3/5.10.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφασης «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5)» (Β’ 1397)

Αριθμ. 3

(ΦΕΚ Β’ 5869/06.10.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 3, 4, 5, 6 του άρθρου 6 και το άρθρο 7, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 58 ν. 4602/2019 (Α’ 45), την παρ. 2 του άρθρου 8, την παρ. 1 του άρθρου 35 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Το Π.Δ.142/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Το Π.Δ.6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).

7. Το Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

9. Την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ.3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

10. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ2023/10.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

11. Την υπ’ αρ. 47/10.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Κυρανάκη» (Β’4442).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5)» (Β’ 1397).

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ ΔΝΕΠ/30572/1516/ 27.05.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81/16-4-2019 απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5)” (Β’ 1397)» (Β’ 2139).

14. Την υπό στοιχεία 89579/3869/17.09.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81/ 16-4-2019 απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5)” (Β’ 1397)» (Β’ 4241).

15. Την υπό στοιχεία 13798 ΕΞ 2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφασης “Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5)” (Β’ 1397)» (Β’ 1781).

16. Το υπ’ αρ. 244 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

17. Την υπό στοιχεία 42584 ΕΞ2023/29-9-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

18. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφασης «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά το νόμο 4512/2018 (Α’ 5)» (Β’ 1397) και ειδικότερα η περ. (δ), όπως προστέθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/27.5.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2139) και τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία 89579/3869/17.09.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4241) και την υπό στοιχεία 13798 ΕΞ 2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 1781), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Όταν η αίτηση για την εγγραφή της πράξης ή την έκδοση πιστοποιητικού αντιγράφου ή διαγράμματος της περ. β) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), η πληρωμή των πάγιων και αναλογικών τελών υπέρ του Φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, διενεργείται σε λογαριασμό του ίδιου νομικού προσώπου που τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω τραπεζών (τραπεζικό κατάστημα) και εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (ηλεκτρονική τραπεζική), με χρήση του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, είτε με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο, με χρήση των βέλτιστων πρακτικών που παρέχονται από το Τραπεζικό Σύστημα. Σχετική ανακοίνωση για τον εκάστοτε παρεχόμενο τρόπο πληρωμής και κάθε αναγκαία τεχνική και διαδικαστική πληροφορία και λεπτομέρεια, αναρτάται με ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στην ιστοσελίδα του. Όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης, το έντυπο οφειλής αναρτάται στην εφαρμογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο αιτών, το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την έγγραφή της πράξης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998 άρχεται μετά τη διενέργεια της πληρωμής σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Για την ανάρτηση του εντύπου οφειλής, ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα.
Όταν πρόκειται για την έκδοση πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, το έντυπο οφειλής αναρτάται στην εφαρμογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο αιτών, το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την έκδοση του πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. Για την πιστοποίηση της πληρωμής, ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 3.».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφασης (Β’ 1397), ως έχει τροποποιηθεί.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 και δεν έχουν τιμολογηθεί κατά την έκδοση του παρόντος. Οι σχετικές αιτήσεις τιμολογούνται αμελλητί και ο έλεγχος νομιμότητας διενεργείται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ