008» (L 130).

2. Το υπ’ αρ. π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

4. To υπ’ αρ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121).

5. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

6. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

7. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

9. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και με την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της ΑΑΔΕ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

10. Την υπ’ αρ. 30/003/000/819/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Δ/νσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, κατόπιν των αποτελεσμάτων των σχετικών βιομηχανικών πειραμάτων που διενεργήθηκαν υπό τον διοικητικό έλεγχο της Χ.Υ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας.

11. Την αναγκαιότητα καθορισμού της απόδοσης της φράουλας, ως πρώτης ύλης αποσταγματοποιείων, σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε την απόδοση της φράουλας, ως πρώτης ύλης για την παραγωγή αποστάγματος φράουλας κατά την έννοια της κατηγορίας 9 του παραρτήματος Ι του καν (ΕΕ) 2019/787, στα δοχεία συλλογής των αποσταγματοποιείων, η οποία θα είναι 43,3 (±0,7) λίτρα ανύδρου αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα ιμβερτοσακχάρου φράουλας.

Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ