2911/53/18.5.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5427/83/19.11.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σχετικά με το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019

 

(ΦΕΚ Β’ 2191/26.05.2021)

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

– Tο άρθρο 3 του ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α΄ 197).

– Την παρ. 2 του άρθρου 1 και την περ. (δ) της παρ. 3 καθώς και το άρθρο 5 του ν.δ. 212/1969 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Α΄ 112).

– Το άρθρο 14 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112).

– Το άρθρο 10 του ν. 2336/1995 (Α΄ 189).

– Το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188).

– Την παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

– Την υπ’ αρ. 5427/83/19.11.2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ κατόπιν της υπ’ αρ. 595/25/12.11.2019 διατύπωσης γνώμης ΕΛΕΚΠ, την υπ’ αρ. 3406/67/23.6.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ κατόπιν της υπ’ αρ. 595/23/23.6.2020 διατύπωσης γνώμης ΕΛΕΚΠ και υπ’ αρ. 5552/111/13.10.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ κατόπιν της υπ’ αρ. 1006/38/13.10.2020 διατύπωσης γνώμης ΕΛΕΚΠ σχετικά με το «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019».

– Την υπ’ αρ. 3595/70/30.6.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και υπ’ αρ. 628/23/23.6.2020 διατύπωση γνώμης ΕΛΕΚΠ.

– Την υπ’ αρ. 540/20/18.5.2021 διατύπωση γνώμης ΕΛΕΚΠ.

– Το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019 εντός του έτους 2020 λόγω της πανδημίας εξ αιτίας του COVID-19.

– Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Tην υπ’ αρ. 540/20/18.5.2021 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, βάσει της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο απόφασης, που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αρ. 5427/83/19.11.2019 απόφασής του, σχετικά με το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019, εγκρίνει

αποφασίζει:

Το πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019 διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2019.

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-49 εργαζόμενοι) το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με τις υπ’ αρ. 5427/83/19.11.2019, 3406/67/23.6.2020, 5552/111/13.10.2020 αποφάσεις του, έθεσε το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-49 εργαζόμενους, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δικαιούχοι υλοποίησης είναι: Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΦΕΕ Α) Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Β) Οι Επιστημονικοί Σύλλογοι των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Γ) τα Επιμελητήρια των οποίων οι επιχειρήσεις μέλη απασχολούν από 1-49 άτομα και ΔΕΝ συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων ΦΕΕ.

Δ) Τα Εργατικά Κέντρα κατόπιν παραχώρησης του δικαιώματος από ΦΕΕ.

Ε) Οι Ομοσπονδίες Εργοδοτικών Φορέων.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι Επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης με περισσότερους του ενός ΦΕΕ.

Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 0,06 δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε προγράμματα 1-49 και το αντίστροφο.

Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων ελέγχεται αυτόματα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ

3. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Οι κάτωθι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος

Α. Οι Εργαζόμενοι των Επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι:

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και Εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία.

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:

α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα (κατά την υποβολή των προγραμμάτων ή κατά την επιτρεπτή αντικατάσταση τους) να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση. (γιατί σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνονται σε τμήμα τύπου (Α) και

β) Να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά στο έτος 2019. Δεδομένων των όρων του προγράμματος, οποιοσδήποτε έλεγχος των όρων τήρησης των εγκυκλίων σχετικά με την ανεργία των καταρτιζόμενων (από τα όργανα ελέγχου), θα πρέπει να γίνεται αναφορικά με την ημερομηνία δήλωσης σε τμήμα των βραχυχρόνια καταρτιζομένων στο πρόγραμμα και όχι με την κατάσταση τους κατά την στιγμή του επιτόπιου ελέγχου.

Ο σχετικός έλεγχος που αφορά στους εργαζόμενους διενεργείται αυτόματα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ και της διασύνδεσης του με την ΕΡΓΑΝΗ.

4. ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δικαίωμα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2), των οποίων η έγκριση πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ), είναι σε ισχύ πριν την έναρξη υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται από τον ΕΟΠΠΕΠ (31.8.2018) και συμπληρώθηκαν με στοιχεία που απέστειλαν τα ΚΔΒΜ 2 στον ΟΑΕΔ.

Απαραίτητη προϋπόθεση η απασχόληση διοικητικού προσωπικού συνολικά 1 ΕΜΕ το έτος πριν την εφαρμογή της εγκυκλίου δηλαδή το 2019 και η υποχρέωση σύναψης σχετικής σύμβαση μεταξύ του ΦΕΕ και του ΚΔΒΜ2. Σε περίπτωση νεοϊδρυθέντων Κέντρων (εντός του έτους εφαρμογής της εγκυκλίου), 1/12 ΕΜΕ επί τους μήνες λειτουργίας έως την έναρξη υποβολής αιτήσεων (με ελάχιστο τις 0,5 ΕΜΕ).

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τα προγράμματα Κατάρτισης υλοποιούνται:

Α) Σε δομές των ως άνω πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) ή

Β) Σε ενοικιαζόμενες (από τα ως άνω ΚΕΚ) άλλες πιστοποιημένες δομές (ΚΔΒΜ2, ή ΚΔΒΜ1 με πρόσβαση σε ΑΜΕΑ).

Και στις δύο περιπτώσεις το σύνολο των προγραμμάτων που δύνανται να εγκριθούν δεν μπορεί να ξεπερνά το 3πλάσιο της δυναμικότητας τους (συνδυαστικά). Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται αυτόματα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ.

Γ) Σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (Β΄ 1999) κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον αυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο, με πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.

Δ) Σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες αίθουσες των Φορέων Εκπροσώπησης των Εργοδοτών και των Εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων
-Δεν είναι υπόγειοι.
-Διαθέτουν καλό αερισμό.
-Έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος.
-Διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κ.λπ.
-Διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.
-Έχουν πρόσβαση σε ΑμεΑ.

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα τμήματα Κατάρτισης που θα μπορούν να δημιουργηθούν είναι δύο ειδών:

Α) Τμήματα τύπου Α στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι όλων των δικαιούχων Επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. (περ. 3. Α)

Σε κάθε τμήμα του τύπου Α, συμμετέχουν υποχρεωτικά εργαζόμενοι που ανήκουν σε τρεις (3) τουλάχιστον επιχειρήσεις (ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων για την υποβολή του προγράμματος). Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται αυτόματα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ.

Β) Τμήματα τύπου Β στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία, (περ. 3.Β.)

Το σύνολο των προγραμμάτων τύπου Β τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε ένα ΦΕΕ, δεν μπορεί να ξεπερνούν τα τέσσερα (4) επί των συνολικά εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΦΕΕ. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται αυτόματα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ.

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Υποχρεωτικά κατά την υποβολή του προγράμματος για υλοποίηση θα δηλώνεται το αντικείμενο κατάρτισης (οριζόντια εξειδίκευση, τεχνική εξειδίκευση, εκμάθηση Ξένων Γλωσσών, Χρήση Υπολογιστή, Υγιεινή και Ασφάλεια) και σε ότι αφορά τους ΦΕΕ, οι ΚΑΔ (διψήφιοι Κύριοι ή Δευτερεύοντες) στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις (μέλη ή μη μέλη του ΦΕΕ), οι εργαζόμενοι των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης σε ότι αφορά τους Καταρτιζόμενους πρέπει να δηλώνεται απαραιτήτως το φύλλο, η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο και η επαγγελματική ειδικότητα.

8. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Οι Ομοσπονδίες λαμβάνουν το 4% για ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος προς τα μέλη τους και μέχρι ανώτατου ποσού τα 25.000 ευρώ. Οι σχετικές ενέργειες ελέγχονται κατά τη φάση της αποπληρωμής των προγραμμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
Eπίσης, οι ομοσπονδίες έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ως ΦΕΕ.

9. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Τα Εργατικά κέντρα είναι υπεύθυνα για να συλλέγουν τις αιτήσεις των Εργαζόμενων χωρίς σταθερή εργασία και των Εργαζομένων επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στο ΦΕΕ, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτών.

Εάν το Εργατικό Κέντρο δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα τότε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα τα συλλέγει ο ΦΕΕ που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Επίσης έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ως ΦΕΕ, μετά από παραχώρηση του δικαιώματος από ΦΕΕ.

Τα Εργατικά Κέντρα λαμβάνουν το ποσό του 1.5 ευρώ ανά ΜΩΚ καταρτιζόμενου και για έως 28 προγράμματα το μέγιστο. Το ποσό ελέγχεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κατά τη φάση της αποπληρωμής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι Δικαιούχοι Φορείς που υποβάλλουν τα προγράμματα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, των Καταρτιζόμενων, την επάρκεια των Παροχών Κατάρτισης και των δομών που υλοποιούνται τα προγράμματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δικαιούχοι υλοποίησης είναι: Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΦΕΕ Α) Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Β) Οι Επιστημονικοί Σύλλογοι των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Γ) τα Επιμελητήρια στα οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις-μέλη που απασχολούν από 1-49 άτομα και ΔΕΝ συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων ΦΕΕ.

Δ) Τα Εργατικά Κέντρα κατόπιν παραχώρησης του δικαιώματος από ΦΕΕ.

Ε) Οι Ομοσπονδίες Εργοδοτικών Φορέων.

Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς, θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια (σύμφωνα με την έγκριση του καταστατικού τους) πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

Οι αρχαιρεσίες τους θα πρέπει:

α) Να έχουν διεξαχθεί με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Το πρακτικό αρχαιρεσιών που αποστέλλεται, έχει απαραίτητα το όνομα, τη σφραγίδα και τον αριθμό απόφασης διορισμού του (της) Δικαστικού Αντιπροσώπου.
ή
β) Να έχουν διεξαχθεί με τη παρουσία δικηγόρου, εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας Δικηγορικού Συλλόγου, με τη σχετική απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου που επισυνάπτεται στις αρχαιρεσίες αυτές (όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία).

γ) Για τους φορείς που δεν υπάγονται στον ν. 1712, αλλά στις περί σωματείων διατάξεις του αστικού κώδικα και έχουν διεξάγει τις τελευταίες αρχαιρεσίες χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ή δικηγόρου, ζητούνται ένορκες βεβαιώσεις όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής, που βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.

δ) Οι επιστημονικοί σύλλογοι, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση της περιφέρειας (όπου ανήκουν) που επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους ή απόφαση επικύρωσης από δημόσια αρχή. Ειδικά οι Δικηγορικοί Σύλλογοι πρέπει να προσκομίζουν και το αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευθεί οι αρχαιρεσίες τους.

ε) Τα επιμελητήρια, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση του πρωτοδικείου (όπου ανήκουν), που θα επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους.

στ) Τα εργατικά κέντρα, απόσπασμα πρακτικού αρχαιρεσιών και εκλογή του Δ.Σ.

Οι φορείς που υπάγονται στις κατηγορίες α, β, και στ, αποστέλλουν αντίγραφο του πρακτικού αρχαιρεσιών τους επικυρωμένο από το πρωτοδικείο. Δύναται ο ΟΑΕΔ εφόσον κριθεί απαραίτητο να ζητήσει το πρωτότυπο πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών. Τυχόν προσβολή του κύρους των αρχαιρεσιών δεν αναστέλλει τη λειτουργία της συνδικαλιστικής οργάνωσης, εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά σε δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, τελεσίδικη δικαστική απόφαση).

Τα Δ.Σ. που προκύπτουν από τις αρχαιρεσίες των παραπάνω δικαιούχων Φορέων θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής και αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης, όσο και κατά το χρόνο αποπληρωμής των προγραμμάτων αυτών.

• ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι:
• Μέλη των δικαιούχων ΦΕΕ (εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών) είτε
• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν ανήκουν σε ΦΕΕ Μη Μέλη.
Για τον λόγο αυτό οι ΦΕΕ διατηρούν σε Φυσικό Αρχείο ΥΔ ότι «οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε είναι μέλη τους είτε δεν είναι μέλη τους, (με σχετική αναφορά σε κάθε επιχείρηση) αλλά δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής».

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης με περισσότερους του ενός ΦΕΕ. Ο ΟΑΕΔ και το πληροφοριακό σύστημα θα αντλεί δεδομένα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και το αντίστοιχο Π.Σ. του ΕΦΚΑ προκειμένου να διενεργεί του απαραίτητους ελέγχους τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Εργαζόμενους.

Οι έλεγχοι αυτοί (μέσω ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ) θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων των δικαιούχων φορέων κατά την αξιολόγηση και κατά την επιτρεπτή από τη διακήρυξη αντικατάσταση.

Ειδικότερα τη στιγμή (real time) που δηλώνεται σε τμήμα τύπου Α, ΑΦΜ Εργαζομένου με αντίστοιχο ΑΦΜ Επιχείρησης στην οποία εργάζεται, το σύστημα ελέγχει κατά πόσο εκείνη τη στιγμή είναι εργαζόμενος της επιχείρησης. Στην περίπτωση που δεν θα είναι εργαζόμενος δεν θα γίνεται αποδεκτός. Εάν είναι εργαζόμενος, τότε με βάση το ΑΦΜ της επιχείρησης -εκείνη τη χρονική στιγμή θα ελέγχεται το σύνολο των εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης της επιχείρησης σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ. Εάν το σύνολο των εργαζομένων είναι 50 και άνω δεν θα γίνεται αποδεκτός ο καταρτιζόμενος, ενώ αν είναι έως 49 θα γίνεται αποδεκτός ο καταρτιζόμενος.

• ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

Οι κάτωθι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος

Α. Οι Εργαζόμενοι των Επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι:

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και Εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).

Οι έλεγχοι της κατηγορίας αυτής που αφορούν στους καταρτιζόμενους, γίνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο μέσω ΕΡΓΑΝΗ όπως περιγράφονται παραπάνω.

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία.

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:

α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση (γιατί σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνονται σε τμήμα τύπου Α) και β) να διαθέτουν από 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το έτος 2019. Δεδομένων των όρων του προγράμματος, οποιοσδήποτε έλεγχος των όρων τήρησης των εγκυκλίων περί ανεργίας, θα πρέπει να γίνεται αναφορικά με την ημερομηνία δήλωσης σε τμήμα των βραχυχρόνια καταρτιζομένων στο πρόγραμμα.

Ο ΟΑΕΔ και το πληροφοριακό σύστημα θα αντλεί δεδομένα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και το αντίστοιχο του ΕΦΚΑ, προκειμένου να διενεργεί του απαραίτητους ελέγχους τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Εργαζόμενους. Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων των δικαιούχων φορέων κατά την αξιολόγηση, και κατά την επιτρεπτή από τη διακήρυξη αντικατάσταση. Ειδικότερα όταν δηλώνεται ΑΦΜ και AMΚΑ καταρτιζομένου, προκειμένου να συμμετέχει σε τμήμα τύπου Β, θα γίνεται έλεγχος αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ εάν αναγνωρίζεται ως εργαζόμενος σε επιχείρηση. Εάν ναιθα αποκλείεται. Αν όχιθα γίνεται διασταύρωση μέσω ΕΦΚΑ του συνόλου των ημερομισθίων που πρέπει να διαθέτει (τουλάχιστον 50 το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στην χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του προγράμματος και θα διατηρηθούν έως και τον προβλεπόμενο χρόνο επιτρεπτού ελέγχου. Σε όλες τις περιπτώσεις οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης όπου το αντικείμενο τους είναι συναφές με την ειδικότητα / κλάδο τους ή σε οριζόντιες δεξιότητες. Αντίστοιχα, οι Δικαιούχοι Φορείς, υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με την ειδικότητα του κλάδου δραστηριότητας που υπάγονται, ή υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες θεματικές ενότητες οι οποίες συνάδουν με τους στόχους των ίδιων των επιχειρήσεων. Για όλους τους Καταρτιζόμενους από επιχειρήσεις ο ΦΕΕ διατηρεί στο Φυσικό αρχείο υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο των επιχειρήσεων (επωνυμία και ΑΦΜ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ένδειξη: Μέλος ή Μη Μέλος.

Δεδομένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα του προγράμματος η συμμετοχή των βραχυχρόνια καταρτιζομένων στο πρόγραμμα με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προγράμματος δεν επηρεάζει το καθεστώς ανεργίας τους.

• ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Οι Ομοσπονδίες λαμβάνουν το 4% για ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος προς τα μέλη τους και μέχρι ανώτατου ποσού τα 25.000 ευρώ.

Τα Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των εργοδοτών (Ομοσπονδίες), που δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, δύνανται να αναλάβουν τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος ΛΑΕΚ σε τοπικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων με ενδεικτικές ενέργειες όπως προβολή στον τοπικό τύπο, διενέργεια ημερίδων κ.λπ.

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49, αλλά και νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.-

Στη περίπτωση αυτή, μετά την υλοποίηση κάθε προγράμματος κατάρτισης από πρωτοβάθμιο όργανο (φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών), θα συντάσσεται από το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (την ομοσπονδία στην οποία ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών) «έκθεση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης» που περιλαμβάνει:

Τα στοιχεία του δικαιούχου φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών.

Τα στοιχεία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης (όπως αυτά καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ).

Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης (π.χ. αναγκαιότητα αντικειμένου κατάρτισης, βαθμός δυσκολίας προγράμματος κ.λπ.).

Προτάσεις για μελλοντική υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες:

• των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών,
• της τοπικής αγοράς εργασίας.
• του εργατικού δυναμικού της περιοχής.

Τα ανωτέρω ελέγχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, κατά τη φάση της αποπληρωμής.

Τα Εργατικά Κέντρα είναι αρμόδια για να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Των εργαζόμενων χωρίς σταθερή εργασία. Οι ως άνω καταρτιζόμενοι απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο του Νομού (ή της περιοχής του Νομού) στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη. Τα δικαιολογητικά είναι:

Υπεύθυνη δήλωση ότι αθροιστικά έχουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια (το έτος 2019), ότι είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων της περιοχής (Νομός) που δραστηριοποιείται το Εργατικό Κέντρο και δεν έχουν μόνιμη απασχόληση κατά τον χρόνο της αίτησης.

β) Των εργαζόμενων μη μέλη των ΦΕΕ. Οι ως άνω καταρτιζόμενοι απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο του Νομού (ή της περιοχής του Νομού) στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη. Τα δικαιολογητικά είναι:

Υπεύθυνη δήλωση του Καταρτιζόμενου «ονοματεπώνυμο / ΑΦΜ», ότι απασχολείται στην επιχείρηση «επωνυμία και ΑΦΜ της Επιχείρησης».

Εάν το Εργατικό Κέντρο δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα τότε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα τα συλλέγει ο ΦΕΕ που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα όταν επιθυμούν να συμμετέχουν ως ΦΕΕ στην υλοποίηση προγραμμάτων τότε ισχύουν τα εξής:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των εργοδοτών (Ομοσπονδίες), που επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, δύνανται να καταθέσουν προτάσεις για αξιολόγηση (ως ΦΕΕ).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Σε περίπτωση που κάποιος ΦΕΕ, δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης, το εργατικό κέντρο μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού, εφόσον του παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωμα από τον φορέα. Η έγγραφη παραχώρηση του δικαιώματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών ή οποία αποστέλλεται στο γραφείο ΛΑΕΚ (Διεύθυνση A3) ενώ καταχωρείται και ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ, στην καρτέλα του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, πριν την υποβολή του προγράμματος για αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα καταθέσει ένα εργατικό κέντρο θα γίνει με τα δεδομένα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, ως να κατέθετε ο ίδιος ο φορέας την πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης. Για τον λόγο αυτό, στα βασικά στοιχεία του εργατικού κέντρου, θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός των επιχειρήσεων μελών καθώς και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσειςμέλη του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών που έχει παραχωρήσει το δικαίωμα του.

Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δικαίωμα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2), των οποίων η έγκριση πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ), είναι σε ισχύ πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, οπότε και κλειδώνει η σχετική πληροφορία.

Απαραίτητη προϋπόθεση η απασχόληση διοικητικού προσωπικού συνολικά 1 ΕΜΕ το έτος πριν την εφαρμογή της εγκυκλίου, δηλαδή το 2019, και η υποχρέωση σύναψης σχετικής σύμβαση μεταξύ του ΦΕΕ και του ΚΔΒΜ2. Σε περίπτωση νεοϊδρυθέντων Κέντρων (εντός του έτους εφαρμογής της εγκυκλίου), 1/12 ΕΜΕ επί τους μήνες λειτουργίας έως την έναρξη υποβολής αιτήσεων (με ελάχιστο τις 0,5 ΕΜΕ).

Ειδικά για την Εγκύκλιο έτους 2019 επιλέξιμα είναι τα ΚΔΒΜ1 και ΚΔΒΜ2 που περιλαμβάνονται στην τελευταία λίστα του ΕΟΠΠΕΠ (31.8.2018) συμπληρωμένη με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (τα οποία έχουν εκδοθεί έως σήμερα) και μπορούν να αποστέλλουν στην A3 τα ΚΔΒΜ μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται με βάση σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα Κατάρτισης υλοποιούνται:

Α) Σε δομές των ως άνω πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) ή

Β) Σε ενοικιαζόμενες (από τα ως άνω ΚΕΚ) άλλες πιστοποιημένες δομές (ΚΔΒΜ2, ή ΚΔΒΜ1 με πρόσβαση ΑΜΕΑ).

Και στις δύο περιπτώσεις ή και συνδυαστικά, το σύνολο των προγραμμάτων που δύνανται να υλοποιούν / φιλοξενούν δεν μπορεί να ξεπερνά το 3πλάσιο της δυναμικότητας τους. Ελέγχεται αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ.

Η δυναμικότητα υπολογίζεται αποκλειστικά στις δομές με πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Γ) Σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (Β΄ 1999) κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον αυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο, με πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Δ) Σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες αίθουσες των Φορέων Εκπροσώπησης των Εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων.
• Δεν είναι υπόγειοι.
• Διαθέτουν καλό αερισμό.
• Έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος.
• Διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κ.λπ.
• Διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.
• Έχουν πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.
(Συγκεκριμένα απαιτείται η ύπαρξη ράμπας στην είσοδο του κτιρίου, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα της κεντρικής εισόδου του κτιρίου από τα άτομα με αναπηρίες και η ανεμπόδιστη κίνηση ΑΜΕΑ εντός της δομής, στους διαδρόμους, στην αίθουσα διδασκαλίας και στους χώρους υγιεινής. Στην περίπτωση δομής σε όροφο απαιτείται η ύπαρξη ανελκυστήρα).

Τα παραπάνω ελέγχονται από τους ελεγκτές κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα τμήματα Κατάρτισης που θα δύναται να δημιουργηθούν είναι δύο ειδών:

Α)Τμήματα τύπου Α στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι Επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι:

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και Εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).

Σε κάθε τμήμα του τύπου Α, συμμετέχουν υποχρεωτικά εργαζόμενοι που ανήκουν σε τρεις (3) τουλάχιστον επιχειρήσεις (ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων για την εκτέλεση του προγράμματος).

Β) Τμήματα τύπου Β στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία.
Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:

α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα (κατά την υποβολή των προγραμμάτων ή κατά την επιτρεπτή αντικατάσταση τους) να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση.( γιατί σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνονται σε τμήμα τύπου Α) και

β) να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το έτος 2019. Το σύνολο των προγραμμάτων τύπου Β τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε ένα ΦΕΕ, δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 4 στο σύνολο των εγκεκριμένων προγραμμάτων του
ΦΕΕ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Υποχρεωτικά κατά την υποβολή του προγράμματος για υλοποίηση θα δηλώνονται τα εξής:

-Οι κλάδοι της Οικονομίας στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις (μέλη ή μη μέλη του ΦΕΕ) οι εργαζόμενοι των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Διψήφιοι Κύριοι ή Δευτερεύοντες ΚΑΔ). Οι ΚΑΔ δηλώνονται στην καρτέλα του ΦΕΕ και δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό.

-Όταν πρόκειται για Επιστημονικό σύλλογο τον αντίστοιχο με τα παραπάνω ΚΑΔ της Επαγγελματικής ειδικότητας των μελών του που εκπροσωπεί.

-Το αντικείμενο της Κατάρτισης που εντάσσονται τα προγράμματα κατάρτισης. Ειδικότερα οι ΦΕΕ επιλέγουν από τα εξής:
-Τεχνικές Επαγγελματικές Ειδικότητες
-Οριζόντιες Επαγγελματικές Ειδικότητες
-Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας
-Χρήση Η/Υ
-Υγιεινή και Ασφάλεια

-Το επίπεδο εκπαίδευσης των καταρτιζόμενων. Ειδικότερα συμπληρώνεται:

-Δεν έχει ολοκληρώσει πρωτοβάθμια εκπαίδευση
-Δημοτικό
-Γυμνάσιο
-Λύκειο
-Μεταλυκειακά
-Τριτοβάθμια
-Μεταπτυχιακό
-Διδακτορικό
-Η επαγγελματική ειδικότητα
-Το φύλο, η ηλικία.

• ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης:

• υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00’ ώρα.
• περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η διάρκεια τους ορίζεται στις 40 ώρες.
• ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).
• Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης που εντάσσεται στις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες, περιλαμβάνει τέσσερις (4) ώρες κατάρτιση για Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας.

Μετά από κάθε μία εκπαιδευτική ώρα σαράντα πέντε (45’) λεπτών γίνεται διάλειμμα δέκα πέντε (15) λεπτών. Μετά από κάθε δύο εκπαιδευτικές ώρες ενενήντα (90’) λεπτών γίνεται διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15’).

Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή του καταρτιζόμενου αποκλείεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα από τα υπόλοιπα προγράμματα κατάρτισης στα οποία έχει δηλωθεί.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων καταρτιζομένων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι 15 άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Ένα πρόγραμμα δεν αποπληρώνεται εφόσον ολοκληρωθεί με αριθμό καταρτιζόμενων μικρότερο του 50% των αρχικά δηλωθέντων στο τμήμα, (ακολουθείται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα προς τα κάτω).

Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν καταχωρηθεί στην υποβολή υλοποίησης του προγράμματος. Το ποσοστό αυτό των απουσιών, δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολογία μείωσης της διάρκειας υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Η υπέρβαση του ποσοστού αυτού, έχει σαν αποτέλεσμα τη μη αποπληρωμή από τον ΟΑΕΔ του καταρτιζομένου κατά τη διαδικασία αποπληρωμής του προγράμματος και:

α. Δεν υπολογίζονται οι πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης του συγκεκριμένου καταρτιζομένου σε ότι αφορά στις δαπάνες μετακίνησης διατροφής.

β. Υπολογίζεται το 50% των πραγματοποιηθεισών ωρών σε ότι αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη και στην αποζημίωση του φορέα εκπροσώπησης εργαζομένων (εφόσον υπάρχει συνεργασία με αυτόν).

Για την αποπληρωμή του προγράμματος κατάρτισης, ο αριθμός των καταρτιζομένων που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 50% του αριθμού των οριστικά δηλωθέντων ατόμων κατά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. O αριθμός των παρόντων καταρτιζομένων ανά ώρα και μέρα κατάρτισης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 50% του συνολικού αριθμού των καταρτιζόμενων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης, έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας το οποίο και επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο από τον ελεγκτή υπάλληλο του ΟΑΕΔ.

Ο εκπαιδευτικός φορέας υποχρεούται να τηρεί, στο τόπο υλοποίησης του προγράμματος, για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, αντίγραφο φακέλου με τα στοιχεία των καταρτιζομένων (φωτοτυπία ταυτότητας, νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του και του ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου). Ο φάκελος παραδίδεται στους ελεγκτές του ΟΑΕΔ κατά τον έλεγχο εφόσον ζητηθεί. Προσοχή, τα έγγραφα του φακέλου πρέπει να είναι ευκρινή.

Για τη διδασκαλία θεμάτων πληροφορικής απαιτείται η διάθεση ενός Η/Υ ανά δύο (2) καταρτιζόμενους τουλάχιστον.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο εργοδοτικός φορέας ή/και οριζόντιες θεματικές ενότητες (π.χ., τεχνικές πωλήσεων, αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, αρχές marketing κ.λπ.) ή χρήση Η/Υ, εκμάθηση Ξένων γλωσσών, Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας Ασφάλεια τροφίμων.

Ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών έχει δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή όλο το πρόγραμμα κατάρτισης (πλην της περίπτωσης που διενεργείται επιτόπιος έλεγχος), αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Τα ακυρωμένα προγράμματα δεν αποπληρώνονται.

Μετά την αξιολόγηση, στα εγκεκριμένα προγράμματα, δεν επιτρέπονται αλλαγές στα ακόλουθα στοιχεία:

• Αντικείμενα κατάρτισης.
• Συνολικό αριθμό των ωρών του προγράμματος.
• Ειδικότητες των καταρτιζομένων.
• Στοιχεία του προγράμματος που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης ή στοιχεία με τα οποία γίνεται η κατάταξη και η έγκριση του προγράμματος όπως:
το ΚΔΒΜ2 που έχει αναλάβει την υλοποίηση της κατάρτισης (εκτός περιπτώσεων που έχει επέλθει διακοπή λειτουργίας της δομής μετά από απόφαση ΕΛΕΚΠ/ΔΣ)

Η δηλωμένη συνεργαζόμενη δομή ΚΔΒΜ1 ή 2 ως τόπος υλοποίησης του προγράμματος.

• ο αριθμός των δηλωθέντων νέων καταρτιζόμενων (ο νέος αλλάζει με νέο)
• μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων (επιτρέπεται η αντικατάσταση και η αύξηση)
• Αντικατάσταση νέων καταρτιζομένων με καταρτιζόμενους που δεν είναι νέοι.

Κατά την αντικατάσταση διενεργούνται οι έλεγχοι των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων μέσω των Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ όπως και κατά τη φάση της υποβολής των προτάσεων προγραμμάτων.

Η υποβολή της πρότασης προγράμματος κατάρτισης για υλοποίηση γίνεται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr και μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης το ελάχιστο. Στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνονται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, οι Κυριακές και οι επίσημες αργίες).

Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στο ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00 €).

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

1) έξι ευρώ (6 €), ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης.

2) πέντε ευρώ (5 €) ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες διατροφής και μετακίνησης.

3) τρία ευρώ (3 €), ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

Στη περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με Εργατικό Κέντρο, το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος, αυξάνεται κατά ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 €).

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που μπορούν να λαμβάνουν τα Εργατικά Κέντρα δεν μπορεί να προέρχεται από πάνω από 28 προγράμματα. Ελέγχεται αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ.

Επισημαίνεται ότι:

Το συνολικό κόστος του προγράμματος αυξάνεται κατά 4% στην περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιείται από πρωτοβάθμιο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών και εφόσον το δευτεροβάθμιο τοπικό όργανο (ομοσπονδία) δεν υλοποιεί προγράμματα. Το ποσό αυτό αποδίδεται στο δευτεροβάθμιο όργανο (ομοσπονδία) το οποίο έχει αναλάβει τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ».

Το συνολικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί σε κάθε δευτεροβάθμιο όργανο (Ομοσπονδία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €). Τα παραπάνω ελέγχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κατά τη φάση της αποπληρωμής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Εισαγωγή στοιχείων – Ειδικοί οροί

Οι Φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του ΛΑΕΚ για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για το έτος αναφοράς της εγκυκλίου, πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη, να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) τα στοιχεία τους.

Για κάθε στοιχείο που δηλώνεται ηλεκτρονικά, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στο φυσικό του αρχείο το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

Η συμπλήρωση των πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του φορέα για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει. Ειδικότερα σε περίπτωση καταχώρησης ηλεκτρονικά ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αξιολογείται. Επίσης εφόσον είναι λανθασμένα τα στοιχεία που αφορούν στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ή η δήλωση διαφορετικού ταχυδρομικού κώδικα ή διαφορετικού αρμόδιου ΚΠΑ από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αποπληρώνεται. Τέλος οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τους ΦΕΕ και διαπιστωθούν λανθασμένα το πρόγραμμα ακόμα και αν έχει αξιολογηθεί θετικά δεν θα αποπληρωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Στην περίπτωση που εμφανίζονται δύο ΚΠΑ για έναν ταχυδρομικό κώδικα, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα ΚΠΑ προκειμένου να δηλωθεί το σωστό ΚΠΑ στην αίτηση σας. Σε αντίθετη περίπτωση ο έλεγχος θα είναι αρνητικός.

Για κάθε πρόταση που υποβάλλει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών προς αξιολόγηση, καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ:

-Οι κύριοι / διψήφιοι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί ο ΦΕΕ, οι εργαζόμενοι των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης.

-Ο τίτλος του προγράμματος και η επαγγελματική ειδικότητα που εντάσσεται το πρόγραμμα κατάρτισης.

-Το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζόμενων (το προσκομίζουν στον ΦΕΕ ή το Εργατικό κέντρο).

-Το σύνολο των ωρών του προγράμματος.

-Ο εκπαιδευτικός φορέας που έχει αναλάβει την κατάρτιση.

• Η Δομή στην οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα (ΚΔΒΜ, Σχολείο κ.λπ.).
• Η ταχυδρομική δ/νση, το e-mail, το τηλέφωνο και το φαξ του φορέα που έχει αναλάβει την κατάρτιση.

-Τα στοιχεία του υπεύθυνου (που έχει ορίσει ο ΦΕΕ) του προγράμματος.

-Το φύλλο και η ηλικία των καταρτιζομένων.

-Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης (επωνυμία, ΑΦΜ κ.λπ.).

• Τα στοιχεία των εργαζομένων καταρτιζομένων ανά επιχείρηση που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα (επώνυμο, όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λπ.).
• Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ των νέων καταρτιζομένων εργαζομένων των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

-Τα στοιχεία των χωρίς σταθερό εργοδότη / εργασία καταρτιζόμενων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα (επώνυμο, όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λπ.), (ισχύει μόνο για τα προγράμματα τύπου Β).

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ των νέων χωρίς σταθερό εργοδότη καταρτιζόμενων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, (ισχύει μόνο για τα προγράμματα τύπου Β).

• Ότι η δομή είναι πιστοποιημένη για πρόσβαση ΑΜΕΑ.
• ότι η δομή είναι ενοικιαζόμενη ή ιδιοκτήτη αίθουσα του ΦΕΕ με πρόσβαση ΑΜΕΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία της αξιολόγησης των προγραμμάτων πραγματοποιείται αυτόματα μέσω του Πληροφορικού Συστήματος (Π.Σ.) ΛΑΕΚ.

Α. Μοριοδότηση προτάσεων

1. Συντελεστής βαρύτητας 50%

Ο αριθμός των Νέων καταρτιζόμενων που συμμετέχουν (για πρώτη φορά) σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ ως προς τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων που δύνανται να συμμετέχουν (15 εργαζόμενοι).

2. Συντελεστής βαρύτητας 25%.

Η κατάθεση πρότασης για υλοποίηση προγράμματος από ΦΕΕ για πρώτη φορά (στην παρούσα περίοδο), ή η μη κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (την περίοδο της προηγούμενης εγκυκλίου).

3. Συντελεστής βαρύτητας 25%

Ο αριθμός των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποίησε ο ΦΕΕ (ολοκληρώθηκαν επιτυχώς ή ολοκληρώθηκαν χωρίς έλεγχο) την προηγούμενη περίοδο σε σχέση με τον αριθμό των εγκριθέντων προγραμμάτων την ίδια περίοδο.

Σημ. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και τους παραπάνω συντελεστές μοριοδότησης για την ενιαία αξιολόγηση των δύο τύπων (Α και Β) τμημάτων προγραμμάτων το μέγιστο της βαθμολογίας που δύναται να λάβει κάθε πρόγραμμα ΔΕΝ μπορεί να ξεπερνά το 75.

Δικαιούμενοι Φορείς που υποβάλουν προτάσεις προγραμμάτων, δικαιούνται την έγκριση μίας (1) τουλάχιστον πρότασης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα πρόγραμμα έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 20 και άνω. Προτάσεις προγραμμάτων που συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω του είκοσι (20) απορρίπτονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης ανεξάρτητα του προϋπολογισμού του Νομού.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προγραμμάτων, η κατάταξη αυτών γίνεται σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό (κωδικό) προγράμματος που υποδεικνύει τον ακριβή χρόνο της οριστικής υποβολής του.

Β. Καταχώρηση προτάσεων για αξιολόγηση

Η υποβολή των προτάσεων για έγκριση θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων μελών του φορέα όπως προκύπτει από μητρώο μελών ως εξής:

α. Έως 35 επιχειρήσεις μέλη του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, δύναται να εγκριθεί μία (1) πρόταση.

β. Από 35 μέχρι 350 επιχειρήσεις μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 35 επιχειρήσεις.

γ. Για περισσότερες από 350 επιχειρήσεις μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 70 επιχειρήσεις πέραν των 350.

δ. Ο αριθμός προγραμμάτων που δύναται να εγκριθούν σε ένα Φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 17 ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του Νομού.

ε. Κάθε ΦΕΕ μπορεί να υποβάλει για αξιολόγηση μέχρι 20 προγράμματα το ανώτερο.

στ. Το σύνολο των προγραμμάτων τύπου Β τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε ένα ΦΕΕ, δεν μπορεί να ξεπερνούν τα τέσσερα (4) εκ των συνολικά εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΦΕΕ.

ζ. Σε κάθε περίπτωση ο αδιάθετος προϋπολογισμός του Νομού κατανέμεται σε προγράμματα ΦΕΕ του Νομού, σύμφωνα με τη μοριοδότηση αξιολόγησή τους και εφόσον σωρευτικά τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου.

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από Ομοσπονδία, ως αριθμός των επιχειρήσεων-μελών και εργαζομένων σε αυτές νοείται ο αριθμός των επιχειρήσεων και εργαζομένων που υπάγονται στους συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας.

Ο συνολικός αριθμός προγραμμάτων (την υλοποίηση των οποίων αναλαμβάνει Πιστοποιημένο Κ.Δ.Β.Μ2) δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δυναμικότητας του Κ.Δ.Β.Μ2.

Για το λόγο αυτό, κάθε εκπαιδευτικός φορέας, δεν έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί για να κατατεθούν προτάσεις για αξιολόγηση σε αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί στο τριπλάσιο της δυναμικότητας του συνολικά.

Η δυναμικότητα κάθε Κ.Δ.Β.Μ 2 υποχρεωτικά καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ πριν την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων. Επίσης όταν πρόκειται για υλοποίηση σε ενοικιαζόμενες (από τα ως άνω ΚΕΚ) άλλες πιστοποιημένες δομές (ΚΔΒΜ2, ή ΚΔΒΜ1 με πρόσβαση ΑΜΕΑ) αντίστοιχα το σύνολο των υλοποιούμενων προγραμμάτων στην ίδια δομή δεν μπορεί να ξεπερνά το 3πλάσιο της δυναμικότητας τους. Το ίδιο ισχύει αν το ΚΔΒΜ2 υλοποιεί και ενοικιάζει παράλληλα την δομή του.

Όλα τα παραπάνω ελέγχονται αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ.

Οι Πανελλήνιοι, Περιφερειακοί και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι ΦΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των Ομοσπονδιών οι οποίες έχουν δικαίωμα κατάθεσης σε όσους Νομούς έχουν πρωτοβάθμιους ΦΕΕ), έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προτάσεις για να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ στο νομό που υπάγεται η έδρα τους, καθώς και στους νομούς που υπάγονται τα παραρτήματα τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ εκτός από τα στοιχεία της έδρας τους τα στοιχεία και διεύθυνση κάθε παραρτήματος που διαθέτουν ξεχωριστά.

Για να έχουν δικαίωμα υλοποίησης προτάσεων στους νομούς που διαθέτουν παραρτήματα, οι πανελλήνιοι, περιφερειακοί και οι επιστημονικοί σύλλογοι, θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων στο σύστημα να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά για έλεγχο πριν την αξιολόγηση και 10 ημέρες* το αργότερο πριν τη τελευταία ημέρα υποβολής των προγραμμάτων τα εξής:

1. Το καταστατικό του ΦΕΕ που αναγράφεται το δικαίωμα του για την ίδρυση παραρτημάτων και τη διαδικασία που ακολουθείται.

2. Την απόφαση του ΔΣ του ΦΕΕ για την ίδρυση των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ.

3. Τα καταστατικά καθενός ξεχωριστά των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ (Καταστατική Έδρα).

4. Αποδεικτικό σχετικά με την νομική υπόσταση και την έδρα καθενός από τα παραρτήματα (π.χ. κατάθεση του καταστατικού τους στο τοπικό πρωτοδικείο, τοπικό επιμελητήριο ή άλλο φορέα).

5. Την απόφαση των Δ.Σ. καθενός από τα παραρτήματα όπου ορίζεται η διοίκηση των παραρτημάτων.

* Σημειώνεται ότι κατατεθειμένα μετά την παραπάνω ημερομηνία έγγραφα ΔΕΝ θα αξιολογούνται.

Η τελική κατάταξη και η κατανομή των προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ είναι αποτέλεσμα συνδυασμού όλων των κριτηρίων που αναφέρονται στην παρούσα.
περιπτώσεις αποκλεισμού

Κατά την υποβολή και αξιολόγηση αποκλείονται προτάσεις προγραμμάτων όταν συντρέχει (ουν) μια ή παραπάνω από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 49 εργαζόμενους.

2. Η έλλειψη δικαιολογητικών από το φυσικό αρχείο που αντιστοιχούν στα στοιχεία που έχει δηλώσει ηλεκτρονικά ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών σε περίπτωση ελέγχου.

3. Η λανθασμένη ή ελλιπής ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων.

4. Η διάρκεια του προγράμματος δε είναι 40 ωρών.

5. Ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος των 15.

6. Η μη συμμετοχή τουλάχιστον τριών (3) επιχειρήσεων σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων (ισχύει για τα τμήματα τύπου Α).

7. Η μη πλήρωση γενικότερα όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων της παρούσης εγκυκλίου.

Οι πίνακες επιλογής των προγραμμάτων που προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή ΕΛΕΚΠ. Η απόφαση της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ εγκρίνεται τελικά από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Με την τελική έγκριση των προτάσεων, τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ και ο κάθε Δικαιούμενος Φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια προχωρά στην έναρξη υλοποίησης για όσα προγράμματα έχουν εγκριθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Έναρξη Υλοποίησης Προγράμματος

Η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ των στοιχείων των καταρτιζομένων από τον δικαιούχο ΦΕΕ για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης (εφόσον υπάρχει έγκριση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης) αποτελεί υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι της εγκυκλίου.

Μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, (στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης), μπορούν να καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ (εφόσον υπάρχουν αλλαγές από την αρχική πρόταση) οι εξής αλλαγές που δεν αποτελούν στοιχεία μοριοδότησης κατά την αξιολόγηση του προγράμματος:

-επιτρέπεται αντικατάσταση των επιχειρήσεων.

-επιτρέπεται αντικατάσταση των παλαιών και μόνο αύξηση των νέων καταρτιζομένων.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αντικατάσταση των νέων καταρτιζομένων θα γίνεται μόνο με νέους. Σε κάθε περίπτωση οι αρχικοί δηλωθέντες αριθμοί καταρτιζομένων δεν μειώνονται, μόνο αντικαθίστανται).

-οι θεματικές ενότητες.

-το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή τόπου υλοποίησης (ταχ. διεύθυνση) που έχει ήδη δηλωθεί κατά την υποβολή της πρότασης για αξιολόγηση, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και μόνο μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του ΦΕΕ προς την Διεύθυνση Α3 και κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Διεύθυνση Α3”.

Για οποιαδήποτε αλλαγή οι ΦΕΕ υποχρεούνται να ενημερώνουν τον ΟΑΕΔ, αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης προγραμμάτων ΛΑΕΚ. (Μέσα στα επιτρεπτά από την εγκύκλιο πλαίσια).

Στη περίπτωση που το σύστημα δεν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, τότε η υλοποίηση του προγράμματος εγκρίνεται αυτόματα.

Στη περίπτωση που το πληροφοριακό σύστημα εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. Ο Φορέας μπορεί να προχωρήσει στη διόρθωση του πριν την καταχώρηση του προγράμματος, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα έγκρισης υλοποίησης του.

Προσοχή μετά την οριστική κατάθεση του προγράμματος δεν επιτρέπονται αλλαγές παρά μόνο στις κάτωθι δύο περιπτώσεις. Ως εκ τούτου εφόσον δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι παράμετροι του προγράμματος να αποφεύγεται η κατάθεση του, τουλάχιστον πριν τις πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη (που δίνει την δυνατότητα η εγκύκλιος).

Περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται αλλαγές:

Α. στους εκπαιδευτές. Σε περίπτωση κωλύματος εκπαιδευτή / εισηγητή που έχει ήδη οριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, δίνεται η δυνατότητα στο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών αντικατάστασης του με εκπαιδευτή συναφών τυπικών προσόντων. Η καταχώρηση της αλλαγής εισηγητή είναι δυνατή μέχρι είκοσι (20) λεπτά πριν και μετά την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Β. στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης αλλά και στη διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος

Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης και η διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ωρών του ωρολογίου προγράμματος χωρίς την υποχρεωτική αλλαγή των αντίστοιχων ημερών.

Οι παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, ορίζονται συγχρόνως με την ακύρωση και απέχουν τουλάχιστον πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.

Μετά την οριστική κατάθεση του προγράμματος, πριν την αξιολόγηση, δεν αλλάζουν στοιχεία του προγράμματος που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης ή στοιχεία με τα οποία γίνεται η κατάταξη και η έγκριση του, όπως:

• Το ΚΒΔΜ2 που έχει αναλάβει την υλοποίηση της κατάρτισης (εκτός περιπτώσεων που επέλθει διακοπή λειτουργίας του ΚΔΒΜ και μετά από απόφαση ΕΛΕΚΠ/ΔΣ).

• Η δηλωμένη συνεργαζόμενη δομή ΚΒΔΜ1 ή 2 που δηλώθηκε ως τόπος υλοποίησης του προγράμματος.

• Η μείωση των δηλωθέντων νέων καταρτιζομένων. (Νέος καταρτιζόμενος αλλάζει με νέο)

-Η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων (επιτρέπεται η αντικατάσταση και η αύξηση)

ημερήσιο απουσιολόγιο

Το ημερήσιο απουσιολόγιο κάθε προγράμματος κατάρτισης δημιουργείται με βάση τα όσα έχει δηλώσει ο φορέας ο οποίος μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, υποχρεούται να δηλώσει τις απουσίες των καταρτιζομένων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης απουσιών των αποχωρησάντων καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια του δεκαπεντάλεπτου (15) διαλλείματος μεταξύ 2ης και 3ης, 3ης και 4ης διδακτικής ώρας.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί και δεν αποπληρώνονται από τον ΟΑΕΔ το επίδομα μετακίνησης διατροφής.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απουσία καταρτιζόμενου που δεν έχει δηλωθεί όπως ορίζεται στην παρούσα εγκύκλιο, αλλά το ποσοστό των απουσιών του αφαιρούμενης της ποινής δεν ξεπερνά το 20% των ωρών του προγράμματος, τότε το ΚΕΚ οφείλει να καταβάλλει στον καταρτιζόμενο την αποζημίωση μετακίνησης διατροφής για τις πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Τήρηση Φυσικού Αρχείου

Κατά την υποβολή της πρότασης οι δικαιούχοι ΦΕΕ είναι υποχρεωμένοι να τηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, καθώς και εκτυπώσεις όλων των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχείων. Το αρχείο αυτό τηρείται για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση υλοποίησης του προγράμματος (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή) και είναι στη διάθεση του ΟΑΕΔ εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για έλεγχο.

Α. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του ΦΕΕ όπου θα αναφέρεται η έγκριση του για την υλοποίηση του προγράμματος και ο ορισμός ενός ατόμου ως υπεύθυνου για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Β. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του φορέα εργαζομένων, στην περίπτωση που υπάρχει συνεργασία με το φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, καθώς και το είδος της συνεργασίας αυτής για την υλοποίηση του προγράμματος. Στο απόσπασμα πρακτικού θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς η επωνυμία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών που θα συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Γ. Απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ομοσπονδίας που ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα αναφέρονται η απόφαση της να μην υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης καθώς και οι ενέργειες της για δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, η δέσμευση επόπτευσης του προγράμματος κατάρτισης και η σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ».

Δ. Αντίγραφο του καταστατικού και μητρώο μελών του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών οι οποίοι λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά στο ΛΑΕΚ, για να αξιολογηθούν οι προτάσεις τους, θα πρέπει να καταθέσουν για έλεγχο το αντίγραφο του καταστατικού τους με το μητρώο των μελών τους.

Ε. Αντίγραφο των τελευταίων εκλογών (αρχαιρεσιών) (εφόσον υπάρχουν νέες αρχαιρεσίες για τη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος) του Φορέα εκπροσώπησης Εργοδοτών ( ή άλλου δικαιούχου Φορέα ΛΑΕΚ της παρούσας εγκυκλίου), όπου θα εμφανίζεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών του φορέα, καθώς και τα αποτελέσματα εκλογής των μελών Δ.Σ. (Το παραπάνω αντίγραφο πρακτικού αφορά μόνο στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και όχι στον κατάλογο των μελών του φορέα)

Οι αρχαιρεσίες περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1 της εγκυκλίου «Δικαιούχοι Φορείς».

προσοχή

Τα δύο παραπάνω αντίγραφα Δ και Ε (καταστατικό αν πρόκειται για νέο ΦΕΕκαι αρχαιρεσίες) αναρτώνται (επισυνάπτονται και τηρούνται ως ηλεκτρονικά αρχεία στο Π.Σ). Η καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης καταστατικού (νέων φορέων) και αρχαιρεσιών (όλων των φορέων), στο πεδίο «επισυναπτόμενα αρχεία» του ΦΕΕ στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ είναι 10 ημέρες πριν την τελευταία ημέρα υποβολής των προτάσεων των προγραμμάτων των ΦΕΕ στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ. Οποιοδήποτε έγγραφο αναρτηθεί μετά από αυτή την ημερομηνία ΔΕΝ αξιολογείται. Για όσα έγγραφα ζητείται η ηλεκτρονική υποβολή ΔΕΝ θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.

ΣΤ. Ιδιωτικό συμφωνητικό για κάθε πρόγραμμα ανάθεσης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης από πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 (όπου θα αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ. του εργοδοτικού φορέα και του ΚΔΒΜ2, ο κωδικός πιστοποίησης του ΚΔΒΜ2, ο τίτλος και ο κωδικός του προγράμματος, το ποσό αμοιβής του ΚΕΚ σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις και των δύο συμβαλλομένων, η ημερομηνία σύνταξης του με υπογραφές και σφραγίδες των συμβαλλομένων μερών). Επίσης τα στοιχεία των στελεχών / διοικητικού προσωπικού (Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ) που απασχολούσαν το έτους 2019 και αθροίζουν απασχόληση 1 ΕΜΕ (ή αντίστοιχα για τα νεο-ιδρυθέντα έως 0,5 ΕΜΕ).

Επίσης κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό ξεχωριστά θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να συνοδεύεται από την ηλεκτρονική κατάσταση κατάθεσης του στην αρμόδια ΔΟΥ. Για κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, ξεχωριστή εγγραφή στην κατάσταση της ΔΟΥ με τον κωδικό του προγράμματος, τον τίτλο και τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος, (το ποσό όπως αυτό αναφέρεται στο συμφωνητικό ακριβώς), σε ηλεκτρονική μορφή (όχι χειρόγραφα).

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αλλά και της ηλεκτρονικής κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ θα πρέπει να προηγείται της έναρξης της κατάρτισης.

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά με τις συνοδευόμενες ηλεκτρονικές καταστάσεις κατάθεσης στην Εφορία, αναρτώνται (επισυνάπτονται και τηρούνται ως ηλεκτρονικά αρχεία στο πληροφοριακό σύστημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του συνολικού προγράμματος ΛΑΕΚ ή την τυχόν παράταση του. Η έγκαιρη κατάθεση και ο έλεγχος των ιδιωτικών συμφωνητικών αποτελούν προαπαιτούμενο για την αποπληρωμή των προγραμμάτων.

Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται να κατατίθενται ηλεκτρονικά πρέπει να αναρτώνται, επισυνάπτονται και τηρούνται ως ηλεκτρονικά αρχεία στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ σε μορφή PDF, στο μεν προφίλ του Φορέα τα Καταστατικά, αρχαιρεσίες κ.λπ., στο δε Πρόγραμμα ότι αυτό αφορά π.χ. Συμφωνητικό κ.λπ.). Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τους χρήστες για την ηλεκτρονική κατάθεση ανάρτηση περιγράφεται στα Εγχειρίδια Χρήσης του Συστήματος που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ. Δικαιολογητικά που ζητείται να αναρτώνται, ως ηλεκτρονικά αρχεία, ΔΕΝ αποστέλλονται και ταχυδρομικά.

Ζ. Για όλους τους καταρτιζόμενους τόσο οι ΦΕΕ οι οποίοι υλοποιούν το πρόγραμμα, όσο και τα Εργατικά Κέντρα, μέσω των οποίων γίνεται η επιλογή των καταρτιζομένων για τα προγράμματα τύπου Β, οφείλουν να τηρούν στο Φυσικό Αρχείο τους τα εξής:

• Για όλες τις περιπτώσεις καταρτιζομένων Υ.Δ. ότι «δέχονται την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του προγράμματος». Επίσης αντίγραφο ταυτότητας, ΑΦΜ, τραπεζικού λογαριασμού και αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου.

• Για όλους τους Καταρτιζόμενους, Εργαζόμενους Επιχειρήσεων Μέλη ή Μη Μέλη του ΦΕΕ, υπεύθυνη δήλωση του ΦΕΕ ότι οι καταρτιζόμενοι (ονοματεπώνυμο / ΑΦΜ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προέρχονται από επιχειρήσεις (Επωνυμία και ΑΦΜ) Μέλη ή Μη Μέλη του ΦΕΕ (αναλόγως της επιχείρησης).

• Για όλους τους Καταρτιζόμενους, Εργαζόμενους Επιχειρήσεων Μη Μέλη του ΦΕΕ, υπεύθυνη δήλωση των καταρτιζόμενων (ονοματεπώνυμο / ΑΦΜ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στην οποία θα δηλώνουν την επιχείρηση (Επωνυμία και ΑΦΜ) από την οποία προέρχονται.

Για τους Εργαζόμενους χωρίς σταθερό εργοδότη / εργασία, Αντίγραφο βεβαίωσης ενσήμων από το οποίο θα προκύπτει ότι αθροιστικά έχουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια, το έτος 2019, και ΥΔ ότι δεν έχουν απασχόληση κατά τον χρόνο της αίτησης.

Επιπλέον όροι για την Τήρηση φυσικού αρχείου από Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες που υλοποιούν προγράμματα.

(α) Το Εργατικό Κέντρο σε περίπτωση που του παραχωρηθεί δικαίωμα υλοποίησης προγράμματος τηρεί στο φυσικό του αρχείο, επιπλέον των παραπάνω, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών (ΦΕΕ) στην οποία αναφέρονται:

τα στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών αναλυτικά (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.)

• ότι δεν επιθυμεί να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος αναφοράς της εγκυκλίου και καθόλη τη διάρκεια της παρούσας απόφασης.

• ότι παραχωρεί το δικαίωμα του στο συγκεκριμένο εργατικό κέντρο.

• τον αριθμό των επιχειρήσεων-μελών του.

• τον αριθμό των εργαζομένων των επιχειρήσεων μελών του.

(β) Οι Ομοσπονδίες που υλοποιούν προγράμματα, εκτός των παραπάνω, τηρούν στο αρχείο τους σχετική υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) βεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα, ανήκουν στα πρωτοβάθμια μελή τους Στην υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) αναφέρεται η Ομοσπονδία (με το ΑΦΜ της) ο τίτλος του προγράμματος, ο κωδικός του και οι επιχειρήσεις με τα ΑΦΜ τους.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται σε φυσικό αρχείο στην έδρα του δικαιούχου φορέα. Ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μετά τη λήξη αυτού. Εάν μετά από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι, η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ μετά από γνώμη της και απόφαση Δ.Σ., ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, μπορεί να επιβάλλει, οικονομικές κυρώσεις στον ΦΕΕ για το σκέλος παραβίασης του προγράμματος, όπως επίσης και κυρώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με τη βαρύτητα της παράβασης από 1 έως 3 χρόνια. Αντίστοιχη κύρωση αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ, μπορεί να επιβάλλει και στο φορέα κατάρτισης ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων για τις οποίες είναι υπεύθυνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Εισηγητές Προγραμμάτων Κατάρτισης

Όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο μητρώο των εισηγητών του ΟΑΕΔ και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για να λάβουν αριθμό μητρώου εισηγητή (οδηγίες για την προσκόμιση του φυσικού αρχείου βρίσκονται στα εγχειρίδια χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του ΛΑΕΚ).

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πριν την έναρξη του προγράμματος οι εισηγητές θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν στα τηρούμενα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος το μορφωτικό τους επίπεδο.

Για να λάβουν αριθμό μητρώου εισηγητή οι εκπαιδευτές που έχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να είναι κάτοχοι ενός τουλάχιστον τίτλου σπουδών από τους παρακάτω:

• Διδακτορικό τίτλο σπουδών.
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ΤΕΙ).
• Πτυχίο ΙΕΚ.
• Πτυχίο TEE Β΄ Κύκλου.
• Πτυχίο TEE Α΄ Κύκλου, ΤΕΛ ή ΤΕΣ ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.
• Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.
• Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.
• Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου με τουλάχιστον οκταετή εμπειρία στο αντικείμενο της κατάρτισης εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι και για περιορισμένο χρόνο.

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο τίτλος σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος με το αντικείμενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου σπουδών τους πρέπει να προσκομίσουν εναλλακτικά:

• βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος πτυχιούχος έχει διδαχθεί αντίστοιχο μάθημα με αυτό που πρόκειται να διδάξει ως εκπαιδευτής
ή
• βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον εκατό (100) ωρών στο γνωστικό αντικείμενο που πρόκειται να διδάξει καθώς και βεβαίωση τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο αυτό.

Ειδικά:

• για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας εκτός από τους πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά επάρκειας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη τεχνική εξειδίκευση για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχος τίτλος σπουδών, τότε πρέπει ο υποψήφιος εκπαιδευτής να προσκομίσει προς αξιολόγηση αποδεικτικά στοιχεία: (α) διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων τουλάχιστον 300 ωρών και (β) επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε εργασιακό αντικείμενο άμεσα συναφές με το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας.

Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν και είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, προσκομίζουν μόνο τη σχετική βεβαίωση πιστοποίησης στους τομείς στους οποίους έχουν πιστοποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Έλεγχος των Προγραμμάτων Κατάρτισης

Με την υπ’ αρ. 2/34255/0022/7.6.2001 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και με την υπό στοιχεία Β118616/13.7.2001 απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ, καθορίζονται η διαδικασία, τα όργανα, και οι κατηγορίες των ελέγχων, σχετικά με την διενέργεια ελέγχων σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης. Με την υπ’ αρ. 1959/32/23.3.2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με θέμα «Διαδικασία ελέγχων Προγραμμάτων ΛΑΕΚ Οδηγίες προς ελεγκτές προγραμμάτων ΛΑΕΚ» καθορίστηκε η διαδικασία ελέγχων Προγραμμάτων ΛΑΕΚ. Ο ΟΑΕΔ μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, διενεργεί ελέγχους σχετικά με την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση ως εξής:

1. Έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης Στα προγράμματα κατάρτισης πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος. Οι έλεγχοι αυτοί, περιλαμβάνουν και τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας των εκπαιδευτών και των παρόντων καταρτιζομένων, με την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου πιστοποιητικού δημόσιας αρχής.

Με ευθύνη του ΦΕΕ και του φορέα υλοποίησης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση προς τους ελεγκτές ώστε να μεταβαίνουν άμεσα στην αίθουσα υλοποίησης του προγράμματος και το αργότερο εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευση τους.

Η διαδικασία του ελέγχου καταγράφεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές του ΟΑΕΔ στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις οι οποίες βεβαιώνονται εγγράφως από τους αντίστοιχους φορείς και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους ευθύνης του ΟΑΕΔ, ή της ΔΕΗ, ή της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το διαδίκτυο, το αποτέλεσμα του επιτόπιου ελέγχου καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών με ευθύνη των ελεγκτών. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου ενημερώνεται ηλεκτρονικά η καρτέλα του προγράμματος του φορέα ως προς το αποτέλεσμα, την ημερομηνία και την ώρα υλοποίησης του ελέγχου.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί.

Ο εκπαιδευτικός φορέας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης προγράμματος διαθέτει υποχρεωτικά:

• ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο εντός των δομών που γίνεται η κατάρτιση.
• φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των καταρτιζομένων
• φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των εισηγητών.
• νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ και Ασφαλιστικό φορέα για την διασταύρωση της ορθότητας του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των καταρτιζομένων.

Ο Επιτόπιος έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι:

1. Απουσιάζει ποσοστό άνω του 50% του αριθμού των καταρτιζομένων που ο φορέας έχει δηλώσει για κάθε ημέρα κατάρτισης.
2. Απουσιάζει ο εκπαιδευτής.
3. Ο διδάσκων κατά τον έλεγχο εκπαιδευτής δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα.
4. Στην αίθουσα κατάρτισης υπάρχουν πάνω από δέκα πέντε (15) άτομα, εκτός του εκπαιδευτή.
5. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε οι ελεγκτές να μεταβούν στον χώρο της κατάρτισης εντός δέκα λεπτών (10) από την προσέλευσή τους.
6. Ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
7. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο κοντά στο χώρο που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης.
8. Έχει γίνει αλλαγή στο αντικείμενο κατάρτισης ή/και στο περιεχόμενο προγράμματος.
9. Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος χωρίς να έχει ενημερώσει ο φορέας ηλεκτρονικά το Π.Σ. του ΛΑΕΚ.
10. Έχει γίνει αλλαγή που αφορά στους καταρτιζόμενους, στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, στη χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και ο φορέας δεν έχει ενημερώσει ηλεκτρονικά το Π.Σ. του ΛΑΕΚ.
11. Στην αίθουσα παρίστανται ως καταρτιζόμενοι του προγράμματος και άτομα διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραμμα.
12. Δεν εντοπίστηκε ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος λόγω ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων.
13. Έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά ως αρμόδιο ΚΠΑ διαφορετικό από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος.
14. Παρεμποδίζεται η διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου από τον εκπαιδευτικό φορέα ή τον ΦΕΕ.
15. Δεν διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ.
16. Στην αίθουσα παρίστανται άτομα που κατά τον έλεγχο δήλωσαν προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο) διαφορετικά από τα πραγματικά τους.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η ακύρωση προγράμματος κατά την ώρα διενέργειας ελέγχου με ποινή αποκλεισμού του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, σε ότι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος ή στο φυσικό αρχείο αυτού, ο ΦΕΕ μπορεί να υποβάλει ένσταση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία του ελέγχου.

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ με εισήγηση της θέτει υπόψη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ την ένσταση για τη λήψη σχετικής γνώμης και απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. Ο φορέας ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ένστασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ. Η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ μετά από γνώμη της και απόφαση Δ.Σ., ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, δύναται να επιβάλει στο ΦΕΕ, οικονομικές κυρώσεις για το σκέλος παραβίασης του προγράμματος, όπως επίσης και κυρώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με την βαρύτητα της παράβασης από 1 έως 3 χρόνια. Αντίστοιχη κύρωση αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ, δύναται να επιβληθεί και στο φορέα κατάρτισης ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων για τις οποίες έχει την ευθύνη. Κυρίως για τα σημεία 5,14, 15 και 16).

2. Έλεγχος φυσικού αρχείου προγράμματος κατάρτισης

Ο ΟΑΕΔ τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε ΦΕΕ, στον οποίο περιέχονται όλα τα προγράμματα και οι σχετικές πληροφορίες τις οποίες αυτός υπέβαλε.
Εάν τα δηλωθέντα στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν συμπίπτουν με τους όρους και προϋποθέσεις της εγκυκλίου ή ο φορέας κληθεί να προσκομίσει το φυσικό του αρχείο και αυτό είτε δεν υπάρχει, είτε από τον έλεγχο προκύψει ότι έχει υποβάλει διαφορετικά στοιχεία μέσω του διαδικτύου, είτε είναι ελλιπές, είτε δεν είναι δικαιούχος του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, τότε ο ΟΑΕΔ μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ και απόφαση Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει στον ΦΕΕ οικονομικές κυρώσεις για το σκέλος παραβίασης του προγράμματος, όπως επίσης και κυρώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με την βαρύτητα της παράβασης από 1 έως 3 χρόνια. Αντίστοιχη κύρωση αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ, μπορεί να επιβληθεί και στο φορέα κατάρτισης ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων για τις οποίες ευθύνεται.

Το φυσικό αρχείο τηρείται στην έδρα του φορέα εκπροσώπησης των ΦΕΕ, από τον υπεύθυνο του φορέα τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.

προσοχή

Οι ΦΕΕ φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, των καταρτιζόμενων και την επάρκεια των παρόχων κατάρτισης.

Οι έλεγχοι αυτοί δύνανται να διενεργηθούν πριν κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και μέχρι 3 χρόνια μετά.

3. Έλεγχοι μέσω διασύνδεσης με ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ Κατά την υποβολή των στοιχείων του προγράμματος το πληροφοριακό σύστημα αυτόματα ελέγχει τα στοιχεία επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων, των καταρτιζόμενων, των παροχών κατάρτισης μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΟΠΣ. Σε περίπτωση που ο έλεγχος είναι αρνητικός δεν επιτρέπει την δήλωση του καταρτιζόμενου.

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται αυτόματα την στιγμή της δήλωσης η την στιγμή της τροποποίησης.

Ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα διασταύρωσης και ελέγχου των δηλούμενων στοιχείων στο Π.Σ. ΛΑΕΚ. Τέτοιες διασταυρώσεις και έλεγχοι στοιχείων διενεργούνται ηλεκτρονικά με υπηρεσίες διασύνδεσης με τρίτους φορείς και χειρωνακτικά εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους 20.000.000,00 ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Το παραπάνω ποσό έχει κατανεμηθεί ανά Νομό κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1) της υπ’ αρ. 5427/83/19.11.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν εντός του έτους 2021. Με σχετική πρόταση του ΕΛΕΚΠ και απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ορίζεται το ακριβές διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3595/70/30.6.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και την υπ’ αρ. 628/23/23.06.2020 διατύπωση γνώμης ΕΛΕΚΠ.

Λόγω της πανδημίας το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους και η δαπάνη της εξόφλησης του κόστους των προγραμμάτων θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2659 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κλάδου ΛΑΕΚ τρέχοντος έτους κατά 3 εκ. και κατά 17 εκ. του έτους 2022.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και ειδικότερα από τον επί μέρους προϋπολογισμό του κλάδου ΛΑΕΚ, τα έσοδα του οποίου προέρχονται κυρίως από τις θεσμοθετημένες εισφορές υπέρ του κλάδου που συν εισπράττονται και αποδίδονται από τον ΕΦΚΑ στον ΟΑΕΔ.

2. Την έγκριση της υλοποίησης του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019 εντός του τρέχοντος έτους και την κατανομή του συνολικού κόστους των 20 εκ., κατά 3 εκ. σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2659 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κλάδου ΛΑΕΚ τρέχοντος έτους και κατά 17 εκ. σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2659 του προϋπολογισμού του κλάδου ΛΑΕΚ του έτους 2022.

3. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ