2973/300212/10-10-2023
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής, σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, του κρέατος, των αβγών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Αριθμ. 2973/3002 12/2023

(ΦΕΚ Β’ 5954/13-10-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
β. της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), που τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και Προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32),
γ. του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
δ. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L347),
β) (ΕΕ) 479/2010 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2010, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (L135),
γ) (ΕΕ) 2017/1185 και (ΕΕ) 2019/1746 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017 και της 1ης Οκτωβρίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων, και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων Κανονισμών της Επιτροπής (L171 και L268, αντίστοιχα),
δ) (ΕΕ) 2022/791 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185, όσον αφορά τη γνωστοποίηση των επιπέδων αποθεμάτων σιτηρών, ελαιούχων σπόρων και ρυζιού (L141).

3. Την υπ’ αρ. 743/46237/28-4-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 της Επιτροπής σχετικά, με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων» (Β’ 841).

4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 1185 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στους τομείς του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, του κρέατος, των αβγών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές

1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως αρμόδια εποπτεύουσα υπηρεσία της εφαρμογής της παρούσας απόφασης και είναι αρμόδια για τις κοινοποιήσεις των τιμών σύμφωνα με το Κεφάλαιο II, Τμήμα 1, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής.

2. Οι κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ορίζονται ως αρμόδιες αρχές συλλογής και αποστολής στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥπΑΑΤ των τιμών του άρθρου 3 της παρούσας.

3. O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι αρμόδιος για την προσαρμογή του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης και επεξεργασίας των στοιχείων που ζητούνται βάσει των άρθρων 10,11 και 12 της παρούσας και δύναται να προβαίνει σε διασταυρωτικούς ελέγχους της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων, στο πλαίσιο των πραγματοποιούμενων ελέγχων βάσει της υπ’ αρ. 838/51008/2019 (Β’ 964) κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται ως αρμόδια αρχή συλλογής και κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των στοιχείων του άρθρου 14 της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

Άρθρο 3
Αντιπροσωπευτικές τιμές αγοράς για το συμβατικό και βιολογικό ελαιόλαδο

1. Το αργότερο το μεσημέρι (15:00) της Τρίτης κάθε εβδομάδας οι κατά τόπους αρμόδιες ΔΑΟΚ των αντιπροσωπευτικών αγορών ελαιολάδου και πυρηνελαίου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις μέσες τιμές παραγωγού για όλες τις κατηγορίες ελαιολάδου και πυρηνελαίου που διακινήθηκαν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους την προηγούμενη εβδομάδα από Δευτέρα ως Κυριακή καθώς και τις αντίστοιχες ποσότητες (Υπόδειγμα Ι). Οι τιμές δίδονται σε €/100 kg ελαιολάδου ή πυρηνελαίου. Οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ και αντιστοιχούν σε αυτές του ελαιολάδου χύμα, του παρθένου ελαιολάδου κατά την έξοδο από το ελαιοτριβείο και των άλλων κατηγοριών ελαιολάδου κατά την έξοδο εκ του εργοστασίου.

2. Το αργότερο την 20η ημέρα κάθε μήνα οι κατά τόπους αρμόδιες ΔΑΟΚ των αντιπροσωπευτικών αγορών βιολογικού ελαιολάδου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις μέσες τιμές παραγωγού για τις κατηγορίες εξαιρετικού παρθένου και παρθένου βιολογικού ελαιολάδου, που διακινήθηκαν στην περιοχή αρμοδιότητας τους τον προηγούμενο μήνα καθώς και τις αντίστοιχες ποσότητες (Υπόδειγμα ΙΙ). Οι τιμές δίδονται σε €/100 kg ελαιολάδου.
Οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ και αφορούν στο χύμα βιολογικό ελαιόλαδο κατά την έξοδό του από το ελαιοτριβείο.
Η αποστολή των ποσοτήτων συμβατικού και βιολογικού ελαιολάδου που διακινήθηκαν είναι υποχρεωτική για τον υπολογισμό της μέσης σταθμισμένης τιμής. Σε περίπτωση που δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές, δεν αποστέλλονται τιμές και ενημερώνεται σχετικά η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

3. Ως αντιπροσωπευτικές αγορές και για τις δυο περιπτώσεις ορίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες: Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, Κέρκυρας και Λέσβου.

4. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει, υπολογίζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για όλη τη χώρα και προβαίνει στις ανακοινώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6, 11 και 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185.

Άρθρο 4
Αντιπροσωπευτικές τιμές αγοράς για τις επιτραπέζιες ελιές

1. Το αργότερο στις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους η αναγνωρισμένη Eθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς υποχρεούται να αποστέλλει, στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη μέση τιμή παραγωγού επιτραπέζιας ελιάς (χωρίς ΦΠΑ) ανά ποικιλία και ανά αντιπροσωπευτική αγορά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για τη συγκομιδή του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (1η Σεπτεμβρίου ως την 31η Δεκεμβρίου) καθώς και τις σχετικές ποσότητες που διακινήθηκαν. Οι τιμές δίδονται σε €/100 kg καρπού. Οι τιμές αφορούν σε ακατέργαστες ελιές που παραδίδονται από παραγωγούς στα σημεία παραλαβής των μεταποιητικών βιομηχανιών. Επίσης, η Eθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς υποχρεούται να αποστέλλει στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη μέση σταθμισμένη τιμή επιτραπέζιας ελιάς για όλη τη χώρα (Υπόδειγμα ΙΙΙ).

2. Ως αντιπροσωπευτικές αγορές ορίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες: Χαλκιδικής, Άρτας, Καβάλας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας,Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας.

3. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει, προβαίνει στις ανακοινώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185, όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Εβδομαδιαίες τιμές λιανικής εξαιρετικού παρθένου και παρθένου ελαιολάδου

1. Οι 5 πρώτες υπεραγορές λιανικής πώλησης με βάση την κατάταξη του ετήσιου κύκλου εργασιών (τζίρου), σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ετήσιους ισολογισμούς τους της προηγούμενης χρονιάς, υποχρεούνται στην αποστολή της τιμής λιανικής πώλησης εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και παρθένου ελαιολάδου σε εβδομαδιαία βάση (κάθε Τρίτη μέχρι το πέρας των εργασιών) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων για την εβδομάδα που προηγήθηκε (Υπόδειγμα VII). Η τιμή αφορά στη μέση σταθμισμένη τιμή (χωρίς ΦΠΑ) που αντιστοιχεί σε:
– συσκευασμένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε δοχεία έτοιμα προς διάθεση στον τελικό καταναλωτή και είναι εκφρασμένη σε € ανά 100 κιλά προϊόντος.
– συσκευασμένο παρθένο ελαιόλαδο σε δοχεία έτοιμα προς διάθεση στον τελικό καταναλωτή και είναι εκφρασμένη σε € ανά 100 κιλά προϊόντος.
– συσκευασμένο βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε δοχεία έτοιμα προς διάθεση στον τελικό καταναλωτή και είναι εκφρασμένη σε € ανά 100 κιλά προϊόντος
Η τιμή μπορεί να συμπεριλαμβάνει εκπτώσεις ή εμπορικές συνεργασίες ή προώθηση όταν αυτές τιμολογούνται σε σχέση με το προϊόν και είναι γνωστό κατά τη στιγμή της κοινοποίησης των τιμών.

2. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει, υπολογίζει το μέσο όρο της λιανικής τιμής του εξαιρετικού παρθένου και παρθένου ελαιολάδου για όλη τη χώρα και προβαίνει στις ανακοινώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185, όπως ισχύει.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΒΓΩΝ

Άρθρο 6
Τιμές Αβγών

1. Για την κοινοποίηση στην Επιτροπή των εγχώριων τιμών, ποσοτήτων καθώς και λοιπών στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 β) του Τμήματος Ι του Κεφαλαίου ΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1746, που αφορούν την πώληση αβγών εκτός της λιανικής πώλησης, του Παραρτήματος Ι σημείο 8 και του Παραρτήματος ΙΙΙ σημείο 9, υποβάλλονται από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση του κλάδου των αβγών. Οι εν λόγω τιμές είναι αυτές που διαμορφώνονται στις εγκαταστάσεις συσκευασίας αβγών.

2. Μέχρι τη σύσταση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης στον κλάδο των αβγών, οι τιμές, οι ποσότητες καθώς και τα λοιπά στοιχεία που πρέπει να κοινοποιηθούν σχετικά με τα αβγά, αποστέλλονται από την Ένωση Αβγοπαραγωγών Ελλάδος και το Σύνδεσμο Ελλήνων Αβγοπαραγωγών, ενώ μετά τη σύσταση αυτής καθίσταται αυτή υπόχρεη για την εν λόγω αποστολή στοιχείων.

3. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση του κλάδου των αβγών ή, κατά περίπτωση, οι φορείς της παρ. 2 υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Υπόδειγμα IV) τα στοιχεία ως εξής:
α) τις εβδομαδιαίες τιμές το αργότερο έως τις 13:00 ώρα Ελλάδος κάθε Τρίτη για τις τιμές που αφορούν την προηγούμενη εβδομάδα,
β) τις μηνιαίες ποσότητες έως τις 20 του μηνός για τις ποσότητες που αφορούν τον προηγούμενο μήνα,
γ) για τα ετήσια στοιχεία έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους.

4. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορεί να ζητήσει όλα τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εγκυρότητα και η αντιπροσωπευτικότητα των ανωτέρω πληροφοριών.

Άρθρο 7
Τιμές κρέατος πουλερικών

1. Για την κοινοποίηση στην Επιτροπή των εγχώριων τιμών και ποσοτήτων του κρέατος πουλερικών σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 α) του Τμήματος Ι του Κεφαλαίου ΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1746, που αφορούν τα προϊόντα του Παραρτήματος Ι σημείο 9 και του Παραρτήματος ΙΙ σημείο 10, που αφορούν την πώληση κρέατος πουλερικών εκτός της λιανικής πώλησης, αυτές υποβάλλονται από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πτηνοτροφίας.

2. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πτηνοτροφίας αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα V, τα στοιχεία ως εξής:
α) τις εβδομαδιαίες τιμές το αργότερο έως τις 13:00 ώρα Ελλάδος κάθε Τρίτη για τις τιμές που αφορούν την προηγούμενη εβδομάδα,
β) τις μηνιαίες ποσότητες έως τις 20 του μηνός για τις ποσότητες που αφορούν τον προηγούμενο μήνα.

3. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει όλα τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εγκυρότητα και η αντιπροσωπευτικότητα των ανωτέρω πληροφοριών.

Άρθρο 8
Τιμές χοίρειου, βόειου, πρόβειου και γίδινου κρέατος

1. Για την κοινοποίηση στην Επιτροπή των εγχώριων τιμών και ποσοτήτων του χοίρειου, βόειου και αιγοπρόβειου κρέατος σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Τμήματος Ι του Κεφαλαίου ΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185 όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1746, που αφορούν τα προϊόντα του Παραρτήματος Ι σημείο 6, του Παραρτήματος ΙΙ σημείο 9 και του Παραρτήματος ΙΙΙ σημείο 11, που αφορούν την πώληση των ανωτέρω κρεάτων εκτός της λιανικής πώλησης, αυτές υποβάλλονται από αναγνωρισμένες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις των τομέων του χοιρινού, βόειου και αιγοπρόβειου κρέατος αντίστοιχα.

2. Εφόσον δεν έχει συσταθεί και αναγνωριστεί Διεπαγγελματική Οργάνωση στον τομέα του χοίρειου κρέατος μέχρι την έκδοση της παρούσας, οι τιμές, οι ποσότητες καθώς και τα λοιπά στοιχεία που πρέπει να κοινοποιηθούν σχετικά με το χοίρειο κρέας, υποβάλλονται από τη Νέα Συνομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος. Για το βόειο και αιγοπρόβειο κρέας, εφ’ όσον δεν έχει συσταθεί και αναγνωριστεί Διεπαγγελματική Οργάνωση των αντίστοιχων τομέων, βάσει του ισχύοντος πλαισίου αναγνώρισης, μέχρι την έκδοση της παρούσας, εφαρμόζεται το άρθρο 7 της υπ’ αρ. 1106/70387/4-4-2019 (Β’1424) κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση του τομέα του χοίρειου κρέατος ή η οργάνωση της παρ. 2 υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Υπόδειγμα VI), τα στοιχεία ως εξής:
α) Τις εβδομαδιαίες τιμές το αργότερο έως τις 13:00 ώρα Ελλάδος κάθε Τρίτη για τις τιμές που αφορούν την προηγούμενη εβδομάδα,
β) τις μηνιαίες ποσότητες έως τις 20 του μηνός για τις ποσότητες που αφορούν τον προηγούμενο μήνα,
γ) για τα ετήσια στοιχεία έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους.

4. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορεί να ζητήσει όλα τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εγκυρότητα και η αντιπροσωπευτικότητα των ανωτέρω πληροφοριών.

Άρθρο 9
Τιμές λιανικής κρεάτων

1. Οι 5 πρώτες υπεραγορές λιανικής πώλησης με βάση την κατάταξη του ετήσιου κύκλου εργασιών (τζίρου), σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ετήσιους ισολογισμούς τους της προηγούμενης χρονιάς, αποστέλλουν τις τιμές λιανικής πώλησης κρεάτων όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1185, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1746, σε εβδομαδιαία βάση (κάθε Τρίτη μέχρι το πέρας των εργασιών) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εβδομάδα που προηγήθηκε (Υπόδειγμα VII). Η τιμή αφορά την μέση σταθμισμένη τιμή (χωρίς ΦΠΑ) και πρέπει να είναι εκφρασμένη σε € ανά κιλό προϊόντος. Η τιμή μπορεί να συμπεριλαμβάνει εκπτώσεις ή εμπορικές συνεργασίες ή προώθηση όταν αυτές τιμολογούνται σε σχέση με το προϊόν και είναι γνωστό κατά τη στιγμή της κοινοποίησης των τιμών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙI
ΤΟΜΕΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 10
Τιμές νωπού αγελαδινού γάλακτος

1. Μηνιαίες ποσότητες παραλαβών νωπού αγελαδινού γάλακτος (συμβατικού και βιολογικού) και περιεκτικότητα αυτού σε λιπαρές ουσίες και σε πρωτεΐνες:
Κάθε επιχείρηση που παραλαμβάνει νωπό αγελαδινό γάλα απ’ ευθείας από παραγωγό/κτηνοτρόφο υποχρεούται να δηλώσει την παραδοθείσα ποσότητα νωπού γάλακτος (σε κιλά) με διάκριση του συμβατικού από το βιολογικό στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ το αργότερο 24 ημέρες μετά το πέρας του κάθε μήνα, για τον μήνα που προηγήθηκε. Χωριστά για κάθε κατηγορία γάλακτος δηλώνεται επιπλέον μαζί με τη μηνιαία ποσότητα, ο μέσος όρος της περιεκτικότητας του γάλακτος σε λίπος και πρωτεΐνες, ως ποσοστό του βάρους του.

2. Τιμή νωπού αγελαδινού γάλακτος (συμβατικού και βιολογικού):
Κάθε επιχείρηση που παραλαμβάνει ετησίως περισσότερο από 5.000 τόνους συμβατικό αγελαδινό γάλα ή περισσότερο από 1.000 τόνους βιολογικό αγελαδινό γάλα από παραγωγούς, υποχρεούται στη δήλωση του μέσου όρου της μηνιαίας σταθμισμένης τιμής παραγωγού ανά μονάδα βάρους, για το αντίστοιχο γάλα, μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ το αργότερο 24 ημέρες μετά το πέρας του κάθε μήνα. Ο μέσος όρος της τιμής παραγωγού είναι σταθμισμένος ως προς την ποσότητα, για τον μήνα που προηγήθηκε.

3. Για τον σκοπό αυτόν, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, βάσει των στοιχείων της παραγωγής της προηγούμενης χρονιάς, ενημερώνει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να ανακοινώνουν τις τιμές της παρ. 2 για το επόμενο 12μηνο.

4. O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά ώστε στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ να υπάρχει η δυνατότητα άντλησης της συνολικά παραληφθείσας ποσότητας όλων των ειδών γάλακτος (συμβατικού και βιολογικού) και της περιεκτικότητας αυτού σε λιπαρές ουσίες και πρωτεΐνες, της συνολικά παραληφθείσας ποσότητας βιολογικού γάλακτος, καθώς επίσης και του σταθμισμένου μέσου όρου της τιμής του αγελαδινού γάλακτος (συμβατικού και βιολογικού/ βιολογικού), για όλη τη χώρα και για τον μήνα που προηγήθηκε.

Άρθρο 11
Τιμές σκόνης αποκορυφωμένου γάλακτος ή/ και ορού γάλακτος συμπληρωμένης με φυτικά λιπαρά/έλαια

1. Κάθε επιχείρηση που παράγει σκόνη αποκορυφωμένου γάλακτος ή/και ορού γάλακτος συμπληρωμένης με φυτικά λιπαρά/έλαια, όπως αυτή περιγράφεται με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 1901 90 95, ήτοι
«Παρασκευάσματα διατροφής σε σκόνη, που αποτελούνται από μείγμα αποκορυφωμένου γάλακτος ή/και ορού γάλακτος και φυτικών λιπών ή ελαίων, περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες/έλαια που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος», υποχρεούται στη δήλωση της συνολικά παραχθείσας ποσότητας καθώς και της τιμής χονδρικής πώλησης αυτής στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, το αργότερο 24 ημέρες μετά το πέρας του κάθε μήνα, για τον μήνα που προηγήθηκε. Η τιμή είναι εκφρασμένη σε € ανά κιλό σκόνης, χωρίς Φ.Π.Α., και συνοδεύεται από την ποσότητα στην οποία αντιστοιχεί η συγκεκριμένη τιμή πώλησης.

2. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά ώστε στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ να υπάρχει η δυνατότητα άντλησης της συνολικής παραχθείσας ποσότητας σκόνης αποκορυφωμένου γάλακτος ή/και ορού γάλακτος συμπληρωμένης με φυτικά λιπαρά/έλαια και το σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής χονδρικής πώλησης αυτής, για τον μήνα που προηγήθηκε για όλη τη χώρα.

Άρθρο 12
Τιμή χονδρικής πώλησης τυριού ΦΕΤΑ

1. Κάθε επιχείρηση που παράγει περισσότερο από 1000 τόνους τυρί Φέτα ετησίως υποχρεούται στην ηλεκτρονική δήλωση, στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, της μηνιαίας τιμής χονδρικής πώλησης του τυριού, με διάκριση της συμβατικής και της βιολογικής, της προσυσκευασμένης και της μη προσυσκευασμένης και του προορισμού της (εσωτερικό/εξωτερικό της χώρας), το αργότερο 14 ημέρες μετά το πέρας του κάθε μήνα, για το μήνα που προηγήθηκε. Η τιμή είναι εκφρασμένη σε € ανά κιλό τυριού Φέτα, χωρίς Φ.Π.Α., και συνοδεύεται από την ποσότητα στην οποία αντιστοιχεί η συγκεκριμένη τιμή πώλησης.

2. Για τον σκοπό αυτόν, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, βάσει των στοιχείων της παραγωγής της προηγούμενης χρονιάς, ενημερώνει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να ανακοινώνουν την τιμή χονδρικής πώλησης του τυριού Φέτα για το επόμενο 12μηνο.

3. O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά ώστε στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ να υπάρχει η δυνατότητα άντλησης του σταθμισμένου μέσου όρου της τιμής του τυριού Φέτα για όλη τη χώρα και για τον μήνα που προηγήθηκε.

Άρθρο 13
Τιμές λιανικής πώλησης τυριών

1. Οι 5 πρώτες υπεραγορές λιανικής πώλησης με βάση την κατάταξη του ετήσιου κύκλου εργασιών (τζίρου), σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ετήσιους ισολογισμούς τους της προηγούμενης χρονιάς, υποχρεούνται στην αποστολή της τιμής λιανικής πώλησης του τυριού Φέτα σε εβδομαδιαία βάση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εβδομάδα που προηγήθηκε (Υπόδειγμα VII).

2. Η τιμή (€ ανά κιλό προϊόντος) είναι εκφρασμένη ως:
-σταθμισμένος μέσος όρος του συνόλου της φέτας (συμβατικής και βιολογικής, χύμα σε βαρέλι/δοχείο ή συσκευασμένης σε πλαστικά δοχεία/εν κενό)
-ως σταθμισμένος μέσος όρος της συμβατικής φέτας (χύμα σε βαρέλι/δοχείο ή συσκευασμένης σε πλαστικά δοχεία/εν κενό) και
-ως σταθμισμένος μέσος όρος της βιολογικής φέτας (χύμα σε βαρέλι/δοχείο ή συσκευασμένης σε πλαστικά δοχεία/εν κενό).

3. Η τιμή μπορεί να συμπεριλαμβάνει εκπτώσεις ή εμπορικές συνεργασίες ή προώθηση όταν αυτές τιμολογούνται σε σχέση με το προϊόν και είναι γνωστό κατά τη στιγμή της κοινοποίησης των τιμών.

Άρθρο 14
Κοινοποίηση στοιχείων εισαγωγών και εξαγωγών

Η Διεύθυνση Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως προβλέπεται στα άρθρα 4 έως και 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 479/2010, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
Εμπιστευτικότητα

Τα στοιχεία που δηλώνονται από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων της παρούσας είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης και τον υπολογισμό των σταθμισμένων μέσων όρων και άλλων στατιστικών.

Άρθρο 16
Υποδείγματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, παράρτημα με υποδείγματα.

Άρθρο 17
Καταργούμενες και Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αρ. 743/46237/20-4-2015 υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων» (Β’ 841).

2. Οι υποχρεωτικές δηλώσεις των άρθρων 10, 11 και 12 θα υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ, όταν τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα αντίστοιχα πεδία, για την οποία οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν σχετικά από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέχρι τότε οι δηλώσεις των άρθρων 10 και 11 θα πραγματοποιούνται εγγράφως στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και θα αποστέλλονται από αυτόν στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων συνολικά το αργότερο στις 25 του κάθε μήνα ενώ, οι δηλώσεις του άρθρου 12, που αφορούν στο τυρί Φέτα θα πραγματοποιούνται στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ψηφιακές υπηρεσίες/Τιμές τυριών χονδρικής» http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/2015-06-03-09-08-55.

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ