285/01-11-2022
Ειδικότερες διαδικασίες απόδοσης οφειλών προς τους Ευρωπαϊκούς φορείς βάσει του ν. 4931/2022

Αριθμ. απόφ. 285/2022

(ΦΕΚ Β’ 5761/10-11-2022)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Βασικό Κανονισμό 883/2004 (Ε.Κ.) «ΤΙΤΛΟΣ III Ειδικές Διατάξεις σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες παροχών» «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παροχές ασθένειας, παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας» «Τμήμα 3 Κοινές διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 35 και 41.

2. Τον Εφαρμοστικό Κανονισμό 987/2009 (Ε.Κ.) «ΤΙΤΛΟΣ IV Δημοσιονομικές Διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Απόδοση του κόστους των παροχών σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 41 του Βασικού Κανονισμού» και ιδίως τα άρθρα 62 έως 69.

3. Την υπό στοιχεία S10 απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2013 της Διοικητικής Επιτροπής για τον συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με τη μετάβαση από τους Κανονισμούς (ΕΟΚ) 1408/71 και (ΕΟΚ) 574/72 στους Κανονισμούς (ΕΚ) 883/2004 και (ΕΚ) 987/2009 και την εφαρμογή των διαδικασιών απόδοσης εξόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014/C 152/03) την 20ή Μαΐου 2014.

4. Την υπό στοιχεία S11 απόφαση της 9ης Δεκεμβρίου 2020 της Διοικητικής Επιτροπής για τον συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με τις διαδικασίες απόδοσης για την εφαρμογή των άρθρων 35 και 41 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021/C 236/04) την 18η Ιουνίου 2021.

5. Την υπό στοιχεία Η11 απόφαση της 9ης Δεκεμβρίου 2020 της Διοικητικής Επιτροπής για τον συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με την παράταση των προθεσμιών που αναφέρονται στα άρθρα 67 και 70 του Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009, καθώς και στην υπό στοιχεία S9 απόφαση λόγω της πανδημίας COVID-19, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021/C 170/04) την 6η Μαΐου 2021.

6. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

7. Τα άρθρα 43 και 44 του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α’ 89).

8. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

9. Τον ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» (Α’ 141).

10. Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204).

11. Το άρθρο 11 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

12. Το Κεφάλαιο Β΄ «Ρυθμίσεις για τον ΕΟΠΥΥΥ» του ν. 4737/2020 (Α’ 204).

13. Το άρθρο 31 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94).

14. Την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115).

15. Το άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης για την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

16. Την υπ’ αρ. 806/804/09-12-2021 απόφαση Δ.Σ. «Διάρθρωση των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Β’ 6164).

17. Την υπό στοιχεία Γ4β/οίκ.: 35978 υπουργική απόφαση «Διορισμός Διοικήτριας στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 512).

18. Το Εθνικό Υπόμνημα της Ελλάδας A.C. 351/13/ 5-8-2013 της Διοικητικής Επιτροπής για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας της Ε.Ε με το οποίο ανακοινώνεται το Υπουργείο Υγείας, ως αρμόδια Αρχή και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ως Οργανισμός Σύνδεσης και ως αρμόδιος Φορέας τόπου διαμονής ή κατοικίας για παροχές ασθένειας σε είδος.

19. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55/2020).

20. Την υπό στοιχεία 13637/ΕΞ 2020 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί «Ένταξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Καθορισμός εντύπου διοικητικής διαδικασίας» (Β’ 2160).

21. Την υπό στοιχεία ΔΑ4/Δ-18/ΟΙΚ.27588/01-11-2022 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων.

22. Την προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης της ανωτέρω Διεύθυνσης,

αποφασίζει ομόφωνα:

Τον καθορισμό ειδικότερων διαδικασιών απόδοσης οφειλών των ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) διαμέσου του ΕΟΠΥΥ προς τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς για χορηγηθείσες παροχές ασθενείας σε είδος, βάσει όλων των εντύπων δικαιώματος, σε ασφαλισμένους ελληνικών ΦΚΑ κατ’ εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (Ε.Κ.) για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (ελληνικών οφειλών έναντι των ευρωπαϊκών φορέων), ως κάτωθι:

Α) ως προς τον κατά νόμο έλεγχο μόνο της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων, η οποία εξ’ ορισμού διασφαλίζει την πρόσβαση στην περίθαλψη και αποτελεί μοναδική προϋπόθεση για την έκδοση του εκάστοτε εντύπου δικαιώματος από τους ΦΚΑ, μέσω του οποίου χορηγήθηκαν οι παροχές και το οποίο αποτυπώνεται, με τη χρονική διάρκεια ισχύος αυτού, στο αντίστοιχο πεδίο της ατομικής κατάστασης δαπανών (πραγματικών ή κατ’ αποκοπή) του ξένου φορέα. Η εν λόγω διαδικασία θα εφαρμοστεί για τη διευθέτηση των εκκρεμών/ληξιπρόθεσμων ελληνικών οφειλών του ΕΟΠΥΥ, ετών αναφοράς 2015-2020, έναντι των ευρωπαϊκών φορέων-πιστωτών ως αποτυπώνονται στους ετήσιους λογαριασμούς για το κράτος μέλος οφειλέτη/πιστωτή κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009.

Β) ως προς την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων ελληνικών οφειλών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) που προέρχονται από δαπάνες ασφαλισμένων των μη ενταγμένων ΦΚΑ στον ΕΟΠΥΥ. Η εν λόγω διαδικασία θα εφαρμοστεί για την διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων ελληνικών οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ για λογαριασμό άλλων ΦΚΑ (εκτός ΕΟΠΥΥ) με την ιδιότητα του ΕΟΠΥΥ ως εθνικού Οργανισμού Σύνδεσης, για τα έτη αναφοράς 2009-2014, έναντι των ευρωπαϊκών φορέων-πιστωτών ως αποτυπώνονται στους λογαριασμούς για το κράτος μέλος οφειλέτη/πιστωτή κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009.

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ έτους 2022 για το οποίο βεβαιώνεται επάρκεια πιστώσεων στον αντίστοιχο ΚΑΕ 0673.02.02Β «Νοσήλια στο Εξωτερικό-Δαπάνες προς Ευρωπαϊκούς Φορείς Προηγούμενης χρήσης» και έτους 2023 για την κατάρτιση του οποίου θα ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες προβλέψεις. Επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ως προς το σημείο (Β) της εφαρμογής της παρούσας απόφασης θα αντισταθμιστεί με την ισόποση καταβολή οφειλών εκ μέρους των εν λόγω αντίστοιχων Φορέων σε προθεσμία που θα καθοριστεί διμερώς, μεταγενέστερα της απόδοσης κατά την εκτέλεση των προϋπολογισμών των ετών 2022 και 2023. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι ΦΚΑ εκτός ΕΟΠΥΥ είχαν τυχόν αποπληρώσει στο παρελθόν καταβαλλόμενες οφειλές με τη γνωστοποίηση στον ΕΟΠΥΥ των αντίστοιχων εμβασμάτων πληρωμής προς τους ευρωπαϊκούς φορείς, αυτές θα αναζητηθούν από τον ΕΟΠΥΥ με τη διαδικασία των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών.

Η απόφαση θα εφαρμόζεται από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για όλες τις ελληνικές οφειλές, των ετών αναφοράς ως ανωτέρω και σταδιακά.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος
ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ