29110 ΕΞ 25-08-2021
Υλοποίηση Προγράμματος Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Αριθμ. 29110 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β’ 4002/30-08-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/24.12.2013).
2. Του ν. 3912/2011 «Περί Σύστασης Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 (Α’ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», (Α’ 17), και ειδικότερα την παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου.
3. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), και ειδικότερα το άρθρο 12.
4. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
5. Του Κεφ. Δ’ του ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 116).
6. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
7. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
8. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
9. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμάτων).
11. Του άρθρου 13 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
12. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπ’ αρ. 972169/07.06.2019 (Β’ 2169) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών, με τίτλο «Υλοποίηση Προγράμματος Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» (Β’ 2169).

Δ. Την υπό στοιχεία ΓΝ 060/2021 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών επί του σχεδίου της παρούσας κοινής απόφασης.

Ζ. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ)» (Β’ 2417) και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτής.

ΣΤ. Την υπό στοιχεία 1287/ΑΠ 104875/5.10.2018 και με ΑΔΑ: 7ΖΙ-0465Χ18-8Ξ4 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί Έγκρισης της Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 263 του έργου «Επιχορήγηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την Εγγυοδοσία Χαμηλότοκων Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» (Κωδικός έργου: 2018ΣΕ26300005, Προϋπολογισμός: 25.000.000,00 ευρώ), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπό στοιχεία 1040/Η/21.09.2018 πρότασης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Ζ. Το γεγονός ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα», διαθέτει την απαραίτητη ειδική εμπειρία στον τομέα των χρηματοδοτικών εργαλείων και την τεχνογνωσία για την επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων της ως φορέας υλοποίησης του παρόντος Προγράμματος.

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€), η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της υπ’ αρ. 972169/07.06.2019 (Β’ 2169) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών, με τίτλο «Υλοποίηση Προγράμματος Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» ως εξής:.

Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

1.1 Συστήνεται Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» ή «AUDIOVISUAL PRODUCTIONS PORTFOLIO GUARENTEE FUND», εφεξής «Ταμείο», ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ, εφεξής «Ε.Α.Τ.». Η Ε.Α.Τ., στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, λειτουργεί επίσης ως πάροχος εγγυήσεων και Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός (Ε.Χ.Ο.). Συμβάλλεται με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (Χ.Ο.) με σκοπό την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου, υπό την ευθύνη της, ότι αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 33 και στην παρ. 2 του άρθρου 209 του δημοσιονομικού Κανονισμού ΕΕ 1046/2018 (ΕΕ, Ευρατόμ). Οι ανωτέρω Χ.Ο. επιλέγονται με ανοικτές, διαφανείς, αναλογικές και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
1.2 Σκοπός της σύστασης του Ταμείου αποτελεί η παροχή εγγύησης σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου, με ανώτατο ποσοστό κάλυψης το 50% της αξίας του χαρτοφυλακίου των εγγυημένων δανείων για κάθε συνεργαζόμενο Ε.Χ.Ο. Το Ταμείο παρέχει εγγύηση σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαιο κίνησης) και δάνεια επενδυτικού σκοπού.
1.3 Ειδικότεροι στόχοι του Ταμείου είναι:
I. η βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης των Μ.Μ.Ε. των επιλέξιμων κλάδων, σε πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, αλλά και αναγκών που προκύπτουν από τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επενδύσεων των Μ.Μ.Ε.,
II. η μείωση, κατά το δυνατόν, του κόστους δανεισμού των Μ.Μ.Ε. των επιλέξιμων κλάδων, μέσω μείωσης επιτοκίου και εξασφαλίσεων των Μ.Μ.Ε., με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά τους,
III. η διευκόλυνση της αποπληρωμής των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων αποπληρωμής (περίοδος χάριτος και διάρκεια αποπληρωμής των δανείων).
1.4 Επιλέξιμες επιχειρήσεις για το Ταμείο, θεωρούνται οι υπό σύσταση (που διαθέτουν Α.Φ.Μ.), νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οιασδήποτε νομικής μορφής (όπως ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., κ.λπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων του π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (Α’ 84) (Κ.Β.Σ.), οι οποίες δραστηριοποιούνται με βάση τους εξής κωδικούς δραστηριότητας:
– Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11).
– Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12).
– Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21).
Το Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
Οι όροι επιλεξιμότητας για το Ταμείο αναλύονται, περαιτέρω, στον Οδηγό Εφαρμογής του Ταμείου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3.
1.5 Η υλοποίηση και διαχείριση του Ταμείου ανατίθενται στην Ε.Α.Τ. Το Ταμείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000 €), το οποίο καταβάλλεται στην Ε.Α.Τ., ως επιχορήγηση. Το ανωτέρω ποσό, καταβάλλεται με μεταφορά πιστώσεων από τη ΣΑΕ 263 του ΠΔΕ, σε διακριτό έντοκο τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος, επ’ ονόματι της Ε.Α.Τ. με την περιγραφή ««Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» ή «AUDIOVISUAL PRODUCTIONS PORTFOLIO GUARANTEE FUND»».
1.6 Το Ταμείο λειτουργεί ως χωριστή, λογιστικά, χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείρισή του, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και κανονισμούς της λειτουργίας της.
1.7 Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ταμείου, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήματα παροχής εγγύησης στην Ε.Α.Τ., μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών ή με άλλον τρόπο που θα καθοριστεί. Η Ε.Α.Τ. μεταξύ των άλλων:
α. Διενεργεί αυτοματοποιημένους ελέγχους στα πληροφοριακά της συστήματα για τα κριτήρια επιλεξιμότητας που την αφορούν επί των στοιχείων του αιτήματος, που υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτημάτων.
β. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ενημερώνει σχετικά μέσω διεπαφής το πιστωτικό ίδρυμα που επέλεξε η επιχείρηση για την υποβολή της αίτησης παροχής εγγύησης. Σε περίπτωση απόρριψης λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ενημερώνει για το λόγο της απόρριψης.
Η πιστοληπτική ικανότητα και το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης αξιολογούνται από το πιστωτικό ίδρυμα πριν την αποστολή στην Ε.Α.Τ. του αιτήματος παροχής εγγύησης.
Η εγγυοδοτική υποχρέωση της Ε.Α.Τ. θα προκύψει μόνον κατόπιν της υπογραφής της Δανειακής Σύμβασης της Επιχείρησης με το πιστωτικό ίδρυμα, της εκταμίευσης του δανείου και της καταβολής της προμήθειας υπέρ της Ε.Α.Τ.
Η αναλυτική διαδικασία υποβολής, περιγράφεται λεπτομερώς στον Οδηγό του προγράμματος, όπως αυτός θα εγκριθεί από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου.
1.8 Η Ε.Α.Τ. σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τους ως άνω πόρους για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που της ανατίθεται με την παρούσα.
1.9 Η Ε.Α.Τ., κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως φορέας εφαρμογής του Ταμείου υποχρεούται σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής. Επίσης, διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 2
Προμήθεια υπέρ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

α. Για τη λειτουργία του Ταμείου, καταβάλλεται στην Ε.Α.Τ., ως αμοιβή, προμήθεια από την κάθε εγγυοδοτηθείσα επιχείρηση, η οποία υπολογίζεται ως: το ποσοστό εγγύησης Χ αρχικό ποσό δανείου Χ 0,4% Χ τα έτη του δανείου (διάρκεια δανείου) και καταβάλλεται εφάπαξ κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της εγγύησης, δηλαδή κατά την α’ εκταμίευση του δανείου σε όρους ονομαστικής αξίας. Η προμήθεια κατατίθεται, με ευθύνη της Τράπεζας, σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Τ., που έχει ανοιχθεί σε κάθε συνεργαζόμενη Τράπεζα για το σκοπό αυτό.
β. Η Ε.Α.Τ. απαλλάσσεται σύμφωνα με την περ. κδ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) (Κώδικας Φ.Π.Α.) από τον Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας, για τις πράξεις και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.
γ. Η Ε.Α.Τ. τηρεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, τα οποία θέτει στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργανισμών, όποτε ζητηθούν.

Άρθρο 3
Συγκρότηση Επενδυτικής Επιτροπής

Συστήνεται Τριμελής (3μελής) Επενδυτική Επιτροπή για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου, το συντονισμό και την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για την επίτευξη του σκοπού του Ταμείου. Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
Η Ε.Α.Τ. δικαιούται να ορίσει έως και δύο (2) από τα στελέχη της για να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η Επενδυτική Επιτροπή διέπεται από εσωτερικούς κανόνες διαδικασίας, όπως περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της, o οποίος εγκρίνεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος τα μέλη της Επιτροπής και οι παρατηρητές δεν λαμβάνουν αμοιβή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τυχόν έξοδα που αφορούν τις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής καλύπτονται από το κεφάλαιο του ταμείου. Όλες οι δαπάνες της Ε.Α.Τ. για τη συμμετοχή της στην Επενδυτική Επιτροπή βαρύνουν την Ε.Α.Τ. συμπεριλαμβανομένων των δαπανών της ΕΑΤ για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης (“Γραμματεία”).

2. Η Επενδυτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα θέματα:
(i) Γνωμοδοτεί σε θέματα σχετικά με τους ισχύοντες εθνικούς ή περιφερειακούς νόμους και κανονισμούς, σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, σε σχέση με την επιλεξιμότητα της χρηματοδότησης των Τελικών Αποδεκτών στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Συμφωνιών και σχετικά με την λειτουργία του Ταμείου.
(ii) Εγκρίνει τον Οδηγό Εφαρμογής του Ταμείου, ή μετά από πρόταση της Ε.Α.Τ., εγκρίνει τροποποιήσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Ταμείου.
(iii) Εγκρίνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χ.Ο., μετά από πρόταση της Ε.Α.Τ.
(iv) Εγκρίνει τροποποιήσεις των Επιχειρησιακών Συμφωνιών με τους Χ.Ο., μετά από πρόταση της Ε.Α.Τ.
(v) Λαμβάνει την ετήσια Έκθεση Προόδου και την Εξαμηνιαία Έκθεση, καθώς και τις τριμηνιαίες άτυπες ενημερώσεις της Ε.Α.Τ. σχετικά με την κατάσταση της δραστηριότητας του Ταμείου.
(vi) Κατόπιν πρότασης της Ε.Α.Τ., εγκρίνει την στρατηγική ενημέρωσης, προώθησης και δημοσιότητας για το Ταμείο.

3. Η Ε.Α.Τ. υποβάλει εκ των προτέρων τις σχετικές πληροφορίες, ώστε η Επενδυτική Επιτροπή να έχει εύλογο χρονικό διάστημα για να εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση/εισήγηση της Ε.Α.Τ., και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θέτει η Ε.Α.Τ.. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεργάζεται με τα αρμόδια υπουργεία και άλλες αρχές, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

4. Η Ε.Α.Τ. παρέχει στην Επενδυτική Επιτροπή την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη σύμφωνα με την παρούσα. Στα καθήκοντα της Γραμματείας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
(i) η διοργάνωση συνεδριάσεων της Επενδυτικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της πρόσκλησης σε συνεδρίαση και συνημμένων εγγράφων, ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών,
(ii) η άσκηση άλλων καθηκόντων της Επενδυτικής Επιτροπής σύμφωνα με την Συμφωνία, και
(iii) η διεκπεραίωση επικοινωνιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Επενδυτικής Επιτροπής.

5. Οι Λειτουργικές Μονάδες της Ε.Α.Τ. καταρτίζουν το εκάστοτε πρόγραμμα, ενώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ., εγκρίνεται ο λεπτομερής Οδηγός Εφαρμογής του Ταμείου. Ο Οδηγός ρυθμίζει μεταξύ άλλων τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τη διάρκεια εφαρμογής του Ταμείου, τις επιλέξιμες μορφές δανείων, τις διαδικασίες καταβολής οφειλών, τα χαρακτηριστικά εγγυοδοσίας, τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων για την παροχή εγγυήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις υποχρεώσεις των αιτουσών επιχειρήσεων, τη διαδικασία καταγγελίας σύμβασης και την καταβολή τελικής ζημίας και το πλαίσιο συνεργασίας Ε.Α.Τ. και Ε.Χ.Ο. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή τροποποίηση όρων του προγράμματος, ορίζονται κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Α.Τ.

Άρθρο 4
Επαληθεύσεις, Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι

α. Η Ε.Α.Τ. επιμελείται των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων, προκειμένου να παρακολουθείται η εφαρμογή του Ταμείου και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους του.
β. Στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων εξετάζεται η ορθή εφαρμογή του Ταμείου (λ.χ. επιλεξιμότητα επιχειρήσεων, δαπανών κ.ά.).
γ. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσεων ή επαληθεύσεων, διαπιστωθεί παρατυπία που επηρεάζει τους όρους εφαρμογής του Ταμείου, η Ε.Α.Τ. μεριμνά για την ανάκτηση των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζοντας δημοσιονομικές διορθώσεις ή ανακτήσεις των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στο κατάλληλο επίπεδο.

Άρθρο 5
Διαδρομή ελέγχου

α. Η Ε.Α.Τ. τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς λογιστικής παρακολούθησης για τη λειτουργία του Ταμείου. Οι λογαριασμοί λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων του Ταμείου.
β. Όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα τηρούνται για:
– διάστημα δέκα (10) ετών μετά τη λογιστική εκκαθάριση του Ταμείου,
– διάστημα δέκα (10) ετών μετά την οριστική εκκαθάρισή του.

Άρθρο 6
Ενεργοποίηση και Λήξη

α. Το Ταμείο ενεργοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του και εκκαθαρίζεται μετά την εκκαθάριση του συνόλου των δανείων αυτού.
β. Το σύνολο των πόρων, ήτοι τόκων, αδιάθετων κεφαλαίων, καθώς και πόρων που απομένουν μετά το πέρας της διάρκειας των εγγυοδοτικών υποχρεώσεων του Ταμείου, δύνανται να επαναχρησιμοποιούνται/επανεπενδύονται από την Ε.Α.Τ. για τους σκοπούς της παρούσας».

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ