29300 ΕΞ 16-06-2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Ταμειακών Μηχανών» στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 29300 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 3962/20-06-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη,

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως το άρθρο 84 και την παρ. 50 του άρθρου 107.
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ιδίως του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α’ και β’ του Κανονισμού αυτού.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Του π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 121).
7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
8. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. Του Καταστατικού της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» όπως δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 38427 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5111).
10. Της υπό στοιχεία Β/7/οικ.26994/1466/13.7.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85)».
11. Της υπ’ αρ. 3345/02-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2798) με θέμα «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”» και ιδίως το Μέρος Α’ αυτής που αναφέρεται στο Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME».

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπ’ αρ. 14916/16-9-2022 αίτημα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Ταμειακών Μηχανών», στην Ε.Δ.Α. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακά Εργαλεία MME».

Δ. Το έγγραφο υπ’ αρ. 19566/4-11-2022 της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Ταμειακών Μηχανών».

Ε. Το υπ’ αρ. 38999/30-9-2022 έγγραφο της ΓΓΠΣΔΔ προς την Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Αιτήματα διάθεσης στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας στην Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ».

ΣΤ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1099557/11-10-2022 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΔΔ με θέμα «Αίτημα διάθεσης στοιχείων ταμειακών μηχανών στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. από την ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ».

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Ταμειακών Μηχανών», με τη μέθοδο Λήψη στοιχείων Ταμειακών Μηχανών-getTameiakesInfo:

Σκοπός της διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η άντληση στοιχείων των επιχειρήσεων κατά την υποβολή αίτησης για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», όπως αυτό εξειδικεύεται στην υπ’ αρ. 3345/02-06-2022 (Β’ 2798) κοινή υπουργική απόφαση και ιδίως στο Μέρος Α το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME».

Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας, διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 16 Ιουνίου 2023

Ο Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ