2895/18.5.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1850/30/15.03.2020 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Β΄ 911).

 

(ΦΕΚ Β’ 2268/31.05.2021)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 71 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4302/ 2014 (Α΄ 223).

3. Τις υπ’ αρ. 3701/55/22-11-2011 (Β΄ 3018), 3032/52/21.10.2014 (Β΄ 3028), 576/11/3.3.2015 (Β΄ 464), 1850/30/15.3.2020 (Β΄ 911) αποφάσεις του Δ.Σ.

4. Τη γνώμη των μελών του.

5. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1850/30/15-03-2020 απόφασής του (Β΄ 911), σχετικά με το προβλεπόμενο διάστημα ανανέωσης του δελτίου ανεργίας, ως εξής:

αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ της υπ’ αρ. 1850/30/15-03-2020 απόφασής του (Β’ 911), όπου ορίζεται ότι:

Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν η μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου με τους έξης τρόπους:

α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης,

β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, ως εξής:

«Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που προηγείται της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης ισχύος του Δελτίου, συμπεριλαμβανόμενης και της ημερομηνίας λήξεως με τους εξής τρόπους:

α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης,

β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής».

Η εφαρμογή της νέας προθεσμίας ανανέωσης ξεκινάει από 01/06/2021 έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος ενημέρωσης και προσαρμογής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2021

Ο Διοικητής
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ