28747 ΕΞ 2024
Τεκμαρτό εισόδημα προστατευόμενου μέλους

ΥΠΟΙΚ 22/02/2024
Α.Π.: 28747 ΕΞ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 6-10
Ταχ. Κώδικας: 106 79 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο: 213 133 9777
e-mail: m.liakopoulou@minfin.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ.Σ. Βουλουδάκη
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την με αριθ. πρωτ.2955/1-2-2024 Ερώτηση.
Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ.2955/1-2-2024 Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής, κ. Σ. Βελουδάκη, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματα του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση. Επομένως, υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και εφόσον αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο που δεν αποκτά ούτε πραγματικό ούτε τεκμαρτό εισόδημα. Εάν παρόλα αυτά υποβάλει φορολογική δήλωση με μηδενικό πραγματικό είτε τεκμαρτό εισόδημα, δεν υπολογίζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αφού αυτή υπολογίζεται μόνο εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα (περίπτ. θ’, παράγρ. 1, άρθρο 31, ν. 4172/2013).

Στην περίπτωση που το εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο υποβάλει δήλωση στην οποία προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα (π.χ. λόγω αυτοκινήτου) αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί (μαχητό τεκμήριο), εφόσον αποδεικνύεται ότι συγκατοικεί με συγγενείς πρώτου βαθμού που συμβάλλουν στις δαπάνες διαβίωσής του (περίπτ. ε’, παράγρ. 2, άρθρο 31, ν. 4172/2013)) ή εφόσον υπηρετεί τις στρατιωτική θητεία του περίπτωση α ή εφόσον είναι άνεργο και δικαιούται βοήθημα ανεργίας (περίπτ. δ’).

Στην περίπτωση που το εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του και δεν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που το καθιστά υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, τότε η κατοικία στην οποία διαμένει εκεί που σπουδάζει δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα (που είναι υπόχρεος να περιλάβει τα εισοδήματα του εξαρτώμενου μέλους του στη δική του δήλωση), ακόμη και στην περίπτωση που το μισθωτήριο της κατοικίας συντάσσεται στο όνομα του τέκνου ( παραγρ. 28, άρθρο 5, Α. 1042/2023 Απόφαση Διοικητή).

Τέλος, σύμφωνα με τις παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), όπως ισχύουν, για να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. πρέπει να πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι πιο ευνοϊκές για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα.

Για την πληρότητα της απάντησης, σας επισυνάπτουμε τα υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ Α 1016793/8-2-2024 & ΔΕΦΚ Α 1017146/9-2-2024 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ