2846/Β4-461
Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Έχοντας υπόψη

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α’ 87),

2. του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 133), όπως ίσχυε κατά την 22α Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021,

3. της υπ’ αρ. 28549/2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010, όπως ισχύει” (Β’ 1327),

4. του ν. 4804/2021 “Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις” (Α’ 90) και ιδίως το άρθρο 87 αυτού.

Β. Τις διατάξεις:

1. Του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (L 87/164),

2. του Κανονισμού (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης (L 218/14),

3. του ν. 3832/2010 “Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής” (Α’ 38),

4. του ν. 4772/2021 “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή” (Α’ 17),

5. του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.

Γ. Τις διατάξεις:

1. Του π.δ. 73/2019 “Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής” (Α’ 114),

2. του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) (Β’ 2390/2012).

Δ. Την υπ’ αρ. 1697/Β4-234/9.3.2021 απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. “Ανάθεση της διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021 και ορισμός του χρονικού διαστήματος συλλογής των στοιχείων” (Β’ 1024).

Ε. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση “Διορισμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)” (ΥΟΔΔ 95/2016) και την απόφαση ΥΠΟΙΚ 22957 ΕΞ 2021 “Ανανέωση της θητείας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)” (ΥΟΔΔ 140 και 149/2021).

ΣΤ. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 3469/2006 “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” (Α’ 131),

2. του κεφαλαίου ΙΑ του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ 2016/2102 και της Οδηγίας ΕΕ 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2018/1972) και άλλες διατάξεις” (Α’ 184).

Ζ. Το γεγονός ότι η Απογραφή Κτιρίων Πληθυσμού και Κατοικιών 2021 διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση υπό στοιχείο Δ. του παρόντος προοιμίου.

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021, σχετικά με τον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου 4772/2021 (Α’ 17), κατά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα και Δημοτική Κοινότητα, έχουν ως εξής:

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μόνιμος πληθυσμός
1
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
10.482.487
2
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
2.932.456
3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (Εδρα: Θεσσαλονίκη,η)
2.357.870
4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Εδρα: Κομοτηνή,η)
562.201
5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ (Εδρα: Κομοτηνή,η)
104.262
6
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Εδρα: Κομοτηνή,η)
65.243
7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
60.160
8
Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής
54.165
9
Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου
65
10
Δημοτική Κοινότητα Γρατίνης
271
11
Δημοτική Κοινότητα Θρυλορίου
1.912
12
Δημοτική Κοινότητα Ιτέας
70
13
Δημοτική Κοινότητα Κάλχαντος
1.074
14
Δημοτική Κοινότητα Καρυδιάς
338
15
Δημοτική Κοινότητα Κηκιδίου
566
16
Δημοτική Κοινότητα Κοσμίου
905
17
Δημοτική Κοινότητα Πανδρόσου
344
18
Δημοτική Κοινότητα Σιδηράδων
178
19
Δημοτική Κοινότητα Στυλάριου
272
20
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ
2.870
21
Δημοτική Κοινότητα Αιγείρου
1.019
22
Δημοτική Κοινότητα Αρωγής
27
23
Δημοτική Κοινότητα Γλυφάδας
136
24
Δημοτική Κοινότητα Καλλίστης
125
25
Δημοτική Κοινότητα Μελέτης
320
26
Δημοτική Κοινότητα Μέσης
141
27
Δημοτική Κοινότητα Νέας Καλλίστης
311
28
Δημοτική Κοινότητα Παραλίας Μέσης
16
29
Δημοτική Κοινότητα Πόρπης
337
30
Δημοτική Κοινότητα Φαναριού
438
31
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
2.213
32
Δημοτική Κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου
1.070
33
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων
373
34
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Δουκάτου
378
35
Δημοτική Κοινότητα Παγουρίων
392
36
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Εδρα: Φιλλύρα,η)
14.905
37
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ
6.813
38
Δημοτική Κοινότητα Φιλλύρας
827
39
Δημοτική Κοινότητα Άγρας
166
40
Δημοτική Κοινότητα Άνω Δροσίνης
97
41
Δημοτική Κοινότητα Αράτου
906
42
Δημοτική Κοινότητα Αρδείας
25
43
Δημοτική Κοινότητα Αρχοντικών
394
44
Δημοτική Κοινότητα Βραγιάς
418
45
Δημοτική Κοινότητα Δοκού
918
46
Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς
193
47
Δημοτική Κοινότητα Δρύμης
262
48
Δημοτική Κοινότητα Εσοχής
289
49
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Δροσινής
58
50
Δημοτική Κοινότητα Λαμπρού
475
51
Δημοτική Κοινότητα Νέου Καλλυντήριου
243
52
Δημοτική Κοινότητα Νεύρων
148
53
Δημοτική Κοινότητα Ομηρικού
327
54
Δημοτική Κοινότητα Πάσσου
618
55
Δημοτική Κοινότητα Πατερμών
111
56
Δημοτική Κοινότητα Ραγάδας
264
57
Δημοτική Κοινότητα Σκιάδας
74
58
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
5.288
59
Δημοτική Κοινότητα Αρριανών
1.112
60
Δημοτική Κοινότητα Αγιοχωρίου
221
61
Δημοτική Κοινότητα Δαρμένης
276
62
Δημοτική Κοινότητα Δειλινών
303
63
Δημοτική Κοινότητα Ηπίου
250
64
Δημοτική Κοινότητα Κινύρων
151
65
Δημοτική Κοινότητα Λυκείου
998
66
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Πιστού
391
67
Δημοτική Κοινότητα Μύστακα
374
68
Δημοτική Κοινότητα Νέδας
229
69
Δημοτική Κοινότητα Νικητών
76
70
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς
268
71
Δημοτική Κοινότητα Σκαλώματος
308
72
Δημοτική Κοινότητα Στροφής
331
73
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ
1.019
74
Δημοτική Κοινότητα Κέχρου
1.019
75
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ
1.785
76
Δημοτική Κοινότητα Οργάνης
1.785
77
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ (Έδρα:Ίασμος,ο)
12.247
78
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ
4.974
79
Δημοτική Κοινότητα Ιάσμου
3.892
80
Δημοτική Κοινότητα Αμβροσίας
649
81
Δημοτική Κοινότητα Σάλπης
433
82
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ
1.752
83
Δημοτική Κοινότητα Αμαξάδων
1.752
84
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΟΥ
5.521
85
Δημοτική Κοινότητα Σώστη
632
86
Δημοτική Κοινότητα Ασωμάτων
2.481
87
Δημοτική Κοινότητα Κερασέας
3
88
Δημοτική Κοινότητα Ληνού
348
89
Δημοτική Κοινότητα Μέγα Πιστού
810
90
Δημοτική Κοινότητα Μίσχου
616
91
Δημοτική Κοινότητα Πολυάνθου
631
92
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ (Εδρα: Σάπαι,οι)
11.867
93
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ
6.738
94
Δημοτική Κοινότητα Σαπών
3.948
95
Δημοτική Κοινότητα Αμφιας
339
96
Δημοτική Κοινότητα Αρίσβης
883
97
Δημοτική Κοινότητα Έβρενου
459
98
Δημοτική Κοινότητα Ιάσιου
59
99
Δημοτική Κοινότητα Κιζαρίου
23
100
Δημοτική Κοινότητα Κρωβύλης
338
101
Δημοτική Κοινότητα Λοφαρίου
379
102
Δημοτική Κοινότητα Νέας Σάντας
128
103
Δημοτική Κοινότητα Στρύμης
182
104
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
5.129
105
Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής
1.306
106
Δημοτική Κοινότητα Αμάραντων
1.633
107
Δημοτική Κοινότητα Ιμέρου
213
108
Δημοτική Κοινότητα Μαρωνείας
514
109
Δημοτική Κοινότητα Μιράνων
974
110
Δημοτική Κοινότητα Πελάγιας
37
111
Δημοτική Κοινότητα Προσκυνητών
452
112
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ (Εδρα: Δράμα,η)
86.643
113
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Εδρα: Δράμα,η)
55.679
114
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΡΑΜΑΣ
55.440
115
Δημοτική Κοινότητα Δράμας
44.257
116
Δημοτική Κοινότητα Καλλιφύτου
1.627
117
Δημοτική Κοινότητα Καλού Αγρού
838
118
Δημοτική Κοινότητα Κουδουνίων
814
119
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδερού
60
120
Δημοτική Κοινότητα Μακρυπλαγίου
25
121
Δημοτική Κοινότητα Μαυροβάτου
641
122
Δημοτική Κοινότητα Μικροχωρίου
598
123
Δημοτική Κοινότητα Μοναστηρακίου
733
124
Δημοτική Κοινότητα Μυλοποτάμου
599
125
Δημοτική Κοινότητα Νικοτσάρας
201
126
Δημοτική Κοινότητα Ξηροποτάμου
2.535
127
Δημοτική Κοινότητα Χωριστής
2.512
128
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
239
129
Δημοτική Κοινότητα Σιδηρονέρου
198
130
Δημοτική Κοινότητα Σκαλωτής
41
131
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (Εδρα: Καλαμπάκιον,το, Ιστορική έδρα: Δοξάτον,το)
12.059
132
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
4.491
133
Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου
2.652
134
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
272
135
Δημοτική Κοινότητα Καλαμώνος
509
136
Δημοτική Κοινότητα Νεροφράκτου
446
137
Δημοτική Κοινότητα Φτελιάς
612
138
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ
7.568
139
Δημοτική Κοινότητα Κυρίων
1.535
140
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου
2.746
141
Δημοτική Κοινότητα Αγοράς
101
142
Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου
2.468
143
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλαρίου
576
144
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων
142
145
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (Εδρα: Κάτω Νευροκόπιον,το)
5.323
146
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
5.323
147
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Νευροκοπίου
1.855
148
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέας
46
149
Δημοτική Κοινότητα Βαθυτόπου
255
150
Δημοτική Κοινότητα Βώλακος
783
151
Δημοτική Κοινότητα Γρανίτου
55
152
Δημοτική Κοινότητα Δασωτού
132
153
Δημοτική Κοινότητα Εξοχής
106
154
Δημοτική Κοινότητα Καταφύτου
87
155
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βροντούς
287
156
Δημοτική Κοινότητα Λευκογείων
321
157
Δημοτική Κοινότητα Μικροκλεισούρας
106
158
Δημοτική Κοινότητα Μικρομηλέας
36
159
Δημοτική Κοινότητα Οχυρού
314
160
Δημοτική Κοινότητα Παγονερίου
102
161
Δημοτική Κοινότητα Περιθωρίου
569
162
Δημοτική Κοινότητα Ποταμών
161
163
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοκεφάλου
108
164
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Εδρα: Παρανέστιον,το)
2.843
165
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
994
166
Δημοτική Κοινότητα Παρανεστίου
824
167
Δημοτική Κοινότητα Θολού
119
168
Δημοτική Κοινότητα Σίλης
51
169
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
1.849
170
Δημοτική Κοινότητα Νικηφόρου
240
171
Δημοτική Κοινότητα Αδριανής
853
172
Δημοτική Κοινότητα Άνω Πυξαρίου
71
173
Δημοτική Κοινότητα Πλατανιάς
293
174
Δημοτική Κοινότητα Πλατανόβρυσης
148
175
Δημοτική Κοινότητα Πτελέας Πλατανιάς
121
176
Δημοτική Κοινότητα Υψηλής Ράχης
123
177
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Εδρα: Προσοτσάνη,η)
10.739
178
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
7.499
179
Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης
3.169
180
Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου
93
181
Δημοτική Κοινότητα Γραμμένης
186
182
Δημοτική Κοινότητα Καλής Βρύσης
555
183
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
279
184
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινογείων
523
185
Δημοτική Κοινότητα Μικροπόλεως
618
186
Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος
20
187
Δημοτική Κοινότητα Πετρούσσης
1.659
188
Δημοτική Κοινότητα Πύργων
151
189
Δημοτική Κοινότητα Χαριτωμένης
246
190
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
3.240
191
Δημοτική Κοινότητα Φωτολίβους
1.260
192
Δημοτική Κοινότητα Αργυρούπολις
551
193
Δημοτική Κοινότητα Μαυρολεύκης
355
194
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοκάμπου
228
195
Δημοτική Κοινότητα Μικροκάμπου
176
196
Δημοτική Κοινότητα Περιχώρας
135
197
Δημοτική Κοινότητα Σιταγρών
535
198
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ (Εδρα: Αλεξανδρούπολις,η)
133.802
199
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Εδρα: Αλεξανδρούπολις,η, Ιστορική έδρα: Βήρα,η)
71.751
200
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
62.936
201
Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης
59.723
202
Δημοτική Κοινότητα Άβαντος
486
203
Δημοτική Κοινότητα Αισύμης
220
204
Δημοτική Κοινότητα Κίρκης
57
205
Δημοτική Κοινότητα Μάκρης
1.811
206
Δημοτική Κοινότητα Συκορράχης
639
207
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
2.315
208
Δημοτική Κοινότητα Ανθείας
1.157
209
Δημοτική Κοινότητα Δωρικού
285
210
Δημοτική Κοινότητα Λουτρού
595
211
Δημοτική Κοινότητα Νίψης
278
212
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ
6.500
213
Δημοτική Κοινότητα Φερών
4.228
214
Δημοτική Κοινότητα Αρδανίου
248
215
Δημοτική Κοινότητα Δορίσκου
431
216
Δημοτική Κοινότητα Καβησού
329
217
Δημοτική Κοινότητα Πέπλου
1.035
218
Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας
102
219
Δημοτική Κοινότητα Τριφυλλιού
127
220
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Εδρα: Διδυμότειχον,το)
16.060
221
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
13.673
222
Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτείχου
8.681
223
Δημοτική Κοινότητα Ασβεστάδων
148
224
Δημοτική Κοινότητα Ασημένιου
248
225
Δημοτική Κοινότητα Ελληνοχωρίου
1.060
226
Δημοτική Κοινότητα Ισαακίου
316
227
Δημοτική Κοινότητα Καρωτής
181
228
Δημοτική Κοινότητα Κουφοβούνου
599
229
Δημοτική Κοινότητα Κυανής
411
230
Δημοτική Κοινότητα Μάνης
364
231
Δημοτική Κοινότητα Πετράδων
139
232
Δημοτική Κοινότητα Ποιμενικού
225
233
Δημοτική Κοινότητα Πραγγίου
161
234
Δημοτική Κοινότητα Πυθίου
331
235
Δημοτική Κοινότητα Σιτοχωρίου
242
236
Δημοτική Κοινότητα Σοφικό
567
237
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
2.387
238
Δημοτική Κοινότητα Μεταξάδων
511
239
Δημοτική Κοινότητα Αλεποχωρίου
250
240
Δημοτική Κοινότητα Ασπρονερίου
377
241
Δημοτική Κοινότητα Βρυσικών
233
242
Δημοτική Κοινότητα Δόξης
282
243
Δημοτική Κοινότητα Ελαφοχωρίου
291
244
Δημοτική Κοινότητα Λάδης
91
245
Δημοτική Κοινότητα Παλιουριού
352
246
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Εδρα: Ορεστιάς,η)
31.686
247
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
22.005
248
Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδος
19.666
249
Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίων
324
250
Δημοτική Κοινότητα Βάλτου
225
251
Δημοτική Κοινότητα Θουρίου
471
252
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας
220
253
Δημοτική Κοινότητα Νέου Χειμωνιού
335
254
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
655
255
Δημοτική Κοινότητα Χανδρά
109
256
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ
4.378
257
Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσης
1.679
258
Δημοτική Κοινότητα Καβύλης
523
259
Δημοτική Κοινότητα Καστανεών
698
260
Δημοτική Κοινότητα Ριζίων
997
261
Δημοτική Κοινότητα Στέρνας
481
262
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ
1.732
263
Δημοτική Κοινότητα Κυπρίνος
571
264
Δημοτική Κοινότητα Γαλήνης
0
265
Δημοτική Κοινότητα Ζώνης
294
266
Δημοτική Κοινότητα Φυλακίου
867
267
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΙΓΩΝΟΥ
3.571
268
Δημοτική Κοινότητα Δικαίων
557
269
Δημοτική Κοινότητα Άρζου
259
270
Δημοτική Κοινότητα Ελαίας
315
271
Δημοτική Κοινότητα Θεραπειό
62
272
Δημοτική Κοινότητα Κομάρων
474
273
Δημοτική Κοινότητα Μαρασίων
80
274
Δημοτική Κοινότητα Μηλέα
28
275
Δημοτική Κοινότητα Ορμενίου
344
276
Δημοτική Κοινότητα Πενταλόφου
344
277
Δημοτική Κοινότητα Πετρωτών
125
278
Δημοτική Κοινότητα Πλάτης
409
279
Δημοτική Κοινότητα Πτελέας
344
280
Δημοτική Κοινότητα Σπηλαίου
230
281
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (Εδρα: Σαμοθράκη,η)
2.596
282
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
2.596
283
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Εδρα: Σουφλίον,το)
11.709
284
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΟΥΦΛΙΟΥ
5.008
285
Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου
3.770
286
Δημοτική Κοινότητα Δαδιάς
409
287
Δημοτική Κοινότητα Κορνοφωλεάς
366
288
Δημοτική Κοινότητα Λαγυνών
208
289
Δημοτική Κοινότητα Λυκόφωτος
255
290
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΡΦΕΑ
4.054
291
Δημοτική Κοινότητα Λαβάρων
747
292
Δημοτική Κοινότητα Αμορίου
317
293
Δημοτική Κοινότητα Κυριακής
73
294
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας
125
295
Δημοτική Κοινότητα Μαυροκκλησίου
180
296
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου
1.836
297
Δημοτική Κοινότητα Πρωτοκκλησίου
776
298
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ
2.647
299
Δημοτική Κοινότητα Τυχερού
1.483
300
Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης
153
301
Δημοτική Κοινότητα Λύρας
117
302
Δημοτική Κοινότητα Προβατώνος
697
303
Δημοτική Κοινότητα Φυλακτού
197
304
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ
13.104
305
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ (Εδρα: Θάσος,η)
13.104
306
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΑΣΟΥ
13.104
307
Δημοτική Κοινότητα Θάσου
3.350
308
Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου
1.548
309
Δημοτική Κοινότητα Καλλιράχης
971
310
Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων
2.428
311
Δημοτική Κοινότητα Μαριών
463
312
Δημοτική Κοινότητα Παναγίας
739
313
Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς
1.274
314
Δημοτική Κοινότητα Πρίνου
1.330
315
Δημοτική Κοινότητα Ραχωνίου
627
316
Δημοτική Κοινότητα Σωτήρος
374
317
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (Εδρα: Καβάλα,η)
116.195
318
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Εδρα: Καβάλα,η)
66.376
319
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
56.243
320
Δημοτική Κοινότητα Καβάλας
54.065
321
Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης
2.003
322
Δημοτική Κοινότητα Χαλκερού
175
323
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΙΛΙΠΠΩΝ
10.133
324
Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων
2.925
325
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλεώνος
2.647
326
Δημοτική Κοινότητα Ζυγού
1.574
327
Δημοτική Κοινότητα Κορυφών
32
328
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
515
329
Δημοτική Κοινότητα Λιμνιών
97
330
Δημοτική Κοινότητα Λυδίας
631
331
Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας
106
332
Δημοτική Κοινότητα Πολυνέρου
19
333
Δημοτική Κοινότητα Πολυστύλου
791
334
Δημοτική Κοινότητα Φιλίππων
796
335
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (Εδρα: Χρυσούπολις,η)
20.311
336
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
14.970
337
Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης
8.824
338
Δημοτική Κοινότητα Αβραμυλιάς
39
339
Δημοτική Κοινότητα Γέροντα
378
340
Δημοτική Κοινότητα Γραβούνης
605
341
Δημοτική Κοινότητα Διαλεκτού
92
342
Δημοτική Κοινότητα Ερατεινού
584
343
Δημοτική Κοινότητα Ζαρκαδιάς
596
344
Δημοτική Κοινότητα Ξεριά
391
345
Δημοτική Κοινότητα Παραδείσου
200
346
Δημοτική Κοινότητα Πέρνης
745
347
Δημοτική Κοινότητα Πετροπηγής
453
348
Δημοτική Κοινότητα Ποντολιβάδου
352
349
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοχωρίου
1.711
350
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
4.381
351
Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής
1.715
352
Δημοτική Κοινότητα Αγιάσματος
750
353
Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρυάς
1.302
354
Δημοτική Κοινότητα Πηγών
614
355
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ
960
356
Δημοτική Κοινότητα Λεκάνης
368
357
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κοσμά
39
358
Δημοτική Κοινότητα Διποτάμου
40
359
Δημοτική Κοινότητα Δυσβάτου
30
360
Δημοτική Κοινότητα Ελαφοχωρίου
34
361
Δημοτική Κοινότητα Κεχροκάμπου
274
362
Δημοτική Κοινότητα Μακρυχωρίου
112
363
Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνος
63
364
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Εδρα: Ελευθερούπολις,η)
29.508
365
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
8.863
366
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης
5.292
367
Δημοτική Κοινότητα Αμισιανών
953
368
Δημοτική Κοινότητα Αντιφιλίππων
782
369
Δημοτική Κοινότητα Κηπίων
286
370
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινοχώματος
1.284
371
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοκάστρου
266
372
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
8.647
373
Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου
3.516
374
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου
374
375
Δημοτική Κοινότητα Ελαιοχωρίου
998
376
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερών
1.279
377
Δημοτική Κοινότητα Μυρτοφύτου
395
378
Δημοτική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης
1.642
379
Δημοτική Κοινότητα Φωλεάς
443
380
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
5.076
381
Δημοτική Κοινότητα Γαληψού
345
382
Δημοτική Κοινότητα Ακροποτάμου
608
383
Δημοτική Κοινότητα Καριανής
601
384
Δημοτική Κοινότητα Ορφανίου
774
385
Δημοτική Κοινότητα Οφρυνίου
1.958
386
Δημοτική Κοινότητα Ποδοχωρίου
790
387
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
3.452
388
Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης
1.701
389
Δημοτική Κοινότητα Γεωργιανής
637
390
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
1.114
391
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ
3.470
392
Δημοτική Κοινότητα Μουσθένης
569
393
Δημοτική Κοινότητα Αυλής
452
394
Δημοτική Κοινότητα Δωματίων
370
395
Δημοτική Κοινότητα Μελισσοκομείου
326
396
Δημοτική Κοινότητα Μεσιάς
309
397
Δημοτική Κοινότητα Μεσορόπης
467
398
Δημοτική Κοινότητα Πλατανότοπου
522
399
Δημοτική Κοινότητα Σιδηροχωρίου
455
400
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ (Εδρα: Ξάνθη,η)
108.195
401
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Εδρα: Ξάνθη,η)
66.875
402
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
65.240
403
Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης
58.760
404
Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου
2.709
405
Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων
3.771
406
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
1.635
407
Δημοτική Κοινότητα Σταυρουπόλεως
420
408
Δημοτική Κοινότητα Γέρακα
270
409
Δημοτική Κοινότητα Δαφνώνος
235
410
Δημοτική Κοινότητα Καρυοφύτου
137
411
Δημοτική Κοινότητα Κομνηνών
217
412
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
274
413
Δημοτική Κοινότητα Πασχαλιάς
82
414
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ (Εδρα: Γενισέα,η, Ιστορική έδρα: Άβδηρα)
17.610
415
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ
9.730
416
Δημοτική Κοινότητα Γενισέας
2.049
417
Δημοτική Κοινότητα Διομηδείας
4.574
418
Δημοτική Κοινότητα Κουτσού
546
419
Δημοτική Κοινότητα Μαγικού
735
420
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων
370
421
Δημοτική Κοινότητα Πολυσίτου
347
422
Δημοτική Κοινότητα Σέλινου
185
423
Δημοτική Κοινότητα Σουνίου
924
424
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΒΔΗΡΩΝ
2.799
425
Δημοτική Κοινότητα Αβδήρων
1.172
426
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας
498
427
Δημοτική Κοινότητα Μυρωδάτου
402
428
Δημοτική Κοινότητα Νέας Κεσσάνης
727
429
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ
5.081
430
Δημοτική Κοινότητα Σελέρου
5.081
431
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ (Εδρα: Σμίνθη,η)
14.237
432
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ
11.288
433
Δημοτική Κοινότητα Μύκης
7.697
434
Δημοτική Κοινότητα Εχίνου
2.780
435
Δημοτική Κοινότητα Ωραίου
811
436
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ
646
437
Δημοτική Κοινότητα Θερμών
646
438
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ
2.031
439
Δημοτική Κοινότητα Κοτύλης
2.031
440
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ
272
441
Δημοτική Κοινότητα Σατρών
272
442
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Εδρα: Εύλαλον,το)
9.473
443
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΟΠΕΙΡΟΥ
9.473
444
Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου
4.032
445
Δημοτική Κοινότητα Αβατου
956
446
Δημοτική Κοινότητα Γαλανής
98
447
Δημοτική Κοινότητα Εξοχής
979
448
Δημοτική Κοινότητα Ερασμίου
1.087
449
Δημοτική Κοινότητα Μαγγάνων
551
450
Δημοτική Κοινότητα Ολβίου
286
451
Δημοτική Κοινότητα Τοξοτών
1.484
452
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Εδρα: Θεσσαλονίκη,η)
1.795.669
453
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Εδρα: Θεσσαλονίκη,η)
1.092.919
454
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Εδρα: Θεσσαλονίκη,η)
319.045
455
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
309.617
456
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
9.428
457
Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας
9.428
458
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Εδρα: Αμπελόκηποι,οι)
50.143
459
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
35.846
460
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων
35.846
461
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
14.297
462
Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης
14.297
463
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ (Εδρα: Σταυρός,ο)
19.755
464
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
4.874
465
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού
3.262
466
Δημοτική Κοινότητα Άνω Σταυρού
768
467
Δημοτική Κοινότητα Βόλβης
844
468
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4.681
469
Δημοτική Κοινότητα Ασπροβάλτας
2.405
470
Δημοτική Κοινότητα Βρασνών
2.276
471
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
3.217
472
Δημοτική Κοινότητα Νέας Απολλωνίας
1.652
473
Δημοτική Κοινότητα Μελισσουργού
318
474
Δημοτική Κοινότητα Νικομηδινού
440
475
Δημοτική Κοινότητα Περιστερώνας
305
476
Δημοτική Κοινότητα Στίβου
502
477
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
2.238
478
Δημοτική Κοινότητα Αρέθουσας
636
479
Δημοτική Κοινότητα Μαυρούδας
237
480
Δημοτική Κοινότητα Σκεπαστού
431
481
Δημοτική Κοινότητα Στεφανινών
284
482
Δημοτική Κοινότητα Φιλαδελφίου
650
483
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
2.700
484
Δημοτική Κοινότητα Προφήτου
870
485
Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελισμού
392
486
Δημοτική Κοινότητα Νυμφοπέτρας
1.049
487
Δημοτική Κοινότητα Σχολαρίου
389
488
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ
2.045
489
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαδύτου
1.369
490
Δημοτική Κοινότητα Απολλωνίας
350
491
Δημοτική Κοινότητα Μοδιού
326
492
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ (Εδρα: Σίνδος,η)
44.935
493
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
29.996
494
Δημοτική Κοινότητα Σίνδου
9.406
495
Δημοτική Κοινότητα Διαβατών
11.876
496
Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου
4.626
497
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας
4.088
498
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ
5.873
499
Δημοτική Κοινότητα Κύμινων
3.210
500
Δημοτική Κοινότητα Βραχιάς
445
501
Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων
2.218
502
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
9.066
503
Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας
6.657
504
Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού
2.409
505
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Εδρα: Περαία,η, Ιστορική έδρα: Επανομή,η)
45.561
506
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
24.867
507
Δημοτική Κοινότητα Περαίας
16.995
508
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος
1.990
509
Δημοτική Κοινότητα Νέων Επιβατών
5.882
510
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
9.910
511
Δημοτική Κοινότητα Επανομής
8.377
512
Δημοτική Κοινότητα Μεσημεριού
1.533
513
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
10.784
514
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας
7.846
515
Δημοτική Κοινότητα Αγγελοχωρίου
1.074
516
Δημοτική Κοινότητα Ν.Κερασιάς
1.864
517
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ (Εδρα: Θέρμη,η)
55.358
518
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΕΡΜΗΣ
28.630
519
Δημοτική Κοινότητα Θέρμης
19.602
520
Δημοτική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού
4.061
521
Δημοτική Κοινότητα Νέου Ρυσίου
2.845
522
Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων
2.122
523
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
9.578
524
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών
4.115
525
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
2.152
526
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου
726
527
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδιού
351
528
Δημοτική Κοινότητα Περιστεράς
651
529
Δημοτική Κοινότητα Σουρωτής
1.583
530
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ
17.150
531
Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου
6.727
532
Δημοτική Κοινότητα Καρδίας
3.369
533
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου
1.963
534
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου
5.091
535
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Εδρα: Καλαμαριά,η)
92.248
536
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
92.248
537
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ (Εδρα: Εύοσμον,το)
105.352
538
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
79.221
539
Δημοτική Κοινότητα Ευόσμου
79.221
540
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
26.131
541
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου – Κορδελιού
26.131
542
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (Εδρα: Λαγκαδάς,ο, Ιστορική έδρα: Λαχανάς,ο)
37.022
543
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΑΓΚΑΔΑ
19.339
544
Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά
8.447
545
Δημοτική Κοινότητα Αναλήψεως
478
546
Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου
1.171
547
Δημοτική Κοινότητα Καβαλλαρίου
1.575
548
Δημοτική Κοινότητα Κολχικού
1.768
549
Δημοτική Κοινότητα Λαγυνών
3.552
550
Δημοτική Κοινότητα Περιβολακίου
1.331
551
Δημοτική Κοινότητα Χρυσαυγής
1.017
552
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΣΣΗΡΟΥ
3.290
553
Δημοτική Κοινότητα Ασσήρου
2.037
554
Δημοτική Κοινότητα Κριθίας
1.253
555
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
1.644
556
Δημοτική Κοινότητα Όσσης
486
557
Δημοτική Κοινότητα Βερτίσκου
279
558
Δημοτική Κοινότητα Εξαλόφου
573
559
Δημοτική Κοινότητα Λοφίσκου
306
560
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ
2.980
561
Δημοτική Κοινότητα Ζαγκλιβερίου
1.774
562
Δημοτική Κοινότητα Αδάμ
387
563
Δημοτική Κοινότητα Νέων Καλινδοίων
449
564
Δημοτική Κοινότητα Πετροκέρασων
250
565
Δημοτική Κοινότητα Σαρακήνας
120
566
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
3.839
567
Δημοτική Κοινότητα Γερακαρούς
1.080
568
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου
1.180
569
Δημοτική Κοινότητα Αρδαμερίου
175
570
Δημοτική Κοινότητα Βασιλουδίου
606
571
Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδικίων
798
572
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΧΑΝΑ
1.943
573
Δημοτική Κοινότητα Ξυλοπόλεως
601
574
Δημοτική Κοινότητα Καρτερών
549
575
Δημοτική Κοινότητα Λαχανά
462
576
Δημοτική Κοινότητα Λευκοχωρίου
249
577
Δημοτική Κοινότητα Νικοπόλεως
82
578
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ
3.987
579
Δημοτική Κοινότητα Σοχού
1.979
580
Δημοτική Κοινότητα Ασκού
1.014
581
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
994
582
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ (Εδρα: Συκέαι,αι)
80.888
583
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΥΚΕΩΝ
35.545
584
Δημοτική Κοινότητα Συκεών
35.545
585
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
6.086
586
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Παύλου
6.086
587
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
25.822
588
Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως
25.822
589
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ
13.435
590
Δημοτική Κοινότητα Πεύκων
13.435
591
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (Εδρα: Σταυρούπολις,η)
100.194
592
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
45.891
593
Δημοτική Κοινότητα Σταυρουπόλεως
45.891
594
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
15.416
595
Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας
15.416
596
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
38.887
597
Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης
38.887
598
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Εδρα: Πανόραμα,το, Ιστορική έδρα: Χορτιάτης,ο)
72.384
599
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
17.679
600
Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος
17.679
601
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
36.843
602
Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας
36.843
603
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΟΡΤΙΑΤΗ
17.862
604
Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου
6.551
605
Δημοτική Κοινότητα Εξοχής
1.265
606
Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου
5.531
607
Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη
4.515
608
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Εδρα: Κουφάλια,τα, Ιστορική έδρα: Γέφυρα,η)
30.030
609
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
9.462
610
Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων
7.522
611
Δημοτική Κοινότητα Προχώματος
1.940
612
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
13.026
613
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου
4.717
614
Δημοτική Κοινότητα Αγχιάλου
727
615
Δημοτική Κοινότητα Βαθυλάκκου
2.002
616
Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας
2.782
617
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας
2.303
618
Δημοτική Κοινότητα Ξηροχωρίου
495
619
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
7.542
620
Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνος
2.905
621
Δημοτική Κοινότητα Αδένδρου
1.889
622
Δημοτική Κοινότητα Βαλτοχωρίου
179
623
Δημοτική Κοινότητα Ελεούσης
363
624
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Μοναστηριού
1.779
625
Δημοτική Κοινότητα Παρθενίου
427
626
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Εδρα: Ωραιόκαστρον,το)
40.004
627
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
23.626
628
Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου
23.626
629
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6.548
630
Δημοτική Κοινότητα Πενταλόφου
1.871
631
Δημοτική Κοινότητα Μεσαίου
1.063
632
Δημοτική Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας
770
633
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρούδας
2.844
634
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
9.830
635
Δημοτική Κοινότητα Λητής
3.527
636
Δημοτική Κοινότητα Δρυμού
2.866
637
Δημοτική Κοινότητα Μελισσοχωρίου
3.437
638
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (Εδρα: Βέροια,η)
131.001
639
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Εδρα: Βέροια,η, Ιστορική έδρα: Βεργΐνα,η)
62.655
640
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
46.976
641
Δημοτική Κοινότητα Βέροιας
43.212
642
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
991
643
Δημοτική Κοινότητα Άμμος
153
644
Δημοτική Κοινότητα Ασώματα
551
645
Δημοτική Κοινότητα Γεωργιανών
335
646
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας
59
647
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βερμίου
268
648
Δημοτική Κοινότητα Κουμαριάς
189
649
Δημοτική Κοινότητα Προφήτης Ηλίας
1
650
Δημοτική Κοινότητα Ράχης
616
651
Δημοτική Κοινότητα Τριποτάμου
601
652
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
7.994
653
Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου
4.870
654
Δημοτική Κοινότητα Διαβατού
1.096
655
Δημοτική Κοινότητα Κουλούρας
941
656
Δημοτική Κοινότητα Λυκόγιαννης
480
657
Δημοτική Κοινότητα Νέας Νικομήδειας
607
658
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
2.034
659
Δημοτική Κοινότητα Βεργίνης
1.096
660
Δημοτική Κοινότητα Μετόχιο Προδρόμου
68
661
Δημοτική Κοινότητα Παλατιτσίων
734
662
Δημοτική Κοινότητα Συκέας
136
663
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΒΡΑ
4.388
664
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
1.474
665
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης
698
666
Δημοτική Κοινότητα Πατρίδος
1.328
667
Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου
522
668
Δημοτική Κοινότητα Φυτείας
366
669
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
1.263
670
Δημοτική Κοινότητα Ριζωμάτων
632
671
Δημοτική Κοινότητα Δασκίου
190
672
Δημοτική Κοινότητα Πολυδένδρου
98
673
Δημοτική Κοινότητα Σφηκιάς
343
674
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Έδρα: Αλεξάνδρεια,η)
38.292
675
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
20.128
676
Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρείας
15.906
677
Δημοτική Κοινότητα Βρυσακίου
599
678
Δημοτική Κοινότητα Καμποχωρίου
620
679
Δημοτική Κοινότητα Λουτρού
1.248
680
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
529
681
Δημοτική Κοινότητα Νησιού
1.226
682
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
3.836
683
Δημοτική Κοινότητα Καβασίλων
519
684
Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής
584
685
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου
563
686
Δημοτική Κοινότητα Ξεχασμένης
638
687
Δημοτική Κοινότητα Παλαιού Σκυλλιτσίου
468
688
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού
1.064
689
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
6.350
690
Δημοτική Κοινότητα Μελικής
2.838
691
Δημοτική Κοινότητα Αγκαθιάς
1.318
692
Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης
374
693
Δημοτική Κοινότητα Νεοκάστρου
744
694
Δημοτική Κοινότητα Προδρόμου
1.076
695
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ
7.978
696
Δημοτική Κοινότητα Πλατέος
1.658
697
Δημοτική Κοινότητα Αράχου
301
698
Δημοτική Κοινότητα Κλειδιού
1.084
699
Δημοτική Κοινότητα Κορυφής
1.293
700
Δημοτική Κοινότητα Λιανοβεργίου
1.345
701
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
675
702
Δημοτική Κοινότητα Πρασινάδας
498
703
Δημοτική Κοινότητα Τρικάλων
1.124
704
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Εδρα: Νάουσα,η)
30.054
705
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
19.706
706
Δημοτική Κοινότητα Νάουσας
18.049
707
Δημοτική Κοινότητα Αρκοχωρίου
202
708
Δημοτική Κοινότητα Γιαννακοχωρίου
388
709
Δημοτική Κοινότητα Ροδοχωρίου
428
710
Δημοτική Κοινότητα Στενημάχου
639
711
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ
6.864
712
Δημοτική Κοινότητα Κοπανού
1.781
713
Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής Νάουσας
1.610
714
Δημοτική Κοινότητα Λευκαδίων
856
715
Δημοτική Κοινότητα Μαρίνης
1.022
716
Δημοτική Κοινότητα Μονοσπίτων
795
717
Δημοτική Κοινότητα Χαριέσσης
800
718
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
3.484
719
Δημοτική Κοινότητα Αγγελοχωρίου
1.575
720
Δημοτική Κοινότητα Ζερβοχωρίου
1.211
721
Δημοτική Κοινότητα Πολυπλατάνου
698
722
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ (Εδρα: Κιλκίς,το)
70.477
723
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Εδρα: Κιλκίς,το, Ιστορική έδρα: Νέα Σάντα,η)
45.308
724
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
27.493
725
Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς
24.130
726
Δημοτική Κοινότητα Βαπτιστού
318
727
Δημοτική Κοινότητα Καστανεών
301
728
Δημοτική Κοινότητα Κρηστώνης
687
729
Δημοτική Κοινότητα Λειψυδρίου
223
730
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης
412
731
Δημοτική Κοινότητα Μελανθίου
80
732
Δημοτική Κοινότητα Μεσιανού
533
733
Δημοτική Κοινότητα Σταυροχωρίου
315
734
Δημοτική Κοινότητα Χωρυγίου
494
735
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
4.906
736
Δημοτική Κοινότητα Καμπάνη
999
737
Δημοτική Κοινότητα Γαλλικού
794
738
Δημοτική Κοινότητα Μανδρών
385
739
Δημοτική Κοινότητα Νέας Σάντας
1.582
740
Δημοτική Κοινότητα Πεδινού
679
741
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοπέτρας
467
742
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΟΪΡΑΝΗΣ
1.022
743
Δημοτική Κοινότητα Δροσάτου
647
744
Δημοτική Κοινότητα Ακρίτας
110
745
Δημοτική Κοινότητα Αμάραντων
265
746
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΕΩΝ
3.666
747
Δημοτική Κοινότητα Τερπύλλου
613
748
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Μάρκου
134
749
Δημοτική Κοινότητα Αναβρυτού
77
750
Δημοτική Κοινότητα Αντιγονείας
216
751
Δημοτική Κοινότητα Βάθης
269
752
Δημοτική Κοινότητα Γερακαρίου
147
753
Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού
95
754
Δημοτική Κοινότητα Επταλόφου
324
755
Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας
415
756
Δημοτική Κοινότητα Θεοδοσιών
147
757
Δημοτική Κοινότητα Ισώματος
258
758
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου
100
759
Δημοτική Κοινότητα Κεντρικού
208
760
Δημοτική Κοινότητα Κοιλαδίου
187
761
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινιάς
80
762
Δημοτική Κοινότητα Κορωνούδας
83
763
Δημοτική Κοινότητα Ποντοκερασέας
109
764
Δημοτική Κοινότητα Τριποτάμου
37
765
Δημοτική Κοινότητα Φύσκας
167
766
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ
1.846
767
Δημοτική Κοινότητα Σταθμού Μουριών
879
768
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
99
769
Δημοτική Κοινότητα Μουριών
431
770
Δημοτική Κοινότητα Μυριοφύτου
437
771
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
4.297
772
Δημοτική Κοινότητα Μικροκάμπου
529
773
Δημοτική Κοινότητα Ανθοφύτου
200
774
Δημοτική Κοινότητα Μαυρονερίου
722
775
Δημοτική Κοινότητα Νέου Αγιονερίου
1.014
776
Δημοτική Κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου
751
777
Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκερατέας
308
778
Δημοτική Κοινότητα Παλαιού Αγιονερίου
773
779
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΕΡΣΟΥ
2.078
780
Δημοτική Κοινότητα Χέρσου
872
781
Δημοτική Κοινότητα Ηλιόλουστου
268
782
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Στέρνας
323
783
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς
615
784
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (Εδρα: Πολύκαστρον,το, Ιστορική έδρα: Γουμένισσα,η)
25.169
785
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
11.338
786
Δημοτική Κοινότητα Πολυκάστρου
6.609
787
Δημοτική Κοινότητα Αξιοχωρίου
220
788
Δημοτική Κοινότητα Άσπρου
575
789
Δημοτική Κοινότητα Βαφιοχωρίου
597
790
Δημοτική Κοινότητα Ειρηνικού
42
791
Δημοτική Κοινότητα Ευζώνων
765
792
Δημοτική Κοινότητα Κορώνας
38
793
Δημοτική Κοινότητα Λιμνοτόπου
1.267
794
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δάσους
250
795
Δημοτική Κοινότητα Πευκοδάσους
448
796
Δημοτική Κοινότητα Ποντοηρακλείας
527
797
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
4.794
798
Δημοτική Κοινότητα Αξιουπόλεως
2.834
799
Δημοτική Κοινότητα Γοργόπης
726
800
Δημοτική Κοινότητα Ειδομένης
221
801
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιών
179
802
Δημοτική Κοινότητα Ρυζιών
567
803
Δημοτική Κοινότητα Σκρα
172
804
Δημοτική Κοινότητα Φανού
95
805
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
5.157
806
Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας
3.292
807
Δημοτική Κοινότητα Γρίβας
587
808
Δημοτική Κοινότητα Κάρπης
240
809
Δημοτική Κοινότητα Καστανερής
95
810
Δημοτική Κοινότητα Πενταλόφου
259
811
Δημοτική Κοινότητα Στάθη
316
812
Δημοτική Κοινότητα Φιλυρίας
368
813
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ
3.757
814
Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού
1.413
815
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Πέτρου
1.291
816
Δημοτική Κοινότητα Μεσιάς
173
817
Δημοτική Κοινότητα Πολυπέτρου
374
818
Δημοτική ΚοινότηταΤούμπας
506
819
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
123
820
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίων
123
821
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕδρα:Έδεσσα,η)
126.740
822
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Εδρα:Έδεσσα,η)
26.407
823
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
23.210
824
Δημοτική Κοινότητα Εδέσσης
17.848
825
Δημοτική Κοινότητα Άγρα
661
826
Δημοτική Κοινότητα Βρυτών
376
827
Δημοτική Κοινότητα Καρυδιάς
843
828
Δημοτική Κοινότητα Μεσημεριού
674
829
Δημοτική Κοινότητα Νησιού
332
830
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνης
361
831
Δημοτική Κοινότητα Ριζαρίου
896
832
Δημοτική Κοινότητα Σωτήρας
458
833
Δημοτική Κοινότητα Φλαμουριάς
761
834
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
3.197
835
Δημοτική Κοινότητα Αρνίσσης
1.370
836
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου
490
837
Δημοτική Κοινότητα Γραμματικού
172
838
Δημοτική Κοινότητα Παναγίτσας
856
839
Δημοτική Κοινότητα Περαίας
309
840
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (Εδρα: Αριδαία,η)
24.969
841
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΙΔΑΙΑΣ
18.864
842
Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας
7.118
843
Δημοτική Κοινότητα Αλώρου
357
844
Δημοτική Κοινότητα Αψάλου
919
845
Δημοτική Κοινότητα Βορεινού
988
846
Δημοτική Κοινότητα Γαρεφείου
625
847
Δημοτική Κοινότητα Δωροθέας
483
848
Δημοτική Κοινότητα Λουτρακιού
1.176
849
Δημοτική Κοινότητα Λυκοστόμου
336
850
Δημοτική Κοινότητα Μεγαπλατάνου
452
851
Δημοτική Κοινότητα Ξιφιανής
628
852
Δημοτική Κοινότητα Όρμης
532
853
Δημοτική Κοινότητα Πιπεριών
447
854
Δημοτική Κοινότητα Πολυκαρπίου
868
855
Δημοτική Κοινότητα Προμάχων
1.654
856
Δημοτική Κοινότητα Σαρακηνών
398
857
Δημοτική Κοινότητα Σωσάνδρας
1.008
858
Δημοτική Κοινότητα Τσάκων
875
859
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
6.105
860
Δημοτική Κοινότητα Εξαπλατάνου
1.080
861
Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου
540
862
Δημοτική Κοινότητα Θεοδωρακείου
488
863
Δημοτική Κοινότητα Θηριοπέτρας
262
864
Δημοτική Κοινότητα’Ιδας
570
865
Δημοτική Κοινότητα Κωνσταντίας
514
866
Δημοτική Κοινότητα Μηλέας
837
867
Δημοτική Κοινότητα Νερόμυλων
139
868
Δημοτική Κοινότητα Νοτιάς
295
869
Δημοτική Κοινότητα Περικλείας
370
870
Δημοτική Κοινότητα Φιλωτείας
421
871
Δημοτική Κοινότητα Φούστανης
333
872
Δημοτική Κοινότητα Χρυσής
256
873
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Εδρα: Γιαννιτσά,τα, Ιστορική έδρα: Πέλλα,η)
57.039
874
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
32.410
875
Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών
30.498
876
Δημοτική Κοινότητα Αμπελειών
1.003
877
Δημοτική Κοινότητα Μελισσιού
909
878
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
7.255
879
Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης
4.374
880
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Λουκά
723
881
Δημοτική Κοινότητα Ακρολίμνης
940
882
Δημοτική Κοινότητα Εσωβάλτων
1.218
883
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ
5.680
884
Δημοτική Κοινότητα Μυλοτόπου
1.831
885
Δημοτική Κοινότητα Αξού
1.055
886
Δημοτική Κοινότητα Αραβησσού
1.170
887
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου
337
888
Δημοτική Κοινότητα Λάκκας
327
889
Δημοτική Κοινότητα Παλαιού Μυλοτόπου
644
890
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου
316
891
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6.033
892
Δημοτική Κοινότητα Γαλατάδων
1.628
893
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
183
894
Δημοτική Κοινότητα Δροσερού
391
895
Δημοτική Κοινότητα Καρυωτίσσης
1.605
896
Δημοτική Κοινότητα Λιπαρού
303
897
Δημοτική Κοινότητα Παλαιφύτου
1.225
898
Δημοτική Κοινότητα Τριφυλλιού
698
899
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
5.661
900
Δημοτική Κοινότητα Πέλλης
2.050
901
Δημοτική Κοινότητα Αγροσυκέας
201
902
Δημοτική Κοινότητα Αθύρων
1.234
903
Δημοτική Κοινότητα Δυτικού
387
904
Δημοτική Κοινότητα Νέας Πέλλης
1.275
905
Δημοτική Κοινότητα Ραχώνας
514
906
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ (Εδρα: Σκύδρα,η)
18.325
907
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΚΥΔΡΑΣ
14.353
908
Δημοτική Κοινότητα Σκύδρας
5.686
909
Δημοτική Κοινότητα Αρσενίου
1.241
910
Δημοτική Κοινότητα Άσπρου
656
911
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
565
912
Δημοτική Κοινότητα Καλυβιών
913
913
Δημοτική Κοινότητα Λιποχωρίου
919
914
Δημοτική Κοινότητα Λουτροχωρίου
399
915
Δημοτική Κοινότητα Μαυροβούνιου
827
916
Δημοτική Κοινότητα Νέας Ζωής
128
917
Δημοτική Κοινότητα Πετραίας
927
918
Δημοτική Κοινότητα Ριζού
911
919
Δημοτική Κοινότητα Σεβαστιανών
1.181
920
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΗΙΔΟΣ
3.972
921
Δημοτική Κοινότητα Καλής
1.222
922
Δημοτική Κοινότητα Ανύδρου
338
923
Δημοτική Κοινότητα Καλλιπόλεως
516
924
Δημοτική Κοινότητα Κρανέας
64
925
Δημοτική Κοινότητα Μανδάλου
942
926
Δημοτική Κοινότητα Προφήτου Ηλιού
890
927
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ (Εδρα: Κατερίνη,η)
119.384
928
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Εδρα: Κατερίνη,η)
82.892
929
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
62.742
930
Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης
59.189
931
Δημοτική Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννου
496
932
Δημοτική Κοινότητα Γανοχώρας
656
933
Δημοτική Κοινότητα Νεοκαισαρείας
339
934
Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου
2.062
935
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ
3.553
936
Δημοτική Κοινότητα Παλαιού Κεραμιδιού
795
937
Δημοτική Κοινότητα Αρωνά
292
938
Δημοτική Κοινότητα Ελάφου
395
939
Δημοτική Κοινότητα Εξοχής
479
940
Δημοτική Κοινότητα Καταλωνίων
324
941
Δημοτική Κοινότητα Λαγορράχης
414
942
Δημοτική Κοινότητα Μοσχοποτάμου
457
943
Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου
397
944
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ
4.488
945
Δημοτική Κοινότητα Κορινού
3.153
946
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννου
486
947
Δημοτική Κοινότητα Κούκκου
166
948
Δημοτική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντος
396
949
Δημοτική Κοινότητα Σεβαστής
287
950
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
6.228
951
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
2.933
952
Δημοτική Κοινότητα Παραλίας
928
953
Δημοτική Κοινότητα Περιστάσεως
2.367
954
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ
4.225
955
Δημοτική Κοινότητα Μηλιάς
1.246
956
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
520
957
Δημοτική Κοινότητα Λόφου
1.694
958
Δημοτική Κοινότητα Μοσχοχωρίου
462
959
Δημοτική Κοινότητα Φωτεινών
303
960
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ
1.656
961
Δημοτική Κοινότητα Ρητίνης
890
962
Δημοτική Κοινότητα Βρίας
319
963
Δημοτική Κοινότητα Ελατοχωρίου
447
964
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Εδρα: Λιτόχωρον,το, Ιστορική έδρα: Δίον,το)
23.955
965
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
6.889
966
Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου
6.889
967
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
7.999
968
Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς
3.612
969
Δημοτική Κοινότητα Παντελεήμονος
883
970
Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνος
1.896
971
Δημοτική Κοινότητα Πόρων
751
972
Δημοτική Κοινότητα Σκοτίνης
857
973
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΙΟΥ
9.067
974
Δημοτική Κοινότητα Κονταριωτίσσης
1.489
975
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος
1.377
976
Δημοτική Κοινότητα Βροντούς
1.762
977
Δημοτική Κοινότητα Δίου
1.268
978
Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης
1.843
979
Δημοτική Κοινότητα Νέας Εφέσου
1.328
980
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (Εδρα: Αιγίνιον,το, Ιστορική έδρα: Κολινδρός,ο)
12.537
981
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΙΓΙΝΙΟΥ
4.369
982
Δημοτική Κοινότητα Αιγινίου
3.860
983
Δημοτική Κοινότητα Καταχά
509
984
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
2.914
985
Δημοτική Κοινότητα Κολινδρού
2.255
986
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας
251
987
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδιού
183
988
Δημοτική Κοινότητα Ρυακίων
225
989
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ
2.663
990
Δημοτική Κοινότητα Μακρυγιάλου
1.495
991
Δημοτική Κοινότητα Μεθώνης
587
992
Δημοτική Κοινότητα ΝέαςΑγαθουπόλεως
204
993
Δημοτική Κοινότητα Παλαιού Ελευθεροχωρίου
377
994
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ
2.591
995
Δημοτική Κοινότητα Πύδνας
1.085
996
Δημοτική Κοινότητα Αλωνίων
508
997
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοστάνης
304
998
Δημοτική Κοινότητα Σφενδαμίου
694
999
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Εδρα: Σέρραι,αι)
151.317
1000
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Εδρα: Σέρραι,αι)
74.004
1001
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΡΡΩΝ
60.888
1002
Δημοτική Κοινότητα Σερρών
59.260
1003
Δημοτική Κοινότητα Ελαιώνος
409
1004
Δημοτική Κοινότητα Επταμύλων
705
1005
Δημοτική Κοινότητα Οινούσσας
514
1006
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
216
1007
Δημοτική Κοινότητα Άνω Βροντούς
216
1008
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
4.125
1009
Δημοτική Κοινότητα Πρόβατά
829
1010
Δημοτική Κοινότητα Αναγεννήσεως
523
1011
Δημοτική Κοινότητα Άνω Καμήλας
546
1012
Δημοτική Κοινότητα Βαμβακιάς
395
1013
Δημοτική Κοινότητα Μητρουσίου
1.599
1014
Δημοτική Κοινότητα Μονοκκλησιάς
233
1015
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΥΚΩΝΑ
3.534
1016
Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα
2.221
1017
Δημοτική Κοινότητα Καλών Δένδρων
966
1018
Δημοτική Κοινότητα Χριστού
347
1019
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΡΕΙΝΗΣ
575
1020
Δημοτική Κοινότητα Ορεινής
575
1021
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
4.666
1022
Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως
1.863
1023
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Ελένης
361
1024
Δημοτική Κοινότητα Αδελφικού
209
1025
Δημοτική Κοινότητα Βαμβακούσσης
189
1026
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Καμήλας
955
1027
Δημοτική Κοινότητα Κουβουκλίων
216
1028
Δημοτική Κοινότητα Κουμαριάς
274
1029
Δημοτική Κοινότητα Κωνσταντινάτου
269
1030
Δημοτική Κοινότητα Πεπονιάς
330
1031
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (Εδρα: Ροδολίβος,το)
7.168
1032
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΛΦΟΥΣ
2.002
1033
Δημοτική Κοινότητα Ροδολίβους
1.557
1034
Δημοτική Κοινότητα Δομίρου
111
1035
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Σουλίου
334
1036
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
2.170
1037
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκώμης
1.195
1038
Δημοτική Κοινότητα Αμφιπόλεως
163
1039
Δημοτική Κοινότητα Μεσολακκιάς
302
1040
Δημοτική Κοινότητα Νέων Κερδυλίων
510
1041
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ
1.450
1042
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μπάφρας
565
1043
Δημοτική Κοινότητα Ηλιοκώμης
288
1044
Δημοτική Κοινότητα Κορμίστης
437
1045
Δημοτική Κοινότητα Συμβολής
160
1046
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ
1.546
1047
Δημοτική Κοινότητα Πρώτης
907
1048
Δημοτική Κοινότητα Αγγίστης
210
1049
Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδος
429
1050
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (Εδρα: Νιγρίτα,η)
16.036
1051
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
7.865
1052
Δημοτική Κοινότητα Νιγρίτης
4.892
1053
Δημοτική Κοινότητα Ανθής
450
1054
Δημοτική Κοινότητα Θερμών
262
1055
Δημοτική Κοινότητα Τερπνής
1.593
1056
Δημοτική Κοινότητα Φλάμπουρου
668
1057
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΧΙΝΟΥ
1.751
1058
Δημοτική Κοινότητα Σιτοχωρίου
350
1059
Δημοτική Κοινότητα Αχινού
365
1060
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
287
1061
Δημοτική Κοινότητα Ζερβοχωρίου
75
1062
Δημοτική Κοινότητα Λευκοτόπου
230
1063
Δημοτική Κοινότητα Πατρικίου
220
1064
Δημοτική Κοινότητα Χουμνικού
224
1065
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
3.316
1066
Δημοτική Κοινότητα Δημητρητσίου
633
1067
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
380
1068
Δημοτική Κοινότητα Αμπέλων
343
1069
Δημοτική Κοινότητα Βέργης
549
1070
Δημοτική Κοινότητα Λυγαριάς
180
1071
Δημοτική Κοινότητα Νικοκλείας
470
1072
Δημοτική Κοινότητα Σησαμίας
330
1073
Δημοτική Κοινότητα Τριανταφυλλιάς
431
1074
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΑΓΙΛΟΥ
3.104
1075
Δημοτική Κοινότητα Μαυροθαλάσσης
1.300
1076
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
212
1077
Δημοτική Κοινότητα Αηδονοχωρίου
197
1078
Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας
422
1079
Δημοτική Κοινότητα Ιβήρων
468
1080
Δημοτική Κοινότητα Καστανοχωρίου
88
1081
Δημοτική Κοινότητα Τραγίλου
417
1082
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (Εδρα: Χρυσόν,το)
11.585
1083
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
6.363
1084
Δημοτική Κοινότητα Χρυσού
1.006
1085
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Πνεύματος
1.031
1086
Δημοτική Κοινότητα Δαφνουδίου
428
1087
Δημοτική Κοινότητα Εμμανουήλ Παππά
475
1088
Δημοτική Κοινότητα Μετάλλων
131
1089
Δημοτική Κοινότητα Νέου Σουλίου
2.051
1090
Δημοτική Κοινότητα Πενταπόλεως
773
1091
Δημοτική Κοινότητα Τούμπας
468
1092
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΡΥΜΩΝΑ
5.222
1093
Δημοτική Κοινότητα Νέου Σκοπού
1.618
1094
Δημοτική Κοινότητα Βαλτοτοπίου
680
1095
Δημοτική Κοινότητα Μεσοκώμης
73
1096
Δημοτική Κοινότητα Μονόβρυσης
487
1097
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Σερρών
923
1098
Δημοτική Κοινότητα Παραλιμνίου
435
1099
Δημοτική Κοινότητα Πεθελινού
344
1100
Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού
662
1101
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Εδρα: Ηράκλεια,η)
15.713
1102
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
9.946
1103
Δημοτική Κοινότητα Ηράκλειας
3.245
1104
Δημοτική Κοινότητα Βαλτερού
872
1105
Δημοτική Κοινότητα Δασοχωρίου
765
1106
Δημοτική Κοινότητα Καρπερής
580
1107
Δημοτική Κοινότητα Κοιμήσεως
1.148
1108
Δημοτική Κοινότητα Λιθοτόπου
525
1109
Δημοτική Κοινότητα Λιμνοχωρίου
414
1110
Δημοτική Κοινότητα Ποντισμένου
1.556
1111
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοχωράφων
841
1112
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ
3.248
1113
Δημοτική Κοινότητα Σκοτούσσης
795
1114
Δημοτική Κοινότητα Αμμουδιάς
668
1115
Δημοτική Κοινότητα Γεφυρουδίου
499
1116
Δημοτική Κοινότητα Μελενικιτσίου
372
1117
Δημοτική Κοινότητα Νέας Τυρολόης
436
1118
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου
478
1119
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
2.519
1120
Δημοτική Κοινότητα Στρυμονικού
945
1121
Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού
249
1122
Δημοτική Κοινότητα Καλοκάστρου
257
1123
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου
354
1124
Δημοτική Κοινότητα Τριάδος
188
1125
Δημοτική Κοινότητα Χειμάρρου
526
1126
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (Εδρα: Νέα Ζίχνη,η)
8.267
1127
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
5.955
1128
Δημοτική Κοινότητα Νέας Ζίχνης
1.547
1129
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου
137
1130
Δημοτική Κοινότητα Αγριανής
251
1131
Δημοτική Κοινότητα Αναστασίας
202
1132
Δημοτική Κοινότητα Γαζώρου
912
1133
Δημοτική Κοινότητα Δήμητρας
217
1134
Δημοτική Κοινότητα Δραβήσκου
1.109
1135
Δημοτική Κοινότητα Θολού
395
1136
Δημοτική Κοινότητα Μαυρολόφου
395
1137
Δημοτική Κοινότητα Μεσορράχης
210
1138
Δημοτική Κοινότητα Μυρκίνου
124
1139
Δημοτική Κοινότητα Μυρρίνης
78
1140
Δημοτική Κοινότητα Νέας Πέτρας
196
1141
Δημοτική Κοινότητα Σφελινού
182
1142
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
2.312
1143
Δημοτική Κοινότητα Αλιστράτης
1.682
1144
Δημοτική Κοινότητα Αγιοχωρίου
150
1145
Δημοτική Κοινότητα Λευκοθέας
248
1146
Δημοτική Κοινότητα Μανδηλίου
43
1147
Δημοτική Κοινότητα Σκοπιάς
82
1148
Δημοτική Κοινότητα Σταθμού Αγγίστης
107
1149
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (Εδρα: Σιδηρόκαστρον,το)
18.544
1150
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
7.937
1151
Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου
5.181
1152
Δημοτική Κοινότητα Βαμβακοφύτου
825
1153
Δημοτική Κοινότητα Καμαρωτού
324
1154
Δημοτική Κοινότητα Στρυμονοχωρίου
315
1155
Δημοτική Κοινότητα Χαροπού
783
1156
Δημοτική Κοινότητα Χορτερού
509
1157
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΚΙΣΤΡΟΥ
350
1158
Δημοτική Κοινότητα Αγκίστρου
350
1159
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
643
1160
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου
518
1161
Δημοτική Κοινότητα Καπνοφύτου
125
1162
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
5.530
1163
Δημοτική Κοινότητα Ροδοπόλεως
850
1164
Δημοτική Κοινότητα Ανατολής
252
1165
Δημοτική Κοινότητα Άνω Ποροΐων
836
1166
Δημοτική Κοινότητα Καστανούσσης
635
1167
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ποροΐων
477
1168
Δημοτική Κοινότητα Κερκίνης
1.064
1169
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδιάς
445
1170
Δημοτική Κοινότητα Μακρινίτσης
142
1171
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
418
1172
Δημοτική Κοινότητα Πλατανακίων
411
1173
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
3.900
1174
Δημοτική Κοινότητα Νέου Πετριτσίου
1.690
1175
Δημοτική Κοινότητα Ακριτοχωρίου
362
1176
Δημοτική Κοινότητα Βυρωνείας
702
1177
Δημοτική Κοινότητα Γονίμου
418
1178
Δημοτική Κοινότητα Μανδρακίου
215
1179
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου
513
1180
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ
184
1181
Δημοτική Κοινότητα Προμαχώνος
184
1182
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Εδρα: Πολύγυρος,ο)
102.085
1183
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Εδρα: Πολύγυρος,ο)
21.351
1184
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
11.382
1185
Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου
7.779
1186
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Προδρόμου
350
1187
Δημοτική Κοινότητα Βραστάμων
944
1188
Δημοτική Κοινότητα Ολύνθου
1.053
1189
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου
284
1190
Δημοτική Κοινότητα Σανών
230
1191
Δημοτική Κοινότητα Ταξιάρχου
742
1192
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
3.808
1193
Δημοτική Κοινότητα Γαλατίστης
2.709
1194
Δημοτική Κοινότητα Βάβδου
337
1195
Δημοτική Κοινότητα Γαλαρινού
303
1196
Δημοτική Κοινότητα Δουμπιών
459
1197
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ
1.934
1198
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας
629
1199
Δημοτική Κοινότητα Γεροπλατάνου
347
1200
Δημοτική Κοινότητα Κρήμνης
224
1201
Δημοτική Κοινότητα Μαραθούσσης
358
1202
Δημοτική Κοινότητα Ριζών
376
1203
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
4.227
1204
Δημοτική Κοινότητα Ορμυλίας
3.621
1205
Δημοτική Κοινότητα Μεταμορφώσεως
606
1206
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Εδρα: Ιερισσός,η, Ιστορική έδρα: Αρναία,η)
16.964
1207
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ
8.274
1208
Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού
3.208
1209
Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής
521
1210
Δημοτική Κοινότητα Νέων Ρόδων
1.192
1211
Δημοτική Κοινότητα Ολυμπιάδος
638
1212
Δημοτική Κοινότητα Ουρανοπόλεως
801
1213
Δημοτική Κοινότητα Σταγίρων
373
1214
Δημοτική Κοινότητα Στρατονίκης
549
1215
Δημοτική Κοινότητα Στρατωνίου
992
1216
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΝΑΙΑΣ
5.564
1217
Δημοτική Κοινότητα Αρναίας
2.159
1218
Δημοτική Κοινότητα Βαρβάρας
539
1219
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
696
1220
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
1.262
1221
Δημοτική Κοινότητα Στανού
908
1222
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
3.126
1223
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας
2.367
1224
Δημοτική Κοινότητα Γοματίου
475
1225
Δημοτική Κοινότητα Πυργαδικίων
284
1226
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Εδρα: Κασσάνδρεια,η)
16.861
1227
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
10.526
1228
Δημοτική Κοινότητα Κασσανδρείας
3.158
1229
Δημοτική Κοινότητα Αφύτου
1.178
1230
Δημοτική Κοινότητα Καλάνδρας
753
1231
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
1.236
1232
Δημοτική Κοινότητα Κασσανδρηνού
373
1233
Δημοτική Κοινότητα Κρυοπηγής
652
1234
Δημοτική Κοινότητα Νέας Φωκαίας
2.179
1235
Δημοτική Κοινότητα Φούρκας
997
1236
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
6.335
1237
Δημοτική Κοινότητα Χανιώτη
938
1238
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
360
1239
Δημοτική Κοινότητα Νέας Σκιώνης
718
1240
Δημοτική Κοινότητα Παλιουριού
852
1241
Δημοτική Κοινότητα Πευκοχωρίου
2.228
1242
Δημοτική Κοινότητα Πολύχρονου
1.239
1243
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Εδρα: Νέα Μουδανιά,τα)
34.829
1244
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
19.104
1245
Δημοτική Κοινότητα Νέων Μουδανιών
10.042
1246
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Μάμαντος
1.093
1247
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος
212
1248
Δημοτική Κοινότητα Διονυσίου
1.152
1249
Δημοτική Κοινότητα Ζωγράφου
253
1250
Δημοτική Κοινότητα Νέας Ποτειδαίας
1.543
1251
Δημοτική Κοινότητα Πορταριάς
1.283
1252
Δημοτική Κοινότητα Σήμαντρων
1.931
1253
Δημοτική Κοινότητα Φλογητών
1.595
1254
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
10.144
1255
Δημοτική Κοινότητα Νέας Καλλικράτειας
6.128
1256
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Παύλου
1.196
1257
Δημοτική Κοινότητα Λακκώματος
1.094
1258
Δημοτική Κοινότητα Νέας Γωνιάς
444
1259
Δημοτική Κοινότητα ΝέωνΣιλάτων
1.282
1260
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΙΓΛΙΑΣ
5.581
1261
Δημοτική Κοινότητα Νέας Τριγλίας
3.017
1262
Δημοτική Κοινότητα Ελαιοχωρίων
328
1263
Δημοτική Κοινότητα Κρήνης
394
1264
Δημοτική Κοινότητα Νέας Τενέδου
399
1265
Δημοτική Κοινότητα Νέων Πλαγίων
1.127
1266
Δημοτική Κοινότητα Πετραλώνων
316
1267
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (Εδρα: Νικήτη,η)
12.080
1268
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΙΘΩΝΙΑΣ
8.750
1269
Δημοτική Κοινότητα Νικήτης
2.922
1270
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
1.965
1271
Δημοτική Κοινότητα Μεταγκιτσίου
825
1272
Δημοτική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά
3.038
1273
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΟΡΩΝΗΣ
3.330
1274
Δημοτική Κοινότητα Συκέας
2.276
1275
Δημοτική Κοινότητα Σάρτης
1.054
1276
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) (Εδρα: Καρυαί,αι)
1.746
1277
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) (Εδρα: Καρυαί,αι)
1.746
1278
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (Αυτοδιοίκητο)
1.746
1279
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Εδρα: Ιωάννινα,τα)
574.586
1280
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Εδρα: Κοζάνη,η)
254.595
1281
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (Εδρα: Κοζάνη,η)
137.210
1282
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Εδρα: Κοζάνη,η, Ιστορική έδρα: Αιανή,η)
67.224
1283
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
53.174
1284
Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης
43.316
1285
Δημοτική Κοινότητα Αλωνακίων
314
1286
Δημοτική Κοινότητα Ανθοτόπου
136
1287
Δημοτική Κοινότητα Αργίλου
340
1288
Δημοτική Κοινότητα Βατερού
643
1289
Δημοτική Κοινότητα Εξοχής
122
1290
Δημοτική Κοινότητα Καλαμιάς
137
1291
Δημοτική Κοινότητα Καρυδίτσας
818
1292
Δημοτική Κοινότητα Κοίλων
1.360
1293
Δημοτική Κοινότητα Λευκόβρυσης
1.089
1294
Δημοτική Κοινότητα Λευκοπηγής
1.113
1295
Δημοτική Κοινότητα Λυγερής
91
1296
Δημοτική Κοινότητα Μεταμορφώσεως
278
1297
Δημοτική Κοινότητα Νέας Νικόπολης
105
1298
Δημοτική Κοινότητα Ξηρολίμνης
334
1299
Δημοτική Κοινότητα Οινόης
67
1300
Δημοτική Κοινότητα Πετρανών
668
1301
Δημοτική Κοινότητα Πρωτοχωρίου
716
1302
Δημοτική Κοινότητα Πτελέας
112
1303
Δημοτική Κοινότητα Σκήτης
230
1304
Δημοτική Κοινότητα Χαραυγής
1.185
1305
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΙΑΝΗΣ
2.826
1306
Δημοτική Κοινότητα Λιανής
1.586
1307
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
581
1308
Δημοτική Κοινότητα Κερασέα
144
1309
Δημοτική Κοινότητα Κτένιον
55
1310
Δημοτική Κοινότητα Ροδιανής
246
1311
Δημοτική Κοινότητα Ρυμνίου
115
1312
Δημοτική Κοινότητα Χρωμίου
99
1313
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
1.392
1314
Δημοτική Κοινότητα Μαυροδενδρίου
661
1315
Δημοτική Κοινότητα Λιβερών
19
1316
Δημοτική Κοινότητα Ποντοκώμης
594
1317
Δημοτική Κοινότητα Σιδερά
118
1318
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ
5.176
1319
Δημοτική Κοινότητα Κρόκου
2.687
1320
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλέας
73
1321
Δημοτική Κοινότητα Άνω Κώμης
1.263
1322
Δημοτική Κοινότητα Καισάρειας
611
1323
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Κώμης
224
1324
Δημοτική Κοινότητα Κοντοβουνίου
99
1325
Δημοτική Κοινότητα Μηλέα
120
1326
Δημοτική Κοινότητα Σπάρτου
99
1327
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
4.656
1328
Δημοτική Κοινότητα Κοιλάδος
479
1329
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
621
1330
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους
111
1331
Δημοτική Κοινότητα Ακρινής
758
1332
Δημοτική Κοινότητα Αυγής
17
1333
Δημοτική Κοινότητα Βοσκοχωρίου
85
1334
Δημοτική Κοινότητα Δρεπάνου
1.147
1335
Δημοτική Κοινότητα Καπνοχωρίου
251
1336
Δημοτική Κοινότητα Κλείτου
374
1337
Δημοτική Κοινότητα Πολυμύλου
353
1338
Δημοτική Κοινότητα Ρυακίου
183
1339
Δημοτική Κοινότητα Τετραλόφου
277
1340
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Εδρα: Βελβεντός,ο)
3.057
1341
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
3.057
1342
Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού
2.949
1343
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής
37
1344
Δημοτική Κοινότητα Καταφυγίου
57
1345
Δημοτική Κοινότητα Πολυφύτου
14
1346
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ (Εδρα: Σιάτιστα,η, Ιστορική έδρα: Νεάπολις,η)
14.947
1347
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3.246
1348
Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης
2.063
1349
Δημοτική Κοινότητα Αηδονοχωρίου
39
1350
Δημοτική Κοινότητα Αλιάκμονος
126
1351
Δημοτική Κοινότητα Αξιοκάστρου
60
1352
Δημοτική Κοινότητα Ασπρούλας
92
1353
Δημοτική Κοινότητα Βελανιδιάς
71
1354
Δημοτική Κοινότητα Δρυοβούνου
211
1355
Δημοτική Κοινότητα Λευκοθέας
17
1356
Δημοτική Κοινότητα Μεσολόγγου
11
1357
Δημοτική Κοινότητα Μολόχας
89
1358
Δημοτική Κοινότητα Πεπονιάς
48
1359
Δημοτική Κοινότητα Περιστέρας
14
1360
Δημοτική Κοινότητα Πλατανιάς
88
1361
Δημοτική Κοινότητα Πολυλάκκου
15
1362
Δημοτική Κοινότητα Πυλωρίου
43
1363
Δημοτική Κοινότητα Σημάντρου
29
1364
Δημοτική Κοινότητα Σκαλοχωρίου
50
1365
Δημοτική Κοινότητα Τραπεζίτσης
76
1366
Δημοτική Κοινότητα Χειμερινού
44
1367
Δημοτική Κοινότητα Χορηγού
60
1368
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΣΚΙΟΥ
3.070
1369
Δημοτική Κοινότητα Καλονερίου
403
1370
Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής
1.458
1371
Δημοτική Κοινότητα Ερατύρας
738
1372
Δημοτική Κοινότητα Ναμάτων
66
1373
Δημοτική Κοινότητα Πελεκάνου
232
1374
Δημοτική Κοινότητα Σισανίου
173
1375
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
367
1376
Δημοτική Κοινότητα Πενταλόφου
272
1377
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Σωτήρας
12
1378
Δημοτική Κοινότητα Βυθού
72
1379
Δημοτική Κοινότητα Διλόφου
11
1380
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
5.645
1381
Δημοτική Κοινότητα Σιατίστης
5.057
1382
Δημοτική Κοινότητα Μικροκάστρου
368
1383
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου
220
1384
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΣΟΤΎΛΙΟΥ
2.619
1385
Δημοτική Κοινότητα Τσοτυλίου
1.453
1386
Δημοτική Κοινότητα Αγιάσματος
35
1387
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων
16
1388
Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης
26
1389
Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου
71
1390
Δημοτική Κοινότητα Αυγερινού
138
1391
Δημοτική Κοινότητα Βουχωρίνας
32
1392
Δημοτική Κοινότητα Βροντής
77
1393
Δημοτική Κοινότητα Δαμασκηνιάς
77
1394
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
34
1395
Δημοτική Κοινότητα Διχειμάρρου
40
1396
Δημοτική Κοινότητα Δραγασιάς
40
1397
Δημοτική Κοινότητα Ζώνης
58
1398
Δημοτική Κοινότητα Κλεισώρειας
35
1399
Δημοτική Κοινότητα Κορυφής
65
1400
Δημοτική Κοινότητα Κριμηνίου
40
1401
Δημοτική Κοινότητα Λικνάδων
29
1402
Δημοτική Κοινότητα Λούβρης
49
1403
Δημοτική Κοινότητα Λουκομίου
27
1404
Δημοτική Κοινότητα Μορφής
42
1405
Δημοτική Κοινότητα Ομαλής
60
1406
Δημοτική Κοινότητα Πλακίδας
10
1407
Δημοτική Κοινότητα Πολυκαστάνου
64
1408
Δημοτική Κοινότητα Ροδοχωρίου
27
1409
Δημοτική Κοινότητα Σταυροδρομιού
42
1410
Δημοτική Κοινότητα Χρυσαυγής
32
1411
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Εδρα: Πτολεμαΐς,η)
42.515
1412
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
35.334
1413
Δημοτική Κοινότητα Πτολεμάίδος
31.575
1414
Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοπέτρας
705
1415
Δημοτική Κοινότητα Γαλατείας
400
1416
Δημοτική Κοινότητα Δροσερού
202
1417
Δημοτική Κοινότητα Καρδίας
0
1418
Δημοτική Κοινότητα Κομάνου
0
1419
Δημοτική Κοινότητα Μαυροπηγής
0
1420
Δημοτική Κοινότητα Ολυμπιάδος
537
1421
Δημοτική Κοινότητα Πενταβρύσου
177
1422
Δημοτική Κοινότητα Περδίκκα
1.372
1423
Δημοτική Κοινότητα Προαστίου
349
1424
Δημοτική Κοινότητα Πτελεώνος
17
1425
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1.111
1426
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου
434
1427
Δημοτική Κοινότητα Ερμακιάς
293
1428
Δημοτική Κοινότητα Καρυοχωρίου
349
1429
Δημοτική Κοινότητα Σπηλιάς
35
1430
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ
2.328
1431
Δημοτική Κοινότητα Κομνηνών
517
1432
Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού
732
1433
Δημοτική Κοινότητα Μεσοβούνου
334
1434
Δημοτική Κοινότητα Πύργων
745
1435
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ
326
1436
Δημοτική Κοινότητα Βλάστης
326
1437
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
3.416
1438
Δημοτική Κοινότητα Εμπορίου
744
1439
Δημοτική Κοινότητα Αναρράχης
753
1440
Δημοτική Κοινότητα Αρδάσσης
918
1441
Δημοτική Κοινότητα Μηλοχωρίου
557
1442
Δημοτική Κοινότητα Φούφα
444
1443
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ (Εδρα: Σέρβια,τα)
9.467
1444
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΡΒΙΩΝ
7.265
1445
Δημοτική Κοινότητα Σερβίων
3.174
1446
Δημοτική Κοινότητα Αυλών
236
1447
Δημοτική Κοινότητα Βαθυλάκκου
505
1448
Δημοτική Κοινότητα Γουλών
122
1449
Δημοτική Κοινότητα Ιμέρων
154
1450
Δημοτική Κοινότητα Καστανιάς
514
1451
Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίων
324
1452
Δημοτική Κοινότητα Λευκάρων
145
1453
Δημοτική Κοινότητα Μεσιανής
238
1454
Δημοτική Κοινότητα Μεταξά
204
1455
Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας
127
1456
Δημοτική Κοινότητα Πλατανορρεύματος
864
1457
Δημοτική Κοινότητα Πολυρράχου
163
1458
Δημοτική Κοινότητα Ροδίτου
256
1459
Δημοτική Κοινότητα Τριγωνικού
239
1460
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
1.290
1461
Δημοτική Κοινότητα Τρανοβάλτου
614
1462
Δημοτική Κοινότητα Ελάτης
338
1463
Δημοτική Κοινότητα Μικροβάλτου
338
1464
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
912
1465
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδερού
912
1466
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Εδρα: Γρεβενά,τα)
26.576
1467
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Εδρα: Γρεβενά,τα)
21.421
1468
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
15.716
1469
Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών
12.515
1470
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων
254
1471
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλεών
358
1472
Δημοτική Κοινότητα Βατολάκκου
262
1473
Δημοτική Κοινότητα Ελάτου
164
1474
Δημοτική Κοινότητα Ελευθέρου
169
1475
Δημοτική Κοινότητα Καλοχίου
81
1476
Δημοτική Κοινότητα Κυρακαλής
109
1477
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου
405
1478
Δημοτική Κοινότητα Μυρσίνης
294
1479
Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς
151
1480
Δημοτική Κοινότητα Συνδένδρου
155
1481
Δημοτική Κοινότητα Φελλίου
799
1482
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ
73
1483
Δημοτική Κοινότητα Αβδέλλας
73
1484
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
681
1485
Δημοτική Κοινότητα Μεγάρου
301
I486
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κοσμά
54
1487
Δημοτική Κοινότητα Δασυλλίου
20
1488
Δημοτική Κοινότητα Καληράχης
95
1489
Δημοτική Κοινότητα Καλλονής
13
1490
Δημοτική Κοινότητα Κυδωνιών
74
1491
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσιού
31
1492
Δημοτική Κοινότητα Οροπεδίου
77
1493
Δημοτική Κοινότητα Τρίκορφου
16
1494
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΟΥ
1.370
1495
Δημοτική Κοινότητα Κνίδης
411
1496
Δημοτική Κοινότητα Εξάρχου
74
1497
Δημοτική Κοινότητα Κέντρου
161
1498
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
188
1499
Δημοτική Κοινότητα Ποντινής
166
1500
Δημοτική Κοινότητα Πυλωρών
52
1501
Δημοτική Κοινότητα Σαρακήνας
318
1502
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ
514
1503
Δημοτική Κοινότητα Κηπουρείου
125
1504
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
82
1505
Δημοτική Κοινότητα Κρανέας
192
1506
Δημοτική Κοινότητα Μικρολιβάδου
26
1507
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίτσης
79
1508
Δημοτική Κοινότητα Σιταρά
10
1509
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ
21
1510
Δημοτική Κοινότητα Δοτσικού
21
1511
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ
1.384
1512
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
324
1513
Δημοτική Κοινότητα Αηδονίων
53
1514
Δημοτική Κοινότητα Κιβωτού
331
1515
Δημοτική Κοινότητα Κληματακίου
81
1516
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινιάς
136
1517
Δημοτική Κοινότητα Μηλέας
135
1518
Δημοτική Κοινότητα Πολυδένδρου
124
1519
Δημοτική Κοινότητα Ταξιάρχου
200
1520
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
1.012
1521
Δημοτική Κοινότητα Μαυραναίων
223
1522
Δημοτική Κοινότητα Αλατόπετρας
48
1523
Δημοτική Κοινότητα Αναβρυτών
18
1524
Δημοτική Κοινότητα Ζιάκα
136
1525
Δημοτική Κοινότητα Κοσματίου
91
1526
Δημοτική Κοινότητα Λάβδα
27
1527
Δημοτική Κοινότητα Μοναχιτίου
73
1528
Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος
31
1529
Δημοτική Κοινότητα Πολυνερίου
58
1530
Δημοτική Κοινότητα Προσβόρρου
50
1531
Δημοτική Κοινότητα Σπηλαίου
194
1532
Δημοτική Κοινότητα Τρικώμου
63
1533
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ
24
1534
Δημοτική Κοινότητα Μεσολουρίου
24
1535
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ
93
1536
Δημοτική Κοινότητα Περιβολιού
93
1537
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΜΑΡΙΝΑΣ
253
1538
Δημοτική Κοινότητα Σαμαρίνας
253
1539
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΜΙΞΗΣ
247
1540
Δημοτική Κοινότητα Σμίξης
247
1541
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ
33
1542
Δημοτική Κοινότητα Φιλιππαίων
33
1543
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Εδρα: Δεσκάτη,η)
5.155
1544
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΕΣΚΑΤΗΣ
3.851
1545
Δημοτική Κοινότητα Δεσκάτης
3.208
1546
Δημοτική Κοινότητα Δασοχωρίου
156
1547
Δημοτική Κοινότητα Παλιουριάς
325
1548
Δημοτική Κοινότητα Παναγίας
71
1549
Δημοτική Κοινότητα Παρασκευής
91
1550
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΑΣΙΩΝ
1.304
1551
Δημοτική Κοινότητα Καρπερού
763
1552
Δημοτική Κοινότητα Κατάκαλης
162
1553
Δημοτική Κοινότητα Τρικοκκιάς
379
1554
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Εδρα: Καστοριά,η)
45.929
1555
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Εδρα: Καστοριά,η)
33.095
1556
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
16.393
1557
Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς
16.393
1558
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
5.676
1559
Δημοτική Κοινότητα Μανιακών
2.612
1560
Δημοτική Κοινότητα Αυγής
129
1561
Δημοτική Κοινότητα Κορομηλέας
308
1562
Δημοτική Κοινότητα Λεύκης
820
1563
Δημοτική Κοινότητα Ομορφοκκλησιάς
19
1564
Δημοτική Κοινότητα Πενταβρύσου
566
1565
Δημοτική Κοινότητα Πορείας
409
1566
Δημοτική Κοινότητα Τσάκονης
246
1567
Δημοτική Κοινότητα Χιλιοδένδρου
567
1568
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1.826
1569
Δημοτική Κοινότητα Κορησού
902
1570
Δημοτική Κοινότητα Βασιλειάδος
375
1571
Δημοτική Κοινότητα Λιθιάς
263
1572
Δημοτική Κοινότητα Μελισσοτόπου
286
1573
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ
1.145
1574
Δημοτική Κοινότητα Τοιχίου
615
1575
Δημοτική Κοινότητα Βυσσινέας
97
1576
Δημοτική Κοινότητα Μεταμορφώσεως
274
1577
Δημοτική Κοινότητα Οξυάς
59
1578
Δημοτική Κοινότητα Πολυκεράσου
8
1579
Δημοτική Κοινότητα Σιδηροχωρίου
92
1580
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
457
1581
Δημοτική Κοινότητα Ιεροπηγής
253
1582
Δημοτική Κοινότητα Δενδροχωρίου
204
1583
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
223
1584
Δημοτική Κοινότητα Κλεισούρας
223
1585
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
553
1586
Δημοτική Κοινότητα Γάβρου
302
1587
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου
39
1588
Δημοτική Κοινότητα Κρανιώνος
2
1589
Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου
93
1590
Δημοτική Κοινότητα Μαυροκάμπου
2
1591
Δημοτική Κοινότητα Μελά
106
1592
Δημοτική Κοινότητα Χαλαρών
9
1593
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ
2.967
1594
Δημοτική Κοινότητα Μαυροχωρίου
1.379
1595
Δημοτική Κοινότητα Δισπηλίου
944
1596
Δημοτική Κοινότητα Πολύκαρπης
644
1597
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
3.855
1598
Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας
2.791
1599
Δημοτική Κοινότητα Αγία Κυριακή
205
1600
Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου
329
1601
Δημοτική Κοινότητα Οινόης
419
1602
Δημοτική Κοινότητα Πτεριάς
111
1603
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (Εδρα: Αργος Ορεστικόν,το)
10.685
1604
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
8.328
1605
Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού
7.240
1606
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ηλία
10
1607
Δημοτική Κοινότητα Αμμουδάρας
203
1608
Δημοτική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς
346
1609
Δημοτική Κοινότητα Βράχου
25
1610
Δημοτική Κοινότητα Διαλεκτού
57
1611
Δημοτική Κοινότητα Καστανοφύτου
22
1612
Δημοτική Κοινότητα Λάγκας
14
1613
Δημοτική Κοινότητα Λακκωμάτων
169
1614
Δημοτική Κοινότητα Μελανθίου
104
1615
Δημοτική Κοινότητα Νοστίμου
73
1616
Δημοτική Κοινότητα Σπηλαίων
27
1617
Δημοτική Κοινότητα Σπήλιου
38
1618
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
2.357
1619
Δημοτική Κοινότητα Βογατσικού
438
1620
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων
630
1621
Δημοτική Κοινότητα Γέρμα
380
1622
Δημοτική Κοινότητα Κωσταραζίου
623
1623
Δημοτική Κοινότητα Μηλίτσας
286
1624
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (Εδρα: Νεστόριον,το)
2.149
1625
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
1.184
1626
Δημοτική Κοινότητα Νεστορίου
761
1627
Δημοτική Κοινότητα Κοτύλης
92
1628
Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης
58
1629
Δημοτική Κοινότητα Πτελέας
273
1630
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΚΡΙΤΩΝ
590
1631
Δημοτική Κοινότητα Διποταμιάς
391
1632
Δημοτική Κοινότητα Κομνηνάδων
74
1633
Δημοτική Κοινότητα Πολυανέμου
11
1634
Δημοτική Κοινότητα Χιονάδου
114
1635
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΡΕΝΩΝ
365
1636
Δημοτική Κοινότητα Επταχωρίου
187
1637
Δημοτική Κοινότητα Ζούζουλης
40
1638
Δημοτική Κοινότητα Χρυσής
138
1639
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ
10
1640
Δημοτική Κοινότητα Γράμου
10
1641
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Εδρα: Φλώρινα,η)
44.880
1642
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Εδρα: Φλώρινα,η)
29.500
1643
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΛΩΡΙΝΑΣ
19.198
1644
Δημοτική Κοινότητα Φλωρίνης
17.188
1645
Δημοτική Κοινότητα Αλώνων
164
1646
Δημοτική Κοινότητα Αρμενοχωρίου
846
1647
Δημοτική Κοινότητα Μεσονησίου
166
1648
Δημοτική Κοινότητα Πρώτης
115
1649
Δημοτική Κοινότητα Σιμός Ιωαννίδης
211
1650
Δημοτική Κοινότητα Σκοπιάς
508
1651
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
2.132
1652
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Κλεινών
297
1653
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
109
1654
Δημοτική Κοινότητα Ακρίτα
86
1655
Δημοτική Κοινότητα Άνω Καλλίνικης
247
1656
Δημοτική Κοινότητα Άνω Κλεινών
155
1657
Δημοτική Κοινότητα Εθνικού
49
1658
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Καλλίνικης
54
1659
Δημοτική Κοινότητα Κλαδορράχης
75
1660
Δημοτική Κοινότητα Κρατερού
53
1661
Δημοτική Κοινότητα Μαρίνης
75
1662
Δημοτική Κοινότητα Μεσοκάμπου
60
1663
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωριού
252
1664
Δημοτική Κοινότητα Νέου Καυκάσου
192
1665
Δημοτική Κοινότητα Νίκης
209
1666
Δημοτική Κοινότητα Παρορείου
12
1667
Δημοτική Κοινότητα Πολυπλατάνου
207
1668
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΗΣ
4.692
1669
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρακίου
421
1670
Δημοτική Κοινότητα Αχλάδας
320
1671
Δημοτική Κοινότητα Βεύης
498
1672
Δημοτική Κοινότητα Ιτέας
423
1673
Δημοτική Κοινότητα Λόφων
289
1674
Δημοτική Κοινότητα Μελέτης
1.212
1675
Δημοτική Κοινότητα Παλαίστρας
231
1676
Δημοτική Κοινότητα Παππαγιάννη
426
1677
Δημοτική Κοινότητα Σιταριάς
533
1678
Δημοτική Κοινότητα Σκοπού
103
1679
Δημοτική Κοινότητα Τριποτάμου
236
1680
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
3.478
1681
Δημοτική Κοινότητα Περάσματος
358
1682
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου
157
1683
Δημοτική Κοινότητα Αμμοχωρίου
1.077
1684
Δημοτική Κοινότητα Άνω Υδρούσσης
209
1685
Δημοτική Κοινότητα Ατραπού
121
1686
Δημοτική Κοινότητα Δροσοπηγής
153
1687
Δημοτική Κοινότητα Κολχικής
175
1688
Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυών
51
1689
Δημοτική Κοινότητα Πολυποτάμου
243
1690
Δημοτική Κοινότητα Τριανταφυλλέας
44
1691
Δημοτική Κοινότητα Τροπαιούχου
291
1692
Δημοτική Κοινότητα Υδρούσσης
252
1693
Δημοτική Κοινότητα Φλάμπουρου
347
1694
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Εδρα: Αμύνταιον,το, Ιστορική έδρα: Νυμφαίον,το)
14.169
1695
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
6.961
1696
Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου
4.348
1697
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος
784
1698
Δημοτική Κοινότητα Κέλλης
563
1699
Δημοτική Κοινότητα Κλειδιού
13
1700
Δημοτική Κοινότητα Ξινού Νερού
907
1701
Δημοτική Κοινότητα Πετρών
231
1702
Δημοτική Κοινότητα Ροδώνος
55
1703
Δημοτική Κοινότητα Φανού
60
1704
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΕΤΟΥ
2.239
1705
Δημοτική Κοινότητα Αετού
668
1706
Δημοτική Κοινότητα Αγραπιδεών
58
1707
Δημοτική Κοινότητα Αναργύρων
357
1708
Δημοτική Κοινότητα Ασπρογείων
101
1709
Δημοτική Κοινότητα Βαλτονερών
172
1710
Δημοτική Κοινότητα Λιμνοχωρίου
184
1711
Δημοτική Κοινότητα Πεδινού
279
1712
Δημοτική Κοινότητα Σκλήθρου
420
1713
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ
508
1714
Δημοτική Κοινότητα Βαρικού
508
1715
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΧΟΒΟΥ
782
1716
Δημοτική Κοινότητα Λεχόβου
782
1717
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ
63
1718
Δημοτική Κοινότητα Νυμφαίου
63
1719
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΙΛΩΤΑ
3.616
1720
Δημοτική Κοινότητα Φιλώτα
1.429
1721
Δημοτική Κοινότητα Αντιγονείας
374
1722
Δημοτική Κοινότητα Βεγόρων
392
1723
Δημοτική Κοινότητα Λεβαίας
660
1724
Δημοτική Κοινότητα Μανιακίου
411
1725
Δημοτική Κοινότητα Πελαργού
227
1726
Δημοτική Κοινότητα Φαραγγιού
123
1727
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ (Εδρα: Λαιμός,ο)
1.211
1728
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ
1.066
1729
Δημοτική Κοινότητα Λαιμού
176
1730
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αχίλλειου
91
1731
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γερμανού
161
1732
Δημοτική Κοινότητα Αντάρτικού
69
1733
Δημοτική Κοινότητα Βροντερού
46
1734
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
107
1735
Δημοτική Κοινότητα Καρυών
60
1736
Δημοτική Κοινότητα Λευκώνος
123
1737
Δημοτική Κοινότητα Μικρολίμνης
40
1738
Δημοτική Κοινότητα Πισοδερίου
17
1739
Δημοτική Κοινότητα Πλατέος
85
1740
Δημοτική Κοινότητα Πρασίνου
18
1741
Δημοτική Κοινότητα Ψαράδων
73
1742
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
145
1743
Δημοτική Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής
111
1744
Δημοτική Κοινότητα Βατοχωρίου
10
1745
Δημοτική Κοινότητα Κώτα
24
1746
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (Εδρα: Ιωάννινα,τα)
319.991
1747
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Εδρα: Ιωάννινα,τα)
160.773
1748
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Εδρα: Ιωάννινα,τα)
113.978
1749
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
81.627
1750
Δημοτική Κοινότητα Ιωαννιτών
64.896
1751
Δημοτική Κοινότητα Εξοχή
3.302
1752
Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων
5.665
1753
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωροπούλου
2.785
1754
Δημοτική Κοινότητα Σταυρακίου
4.979
1755
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΑΤΟΛΗΣ
12.119
1756
Δημοτική Κοινότητα Ανατολής
10.379
1757
Δημοτική Κοινότητα Μπάφρας
814
1758
Δημοτική Κοινότητα Νεοκαισαρείας
926
1759
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
4.387
1760
Δημοτική Κοινότητα Πεδινής
2.605
1761
Δημοτική Κοινότητα Αμπελιάς
373
1762
Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου
247
1763
Δημοτική Κοινότητα Κόντσικας
170
1764
Δημοτική Κοινότητα Κοσμηράς
473
1765
Δημοτική Κοινότητα Μανολιάσης
139
1766
Δημοτική Κοινότητα Μπιζανίου
380
1767
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
187
1768
Δημοτική Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων (νήσος)
187
1769
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
10.963
1770
Δημοτική Κοινότητα Κατσικά
5.180
1771
Δημοτική Κοινότητα Ανατολικής
35
1772
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής
426
1773
Δημοτική Κοινότητα Δαφνούλας
212
1774
Δημοτική Κοινότητα Δροσοχωρίου
712
1775
Δημοτική Κοινότητα Ηλιοκάλης
401
1776
Δημοτική Κοινότητα Καστρίτσης
568
1777
Δημοτική Κοινότητα Κουτσελιού
1.309
1778
Δημοτική Κοινότητα Κράψης
79
1779
Δημοτική Κοινότητα Λογγάδων
768
1780
Δημοτική Κοινότητα Μουζακαίων
282
1781
Δημοτική Κοινότητα Πλατανιάς
583
1782
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
153
1783
Δημοτική Κοινότητα Χαροκοπιού
255
1784
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
4.695
1785
Δημοτική Κοινότητα Περάματος
1.943
1786
Δημοτική Κοινότητα Αμφιθέας
613
1787
Δημοτική Κοινότητα Κρανούλας
643
1788
Δημοτική Κοινότητα Κρύας
784
1789
Δημοτική Κοινότητα Κρυόβρυση
49
1790
Δημοτική Κοινότητα Λιγκιάδων
117
1791
Δημοτική Κοινότητα Μάζιας
155
1792
Δημοτική Κοινότητα Περιβλέπτου
391
1793
Δημοτική Κοινότητα Σπόθων
0
1794
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (Εδρα: Πράμαντα,τα)
5.058
1795
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
1.759
1796
Δημοτική Κοινότητα Πραμάντων
1.514
1797
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοχωρίου
107
1798
Δημοτική Κοινότητα Ραφταναίων
138
1799
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ
89
1800
Δημοτική Κοινότητα Βαθυπέδου
89
1801
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ
236
1802
Δημοτική Κοινότητα Καλαρρυτών
236
1803
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
1.592
1804
Δημοτική Κοινότητα Καλεντζίου
336
1805
Δημοτική Κοινότητα Αετορράχης
101
1806
Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού
314
1807
Δημοτική Κοινότητα Κορίτιανης
37
1808
Δημοτική Κοινότητα Μονολιθίου
156
1809
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων
68
1810
Δημοτική Κοινότητα Πλαισίων Μαλακασίου
118
1811
Δημοτική Κοινότητα Πλατανούσσης
379
1812
Δημοτική Κοινότητα Φορτοσίου
83
1813
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ
274
1814
Δημοτική Κοινότητα Ματσουκιού
274
1815
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΡΑΚΟΥ
391
1816
Δημοτική Κοινότητα Συρράκου
391
1817
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
717
1818
Δημοτική Κοινότητα Χουλιαράδων
165
1819
Δημοτική Κοινότητα Βαπτιστού
100
1820
Δημοτική Κοινότητα Κέδρου
24
1821
Δημοτική Κοινότητα Μιχαλιτσίου
121
1822
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Σιρόκου
77
1823
Δημοτική Κοινότητα Πετροβουνίου
87
1824
Δημοτική Κοινότητα Ποτιστικών
64
1825
Δημοτική Κοινότητα Προσήλιου
79
1826
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (Εδρα: Αγία Κυριακή,η)
7.199
1827
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3.277
1828
Δημοτική Κοινότητα Θεριακησίου
208
1829
Δημοτική Κοινότητα Αβγού
247
1830
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος
63
1831
Δημοτική Κοινότητα Βαρλαάμ
69
1832
Δημοτική Κοινότητα Βουλιάστης
85
1833
Δημοτική Κοινότητα Επισκοπικού
272
1834
Δημοτική Κοινότητα Κοπάνης
205
1835
Δημοτική Κοινότητα Κουκλεσίου
199
1836
Δημοτική Κοινότητα Κρυφοβού
272
1837
Δημοτική Κοινότητα Μελιάς
51
1838
Δημοτική Κοινότητα Μουσιωτίτσης
468
1839
Δημοτική Κοινότητα Μυροδάφνης
59
1840
Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας
121
1841
Δημοτική Κοινότητα Πεστών
81
1842
Δημοτική Κοινότητα Ραβενίων
62
1843
Δημοτική Κοινότητα Σερβιανών
302
1844
Δημοτική Κοινότητα Σκλίβανης
211
1845
Δημοτική Κοινότητα Τερόβου
302
1846
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΩΔΩΝΗΣ
937
1847
Δημοτική Κοινότητα Δωδώνης
185
1848
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Αναστασίας
47
1849
Δημοτική Κοινότητα Δραγοψάς
23
1850
Δημοτική Κοινότητα Δραμεσιών
94
1851
Δημοτική Κοινότητα Κωστάνιανης
86
1852
Δημοτική Κοινότητα Μαντείου
130
1853
Δημοτική Κοινότητα Μελιγγών
210
1854
Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου
88
1855
Δημοτική Κοινότητα Ψήνας
74
1856
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
1.897
1857
Δημοτική Κοινότητα Δερβιζιάνων
129
1858
Δημοτική Κοινότητα Αλεποχωρίου Μπότσαρη
100
1859
Δημοτική Κοινότητα Αρδόσεως
119
I860
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδεών
137
1861
Δημοτική Κοινότητα Βαργιάδων
120
1862
Δημοτική Κοινότητα Γεωργάνων
118
1863
Δημοτική Κοινότητα Ελάφου
122
1864
Δημοτική Κοινότητα Μπεστιάς
138
1865
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Μπότσαρη
85
1866
Δημοτική Κοινότητα Πεντολάκκου
73
1867
Δημοτική Κοινότητα Ρωμανού
341
1868
Δημοτική Κοινότητα Σεριζιανών
67
1869
Δημοτική Κοινότητα Σιστρουνίου
316
1870
Δημοτική Κοινότητα Σμυρτιάς
32
1871
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΛΛΩΝ
1.088
1872
Δημοτική Κοινότητα Μπαουσιών
106
1873
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου
72
1874
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
74
1875
Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου Δωδώνης
53
1876
Δημοτική Κοινότητα Αρτοπούλας
98
1877
Δημοτική Κοινότητα Ασπροχωρίου
26
1878
Δημοτική Κοινότητα Βαλανιδιάς
72
1879
Δημοτική Κοινότητα Ζωτικού
105
1880
Δημοτική Κοινότητα Καταμάχης
62
1881
Δημοτική Κοινότητα Κερασέας
65
1882
Δημοτική Κοινότητα Κουμαριάς
94
1883
Δημοτική Κοινότητα Λίππας
63
1884
Δημοτική Κοινότητα Παρδαλίτσης
65
1885
Δημοτική Κοινότητα Σενίκου
82
1886
Δημοτική Κοινότητα Τσεριτσάνων
51
1887
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Εδρα: Ασπράγγελοι,οι)
3.374
1888
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
1.059
1889
Δημοτική Κοινότητα Ασπραγγέλων
159
1890
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Μηνά
36
1891
Δημοτική Κοινότητα Άνω Πεδινών
106
1892
Δημοτική Κοινότητα Αρίστης
142
1893
Δημοτική Κοινότητα Βίτσης
82
1894
Δημοτική Κοινότητα Δικορύφου
38
1895
Δημοτική Κοινότητα Διλόφου
13
1896
Δημοτική Κοινότητα Διποτάμου
34
1897
Δημοτική Κοινότητα Ελάτης
57
1898
Δημοτική Κοινότητα Ελαφότοπου
114
1899
Δημοτική Κοινότητα Καλουτά
16
1900
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Πεδινών
68
1901
Δημοτική Κοινότητα Μανασσή
26
1902
Δημοτική Κοινότητα Μεσοβουνίου
35
1903
Δημοτική Κοινότητα Μονοδενδρίου
133
1904
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
1.113
1905
Δημοτική Κοινότητα Δεματιού
221
1906
Δημοτική Κοινότητα Αγία Παρασκευή
0
1907
Δημοτική Κοινότητα Ανθρακίτη
49
1908
Δημοτική Κοινότητα Γρεβενιτίου
109
1909
Δημοτική Κοινότητα Δόλιανης
51
1910
Δημοτική Κοινότητα Ελατοχωρίου
85
1911
Δημοτική Κοινότητα Ιτέας
123
1912
Δημοτική Κοινότητα Καβαλλαρίου
57
1913
Δημοτική Κοινότητα Καρυών
93
1914
Δημοτική Κοινότητα ΚαστανώνοςΖαγορίου
15
1915
Δημοτική Κοινότητα Μακρινού
30
1916
Δημοτική Κοινότητα Πέτρα
129
1917
Δημοτική Κοινότητα Ποταμιά
33
1918
Δημοτική Κοινότητα Τριστένου
55
1919
Δημοτική Κοινότητα Φλαμπουραρίου
63
1920
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΒΟΥΣΗΣ
132
1921
Δημοτική Κοινότητα Βοβούσης
132
1922
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ
223
1923
Δημοτική Κοινότητα Παπίγκου
223
1924
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΥΜΦΗΣ
847
1925
Δημοτική Κοινότητα Τσεπελόβου
220
1926
Δημοτική Κοινότητα Βραδέτου
22
1927
Δημοτική Κοινότητα Βρυσοχωρίου
82
1928
Δημοτική Κοινότητα Ηλιοχωρίου
35
1929
Δημοτική Κοινότητα Καπεσόβου
30
1930
Δημοτική Κοινότητα Κήπων
96
1931
Δημοτική Κοινότητα Κουκκουλίου
67
1932
Δημοτική Κοινότητα Λαΐστης
58
1933
Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς Ζαγορίου
43
1934
Δημοτική Κοινότητα Νεγάδων
33
1935
Δημοτική Κοινότητα Σκαμνελλίου
92
1936
Δημοτική Κοινότητα Φραγκάδων
69
1937
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ (Εδρα: Ελεούσα,η)
13.588
1938
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ
9.203
1939
Δημοτική Κοινότητα Ελεούσης
3.536
1940
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
1.187
1941
Δημοτική Κοινότητα Αναργύρων
60
1942
Δημοτική Κοινότητα Άνω Λαψίστης
283
1943
Δημοτική Κοινότητα Βαγενιτίου
36
1944
Δημοτική Κοινότητα Βουνοπλαγιάς
1.568
1945
Δημοτική Κοινότητα Γραμμένου
129
1946
Δημοτική Κοινότητα Ζωοδόχου
531
1947
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Λαψίστης
322
1948
Δημοτική Κοινότητα Λοφίσκου
42
1949
Δημοτική Κοινότητα Λύγγου
79
1950
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Γαρδικίου
104
1951
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
177
1952
Δημοτική Κοινότητα Περάτη
36
1953
Δημοτική Κοινότητα Πετραλώνων
95
1954
Δημοτική Κοινότητα Πολυλόφου
68
1955
Δημοτική Κοινότητα Ροδοτοπίου
950
1956
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ
1.254
1957
Δημοτική Κοινότητα Μεταμόρφωσης
579
1958
Δημοτική Κοινότητα Ασφάκας
254
1959
Δημοτική Κοινότητα Βατατάδων
9
I960
Δημοτική Κοινότητα Βλαχατάνου
29
1961
Δημοτική Κοινότητα Γαβρισιών
28
1962
Δημοτική Κοινότητα Λιγοψάς
86
1963
Δημοτική Κοινότητα Πετσαλίου
269
1964
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
718
1965
Δημοτική Κοινότητα Κληματιάς
419
1966
Δημοτική Κοινότητα Βασιλοπούλου
72
1967
Δημοτική Κοινότητα Δελβινακοπούλου
33
1968
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινοχώματος
11
1969
Δημοτική Κοινότητα Λευκοθέας
39
1970
Δημοτική Κοινότητα Παλιούρης
100
1971
Δημοτική Κοινότητα Ράίκου
8
1972
Δημοτική Κοινότητα Σουλοπούλου
36
1973
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΖΙΤΣΑΣ
953
1974
Δημοτική Κοινότητα Ζίτσης
492
1975
Δημοτική Κοινότητα Δαφνοφύτου
40
1976
Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης
160
1977
Δημοτική Κοινότητα Λίθινου
41
1978
Δημοτική Κοινότητα Πρωτόπαππα
220
1979
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ
1.460
1980
Δημοτική Κοινότητα Βουτσαρά
105
1981
Δημοτική Κοινότητα Αετοπέτρας Δωδώνης
31
1982
Δημοτική Κοινότητα Βερενίκης
102
1983
Δημοτική Κοινότητα Βροσίνας
58
1984
Δημοτική Κοινότητα Βρυσούλας
44
1985
Δημοτική Κοινότητα Γιουργάνιστας
42
1986
Δημοτική Κοινότητα Γκριμπόβου
69
1987
Δημοτική Κοινότητα Γρανίτσης
88
1988
Δημοτική Κοινότητα Γρανιτσοπούλας
29
1989
Δημοτική Κοινότητα Δεσποτικού
78
1990
Δημοτική Κοινότητα Δοβλά
37
1991
Δημοτική Κοινότητα Εκκλησοχωρίου
44
1992
Δημοτική Κοινότητα Ζαλόγγου
165
1993
Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου
45
1994
Δημοτική Κοινότητα Κουρέντων
160
1995
Δημοτική Κοινότητα Πολυδώρου
57
1996
Δημοτική Κοινότητα Ραδοβιζίου
133
1997
Δημοτική Κοινότητα Ρί,ζου
27
1998
Δημοτική Κοινότητα Φωτεινού
16
1999
Δημοτική Κοινότητα Χίνκας
130
2000
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Εδρα: Κόνιτσα,η)
5.296
2001
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
3.982
2002
Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης
2.638
2003
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
11
2004
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
118
2005
Δημοτική Κοινότητα Αετοπέτρας Κονίτσης
101
2006
Δημοτική Κοινότητα Αηδονοχωρίου
75
2007
Δημοτική Κοινότητα Αμάραντου
21
2008
Δημοτική Κοινότητα Αρμάτων
31
2009
Δημοτική Κοινότητα Γαναδιού
20
2010
Δημοτική Κοινότητα Ελευθέρου
70
2011
Δημοτική Κοινότητα Εξοχής
24
2012
Δημοτική Κοινότητα Ηλιορράχης
108
2013
Δημοτική Κοινότητα Καβασίλων
36
2014
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
123
2015
Δημοτική Κοινότητα Κλειδωνιάς
132
2016
Δημοτική Κοινότητα Μαζίου
129
2017
Δημοτική Κοινότητα Μελισσόπετρας
23
2018
Δημοτική Κοινότητα Μολίστης
15
2019
Δημοτική Κοινότητα Μολυβδοσκεπάστου
45
2020
Δημοτική Κοινότητα Μοναστηριού
5
2021
Δημοτική Κοινότητα Νικάνορος
25
2022
Δημοτική Κοινότητα Πάδων
57
2023
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοσελλίου
52
2024
Δημοτική Κοινότητα Πηγής
59
2025
Δημοτική Κοινότητα Πουρνιάς
37
2026
Δημοτική Κοινότητα Πύργου
27
2027
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ
200
2028
Δημοτική Κοινότητα Αετομηλίτσης
200
2029
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΙΣΤΡΑΤΟΥ
207
2030
Δημοτική Κοινότητα Διστράτου
207
2031
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ
851
2032
Δημοτική Κοινότητα Πυρσόγιαννης
126
2033
Δημοτική Κοινότητα Ασημοχωρίου
16
2034
Δημοτική Κοινότητα Βούρμπιανης
81
2035
Δημοτική Κοινότητα Γοργοποτάμου
43
2036
Δημοτική Κοινότητα Δροσοπηγής
63
2037
Δημοτική Κοινότητα Καστάνιανης
140
2038
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου
150
2039
Δημοτική Κοινότητα Λαγκάδας
87
2040
Δημοτική Κοινότητα Οξυάς
26
2041
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς
30
2042
Δημοτική Κοινότητα Πληκατίου
69
2043
Δημοτική Κοινότητα Χιονάδων
20
2044
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ
56
2045
Δημοτική Κοινότητα Φούρκας
56
2046
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Εδρα: Μέτσοβον,το)
5.432
2047
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
3.254
2048
Δημοτική Κοινότητα Μετσόβου
2.337
2049
Δημοτική Κοινότητα Ανήλιου
548
2050
Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου Μετσόβου
167
2051
Δημοτική Κοινότητα Βοτονοσίου
202
2052
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
1.867
2053
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Περιστεριού
214
2054
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Γότιστας
275
2055
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Περιστεριού
343
2056
Δημοτική Κοινότητα Μικράς Γότιστας
206
2057
Δημοτική Κοινότητα Σίτσαινα
103
2058
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοβίτσης
726
2059
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ
311
2060
Δημοτική Κοινότητα Μηλέας
311
2061
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (Εδρα: Καλπάκιον,το, Ιστορική έδρα: Δελβινάκιον,το)
6.848
2062
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
1.534
2063
Δημοτική Κοινότητα Καλπακίου
553
2064
Δημοτική Κοινότητα Άνω Ραβενίων
130
2065
Δημοτική Κοινότητα Γεροπλατάνου
106
2066
Δημοτική Κοινότητα Δολιανών
426
2067
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ραβενίων
92
2068
Δημοτική Κοινότητα Μαυροβούνιου
19
2069
Δημοτική Κοινότητα Νεγράδων
94
2070
Δημοτική Κοινότητα Χρυσορράχης
114
2071
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
1.970
2072
Δημοτική Κοινότητα Παρακαλάμου
864
2073
Δημοτική Κοινότητα Αρετής
51
2074
Δημοτική Κοινότητα Βροντισμένης
74
2075
Δημοτική Κοινότητα Ιερομνήμης
110
2076
Δημοτική Κοινότητα Καταρράκτου
32
2077
Δημοτική Κοινότητα Κουκλιών
318
2078
Δημοτική Κοινότητα Μαζαρακίου
139
2079
Δημοτική Κοινότητα Μαυρονόρους
46
2080
Δημοτική Κοινότητα Ρεπετίστης
147
2081
Δημοτική Κοινότητα Ριαχόβου
93
2082
Δημοτική Κοινότητα Σιταριάς
96
2083
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
1.067
2084
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου
564
2085
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κοσμά
34
2086
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού
161
2087
Δημοτική Κοινότητα Κακολάκκου
10
2088
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Μερόπης
49
2089
Δημοτική Κοινότητα Μερόπης
56
2090
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπύργου
95
2091
Δημοτική Κοινότητα Ρουψιάς
34
2092
Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου
64
2093
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
1.609
2094
Δημοτική Κοινότητα Δελβινακίου
538
2095
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης
80
2096
Δημοτική Κοινότητα Αργυροχωρίου
10
2097
Δημοτική Κοινότητα Βήσσανης
236
2098
Δημοτική Κοινότητα Ζαραβίνας
53
2099
Δημοτική Κοινότητα Καστάνιανης
83
2100
Δημοτική Κοινότητα Κερασόβου
63
2101
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
101
2102
Δημοτική Κοινότητα Κτισμάτων
133
2103
Δημοτική Κοινότητα Μαυροπούλου
75
2104
Δημοτική Κοινότητα Ορεινού Ξηροβάλτου
37
2105
Δημοτική Κοινότητα Περιστεριού
30
2106
Δημοτική Κοινότητα Ποντικατών
27
2107
Δημοτική Κοινότητα Στρατινίστης
44
2108
Δημοτική Κοινότητα Τεριαχίου
33
2109
Δημοτική Κοινότητα Φαραγγιού
12
2110
Δημοτική Κοινότητα Χαραυγής
54
2111
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΑΒΔΑΝΗΣ
119
2112
Δημοτική Κοινότητα Λάβδανης
64
2113
Δημοτική Κοινότητα Διμοκορίου
55
2114
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
549
2115
Δημοτική Κοινότητα Πωγωνιανής
441
2116
Δημοτική Κοινότητα Δολού
39
2117
Δημοτική Κοινότητα Δρυμάδων
27
2118
Δημοτική Κοινότητα Σταυροσκιαδίου
42
2119
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ (Εδρα: Αρτα,η)
63.732
2120
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ (Εδρα: Αρτα,η)
41.600
2121
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΤΑΙΩΝ
26.999
2122
Δημοτική Κοινότητα Αρταίων
24.079
2123
Δημοτική Κοινότητα Κεραματών
441
2124
Δημοτική Κοινότητα Κωστακιών
2.186
2125
Δημοτική Κοινότητα Λιμίνης
293
2126
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
3.755
2127
Δημοτική Κοινότητα Ανέζης
1.241
2128
Δημοτική Κοινότητα Βίγλας
368
2129
Δημοτική Κοινότητα Γαβριάς
308
2130
Δημοτική Κοινότητα Καλογερικού
439
2131
Δημοτική Κοινότητα Κορωνησίας
134
2132
Δημοτική Κοινότητα Πολύδροσου
456
2133
Δημοτική Κοινότητα Ράχης
490
2134
Δημοτική Κοινότητα Στρογγυλής
136
2135
Δημοτική Κοινότητα Ψαθοτοπίου
183
2136
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
2.832
2137
Δημοτική Κοινότητα Γραμμενίτσης
1.299
2138
Δημοτική Κοινότητα Βλαχέρνας
386
2139
Δημοτική Κοινότητα Γριμπόβου
543
2140
Δημοτική Κοινότητα Κορφοβουνίου
604
2141
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
2.854
2142
Δημοτική Κοινότητα Αμμοτόπου
864
2143
Δημοτική Κοινότητα Δαφνωτής
78
2144
Δημοτική Κοινότητα Καμπής
849
2145
Δημοτική Κοινότητα Παντανάσσης
303
2146
Δημοτική Κοινότητα Πιστιανών
209
2147
Δημοτική Κοινότητα Ροδαυγής
417
2148
Δημοτική Κοινότητα Σκούπας
113
2149
Δημοτική Κοινότητα Φανερωμένης
21
2150
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
5.160
2151
Δημοτική Κοινότητα Χαλκιάδων
1.330
2152
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος
1.044
2153
Δημοτική Κοινότητα Καλαμιάς
934
2154
Δημοτική Κοινότητα Καλοβάτου
513
2155
Δημοτική Κοινότητα Κιρκιζατών
775
2156
Δημοτική Κοινότητα Ρόκκας
564
2157
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (Εδρα: Ανω Καλεντίνη,η, Ιστορική έδρα: Πηγαί,αι)
5.278
2158
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
1.052
2159
Δημοτική Κοινότητα Άνω Καλεντίνης
453
2160
Δημοτική Κοινότητα Βελεντζικού
199
2161
Δημοτική Κοινότητα Διχομοιρίου
294
2162
Δημοτική Κοινότητα Ρετσιανών
106
2163
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
1.978
2164
Δημοτική Κοινότητα Διάσελλου
497
2165
Δημοτική Κοινότητα Δημαρίου
240
2166
Δημοτική Κοινότητα Κλειδιού
481
2167
Δημοτική Κοινότητα Πέτρας
418
2168
Δημοτική Κοινότητα Σκουληκαριάς
342
2169
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ
2.248
2170
Δημοτική Κοινότητα Αστροχωρίου
195
2171
Δημοτική Κοινότητα Ελάτης
223
2172
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας
356
2173
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόχαρης
257
2174
Δημοτική Κοινότητα Μεσοπύργου
399
2175
Δημοτική Κοινότητα Μηλιανών
238
2176
Δημοτική Κοινότητα Πηγών
580
2177
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (Εδρα: Βουργαρέλι,το)
5.498
2178
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
3.026
2179
Δημοτική Κοινότητα Βουργαρελίου
466
2180
Δημοτική Κοινότητα Αθαμανίου
442
2181
Δημοτική Κοινότητα Ανεμορράχης
126
2182
Δημοτική Κοινότητα Διστράτου
97
2183
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αθαμανίου
289
2184
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Καλεντίνης
82
2185
Δημοτική Κοινότητα Καψάλων
51
2186
Δημοτική Κοινότητα Κεντρικού
227
2187
Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης
404
2188
Δημοτική Κοινότητα Μεσούντας
139
2189
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκατούνου
415
2190
Δημοτική Κοινότητα Τετρακώμου
288
2191
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΝΑΝΤΩΝ
1.860
2192
Δημοτική Κοινότητα Αγνάντων
449
2193
Δημοτική Κοινότητα Γραικικού
271
2194
Δημοτική Κοινότητα Καταρράκτου
314
2195
Δημοτική Κοινότητα Κουκκουλίων
76
2196
Δημοτική Κοινότητα Κτιστάδων
191
2197
Δημοτική Κοινότητα Λεπιανών
159
2198
Δημοτική Κοινότητα Μικροσπηλιάς
163
2199
Δημοτική Κοινότητα Ράμιας
237
2200
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ
348
2201
Δημοτική Κοινότητα Θεοδωριάνων
348
2202
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ
264
2203
Δημοτική Κοινότητα Μελισσουργών
264
2204
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (Εδρα: Πέτα,το, Ιστορική έδρα: Κομμένον,το)
11.356
2205
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ
4.604
2206
Δημοτική Κοινότητα Πέτα
4.006
2207
Δημοτική Κοινότητα Μαρκινιάδας
348
2208
Δημοτική Κοινότητα Μεγάρχης
250
2209
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΑΧΘΟΥ
3.836
2210
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
1.372
2211
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
947
2212
Δημοτική Κοινότητα Ακροποταμιάς
294
2213
Δημοτική Κοινότητα Λουτροτόπου
231
2214
Δημοτική Κοινότητα Παχυκαλάμου
330
2215
Δημοτική Κοινότητα Περάνθης
308
2216
Δημοτική Κοινότητα Συκεών
354
2217
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ
524
2218
Δημοτική Κοινότητα Κομμένου
524
2219
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
2.392
2220
Δημοτική Κοινότητα Κομποτίου
1.645
2221
Δημοτική Κοινότητα Σελλάδων
582
2222
Δημοτική Κοινότητα Φωτεινού
165
2223
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Εδρα: Ηγουμενίτσα,η)
40.804
2224
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Εδρα: Ηγουμενίτσα,η)
25.698
2225
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
18.562
2226
Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης
10.315
2227
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης
250
2228
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βλασίου
257
2229
Δημοτική Κοινότητα Γραικοχωρίου
2.393
2230
Δημοτική Κοινότητα Καστρίου
664
2231
Δημοτική Κοινότητα Κρυόβρυσης
1
2232
Δημοτική Κοινότητα Λαδοχωρίου
810
2233
Δημοτική Κοινότητα Μαυρουδίου
1.204
2234
Δημοτική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας
2.668
2235
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
1.931
2236
Δημοτική Κοινότητα Μαργαριτίου
586
2237
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου
243
2238
Δημοτική Κοινότητα Καρτεριού
193
2239
Δημοτική Κοινότητα Καταβόθρας
192
2240
Δημοτική Κοινότητα Μαζαρακιάς
387
2241
Δημοτική Κοινότητα Μεσοβουνίου
128
2242
Δημοτική Κοινότητα Σπαθαραίων
202
2243
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
969
2244
Δημοτική Κοινότητα Παραποτάμου
634
2245
Δημοτική Κοινότητα Γεροπλάτανος
29
2246
Δημοτική Κοινότητα Δράμεσης
137
2247
Δημοτική Κοινότητα Δρίμιτσας
14
2248
Δημοτική Κοινότητα Κορίτιανης
155
2249
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
1.543
2250
Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας
1.543
2251
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΥΒΟΤΩΝ
2.693
2252
Δημοτική Κοινότητα Πλαταριάς
907
2253
Δημοτική Κοινότητα Αργυροτόπου
243
2254
Δημοτική Κοινότητα Συβότων
1.089
2255
Δημοτική Κοινότητα Φασκομηλιάς
454
2256
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (Εδρα: Παραμυθιά,η, Ιστορική έδρα: Σαμονίδα,η)
8.759
2257
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
6.463
2258
Δημοτική Κοινότητα Παραμυθίας
2.608
2259
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής
17
2260
Δημοτική Κοινότητα Αμπελιάς
139
2261
Δημοτική Κοινότητα Γκρίκας
220
2262
Δημοτική Κοινότητα Ελαταριάς
4
2263
Δημοτική Κοινότητα Ζερβοχωρίου
469
2264
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας Σουλίου
112
2265
Δημοτική Κοινότητα Καρβουναρίου
437
2266
Δημοτική Κοινότητα Καριωτίου
265
2267
Δημοτική Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής
303
2268
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
421
2269
Δημοτική Κοινότητα Ξηρολόφου
277
2270
Δημοτική Κοινότητα Παγκρατών
169
2271
Δημοτική Κοινότητα Πέντε Εκκλησιών
54
2272
Δημοτική Κοινότητα Πετουσίου
38
2273
Δημοτική Κοινότητα Πετροβίτσας
33
2274
Δημοτική Κοινότητα Πλακωτής
80
2275
Δημοτική Κοινότητα Πολύδροσου
48
2276
Δημοτική Κοινότητα Προδρομίου
375
2277
Δημοτική Κοινότητα Σαλονίκης
20
2278
Δημοτική Κοινότητα Σεβαστού
114
2279
Δημοτική Κοινότητα Χρυσαυγής
116
2280
Δημοτική Κοινότητα Ψάκας
144
2281
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΧΕΡΟΝΤΑ
1.947
2282
Δημοτική Κοινότητα Γαρδικίου
624
2283
Δημοτική Κοινότητα Γλυκής
622
2284
Δημοτική Κοινότητα Σκανδάλου
493
2285
Δημοτική Κοινότητα Χόικας
208
2286
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΟΥΛΙΟΥ
349
2287
Δημοτική Κοινότητα Σαμονίδας
32
2288
Δημοτική Κοινότητα Αυλοτόπου
96
2289
Δημοτική Κοινότητα Κουκουλιών
58
2290
Δημοτική Κοινότητα Τσαγγαρίου
87
2291
Δημοτική Κοινότητα Φροσύνης
76
2292
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Εδρα: Φιλιάτες,οι)
6.347
2293
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΙΛΙΑΤΩΝ
4.767
2294
Δημοτική Κοινότητα Φιλιατών
2.244
2295
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
45
2296
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Πάντων
52
2297
Δημοτική Κοινότητα Αετού
134
2298
Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνος
43
2299
Δημοτική Κοινότητα Αναβρυτού
0
2300
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέας
62
2301
Δημοτική Κοινότητα Βαβουρίου
15
2302
Δημοτική Κοινότητα Βρυσέλλας
253
2303
Δημοτική Κοινότητα Γαρδικίου Φιλιατών
28
2304
Δημοτική Κοινότητα Γιρομερίου
54
2305
Δημοτική Κοινότητα Γολάς
42
2306
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας Φιλιατών
39
2307
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ξεχώρου
34
2308
Δημοτική Κοινότητα Κεραμίτσης
107
2309
Δημοτική Κοινότητα Κερασοχωρίου
29
2310
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου
26
2311
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινιάς
87
2312
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινολιθαρίου
62
2313
Δημοτική Κοινότητα Κουρεμαδίου
8
2314
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
11
2315
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρίσσου
118
2316
Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς
171
2317
Δημοτική Κοινότητα Αίας
48
2318
Δημοτική Κοινότητα Λίστας
22
2319
Δημοτική Κοινότητα Μαλουνίου
62
2320
Δημοτική Κοινότητα Μηλέας
10
2321
Δημοτική Κοινότητα Ξεχώρου
66
2322
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκκλησίου
46
2323
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
153
2324
Δημοτική Κοινότητα Παλαμπά
16
2325
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδούλια
98
2326
Δημοτική Κοινότητα Πλαισίου
104
2327
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
7
2328
Δημοτική Κοινότητα Ραβενής
73
2329
Δημοτική Κοινότητα Ριζού
32
2330
Δημοτική Κοινότητα Σίδερης
56
2331
Δημοτική ΚοινότηταΤρικορύφου
174
2332
Δημοτική Κοινότητα Τσαμαντά
45
2333
Δημοτική Κοινότητα Φανερωμένης
19
2334
Δημοτική Κοινότητα Φοινικιού
46
2335
Δημοτική Κοινότητα Χαραυγής
26
2336
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΓΙΑΔΑΣ
1.580
2337
Δημοτική Κοινότητα Ασπροκκλησίου
461
2338
Δημοτική Κοινότητα Κεστρίνης
294
2339
Δημοτική Κοινότητα Ραγίου
114
2340
Δημοτική Κοινότητα Σαγιάδας
515
2341
Δημοτική Κοινότητα Σμέρτου
196
2342
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Εδρα: Πρέβεζα,η)
54.682
2343
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Εδρα: Πρέβεζα,η)
30.841
2344
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
22.868
2345
Δημοτική Κοινότητα Πρεβέζης
21.099
2346
Δημοτική Κοινότητα Μιχαλιτσίου
236
2347
Δημοτική Κοινότητα Μύτικα
1.052
2348
Δημοτική Κοινότητα Νικοπόλεως
339
2349
Δημοτική Κοινότητα Φλάμπουρων
142
2350
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ
3.986
2351
Δημοτική Κοινότητα Καναλιού
1.349
2352
Δημοτική Κοινότητα Βράχου
313
2353
Δημοτική Κοινότητα Εκκλησιών
58
2354
Δημοτική Κοινότητα Καμαρίνας
213
2355
Δημοτική Κοινότητα Κρυοπηγής
90
2356
Δημοτική Κοινότητα Μυρσίνης
230
2357
Δημοτική Κοινότητα Νέας Σαμψούντος
540
2358
Δημοτική Κοινότητα Νέας Σινώπης
762
2359
Δημοτική Κοινότητα Ριζών
114
2360
Δημοτική Κοινότητα Χειμαδιού
317
2361
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΟΥΡΟΥ
3.987
2362
Δημοτική Κοινότητα Λούρου
1.769
2363
Δημοτική Κοινότητα Άνω Ράχη
96
2364
Δημοτική Κοινότητα Βρυσούλας
149
2365
Δημοτική Κοινότητα Κοτσανοπούλου
200
2366
Δημοτική Κοινότητα Νέου Σφηνωτού
69
2367
Δημοτική Κοινότητα Ρευματιάς
111
2368
Δημοτική Κοινότητα Σκιαδά
76
2369
Δημοτική Κοινότητα Στεφάνης
379
2370
Δημοτική Κοινότητα Τρικάστρου
11
2371
Δημοτική Κοινότητα Ωρωπού
1.127
2372
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ (Εδρα: Φιλιππιάς,η)
13.079
2373
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
8.325
2374
Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδος
5.207
2375
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
499
2376
Δημοτική Κοινότητα Γυμνοτόπου
282
2377
Δημοτική Κοινότητα Δρυοφύτου
185
2378
Δημοτική Κοινότητα Κερασώνος
351
2379
Δημοτική Κοινότητα Κλεισούρας
168
2380
Δημοτική Κοινότητα Νέας Κερασούντος
881
2381
Δημοτική Κοινότητα Παναγίας
316
2382
Δημοτική Κοινότητα Πέτρας
308
2383
Δημοτική Κοινότητα Ρωμιός
128
2384
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΩΓΕΙΟΥ
697
2385
Δημοτική Κοινότητα Γοργομύλου
522
2386
Δημοτική Κοινότητα Ανωγείου
71
2387
Δημοτική Κοινότητα Τσαγκαροπούλου
104
2388
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
3.341
2389
Δημοτική Κοινότητα Θεσπρωτικού
1.257
2390
Δημοτική Κοινότητα Άσσου
255
2391
Δημοτική Κοινότητα Γαλατά
238
2392
Δημοτική Κοινότητα Μελιανών
159
2393
Δημοτική Κοινότητα Νικολιτσίου
324
2394
Δημοτική Κοινότητα Παππαδατών
332
2395
Δημοτική Κοινότητα Πολυσταφύλου
162
2396
Δημοτική Κοινότητα Ριζοβουνιού
614
2397
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ
716
2398
Δημοτική Κοινότητα Κρανέας
716
2399
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ (Εδρα: Καναλλάκιον,το, Ιστορική έδρα: Πάργα)
10.762
2400
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΑΝΑΡΙΟΥ
6.943
2401
Δημοτική Κοινότητα Καναλλακίου
2.542
2402
Δημοτική Κοινότητα Αηδονιάς
72
2403
Δημοτική Κοινότητα Αμμουδιάς
208
2404
Δημοτική Κοινότητα Άνω Σκαφιδωτής
6
2405
Δημοτική Κοινότητα Αχερουσίας
221
2406
Δημοτική Κοινότητα Βαλανιδοράχης
467
2407
Δημοτική Κοινότητα Βαλανιδούσσας
112
2408
Δημοτική Κοινότητα Βουβοποτάμου
331
2409
Δημοτική Κοινότητα Δεσποτικού
202
2410
Δημοτική Κοινότητα Θεμέλου
256
2411
Δημοτική Κοινότητα Καστρίου
239
2412
Δημοτική Κοινότητα Κορυφούλας
30
2413
Δημοτική Κοινότητα Κορώνης
321
2414
Δημοτική Κοινότητα Κουκκουλίου
159
2415
Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης
216
2416
Δημοτική Κοινότητα Λούτσης
345
2417
Δημοτική Κοινότητα Μεσοποτάμου
408
2418
Δημοτική Κοινότητα Μουζακαιίκων
227
2419
Δημοτική Κοινότητα Ναρκίσσου
282
2420
Δημοτική Κοινότητα Σκεπαστού
131
2421
Δημοτική Κοινότητα Σταυροχωρίου
168
2422
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ
3.819
2423
Δημοτική Κοινότητα Πάργας
2.489
2424
Δημοτική Κοινότητα Αγιάς
622
2425
Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης
673
2426
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδαρίου
35
2427
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2.588.796
2428
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Εδρα: Λάρισα,η)
1.196.509
2429
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Εδρα: Λάρισα,η)
688.255
2430
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Εδρα: Λάρισα,η)
268.963
2431
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Εδρα: Λάρισα,η)
164.095
2432
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
148.562
2433
Δημοτική Κοινότητα Τερψιθέας
1.967
2434
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
12.277
2435
Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης
8.165
2436
Δημοτική Κοινότητα Φαλάννης
4.112
2437
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
3.256
2438
Δημοτική Κοινότητα Κοιλάδος
480
2439
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλέας
184
2440
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερών
358
2441
Δημοτική Κοινότητα Κουτσοχέρου
1.259
2442
Δημοτική Κοινότητα Λουτρού Λαρίσης
186
2443
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας
419
2444
Δημοτική Κοινότητα Ραχούλας
370
2445
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ (Εδρα: Αγιά,η)
10.711
2446
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ
5.466
2447
Δημοτική Κοινότητα Αγιας
3.013
2448
Δημοτική Κοινότητα Αετολόφου
253
2449
Δημοτική Κοινότητα Ανάβρας
593
2450
Δημοτική Κοινότητα Γερακαρίου
234
2451
Δημοτική Κοινότητα Ελάφου
116
2452
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοβρύσου
287
2453
Δημοτική Κοινότητα Μεταξοχωρίου
466
2454
Δημοτική Κοινότητα Νερομύλων
256
2455
Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς
248
2456
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
1.576
2457
Δημοτική Κοινότητα Στομίου
478
2458
Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης
491
2459
Δημοτική Κοινότητα Ομολίου
484
2460
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπύργου
123
2461
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
1.278
2462
Δημοτική Κοινότητα Δήμητρας
265
2463
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλής
367
2464
Δημοτική Κοινότητα Ανατολής
206
2465
Δημοτική Κοινότητα Καστρίου
190
2466
Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρινης
250
2467
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
2.391
2468
Δημοτική Κοινότητα Σωτηρίτσης
461
2469
Δημοτική Κοινότητα Μελιβοίας
1.245
2470
Δημοτική Κοινότητα Σκήτης
576
2471
Δημοτική Κοινότητα Σκλήθρου
109
2472
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Εδρα: Ελασσών,η)
25.459
2473
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
10.183
2474
Δημοτική Κοινότητα Ελασσόνος
7.476
2475
Δημοτική Κοινότητα Βαλανίδας
542
2476
Δημοτική Κοινότητα Γαλανόβρυσης
358
2477
Δημοτική Κοινότητα Δρυμού
439
2478
Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελισμού Ελασσόνος
539
2479
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου
194
2480
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου
218
2481
Δημοτική Κοινότητα Στεφανοβούνου
417
2482
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
1.928
2483
Δημοτική Κοινότητα Κρανέας Ελασσόνος
1.346
2484
Δημοτική Κοινότητα Άκρης
91
2485
Δημοτική Κοινότητα Λουτρού Ελασσόνος
491
2486
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ
1.350
2487
Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσσης
1.350
2488
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ
598
2489
Δημοτική Κοινότητα Καρυάς
422
2490
Δημοτική Κοινότητα Κρυόβρυσης
70
2491
Δημοτική Κοινότητα Συκαμινέας
106
2492
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΙΒΑΔΙΟΥ
2.413
2493
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδιού
2.079
2494
Δημοτική Κοινότητα Δολίχης
334
2495
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΛΥΜΠΟΥ
2.463
2496
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας Ελασσόνος
617
2497
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινογείου
185
2498
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινοπηλού
530
2499
Δημοτική Κοινότητα Λόφου
200
2500
Δημοτική Κοινότητα Ολυμπιάδος
444
2501
Δημοτική Κοινότητα Πυθίου
285
2502
Δημοτική Κοινότητα Φλάμπουρου
202
2503
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
3.139
2504
Δημοτική Κοινότητα Βλαχογιαννίου
684
2505
Δημοτική Κοινότητα Αμουρίου
248
2506
Δημοτική Κοινότητα Δομενίκου
382
2507
Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας
178
2508
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου
435
2509
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωριού
414
2510
Δημοτική Κοινότητα Πραιτωρίου
301
2511
Δημοτική Κοινότητα Συκέας
497
2512
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
1.866
2513
Δημοτική Κοινότητα Σαρανταπόρου
463
2514
Δημοτική Κοινότητα Αζώρου
256
2515
Δημοτική Κοινότητα Γερανίων
205
2516
Δημοτική Κοινότητα Γιαννωτών
219
2517
Δημοτική Κοινότητα Λυκουδίου
181
2518
Δημοτική Κοινότητα Μηλέας
313
2519
Δημοτική Κοινότητα Τσαπουρνιάς
229
2520
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
1.519
2521
Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης
1.519
2522
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ (Εδρα: Νίκαια,η, Ιστορική έδρα: Κιλελέρ,το)
18.070
2523
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
5.436
2524
Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας
3.332
2525
Δημοτική Κοινότητα Διλόφου Λαρίσης
121
2526
Δημοτική Κοινότητα Ζαππείου
496
2527
Δημοτική Κοινότητα Μοσχοχωρίου
182
2528
Δημοτική Κοινότητα Μύρων
615
2529
Δημοτική Κοινότητα Νέας Λεύκης
121
2530
Δημοτική Κοινότητα Νέων Καρυών
398
2531
Δημοτική Κοινότητα Χαράς
171
2532
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTAAPMENIOY
1.701
2533
Δημοτική Κοινότητα Αρμενίου
688
2534
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Μοναστηριού
354
2535
Δημοτική Κοινότητα Νίκης
385
2536
Δημοτική Κοινότητα Σωτηρίου
274
2537
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ
1.719
2538
Δημοτική Κοινότητα Κιλελέρ
443
2539
Δημοτική Κοινότητα Αγναντερής
196
2540
Δημοτική Κοινότητα Καλαμακίου
432
2541
Δημοτική Κοινότητα Μελίσσης
301
2542
Δημοτική Κοινότητα Νέου Περιβολιού
347
2543
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ
2.007
2544
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων
647
2545
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
107
2546
Δημοτική Κοινότητα Βουναίνων
294
2547
Δημοτική Κοινότητα Δοξαρά
127
2548
Δημοτική Κοινότητα Κραννώνος
127
2549
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρίσσου
173
2550
Δημοτική Κοινότητα Μαυροβούνιου
190
2551
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Βουνού
222
2552
Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού
120
2553
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΎΚΑΜΠΟΥ
7.207
2554
Δημοτική Κοινότητα Πλατυκάμπου
1.603
2555
Δημοτική Κοινότητα Γαλήνης
952
2556
Δημοτική Κοινότητα Γλαύκης
582
2557
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου
344
2558
Δημοτική Κοινότητα Μελιάς
537
2559
Δημοτική Κοινότητα Μελισσοχωρίου
764
2560
Δημοτική Κοινότητα Ναμάτων
94
2561
Δημοτική Κοινότητα Ομορφοχωρίου
777
2562
Δημοτική Κοινότητα Χάλκης
1.554
2563
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ (Εδρα: Μακρυχώριον,το, Ιστορική έδρα: Αμπελάκια,τα)
12.007
2564
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
2.379
2565
Δημοτική Κοινότητα Μακρυχωρίου
1.663
2566
Δημοτική Κοινότητα Ελατείας
407
2567
Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελισμού Λαρίσης
107
2568
Δημοτική Κοινότητα Παραποτάμου
202
2569
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
377
2570
Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίων
326
2571
Δημοτική Κοινότητα Τεμπών
51
2572
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΝΩΝ
2.110
2573
Δημοτική Κοινότητα Γόννων
1.727
2574
Δημοτική Κοινότητα Ιτέας
143
2575
Δημοτική Κοινότητα Καλλιπεύκης
240
2576
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
3.196
2577
Δημοτική Κοινότητα Πυργετού
1.373
2578
Δημοτική Κοινότητα Αιγάνης
1.021
2579
Δημοτική Κοινότητα Κρανέας
297
2580
Δημοτική Κοινότητα Ραψάνης
505
2581
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΣΩΝΟΣ
3.945
2582
Δημοτική Κοινότητα Συκουρίου
1.883
2583
Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου
698
2584
Δημοτική Κοινότητα Κυψελοχωρίου
96
2585
Δημοτική Κοινότητα Νέσσωνος
103
2586
Δημοτική Κοινότητα Όασης
481
2587
Δημοτική Κοινότητα Πουρναριού
432
2588
Δημοτική Κοινότητα Σπηλιάς
252
2589
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Εδρα: Τύρναβος,ο)
22.280
2590
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΎΡΝΑΒΟΥ
15.023
2591
Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου
11.210
2592
Δημοτική Κοινότητα Αργυροπουλείου
1.311
2593
Δημοτική Κοινότητα Δαμασίου
1.215
2594
Δημοτική Κοινότητα Δένδρων Τυρνάβου
1.287
2595
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΜΠΕΛΩΝΟΣ
7.257
2596
Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνος
5.590
2597
Δημοτική Κοινότητα Βρυοτόπου
557
2598
Δημοτική Κοινότητα Δελερίων
482
2599
Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς
628
2600
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Εδρα: Φάρσαλα,τα)
16.341
2601
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΑΡΣΑΛΩΝ
9.520
2602
Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων
9.027
2603
Δημοτική Κοινότητα Αχίλλειου
164
2604
Δημοτική Κοινότητα Βρυσιών
329
2605
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙΠΠΕΑ
2.618
2606
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου
490
2607
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων
151
2608
Δημοτική Κοινότητα Βασιλή
286
2609
Δημοτική Κοινότητα Κατωχωρίου
280
2610
Δημοτική Κοινότητα Κρήνης
423
2611
Δημοτική Κοινότητα Πολυνερίου
265
2612
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού
465
2613
Δημοτική Κοινότητα Υπερείας
258
2614
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ
989
2615
Δημοτική Κοινότητα Ναρθακίου
341
2616
Δημοτική Κοινότητα Δένδρων Φαρσάλων
27
2617
Δημοτική Κοινότητα Διλόφου Φαρσάλων
213
2618
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας Φαρσάλων
179
2619
Δημοτική Κοινότητα Σκοπιάς
229
2620
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ
3.214
2621
Δημοτική Κοινότητα Βαμβακούς
691
2622
Δημοτική Κοινότητα Αμπελείας
204
2623
Δημοτική Κοινότητα Δασολόφου
211
2624
Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας
421
2625
Δημοτική Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής
142
2626
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βασιλικών
200
2627
Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας
122
2628
Δημοτική Κοινότητα Πολυδαμείου
204
2629
Δημοτική Κοινότητα Ρευματιάς
144
2630
Δημοτική Κοινότητα Σιτοχώρου
286
2631
Δημοτική Κοινότητα Σκοτούσσης
310
2632
Δημοτική Κοινότητα Χαλκιάδων
279
2633
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Εδρα: Καρδίτσα,η)
106.305
2634
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Εδρα: Καρδίτσα,η)
55.979
2635
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
44.700
2636
Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσης
40.272
2637
Δημοτική Κοινότητα Αγιοπηγής
307
2638
Δημοτική Κοινότητα Αρτεσιανού
1.104
2639
Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας
1.950
2640
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκκλησίου
609
2641
Δημοτική Κοινότητα Ρούσσου
458
2642
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ
2.781
2643
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθήρου
797
2644
Δημοτική Κοινότητα Αμάραντου
180
2645
Δημοτική Κοινότητα Αμπελικού
257
2646
Δημοτική Κοινότητα Καροπλεσίου
486
2647
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας
294
2648
Δημοτική Κοινότητα Καταφυγίου
217
2649
Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας
274
2650
Δημοτική Κοινότητα Ραχούλας
276
2651
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ
1.991
2652
Δημοτική Κοινότητα Καλλιφωνίου
830
2653
Δημοτική Κοινότητα Απιδέας
218
2654
Δημοτική Κοινότητα Δαφνοσπηλιάς
186
2655
Δημοτική Κοινότητα Ζαϊμίου
319
2656
Δημοτική Κοινότητα Μολόχας
159
2657
Δημοτική Κοινότητα Παλιουριού
279
2658
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΥ
3.615
2659
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού
668
2660
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Θεοδώρου
620
2661
Δημοτική Κοινότητα Μακρυχωρίου
697
2662
Δημοτική Κοινότητα Μελίσσης
199
2663
Δημοτική Κοινότητα Μυρίνης
589
2664
Δημοτική Κοινότητα Προδρόμου
645
2665
Δημοτική Κοινότητα Πτελοπούλας
197
2666
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
2.892
2667
Δημοτική Κοινότητα Μητρόπολης
1.113
2668
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
311
2669
Δημοτική Κοινότητα Γεωργικού
293
2670
Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης
373
2671
Δημοτική Κοινότητα Ξινονερίου
392
2672
Δημοτική Κοινότητα Πορτίτσης
96
2673
Δημοτική Κοινότητα Φράγκου
314
2674
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Εδρα: Ανθηρόν,το)
3.496
2675
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΓΙΘΕΑΣ
1.421
2676
Δημοτική Κοινότητα Ανθηρού
638
2677
Δημοτική Κοινότητα Αργιθέας
155
2678
Δημοτική Κοινότητα Ελληνικών
103
2679
Δημοτική Κοινότητα Θερινού
117
2680
Δημοτική Κοινότητα Καλής Κώμης
115
2681
Δημοτική Κοινότητα Καρυάς
90
2682
Δημοτική Κοινότητα Μεσοβουνίου
72
2683
Δημοτική Κοινότητα Πετρωτού
131
2684
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
1.162
2685
Δημοτική Κοινότητα Πετρίλου
485
2686
Δημοτική Κοινότητα Βλασίου
139
2687
Δημοτική Κοινότητα Δροσάτου
51
2688
Δημοτική Κοινότητα Κουμπουριανών
73
2689
Δημοτική Κοινότητα Λεοντίτου
148
2690
Δημοτική Κοινότητα Πετροχωρίου
85
2691
Δημοτική Κοινότητα Στεφανιάδος
109
2692
Δημοτική Κοινότητα Φουντωτού
72
2693
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΧΕΛΩΟΥ
913
2694
Δημοτική Κοινότητα Βραγκιανών
459
2695
Δημοτική Κοινότητα Αργυρίου
155
2696
Δημοτική Κοινότητα Καταφυλλίου
180
2697
Δημοτική Κοινότητα Μαράθου
119
2698
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Έδρα: Μορφοβούνιον,το)
5.234
2699
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
2.872
2700
Δημοτική Κοινότητα Μορφοβουνίου
813
2701
Δημοτική Κοινότητα Κερασέας
544
2702
Δημοτική Κοινότητα Λαμπερού
557
2703
Δημοτική Κοινότητα Μεσενικόλα
534
2704
Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου
424
2705
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
2.362
2706
Δημοτική Κοινότητα Πεζούλας
343
2707
Δημοτική Κοινότητα Καρβασαρά
69
2708
Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης Δολόπων
243
2709
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
564
2710
Δημοτική Κοινότητα Μπελοκομίτης
211
2711
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
467
2712
Δημοτική Κοινότητα Φυλακτής
465
2713
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Εδρα: Μουζάκιον,το)
11.245
2714
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
6.478
2715
Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου
1.838
2716
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλής
29
2717
Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου
136
2718
Δημοτική Κοινότητα Βατσουνιάς
427
2719
Δημοτική Κοινότητα Γελάνθης
350
2720
Δημοτική Κοινότητα Δρακότρυπας
477
2721
Δημοτική Κοινότητα Ελληνοκάστρου
62
2722
Δημοτική Κοινότητα Κρυοπηγής
151
2723
Δημοτική Κοινότητα Λαζαρίνας
356
2724
Δημοτική Κοινότητα Μαγουλίτσης
448
2725
Δημοτική Κοινότητα Μαυρομματίου
1.456
2726
Δημοτική Κοινότητα Οξυάς
316
2727
Δημοτική Κοινότητα Πευκοφύτου
124
2728
Δημοτική Κοινότητα Πορτής
308
2729
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ
1.591
2730
Δημοτική Κοινότητα Φαναριού
502
2731
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ακακίου
178
2732
Δημοτική Κοινότητα Ελληνοπύργου
136
2733
Δημοτική Κοινότητα Καναλίων
288
2734
Δημοτική Κοινότητα Καππά
108
2735
Δημοτική Κοινότητα Λοξάδας
135
2736
Δημοτική Κοινότητα Πύργου Ιθώμης
142
2737
Δημοτική Κοινότητα Χάρματος
102
2738
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΙΣΟΥ
3.176
2739
Δημοτική Κοινότητα Αγναντερού
1.548
2740
Δημοτική Κοινότητα Κρανέας
489
2741
Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας
547
2742
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
310
2743
Δημοτική Κοινότητα Ριζοβουνιού
282
2744
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ(Εδρα: Παλαμάς,ο)
13.424
2745
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ
7.324
2746
Δημοτική Κοινότητα Παλαμά
4.770
2747
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
106
2748
Δημοτική Κοινότητα Βλοχού
464
2749
Δημοτική Κοινότητα Γοργοβιτών
427
2750
Δημοτική Κοινότητα Καλυβακίων
114
2751
Δημοτική Κοινότητα Κοσκινά
611
2752
Δημοτική Κοινότητα Μάρκου
508
2753
Δημοτική Κοινότητα Μεταμορφώσεως
324
2754
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΛΛΑΝΩΝ
3.654
2755
Δημοτική Κοινότητα Προαστίου
1.434
2756
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος
548
2757
Δημοτική Κοινότητα Καλογριανών
475
2758
Δημοτική Κοινότητα Μαραθέας
692
2759
Δημοτική Κοινότητα Πεδινού
505
2760
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΥΛΛΟΥ
2.446
2761
Δημοτική Κοινότητα Ιτέας
993
2762
Δημοτική Κοινότητα Αστρίτσης
79
2763
Δημοτική Κοινότητα Λεύκης
178
2764
Δημοτική Κοινότητα Ορφανών
222
2765
Δημοτική Κοινότητα Πέτρινου
189
2766
Δημοτική Κοινότητα Συκεών
221
2767
Δημοτική Κοινότητα Φύλλου
564
2768
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (Εδρα: Σοφάδες,οι, Ιστορική έδρα: Ρεντίνα,η)
16.927
2769
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΟΦΑΔΩΝ
10.591
2770
Δημοτική Κοινότητα Σοφάδων
6.269
2771
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
281
2772
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βησσαρίου
134
2773
Δημοτική Κοινότητα Αμπέλου
352
2774
Δημοτική Κοινότητα Ανωγείου
72
2775
Δημοτική Κοινότητα Γεφυρίων
360
2776
Δημοτική Κοινότητα Δασοχωρίου
266
2777
Δημοτική Κοινότητα Καππαδοκικού
366
2778
Δημοτική Κοινότητα Καρποχωρίου
839
2779
Δημοτική Κοινότητα Μασχολουρίου
377
2780
Δημοτική Κοινότητα Μαυραχάδων
371
2781
Δημοτική Κοινότητα Μελισσοχωρίου
229
2782
Δημοτική Κοινότητα Πασχαλίτσης
320
2783
Δημοτική Κοινότητα Φιλίας
355
2784
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΝΗΣ
2.140
2785
Δημοτική Κοινότητα Ματαράγκας
1.225
2786
Δημοτική Κοινότητα Ερμητσίου
191
2787
Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης
456
2788
Δημοτική Κοινότητα Πύργου Κιερίου
268
2789
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ
1.514
2790
Δημοτική Κοινότητα Κέδρου
538
2791
Δημοτική Κοινότητα Αηδονοχωρίου
147
2792
Δημοτική Κοινότητα Βαθυλάκκου
128
2793
Δημοτική Κοινότητα Θραψιμίου
166
2794
Δημοτική Κοινότητα Λουτροπηγής
320
2795
Δημοτική Κοινότητα Λουτρού
215
2796
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΗΣ
261
2797
Δημοτική Κοινότητα Ρεντίνας
261
2798
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΑΜΑΣΙΟΥ
2.421
2799
Δημοτική Κοινότητα Λεονταρίου
684
2800
Δημοτική Κοινότητα Ανάβρας
693
2801
Δημοτική Κοινότητα Ασημοχωρίου
160
2802
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέας
312
2803
Δημοτική Κοινότητα Γραμματικού
349
2804
Δημοτική Κοινότητα Κτιμένης
223
2805
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Εδρα: Βόλος,ο)
177.448
2806
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (Εδρα: Βόλος,ο)
139.670
2807
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ
85.803
2808
Δημοτική Κοινότητα Βόλου
85.803
2809
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΡΙΑΣ
5.295
2810
Δημοτική Κοινότητα Αγριας
4.928
2811
Δημοτική Κοινότητα Δρακείας
367
2812
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΙΣΩΝΙΑΣ
3.002
2813
Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου
2.102
2814
Δημοτική Κοινότητα Σέσκλου
900
2815
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
3.595
2816
Δημοτική Κοινότητα Άνω Λεχωνίων
1.252
2817
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βλασίου
457
2818
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Λαυρέντιου
476
2819
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Λεχωνίων
1.410
2820
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ
2.008
2821
Δημοτική Κοινότητα Άνω Βόλου
687
2822
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ονουφρίου
433
2823
Δημοτική Κοινότητα Ανακασιάς
888
2824
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
353
2825
Δημοτική Κοινότητα Μακρινίτσης
353
2826
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
5.881
2827
Δημοτική Κοινότητα Νέας Αγχιάλου
5.114
2828
Δημοτική Κοινότητα Αϊδινίου
420
2829
Δημοτική Κοινότητα Μικροθηβών
347
2830
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
31.884
2831
Δημοτική Κοινότητα Νέας Ιωνίας
31.684
2832
Δημοτική Κοινότητα Γλαφυρών
200
2833
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
1.849
2834
Δημοτική Κοινότητα Πορταριάς
496
2835
Δημοτική Κοινότητα Άλλης Μεριάς
908
2836
Δημοτική Κοινότητα Κατωχωρίου
339
2837
Δημοτική Κοινότητα Σταγιατών
106
2838
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ (Εδρα: Αλμυρός,ο)
16.072
2839
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ
11.192
2840
Δημοτική Κοινότητα Αλμυρού
7.400
2841
Δημοτική Κοινότητα Ανθοτόπου
154
2842
Δημοτική Κοινότητα Ευξεινουπόλεως
2.078
2843
Δημοτική Κοινότητα Κοκκωτών
129
2844
Δημοτική Κοινότητα Κροκίου
730
2845
Δημοτική Κοινότητα Κωφών
60
2846
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
588
2847
Δημοτική Κοινότητα Φυλάκης
53
2848
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΑΒΡΑΣ
405
2849
Δημοτική Κοινότητα Ανάβρας
405
2850
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΟΥ
1.990
2851
Δημοτική Κοινότητα Πτελεού
1.195
2852
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων
245
2853
Δημοτική Κοινότητα Αχίλλειου
550
2854
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΟΥΡΠΗΣ
2.485
2855
Δημοτική Κοινότητα Σούρπης
1.384
2856
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος
190
2857
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
23
2858
Δημοτική Κοινότητα Αμαλιαπόλεως
383
2859
Δημοτική Κοινότητα Βρυναίνης
304
2860
Δημοτική Κοινότητα Δρυμώνος
201
2861
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Εδρα: Ζαγορά,η)
4.562
2862
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΖΑΓΟΡΑΣ
2.775
2863
Δημοτική Κοινότητα Ζαγοράς
1.981
2864
Δημοτική Κοινότητα Μακρυρράχης
445
2865
Δημοτική Κοινότητα Πουρίου
349
2866
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
1.787
2867
Δημοτική Κοινότητα Τσαγκαράδας
428
2868
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Πηλίου
251
2869
Δημοτική Κοινότητα Ανήλιου
297
2870
Δημοτική Κοινότητα Κισσού
254
2871
Δημοτική Κοινότητα Μουρεσίου
402
2872
Δημοτική Κοινότητα Ξορυχτίου
155
2873
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (Εδρα: Αργαλαστή,η, Ιστορική έδρα: Τρικέριον,το)
8.274
2874
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
1.603
2875
Δημοτική Κοινότητα Αργαλαστής
1.395
2876
Δημοτική Κοινότητα Μετοχιού
64
2877
Δημοτική Κοινότητα Ξινόβρυσης
144
2878
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΦΕΤΩΝ
1.255
2879
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
580
2880
Δημοτική Κοινότητα Αφετών
221
2881
Δημοτική Κοινότητα Λαμπινούς
10
2882
Δημοτική Κοινότητα Πρόπαν
90
2883
Δημοτική Κοινότητα Συκής
354
2884
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΩΝ
2.737
2885
Δημοτική Κοινότητα Μηλεών
733
2886
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας
922
2887
Δημοτική Κοινότητα Βυζίτσης
217
2888
Δημοτική Κοινότητα Καλών Νερών
539
2889
Δημοτική Κοινότητα Πινακατών
326
2890
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΗΠΙΑΔΟΣ
1.687
2891
Δημοτική Κοινότητα Λαύκου
456
2892
Δημοτική Κοινότητα Μηλίνης
616
2893
Δημοτική Κοινότητα Προμυρίου
615
2894
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
992
2895
Δημοτική Κοινότητα Τρικερίου
992
2896
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (Εδρα: Βελεστίνον,το)
8.870
2897
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΕΡΩΝ
4.746
2898
Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου
3.202
2899
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φερών
535
2900
Δημοτική Κοινότητα Αερινού
338
2901
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Περιβολακίου
216
2902
Δημοτική Κοινότητα Περιβλέπτου
455
2903
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΑΣ
3.766
2904
Δημοτική Κοινότητα Στεφανοβικείου
1.468
2905
Δημοτική Κοινότητα Καναλίων
893
2906
Δημοτική Κοινότητα Κερασέας
190
2907
Δημοτική Κοινότητα Ριζομύλου
1.215
2908
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
358
2909
Δημοτική Κοινότητα Κεραμιδιού
358
2910
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
13.458
2911
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (Εδρα: Σκίαθος,η)
5.802
2912
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΚΙΑΘΟΥ
5.802
2913
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Εδρα: Πατητήριον,το)
3.138
2914
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
3.138
2915
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Εδρα: Σκόπελος,η)
4.518
2916
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΚΟΠΕΛΟΥ
4.518
2917
Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου
3.089
2918
Δημοτική Κοινότητα Γλώσσης
970
2919
Δημοτική Κοινότητα Κλήματος
459
2920
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Εδρα: Τρίκαλα,τα)
122.081
2921
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Εδρα: Τρίκαλα,τα)
78.605
2922
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
62.064
2923
Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων
62.064
2924
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ
2.452
2925
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου
1.361
2926
Δημοτική Κοινότητα Λόγγου
303
2927
Δημοτική Κοινότητα Πατουλιάς
453
2928
Δημοτική Κοινότητα Χρυσαυγής
335
2929
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ
1.956
2930
Δημοτική Κοινότητα Βαλτινού
574
2931
Δημοτική Κοινότητα Δενδροχωρίου
754
2932
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ελάτης
320
2933
Δημοτική Κοινότητα Φωτάδας
308
2934
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ
1.894
2935
Δημοτική Κοινότητα Πρίνου
486
2936
Δημοτική Κοινότητα Γενεσίου
283
2937
Δημοτική Κοινότητα Γοργογυρίου
474
2938
Δημοτική Κοινότητα Ξυλοπαροίκου
240
2939
Δημοτική Κοινότητα Προδρόμου
411
2940
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
2.345
2941
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλων Καλυβιών
1.598
2942
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής
281
2943
Δημοτική Κοινότητα Γλίνου
466
2944
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
2.316
2945
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπύργου
773
2946
Δημοτική Κοινότητα Αγρελιάς
145
2947
Δημοτική Κοινότητα Αρδανίου
324
2948
Δημοτική Κοινότητα Ζηλευτής
387
2949
Δημοτική Κοινότητα Κουμαριάς

2950
Δημοτική Κοινότητα Κρηνίτσης
540
2951
Δημοτική Κοινότητα Λιοπράσου
147
2952
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
2.202
2953
Δημοτική Κοινότητα Ριζώματος
790
2954
Δημοτική Κοινότητα Ελληνοκάστρου
81
2955
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
514
2956
Δημοτική Κοινότητα Ράξας
612
2957
Δημοτική Κοινότητα Σπαθάδων
205
2958
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
3.376
2959
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου
777
2960
Δημοτική Κοινότητα Διαλεκτού
584
2961
Δημοτική Κοινότητα Διποτάμου
376
2962
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου
791
2963
Δημοτική Κοινότητα Μεγάρχης
848
2964
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Εδρα: Καλαμπάκα,η)
19.274
2965
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
11.492
2966
Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας
8.573
2967
Δημοτική Κοινότητα Αύρας
377
2968
Δημοτική Κοινότητα Βλαχάβας
169
2969
Δημοτική Κοινότητα Διάβας
648
2970
Δημοτική Κοινότητα Καστρακίου
1.023
2971
Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης
164
2972
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Κερασέας
137
2973
Δημοτική Κοινότητα Ορθοβουνίου
66
2974
Δημοτική Κοινότητα Σαρακήνας
335
2975
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
218
2976
Δημοτική Κοινότητα Καλλιρρόης
55
2977
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
30
2978
Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης
10
2979
Δημοτική Κοινότητα Καταφύτου
42
2980
Δημοτική Κοινότητα Κρανέας
62
2981
Δημοτική Κοινότητα Πολυθέας
3
2982
Δημοτική Κοινότητα Στεφανίου
0
2983
Δημοτική Κοινότητα Χαλικιού
16
2984
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
1.880
2985
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής
1.217
2986
Δημοτική Κοινότητα Θεοπέτρας
513
2987
Δημοτική Κοινότητα Περιστέρας
150
2988
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
652
2989
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας
145
2990
Δημοτική Κοινότητα Αμάραντου
59
2991
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοχωρίου
70
2992
Δημοτική Κοινότητα Ελαφιού
176
2993
Δημοτική Κοινότητα Καλομοίρας
169
2994
Δημοτική Κοινότητα Ματονερίου
33
2995
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
1.197
2996
Δημοτική Κοινότητα Κλεινού
328
2997
Δημοτική Κοινότητα Αηδόνος
71
2998
Δημοτική Κοινότητα Γλυκομηλέας
156
2999
Δημοτική Κοινότητα Καλογριανής
83
3000
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
77
3001
Δημοτική Κοινότητα Χρυσομηλέας
482
3002
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ
612
3003
Δημοτική Κοινότητα Παναγίας
197
3004
Δημοτική Κοινότητα Κορυδαλλού
104
3005
Δημοτική Κοινότητα Μαλακασίου
134
3006
Δημοτική Κοινότητα Πεύκης
65
3007
Δημοτική Κοινότητα Τρυγόνος
112
3008
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΥΜΦΑΙΩΝ
898
3009
Δημοτική Κοινότητα Κονισκού
185
3010
Δημοτική Κοινότητα Γερακαρίου
85
3011
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
32
3012
Δημοτική Κοινότητα Λογγάς
114
3013
Δημοτική Κοινότητα Μαυρελίου
189
3014
Δημοτική Κοινότητα Φλαμπουρεσίου
100
3015
Δημοτική Κοινότητα Φωτεινού
193
3016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΑΣΙΩΝ
2.325
3017
Δημοτική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς
477
3018
Δημοτική Κοινότητα Αγιοφύλλου
348
3019
Δημοτική Κοινότητα Αγνάντιας
310
3020
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέας
130
3021
Δημοτική Κοινότητα Γάβρου
245
3022
Δημοτική Κοινότητα Κακοπλευρίου
309
3023
Δημοτική Κοινότητα Οξυνείας
364
3024
Δημοτική Κοινότητα Σκεπαρίου
142
3025
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (Εδρα: Πύλη,η)
12.852
3026
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ
3.159
3027
Δημοτική Κοινότητα Πύλης
1.792
3028
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνος
537
3029
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου
69
3030
Δημοτική Κοινότητα Κοτρωνίου
321
3031
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς
102
3032
Δημοτική Κοινότητα Πετροχωρίου
83
3033
Δημοτική Κοινότητα Ροποτού
255
3034
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΙΘΗΚΩΝ
1.200
3035
Δημοτική Κοινότητα Ελάτης
396
3036
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
20
3037
Δημοτική Κοινότητα Αθαμανίας
27
3038
Δημοτική Κοινότητα Βροντερού
67
3039
Δημοτική Κοινότητα Γαρδικίου
134
3040
Δημοτική Κοινότητα Δέσης
54
3041
Δημοτική Κοινότητα Δροσοχωρίου
18
3042
Δημοτική Κοινότητα Καλογήρων
144
3043
Δημοτική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου
191
3044
Δημοτική Κοινότητα Περτουλίου
102
3045
Δημοτική Κοινότητα Πύρρας
47
3046
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ
4.097
3047
Δημοτική Κοινότητα Λυγαριάς
446
3048
Δημοτική Κοινότητα Γόμφων
818
3049
Δημοτική Κοινότητα Δροσερού
383
3050
Δημοτική Κοινότητα Μουριάς
518
3051
Δημοτική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου
946
3052
Δημοτική Κοινότητα Πηγής
986
3053
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ
234
3054
Δημοτική Κοινότητα Μυροφύλλου
234
3055
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ
250
3056
Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας
34
3057
Δημοτική Κοινότητα Αρματολικού
113
3058
Δημοτική Κοινότητα Κορυφής
60
3059
Δημοτική Κοινότητα Παχτουρίου
43
3060
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ
2.897
3061
Δημοτική Κοινότητα Φήκης
1.136
3062
Δημοτική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου
391
3063
Δημοτική Κοινότητα Παραποτάμου
405
3064
Δημοτική Κοινότητα Πιαλείας
640
3065
Δημοτική Κοινότητα Φιλύρας
325
3066
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ
1.015
3067
Δημοτική Κοινότητα Στουρναραιίκων
545
3068
Δημοτική Κοινότητα Βαθυρρεύματος
54
3069
Δημοτική Κοινότητα Βαλκάνου
59
3070
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου
14
3071
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχώρας
179
3072
Δημοτική Κοινότητα Μοσχοφύτου
41
3073
Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεύκης
39
3074
Δημοτική Κοινότητα Παραμέρου
14
3075
Δημοτική Κοινότητα Πολυνερίου
70
3076
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Εδρα: Φαρκαδών,η)
11.350
3077
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
5.002
3078
Δημοτική Κοινότητα Φαρκαδόνος
1.829
3079
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου
82
3080
Δημοτική Κοινότητα Γριζάνου
1.192
3081
Δημοτική Κοινότητα Διασέλλου
229
3082
Δημοτική Κοινότητα Ζάρκου
957
3083
Δημοτική Κοινότητα Κεραμιδιού
262
3084
Δημοτική Κοινότητα Παναγίτσας
213
3085
Δημοτική Κοινότητα Πηνειάδος
238
3086
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
4.178
3087
Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας
2.115
3088
Δημοτική Κοινότητα Γεωργανάδων
311
3089
Δημοτική Κοινότητα Κλοκοτού
436
3090
Δημοτική Κοινότητα Κρήνης
631
3091
Δημοτική Κοινότητα Πετρωτού
685
3092
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
2.170
3093
Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών
751
3094
Δημοτική Κοινότητα Νομής
316
3095
Δημοτική Κοινότητα Πετροπόρου
369
3096
Δημοτική Κοινότητα Σερβωτών
396
3097
Δημοτική Κοινότητα Φανερωμένης
338
3098
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Εδρα: Λαμία,η)
508.254
3099
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Εδρα: Λαμία,η)
137.793
3100
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ (Εδρα: Λαμία,η)
66.657
3101
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΙΕΩΝ
58.289
3102
Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων
47.529
3103
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
824
3104
Δημοτική Κοινότητα Ανθήλης
1.233
3105
Δημοτική Κοινότητα Δίβρης
123
3106
Δημοτική Κοινότητα Θερμοπυλών
482
3107
Δημοτική Κοινότητα Καλαμακίου
78
3108
Δημοτική Κοινότητα Κόμματος
493
3109
Δημοτική Κοινότητα Κωσταλέξη
275
3110
Δημοτική Κοινότητα Λυγαριάς
692
3111
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης
816
3112
Δημοτική Κοινότητα Ροδίτσης
2.841
3113
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού
2.241
3114
Δημοτική Κοινότητα Φραντζή
662
3115
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
2.810
3116
Δημοτική Κοινότητα Μοσχοχωρίου
781
3117
Δημοτική Κοινότητα Βαρδάτων
219
3118
Δημοτική Κοινότητα Γοργοποτάμου
380
3119
Δημοτική Κοινότητα Δαμάστας
301
3120
Δημοτική Κοινότητα Δελφίνου
40
3121
Δημοτική Κοινότητα Δύο Βουνών
84
3122
Δημοτική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου
46
3123
Δημοτική Κοινότητα Ηράκλειας
369
3124
Δημοτική Κοινότητα Κουμαριτσίου
64
3125
Δημοτική Κοινότητα Νέου Κρικέλλου
427
3126
Δημοτική Κοινότητα Οίτης
99
3127
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
1.807
3128
Δημοτική Κοινότητα Λειανοκλαδίου
969
3129
Δημοτική Κοινότητα Αμουρίου
164
3130
Δημοτική Κοινότητα Ζηλευτού
233
3131
Δημοτική Κοινότητα Μοσχοκαρυάς
124
3132
Δημοτική Κοινότητα Στίρφακας
317
3133
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
214
3134
Δημοτική Κοινότητα Παύλιανης
214
3135
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΥΠΑΤΗΣ
3.537
3136
Δημοτική Κοινότητα Υπάτης
440
3137
Δημοτική Κοινότητα Αργυροχωρίου
146
3138
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών
100
3139
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
83
3140
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας
179
3141
Δημοτική Κοινότητα Κομποτάδων
406
3142
Δημοτική Κοινότητα Λαδικούς
237
3143
Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Υπάτης
464
3144
Δημοτική Κοινότητα Λυχνού
87
3145
Δημοτική Κοινότητα Μεξιατών
558
3146
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωριού Υπάτης
50
3147
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Υπάτης
98
3148
Δημοτική Κοινότητα Περιστεριού
66
3149
Δημοτική Κοινότητα Πύργου
125
3150
Δημοτική Κοινότητα Ροδωνιάς
369
3151
Δημοτική Κοινότητα Συκά Υπάτης
129
3152
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (Εδρα: Κάτω Τιθορέα,η)
8.376
3153
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΙΘΟΡΕΑΣ
2.576
3154
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Τιθορέας
1.453
3155
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης Λοκρίδος
179
3156
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
109
3157
Δημοτική Κοινότητα Μοδιού
274
3158
Δημοτική Κοινότητα Τιθορέας
561
3159
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
2.996
3160
Δημοτική Κοινότητα Αμφικλείας
2.157
3161
Δημοτική Κοινότητα Δρυμαίας
270
3162
Δημοτική Κοινότητα Μπράλου
193
3163
Δημοτική Κοινότητα Ξυλικών
68
3164
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Δωριέων
217
3165
Δημοτική Κοινότητα Τιθρωνίου
91
3166
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
2.804
3167
Δημοτική Κοινότητα Ελάτειας
2.002
3168
Δημοτική Κοινότητα Ζελίου
466
3169
Δημοτική Κοινότητα Λευκοχωρίου
99
3170
Δημοτική Κοινότητα Παναγίτσας
148
3171
Δημοτική Κοινότητα Σφάκας
89
3172
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (Εδρα: Δομοκός,ο)
9.159
3173
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ
4.273
3174
Δημοτική Κοινότητα Δομοκού
1.814
3175
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέας
88
3176
Δημοτική Κοινότητα Βουζίου
102
3177
Δημοτική Κοινότητα Γερακλίου
28
3178
Δημοτική Κοινότητα Καρυών
218
3179
Δημοτική Κοινότητα Λεύκας
224
3180
Δημοτική Κοινότητα Μακρολιβάδου
158
3181
Δημοτική Κοινότητα Μαντασιάς
176
3182
Δημοτική Κοινότητα Μελιταίας
179
3183
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μακρίσης
92
3184
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
112
3185
Δημοτική Κοινότητα Παλαμά
258
3186
Δημοτική Κοινότητα Πετρωτού
301
3187
Δημοτική Κοινότητα Πολυδενδρίου
64
3188
Δημοτική Κοινότητα Πουρναριού
237
3189
Δημοτική Κοινότητα Φυλιαδώνος
222
3190
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ
2.622
3191
Δημοτική Κοινότητα Νέου Μοναστηριού
904
3192
Δημοτική Κοινότητα Αγραπιδιάς
133
3193
Δημοτική Κοινότητα Βαρδαλής
242
3194
Δημοτική Κοινότητα Βελεσιωτών
199
3195
Δημοτική Κοινότητα Γαβρακίων
135
3196
Δημοτική Κοινότητα Εκκάρας
522
3197
Δημοτική Κοινότητα Θαυμακού
199
3198
Δημοτική Κοινότητα Σοφιάδας
288
3199
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΝΙΑΔΟΣ
2.264
3200
Δημοτική Κοινότητα Ομβριακής
881
3201
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Δομοκού
94
3202
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
113
3203
Δημοτική Κοινότητα Κορομηλέας
137
3204
Δημοτική Κοινότητα Μακρυρράχης
238
3205
Δημοτική Κοινότητα Ξυνιάδος
301
3206
Δημοτική Κοινότητα Παναγίας
149
3207
Δημοτική Κοινότητα Περιβολιού Δομοκού
351
3208
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (Εδρα: Καμένα Βούρλα,τα)
10.924
3209
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
4.361
3210
Δημοτική Κοινότητα Καμένων Βούρλων
2.732
3211
Δημοτική Κοινότητα Καινούργιου
1.115
3212
Δημοτική Κοινότητα Ρεγκινίου
514
3213
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2.952
3214
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
2.786
3215
Δημοτική Κοινότητα Αγνάντης
166
3216
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΩΛΟΥ
3.611
3217
Δημοτική Κοινότητα Μώλου
1.746
3218
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος
201
3219
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Σεραφείμ
542
3220
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους
34
3221
Δημοτική Κοινότητα Ανάβρας
98
3222
Δημοτική Κοινότητα Καλλιδρόμου
83
3223
Δημοτική Κοινότητα Κομνίνης
197
3224
Δημοτική Κοινότητα Μενδενίτσης
297
3225
Δημοτική Κοινότητα Σκαρφείας
413
3226
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ (Εδρα: Αταλάντη,η)
17.788
3227
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
7.278
3228
Δημοτική Κοινότητα Αταλάντης
4.661
3229
Δημοτική Κοινότητα Εξάρχου
524
3230
Δημοτική Κοινότητα Καλαποδιού
333
3231
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσιού
360
3232
Δημοτική Κοινότητα Κυρτώνης
348
3233
Δημοτική Κοινότητα Μεγαπλατάνου
312
3234
Δημοτική Κοινότητα Τραγάνας
740
3235
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
3.387
3236
Δημοτική Κοινότητα Λιβανατών
2.333
3237
Δημοτική Κοινότητα Αρκίτσας
926
3238
Δημοτική Κοινότητα Γουλεμίου
128
3239
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
4.200
3240
Δημοτική Κοινότητα Μαλεσίνης
4.102
3241
Δημοτική Κοινότητα Προσκυνά
98
3242
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
2.923
3243
Δημοτική Κοινότητα Μαρτίνου
1.722
3244
Δημοτική Κοινότητα Λαρύμνης
1.201
3245
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (Εδρα: Σπερχειάς,η)
13.500
3246
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
6.530
3247
Δημοτική Κοινότητα Σπερχειάδος
2.470
3248
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Σώστου
212
3249
Δημοτική Κοινότητα Ανατολής
48
3250
Δημοτική Κοινότητα Αργυρίων
260
3251
Δημοτική Κοινότητα Γαρδικίου
376
3252
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας Σπερχειάδος
323
3253
Δημοτική Κοινότητα Καμπιών
56
3254
Δημοτική Κοινότητα Καναλίων
152
3255
Δημοτική Κοινότητα Κλωνιού
163
3256
Δημοτική Κοινότητα Κολοκυθιάς
308
3257
Δημοτική Κοινότητα Κυριακοχωρίου
151
3258
Δημοτική Κοινότητα Λευκάδος
323
3259
Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων
151
3260
Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμιάς
324
3261
Δημοτική Κοινότητα Νικολιτσίου
81
3262
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοβράχας
314
3263
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Τυμφρηστού
88
3264
Δημοτική Κοινότητα Περιβολιού Φθιώτιδος
76
3265
Δημοτική Κοινότητα Πιτσίου
75
3266
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
83
3267
Δημοτική Κοινότητα Πουγκακίων
128
3268
Δημοτική Κοινότητα Φτέρης
368
3269
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
1.865
3270
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φθιώτιδος
678
3271
Δημοτική Κοινότητα Βίτολης
223
3272
Δημοτική Κοινότητα Δικάστρου
130
3273
Δημοτική Κοινότητα Μαυρίλου
100
3274
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Κάψης
123
3275
Δημοτική Κοινότητα Μερκάδας
139
3276
Δημοτική Κοινότητα Μεσαίας Κάψης
48
3277
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Τυμφρηστού
54
3278
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου
118
3279
Δημοτική Κοινότητα Περιβλέπτου
28
3280
Δημοτική Κοινότητα Πιτσιωτών
43
3281
Δημοτική Κοινότητα Πτελέας
181
3282
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
4.720
3283
Δημοτική Κοινότητα Μακρακώμης
1.768
3284
Δημοτική Κοινότητα Αρχανίου
273
3285
Δημοτική Κοινότητα Ασβεστίου
58
3286
Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσούς
413
3287
Δημοτική Κοινότητα Γραμμένης
301
3288
Δημοτική Κοινότητα Καστρίου
458
3289
Δημοτική Κοινότητα Λιτοσέλου
105
3290
Δημοτική Κοινότητα Μάκρης
243
3291
Δημοτική Κοινότητα Παλαιός Γιαννιτσούς
114
3292
Δημοτική Κοινότητα Παππά
93
3293
Δημοτική Κοινότητα Πλατύστομου
237
3294
Δημοτική Κοινότητα Ροβολιαρίου
201
3295
Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου
78
3296
Δημοτική Κοινότητα Τσούκκας
378
3297
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΎΜΦΡΗΣΤΟΥ
385
3298
Δημοτική Κοινότητα Τυμφρηστού
385
3299
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ (Εδρα: Στυλίς,η)
11.389
3300
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΎΛΙΔΟΣ
5.727
3301
Δημοτική Κοινότητα Στυλίδος
4.572
3302
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης Φθιώτιδος
389
3303
Δημοτική Κοινότητα Ανύδρου
118
3304
Δημοτική Κοινότητα Αυλακίου
502
3305
Δημοτική Κοινότητα Λογγιτσίου
36
3306
Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας
110
3307
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΙΝΑΙΩΝ
3.279
3308
Δημοτική Κοινότητα Ραχών
1.067
3309
Δημοτική Κοινότητα Αχινού
720
3310
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδιού
311
3311
Δημοτική Κοινότητα Καραβομύλου
601
3312
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκερασέας
233
3313
Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιάς
347
3314
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
2.383
3315
Δημοτική Κοινότητα Πελασγίας
1.442
3316
Δημοτική Κοινότητα Βαθυκοίλου
171
3317
Δημοτική Κοινότητα Γλύφας
542
3318
Δημοτική Κοινότητα Μύλων
228
3319
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Εδρα: Λεβάδεια,η)
106.056
3320
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Εδρα: Λεβάδεια,η)
29.379
3321
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΒΑΔΕΩΝ
22.547
3322
Δημοτική Κοινότητα Λεβαδέων
22.113
3323
Δημοτική Κοινότητα Λαφυστίου
272
3324
Δημοτική Κοινότητα Ρωμαιίκου
162
3325
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΑΥΛΕΙΑΣ
1.426
3326
Δημοτική Κοινότητα Δαυλείας
1.069
3327
Δημοτική Κοινότητα Μαυρονερίου
171
3328
Δημοτική Κοινότητα Παρορίου
186
3329
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
2.609
3330
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
1.454
3331
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Άννας
267
3332
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος
495
3333
Δημοτική Κοινότητα Αλαλκομενών
116
3334
Δημοτική Κοινότητα Κορωνείας
277
3335
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
1.804
3336
Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου
1.804
3337
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
993
3338
Δημοτική Κοινότητα Χαιρωνείας
421
3339
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βλασίου
117
3340
Δημοτική Κοινότητα Ακοντίου
68
3341
Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου
149
3342
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών
47
3343
Δημοτική Κοινότητα Θουρίου
92
3344
Δημοτική Κοινότητα Προσήλιου
22
3345
Δημοτική Κοινότητα Προφήτου Ηλία
77
3346
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (Εδρα: Αλίαρτος,η, Ιστορική έδρα: Άσκρη,η)
8.774
3347
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
5.388
3348
Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου
4.385
3349
Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελίστριας
108
3350
Δημοτική Κοινότητα Πέτρας
320
3351
Δημοτική Κοινότητα Σωληνάριου
283
3352
Δημοτική Κοινότητα Υψηλάντου
292
3353
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΙΕΩΝ
3.386
3354
Δημοτική Κοινότητα Θεσπιών
905
3355
Δημοτική Κοινότητα Άσκρης
424
3356
Δημοτική Κοινότητα Λεονταρίου
625
3357
Δημοτική Κοινότητα Μαυρομματίου
1.172
3358
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Θεσπιών
260
3359
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (Εδρα: Δίστομον,το)
7.612
3360
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΙΣΤΟΜΟΥ
3.644
3361
Δημοτική Κοινότητα Διστόμου
3.085
3362
Δημοτική Κοινότητα Στειρίου
559
3363
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
1.529
3364
Δημοτική Κοινότητα Αντικύρας
1.529
3365
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΑΧΟΒΗΣ
2.439
3366
Δημοτική Κοινότητα Αραχόβης
2.439
3367
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ (Εδρα: Θήβαι,αι)
32.410
3368
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΙΩΝ
23.930
3369
Δημοτική Κοινότητα Θηβαίων
21.530
3370
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοχωρίου
287
3371
Δημοτική Κοινότητα Ελεώνος
1.093
3372
Δημοτική Κοινότητα Μουρικίου
352
3373
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρακίου
352
3374
Δημοτική Κοινότητα Υπάτου
316
3375
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΩΝ
2.511
3376
Δημοτική Κοινότητα Βαγίων
2.511
3377
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΙΣΒΗΣ
2.367
3378
Δημοτική Κοινότητα Δομβραίνης
682
3379
Δημοτική Κοινότητα Ελλοπίας
364
3380
Δημοτική Κοινότητα Θίσβης
337
3381
Δημοτική Κοινότητα Ξηρονομής
586
3382
Δημοτική Κοινότητα Χώστια
398
3383
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ
3.602
3384
Δημοτική Κοινότητα Καπαρελλίου
1.203
3385
Δημοτική Κοινότητα Λεύκτρων
779
3386
Δημοτική Κοινότητα Λουτουφίου
271
3387
Δημοτική Κοινότητα Μελισσοχωρίου
517
3388
Δημοτική Κοινότητα Πλαταιών
832
3389
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (Εδρα: Ορχομενός,ο)
9.381
3390
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
7.105
3391
Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού
4.285
3392
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
731
3393
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος
247
3394
Δημοτική Κοινότητα Διονύσου
480
3395
Δημοτική Κοινότητα Καρυάς
176
3396
Δημοτική Κοινότητα Λουτσίου
201
3397
Δημοτική Κοινότητα Παύλου
932
3398
Δημοτική Κοινότητα Πύργου
53
3399
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ
2.276
3400
Δημοτική Κοινότητα Ακραιφνίου
884
3401
Δημοτική Κοινότητα Κάστρου
775
3402
Δημοτική Κοινότητα Κοκκίνου
617
3403
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (Εδρα: Σχηματάριον,το)
18.500
3404
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
4.723
3405
Δημοτική Κοινότητα Σχηματαρίου
4.723
3406
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ
1.826
3407
Δημοτική Κοινότητα Πύλης
629
3408
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
72
3409
Δημοτική Κοινότητα Σκούρτων
740
3410
Δημοτική Κοινότητα Στεφάνης
385
3411
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΕΣΙΟΥ
4.425
3412
Δημοτική Κοινότητα Δηλεσίου
2.065
3413
Δημοτική Κοινότητα Πλάκας Δηλεσίου
2.360
3414
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
4.314
3415
Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων
2.882
3416
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Θωμά
1.131
3417
Δημοτική Κοινότητα Κλειδιού
301
3418
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΑΝΑΓΡΑΣ
3.212
3419
Δημοτική Κοινότητα Άρματος
961
3420
Δημοτική Κοινότητα Ασωπίας
861
3421
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
461
3422
Δημοτική Κοινότητα Τανάγρας
929
3423
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ (Εδρα: Χαλκίς,η)
210.778
3424
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (Εδρα: Χαλκίς,η)
109.256
3425
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
64.490
3426
Δημοτική Κοινότητα Χαλκιδέων
64.490
3427
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
7.286
3428
Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς
6.224
3429
Δημοτική Κοινότητα Ανθηδόνα
1.062
3430
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΥΛΙΔΟΣ
10.006
3431
Δημοτική Κοινότητα Βαθέος
5.029
3432
Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου – Παντειχίου
764
3433
Δημοτική Κοινότητα Παραλίας Αυλίδος
3.042
3434
Δημοτική Κοινότητα Φάρου
1.171
3435
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΗΛΑΝΤΙΩΝ
17.172
3436
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού
7.695
3437
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
3.141
3438
Δημοτική Κοινότητα Αφρατίου
1.237
3439
Δημοτική Κοινότητα Μύτικα
1.814
3440
Δημοτική Κοινότητα Νέας Λαμψάκου
1.880
3441
Δημοτική Κοινότητα Φύλλων
1.405
3442
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
10.302
3443
Δημοτική Κοινότητα Νέας Αρτάκης
10.302
3444
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (Έδρα: Ψαχνά,τα)
15.934
3445
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
12.048
3446
Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών
5.721
3447
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Σοφίας
121
3448
Δημοτική Κοινότητα Άτταλης
359
3449
Δημοτική Κοινότητα Καμαρίτσης
307
3450
Δημοτική Κοινότητα Καστέλλας
1.360
3451
Δημοτική Κοινότητα Κοντοδεσποτίου
237
3452
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσιού
150
3453
Δημοτική Κοινότητα Μακρυκάπας
789
3454
Δημοτική Κοινότητα Νεροτριβιάς
428
3455
Δημοτική Κοινότητα Παγώντα
67
3456
Δημοτική Κοινότητα Πολιτικών
1.287
3457
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού
281
3458
Δημοτική Κοινότητα Τριάδος
941
3459
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΙΡΦΥΩΝ
3.886
3460
Δημοτική Κοινότητα Στενής Δίρφυος
565
3461
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου
208
3462
Δημοτική Κοινότητα Αμφιθέας
137
3463
Δημοτική Κοινότητα Βούνων
79
3464
Δημοτική Κοινότητα Γλυφάδας
121
3465
Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου
273
3466
Δημοτική Κοινότητα Καθενών
441
3467
Δημοτική Κοινότητα Καμπιών
113
3468
Δημοτική Κοινότητα Λούτσας
201
3469
Δημοτική Κοινότητα Μίστρου
340
3470
Δημοτική Κοινότητα Πάλιουρα
391
3471
Δημοτική Κοινότητα Πισσώνος
413
3472
Δημοτική Κοινότητα Πούρνου
167
3473
Δημοτική Κοινότητα Στροπώνων
437
3474
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Εδρα: Ερέτρια,η)
12.652
3475
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
6.567
3476
Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας
6.567
3477
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
6.085
3478
Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου
3.368
3479
Δημοτική Κοινότητα Άνω Βάθειας
351
3480
Δημοτική Κοινότητα Γυμνού
1.753
3481
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
462
3482
Δημοτική Κοινότητα Σέτας
151
3483
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (Εδρα: Ιστιαία,η)
19.396
3484
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
6.457
3485
Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας
5.107
3486
Δημοτική Κοινότητα Αβγαριάς
88
3487
Δημοτική Κοινότητα Βουτά
258
3488
Δημοτική Κοινότητα Γαλατσάδων
125
3489
Δημοτική Κοινότητα Γαλατσώνας
72
3490
Δημοτική Κοινότητα Καμαρίων
352
3491
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινομηλέας
61
3492
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίτη
142
3493
Δημοτική Κοινότητα Μηλεών
123
3494
Δημοτική Κοινότητα Μονοκαρυάς
129
3495
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΙΔΗΨΟΥ
5.766
3496
Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού
4.123
3497
Δημοτική Κοινότητα Αγίου
1.101
3498
Δημοτική Κοινότητα Γιάλτρων
542
3499
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
3.410
3500
Δημοτική Κοινότητα Αρτεμισίου
871
3501
Δημοτική Κοινότητα Αγδινών
147
3502
Δημοτική Κοινότητα Αγριοβοτάνου
177
3503
Δημοτική Κοινότητα Ασμηνίου
672
3504
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών
631
3505
Δημοτική Κοινότητα Γερακιούς
106
3506
Δημοτική Κοινότητα Γουβών
447
3507
Δημοτική Κοινότητα Ελληνικών
359
3508
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΙΧΑΔΟΣ
936
3509
Δημοτική Κοινότητα Λιχάδος
936
3510
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΩΡΕΩΝ
2.827
3511
Δημοτική Κοινότητα Ωρεών
1.136
3512
Δημοτική Κοινότητα Καστανιωτίσσης
214
3513
Δημοτική Κοινότητα Νέου Πύργου
783
3514
Δημοτική Κοινότητα Ταξιάρχου
694
3515
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (Εδρα: Κάρυστος,η)
11.903
3516
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
6.963
3517
Δημοτική Κοινότητα Καρύστου
5.366
3518
Δημοτική Κοινότητα Αετού
511
3519
Δημοτική Κοινότητα Γραμπιάς
262
3520
Δημοτική Κοινότητα Καλυβιών
557
3521
Δημοτική Κοινότητα Μύλων
120
3522
Δημοτική Κοινότητα Πλατανιστού
147
3523
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ
282
3524
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλέας
145
3525
Δημοτική Κοινότητα Κομίτου
137
3526
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
1.972
3527
Δημοτική Κοινότητα Μαρμαρίου
1.163
3528
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
101
3529
Δημοτική Κοινότητα Ακταίου
31
3530
Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσίου
108
3531
Δημοτική Κοινότητα Καλλιανού
150
3532
Δημοτική Κοινότητα Κατσαρωνίου
94
3533
Δημοτική Κοινότητα Μελισσώνος
19
3534
Δημοτική Κοινότητα Παραδείσιου
159
3535
Δημοτική Κοινότητα Στουππαίων
147
3536
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΎΡΕΩΝ
2.686
3537
Δημοτική Κοινότητα Στύρων
528
3538
Δημοτική Κοινότητα Αλμυροποτάμου
420
3539
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωρίων
406
3540
Δημοτική Κοινότητα ΝέωνΣτύρων
1.270
3541
Δημοτική Κοινότητα Πολυποτάμου
62
3542
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Εδρα: Αλιβέριον,το, Ιστορική έδρα: Κύμη,η)
26.350
3543
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΑΜΥΝΕΩΝ
8.581
3544
Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου
5.386
3545
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
1.288
3546
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Λουκά
836
3547
Δημοτική Κοινότητα Γαβαλά
301
3548
Δημοτική Κοινότητα Θαρουνίων
48
3549
Δημοτική Κοινότητα Καλεντζίου
359
3550
Δημοτική Κοινότητα Παρθενίου
156
3551
Δημοτική Κοινότητα Τραχηλίου
207
3552
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΥΛΩΝΟΣ
4.027
3553
Δημοτική Κοινότητα Αυλωναρίου
1.273
3554
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
282
3555
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδερής
602
3556
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
569
3557
Δημοτική Κοινότητα Οκτωνιάς
519
3558
Δημοτική Κοινότητα Ορίου
347
3559
Δημοτική Κοινότητα Πυργίου
171
3560
Δημοτική Κοινότητα Ωρολογίου
264
3561
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΙΣΤΎΩΝ
4.247
3562
Δημοτική Κοινότητα Κριεζών
697
3563
Δημοτική Κοινότητα Αργυρού
326
3564
Δημοτική Κοινότητα Βέλους
552
3565
Δημοτική Κοινότητα Δύστου
678
3566
Δημοτική Κοινότητα Ζαράκων
632
3567
Δημοτική Κοινότητα Κόσκινων
335
3568
Δημοτική Κοινότητα Λεπούρων
234
3569
Δημοτική Κοινότητα Πετριών
793
3570
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
2.789
3571
Δημοτική Κοινότητα Κονιστρών
722
3572
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βλασίου
340
3573
Δημοτική Κοινότητα Άνω Κουρουνίου
62
3574
Δημοτική Κοινότητα Βρύσης
329
3575
Δημοτική Κοινότητα Καδίου
313
3576
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Κουρουνίου
70
3577
Δημοτική Κοινότητα Κήπων
182
3578
Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστού
95
3579
Δημοτική Κοινότητα Μακρυχωρίου
62
3580
Δημοτική Κοινότητα Μανικίων
78
3581
Δημοτική Κοινότητα Μονοδρύου
536
3582
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ
6.706
3583
Δημοτική Κοινότητα Κύμης
2.888
3584
Δημοτική Κοινότητα Ανδρωνιάνων
335
3585
Δημοτική Κοινότητα Άνω Ποταμιάς
81
3586
Δημοτική Κοινότητα Βιτάλων
439
3587
Δημοτική Κοινότητα Ενορίας
198
3588
Δημοτική Κοινότητα Καλημεριάνων
193
3589
Δημοτική Κοινότητα Μαλετιάνων
166
3590
Δημοτική Κοινότητα Μετοχιού Διρφύων
371
3591
Δημοτική Κοινότητα Οξυλίθου
1.193
3592
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνας
392
3593
Δημοτική Κοινότητα Πύργου
199
3594
Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών
251
3595
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (Εδρα: Λίμνη,η)
12.235
3596
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ
4.129
3597
Δημοτική Κοινότητα Λίμνης
1.961
3598
Δημοτική Κοινότητα Κεχριών
603
3599
Δημοτική Κοινότητα Κουρκουλών
302
3600
Δημοτική Κοινότητα Ροβιών
1.103
3601
Δημοτική Κοινότητα Σκεπαστής
160
3602
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ
5.845
3603
Δημοτική Κοινότητα Μαντουδίου
2.245
3604
Δημοτική Κοινότητα Βλαχίας
152
3605
Δημοτική Κοινότητα Δαφνούσσης
54
3606
Δημοτική Κοινότητα Κηρίνθου
725
3607
Δημοτική Κοινότητα Μετοχιού Κηρέως
177
3608
Δημοτική Κοινότητα Πηλίου
646
3609
Δημοτική Κοινότητα Προκοπίου
949
3610
Δημοτική Κοινότητα Σπαθαρίου
317
3611
Δημοτική Κοινότητα Στροφυλιάς
440
3612
Δημοτική Κοινότητα Φαράκλας
140
3613
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ
2.261
3614
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Άννης
1.062
3615
Δημοτική Κοινότητα Αμελάντων
57
3616
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδιού
356
3617
Δημοτική Κοινότητα Κεραμείας
94
3618
Δημοτική Κοινότητα Κερασέας
334
3619
Δημοτική Κοινότητα Κοτσικιάς
167
3620
Δημοτική Κοινότητα Παππάδων
191
3621
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ (Εδρα: Σκύρος,η)
3.052
3622
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΚΥΡΟΥ
3.052
3623
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Εδρα: Καρπενήσιον,το)
17.428
3624
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Εδρα: Καρπενήσιον,το)
11.445
3625
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
7.921
3626
Δημοτική Κοινότητα Καρπενησιού
6.788
3627
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης
88
3628
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου
30
3629
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
265
3630
Δημοτική Κοινότητα Βουτύρου
73
3631
Δημοτική Κοινότητα Καλεσμένου
101
3632
Δημοτική Κοινότητα Κορυσχάδων
84
3633
Δημοτική Κοινότητα Μυρίκης
68
3634
Δημοτική Κοινότητα Παππαρουσίου
54
3635
Δημοτική Κοινότητα Παυλοπούλου
55
3636
Δημοτική Κοινότητα Σελλών
105
3637
Δημοτική Κοινότητα Στενώματος
121
3638
Δημοτική Κοινότητα Στεφανίου
21
3639
Δημοτική Κοινότητα Φιδακίων
68
3640
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
698
3641
Δημοτική Κοινότητα Κρικέλλου
117
3642
Δημοτική Κοινότητα Άμπλιανης
76
3643
Δημοτική Κοινότητα Δομνίστης
230
3644
Δημοτική Κοινότητα Μεσοκώμης
33
3645
Δημοτική Κοινότητα Ροσκάς
52
3646
Δημοτική Κοινότητα Στάβλων
136
3647
Δημοτική Κοινότητα Ψιανών
54
3648
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
459
3649
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος
122
3650
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους
57
3651
Δημοτική Κοινότητα Δομιανών
128
3652
Δημοτική Κοινότητα Πετραλώνων
53
3653
Δημοτική Κοινότητα Χόχλιας
57
3654
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
42
3655
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
833
3656
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Χωρίου
224
3657
Δημοτική Κοινότητα Ανιάδας
61
3658
Δημοτική Κοινότητα Δερματίου
15
3659
Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης Καρπενησιού
45
3660
Δημοτική Κοινότητα Κλαυσίου
100
3661
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Χωρίου
221
3662
Δημοτική Κοινότητα Μουζίλου
32
3663
Δημοτική Κοινότητα Νοστίμου
39
3664
Δημοτική Κοινότητα Συγκρέλλου
44
3665
Δημοτική Κοινότητα Χελιδόνος
52
3666
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ
945
3667
Δημοτική Κοινότητα Προυσού
227
3668
Δημοτική Κοινότητα Αλεστίων
63
3669
Δημοτική Κοινότητα Ασπροπύργου
117
3670
Δημοτική Κοινότητα Βελωτών
32
3671
Δημοτική Κοινότητα Εσωχωρίων
49
3672
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας
149
3673
Δημοτική Κοινότητα Καταβόθρας
121
3674
Δημοτική Κοινότητα Προδρόμου
45
3675
Δημοτική Κοινότητα Σάρκινης
21
3676
Δημοτική Κοινότητα Σταυροχωρίου
20
3677
Δημοτική Κοινότητα Τόρνου
101
3678
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΟΥΡΝΑ
589
3679
Δημοτική Κοινότητα Φουρνάς
304
3680
Δημοτική Κοινότητα Βράχας
76
3681
Δημοτική Κοινότητα Κλειτσού
209
3682
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (Εδρα: Κερασοχώριον,το)
5.983
3683
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ
846
3684
Δημοτική Κοινότητα Κερασοχωρίου
438
3685
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
37
3686
Δημοτική Κοινότητα Βίνιανης
127
3687
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
130
3688
Δημοτική Κοινότητα Μαυρομμάτας
64
3689
Δημοτική Κοινότητα Χρύσως
50
3690
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΡΑΦΩΝ
1.044
3691
Δημοτική Κοινότητα Αγραφων
377
3692
Δημοτική Κοινότητα Βραγγιανών
141
3693
Δημοτική Κοινότητα Επινιανών
251
3694
Δημοτική Κοινότητα Μαράθου
69
3695
Δημοτική Κοινότητα Μοναστηρακίου
88
3696
Δημοτική Κοινότητα Τριδένδρου
46
3697
Δημοτική Κοινότητα Τροβάτου
72
3698
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
1.440
3699
Δημοτική Κοινότητα Γρανίτσης
363
3700
Δημοτική Κοινότητα Βαλαώρας
316
3701
Δημοτική Κοινότητα Βούλπης
181
3702
Δημοτική Κοινότητα Λημεριού
184
3703
Δημοτική Κοινότητα Λιθοχωρίου
175
3704
Δημοτική Κοινότητα Σιβίστης
57
3705
Δημοτική Κοινότητα Τοπολιάνων
164
3706
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
1.386
3707
Δημοτική Κοινότητα Ραπτοπούλου
549
3708
Δημοτική Κοινότητα Κέδρων
150
3709
Δημοτική Κοινότητα Λεπιανών
176
3710
Δημοτική Κοινότητα Νέου Αργυρίου
240
3711
Δημοτική Κοινότητα Πρασιάς
271
3712
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
1.267
3713
Δημοτική Κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας
336
3714
Δημοτική Κοινότητα Ανατολικής Φραγκίστας
150
3715
Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής
24
3716
Δημοτική Κοινότητα Μαραθιάς
39
3717
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκατούνας
369
3718
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
137
3719
Δημοτική Κοινότητα Τριποτάμου
212
3720
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ (Εδρα: Άμφισσα,η)
36.199
3721
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ (Εδρα: Άμφισσα,η, Ιστορική έδρα: Δελφοΐ,οι)
24.165
3722
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ
7.761
3723
Δημοτική Κοινότητα Αμφίσσης
6.334
3724
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Ευθυμίας
374
3725
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
108
3726
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
33
3727
Δημοτική Κοινότητα Δροσοχωρίου
70
3728
Δημοτική Κοινότητα Ελαιώνος
321
3729
Δημοτική Κοινότητα Προσήλιου
157
3730
Δημοτική Κοινότητα Σερνικακίου
364
3731
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
2.597
3732
Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου
1.797
3733
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Πάντων
256
3734
Δημοτική Κοινότητα Βουνιχώρας
355
3735
Δημοτική Κοινότητα Πεντεορίων
189
3736
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ
1.811
3737
Δημοτική Κοινότητα Γραβιάς
520
3738
Δημοτική Κοινότητα Αποστολιά
59
3739
Δημοτική Κοινότητα Βαργιάνης
11
3740
Δημοτική Κοινότητα Καλοσκοπής
346
3741
Δημοτική Κοινότητα Καστελλίων
422
3742
Δημοτική Κοινότητα Μαριολάτας
368
3743
Δημοτική Κοινότητα Οινοχωρίου
35
3744
Δημοτική Κοινότητα Σκλήθρου
50
3745
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΕΛΦΩΝ
1.465
3746
Δημοτική Κοινότητα Δελφών
867
3747
Δημοτική Κοινότητα Χρισσού
598
3748
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΕΣΦΙΝΑΣ
1.748
3749
Δημοτική Κοινότητα Δεσφίνης
1.748
3750
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ
6.050
3751
Δημοτική Κοινότητα Ιτέας
4.546
3752
Δημοτική Κοινότητα Κίρρας
1.392
3753
Δημοτική Κοινότητα Τριταίας
112
3754
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ
1.123
3755
Δημοτική Κοινότητα Μαυρολιθαρίου
115
3756
Δημοτική Κοινότητα Αθανασίου Διάκου
272
3757
Δημοτική Κοινότητα Καστριωτίσσης
115
3758
Δημοτική Κοινότητα Μουσουνίτσης
187
3759
Δημοτική Κοινότητα Πανουργιά
213
3760
Δημοτική Κοινότητα Πυράς
102
3761
Δημοτική Κοινότητα Στρόμης
119
3762
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
1.610
3763
Δημοτική Κοινότητα Πολύδροσου
1.027
3764
Δημοτική Κοινότητα Επταλόφου
388
3765
Δημοτική Κοινότητα Λιλαίας
195
3766
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ (Εδρα: Λιδωρίκιον,το)
12.034
3767
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
3.072
3768
Δημοτική Κοινότητα Λιδωρικίου
531
3769
Δημοτική Κοινότητα Αβόρου
81
3770
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλιάς
302
3771
Δημοτική Κοινότητα Βραΐλας
25
3772
Δημοτική Κοινότητα Δάφνου
67
3773
Δημοτική Κοινότητα Διακοπίου
220
3774
Δημοτική Κοινότητα Δωρικού
39
3775
Δημοτική Κοινότητα Καλλίου
36
3776
Δημοτική Κοινότητα Καρουτών
62
3777
Δημοτική Κοινότητα Κονιάκου
196
3778
Δημοτική Κοινότητα Λευκαδιτίου
166
3779
Δημοτική Κοινότητα Μαλανδρίνου
679
3780
Δημοτική Κοινότητα Πενταπόλεως
324
3781
Δημοτική Κοινότητα Περιθιωτίσσης
44
3782
Δημοτική Κοινότητα Στίλιας
133
3783
Δημοτική Κοινότητα Συκέας
140
3784
Δημοτική Κοινότητα Σωταίνης
27
3785
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
970
3786
Δημοτική Κοινότητα Κροκυλείου
111
3787
Δημοτική Κοινότητα Αλποχωρίου
61
3788
Δημοτική Κοινότητα Αρτοτίνας
145
3789
Δημοτική Κοινότητα Διχωρίου
100
3790
Δημοτική Κοινότητα Ζωριάνου
120
3791
Δημοτική Κοινότητα Κερασεών
32
3792
Δημοτική Κοινότητα Κόκκινου
50
3793
Δημοτική Κοινότητα Κουπακίου
48
3794
Δημοτική Κοινότητα Κριατσίου
57
3795
Δημοτική Κοινότητα Πενταγιών
93
3796
Δημοτική Κοινότητα Περιβολιού
26
3797
Δημοτική Κοινότητα Τριστένου
62
3798
Δημοτική Κοινότητα Υψηλού Χωρίου
65
3799
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
5.508
3800
Δημοτική Κοινότητα Ευπαλίου
882
3801
Δημοτική Κοινότητα Δροσάτου
193
3802
Δημοτική Κοινότητα Κάμπου
178
3803
Δημοτική Κοινότητα Καστρακίου
625
3804
Δημοτική Κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου
268
3805
Δημοτική Κοινότητα Μαλαμάτων
503
3806
Δημοτική Κοινότητα Μαναγούλης
521
3807
Δημοτική Κοινότητα Μαραθιά
464
3808
Δημοτική Κοινότητα Μοναστηρακίου
348
3809
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοξαρίου
127
3810
Δημοτική Κοινότητα Ποτιδάνειας
232
3811
Δημοτική Κοινότητα Πύργου
20
3812
Δημοτική Κοινότητα Σεργούλας
310
3813
Δημοτική Κοινότητα Τειχίου
204
3814
Δημοτική Κοινότητα Τρίκορφου
399
3815
Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης
234
3816
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ
2.484
3817
Δημοτική Κοινότητα Ερατεινής
757
3818
Δημοτική Κοινότητα Γλυφάδας
420
3819
Δημοτική Κοινότητα Ελαίας
78
3820
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
286
3821
Δημοτική Κοινότητα Μακρινής
75
3822
Δημοτική Κοινότητα Μηλέας
54
3823
Δημοτική Κοινότητα Πανόρμου
161
3824
Δημοτική Κοινότητα Τολοφώνος
484
3825
Δημοτική Κοινότητα Τριζονίων
169
3826
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ (Εδρα: Πάτραι,αι)
1.392.287
3827
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Εδρα: Κέρκυρα,η)
204.532
3828
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Εδρα: Κέρκυρα,η)
101.600
3829
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Εδρα: Κέρκυρα,η)
67.112
3830
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
40.047
3831
Δημοτική Κοινότητα Κερκυραίων
30.737
3832
Δημοτική Κοινότητα Αλεπούς
4.171
3833
Δημοτική Κοινότητα Εβροπούλων
371
3834
Δημοτική Κοινότητα Καναλιού
4.768
3835
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
10.134
3836
Δημοτική Κοινότητα Γαστουρίου
1.303
3837
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου
413
3838
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Δέκα
394
3839
Δημοτική Κοινότητα Άνω Γαρούνας
144
3840
Δημοτική Κοινότητα Βαρυπατάδων
279
3841
Δημοτική Κοινότητα Βιρού
2.268
3842
Δημοτική Κοινότητα Καλαφατιώνων
452
3843
Δημοτική Κοινότητα Καμάρας
135
3844
Δημοτική Κοινότητα Καστελλάνων Μέσης
506
3845
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Γαρούνας
603
3846
Δημοτική Κοινότητα Κουραμάδων
251
3847
Δημοτική Κοινότητα Κυνοπιαστών
2.500
3848
Δημοτική Κοινότητα Μπενιτσών
630
3849
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού
256
3850
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ
447
3851
Δημοτική Κοινότητα Ερεικούσσης
447
3852
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ
174
3853
Δημοτική Κοινότητα Μαθρακίου
174
3854
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ
386
3855
Δημοτική Κοινότητα Οθωνών
386
3856
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
3.389
3857
Δημοτική Κοινότητα Λακώνων
563
3858
Δημοτική Κοινότητα Αλειμματάδων
120
3859
Δημοτική Κοινότητα Γαρδελάδων
315
3860
Δημοτική Κοινότητα Δουκάδων
487
3861
Δημοτική Κοινότητα Κρήνης
276
3862
Δημοτική Κοινότητα Λιαπάδων
938
3863
Δημοτική Κοινότητα Μακράδων
198
3864
Δημοτική Κοινότητα Σκριπερού
492
3865
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ
6.751
3866
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινίου
566
3867
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
1.541
3868
Δημοτική Κοινότητα Άφρας
1.292
3869
Δημοτική Κοινότητα Βάτου
408
3870
Δημοτική Κοινότητα Γιαννάδων
504
3871
Δημοτική Κοινότητα Κανακάδων
182
3872
Δημοτική Κοινότητα Κομπιτσίου
704
3873
Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρου
185
3874
Δημοτική Κοινότητα Πέλεκα
647
3875
Δημοτική Κοινότητα Σιναράδων
722
3876
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ
5.784
3877
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Κορακιάνας
2.507
3878
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Μάρκου
892
3879
Δημοτική Κοινότητα Άνω Κορακιάνας
1.161
3880
Δημοτική Κοινότητα Ζυγού
137
3881
Δημοτική Κοινότητα Σγουράδων
165
3882
Δημοτική Κοινότητα Σπαρτύλα
762
3883
Δημοτική Κοινότητα Σωκρακίου
160
3884
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Εδρα: Αχαράβη,η)
17.278
3885
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΙΝΑΛΙΟΥ
5.080
3886
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα
1.266
3887
Δημοτική Κοινότητα Επισκέψεως
527
3888
Δημοτική Κοινότητα Κληματιάς
301
3889
Δημοτική Κοινότητα Λαυκίου
240
3890
Δημοτική Κοινότητα Λουτσών
162
3891
Δημοτική Κοινότητα Νυμφών
1.033
3892
Δημοτική Κοινότητα Ξανθάτων
199
3893
Δημοτική Κοινότητα Περιθείας
518
3894
Δημοτική Κοινότητα Πεταλείας
132
3895
Δημοτική Κοινότητα Σφακερών
702
3896
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2.992
3897
Δημοτική Κοινότητα Αγρού
334
3898
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου
159
3899
Δημοτική Κοινότητα Αρκαδάδων
97
3900
Δημοτική Κοινότητα Αρμενάδων
164
3901
Δημοτική Κοινότητα Αφιώνος
275
3902
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
232
3903
Δημοτική Κοινότητα Δροσάτου
127
3904
Δημοτική Κοινότητα Καββαδάδων
633
3905
Δημοτική Κοινότητα Καστελλάνων Γύρου
93
3906
Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς
192
3907
Δημοτική Κοινότητα Πάγων
394
3908
Δημοτική Κοινότητα Ραχτάδων
120
3909
Δημοτική Κοινότητα Χωρεπισκόπων
172
3910
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ
6.925
3911
Δημοτική Κοινότητα Βελονάδων
908
3912
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Δούλων
160
3913
Δημοτική Κοινότητα Αγραφών
358
3914
Δημοτική Κοινότητα Αντιπερνών
198
3915
Δημοτική Κοινότητα Αυλιωτών
1.299
3916
Δημοτική Κοινότητα Βαλανείου
206
3917
Δημοτική Κοινότητα Καβαλλουρίου
375
3918
Δημοτική Κοινότητα Καρουσάδων
1.271
3919
Δημοτική Κοινότητα Μαγουλάδων
959
3920
Δημοτική Κοινότητα Περουλάδων
685
3921
Δημοτική Κοινότητα Σιδαρίου
506
3922
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ
2.281
3923
Δημοτική Κοινότητα Τιμαρίου
197
3924
Δημοτική Κοινότητα Κασσιόπης
1.147
3925
Δημοτική Κοινότητα Νησακίου
329
3926
Δημοτική Κοινότητα Σινιών
608
3927
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Εδρα: Λευκίμμη,η)
14.744
3928
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ
5.647
3929
Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης
3.323
3930
Δημοτική Κοινότητα Άνω Λευκίμμης
418
3931
Δημοτική Κοινότητα Βιταλάδων
485
3932
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
1.421
3933
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
4.364
3934
Δημοτική Κοινότητα Αργυράδων
1.555
3935
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
436
3936
Δημοτική Κοινότητα Βασιλατίκων
131
3937
Δημοτική Κοινότητα Κουσπάδων
310
3938
Δημοτική Κοινότητα Περιβολιού
1.297
3939
Δημοτική Κοινότητα Πετριτής
635
3940
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
4.733
3941
Δημοτική Κοινότητα Μοράίτικων
803
3942
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ματθαίου
1.276
3943
Δημοτική Κοινότητα Άνω Παυλιάνας
402
3944
Δημοτική Κοινότητα Βουνιατάδων
195
3945
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Παυλιάνας
116
3946
Δημοτική Κοινότητα Πεντατίου
235
3947
Δημοτική Κοινότητα Στρογγυλής
416
3948
Δημοτική Κοινότητα Χλοματιανών
754
3949
Δημοτική Κοινότητα Χλομού
536
3950
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ (Εδρα: Γάιος,ο)
2.466
3951
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΞΩΝ
2.466
3952
Δημοτική Κοινότητα Γάίου
1.396
3953
Δημοτική Κοινότητα Λάκκας
487
3954
Δημοτική Κοινότητα Λογγού
267
3955
Δημοτική Κοινότητα Μαγαζιών
316
3956
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Εδρα: Ζάκυνθος,η)
41.180
3957
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Εδρα: Ζάκυνθος,η, Ιστορική έδρα: Μποχάλη,η)
41.180
3958
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
16.996
3959
Δημοτική Κοινότητα Ζακυνθίων
9.760
3960
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων
2.082
3961
Δημοτική Κοινότητα Αργασίου
1.379
3962
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού
728
3963
Δημοτική Κοινότητα Γαϊτανιού
1.872
3964
Δημοτική Κοινότητα Μποχάλης
1.175
3965
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΛΥΚΩΝ
5.069
3966
Δημοτική Κοινότητα Κατασταρίου
1.331
3967
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
610
3968
Δημοτική Κοινότητα Αλικανά
434
3969
Δημοτική Κοινότητα Άνω Γερακαρίου
700
3970
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
251
3971
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Γερακαρίου
342
3972
Δημοτική Κοινότητα Μέσου Γερακαρίου
343
3973
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδακίων
478
3974
Δημοτική Κοινότητα Σκουληκάδου
580
3975
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΚΑΔΙΩΝ
5.729
3976
Δημοτική Κοινότητα Βανάτου
1.191
3977
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου
972
3978
Δημοτική Κοινότητα Καλιπάδου
654
3979
Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης
622
3980
Δημοτική Κοινότητα Πλάνου
1.011
3981
Δημοτική Κοινότητα Σαρακηνάδου
671
3982
Δημοτική Κοινότητα Τραγακίου
608
3983
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ
4.440
3984
Δημοτική Κοινότητα Μαχαιράδου
912
3985
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης
184
3986
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δέοντος
379
3987
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Πάντων
331
3988
Δημοτική Κοινότητα Βουγιάτου
349
3989
Δημοτική Κοινότητα Γαλάρου
255
3990
Δημοτική Κοινότητα Γυρίου
29
3991
Δημοτική Κοινότητα Κοιλιωμένου
333
3992
Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδακίων
344
3993
Δημοτική Κοινότητα Λαγωπόδου
478
3994
Δημοτική Κοινότητα Λούχας
44
3995
Δημοτική Κοινότητα Ρομιρίου
579
3996
Δημοτική Κοινότητα Φιολίτη
223
3997
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΙΩΝ
1.754
3998
Δημοτική Κοινότητα Βολιμών
534
3999
Δημοτική Κοινότητα Αναφωνητρίας
203
4000
Δημοτική Κοινότητα Άνω Βολιμών
322
4001
Δημοτική Κοινότητα’Εξω Χώρας
148
4002
Δημοτική Κοινότητα Μαριών
356
4003
Δημοτική Κοινότητα Ορθονιών
191
4004
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΑΓΑΝΑ
7.192
4005
Δημοτική Κοινότητα Παντοκράτορος
1.687
4006
Δημοτική Κοινότητα Αγαλά
284
4007
Δημοτική Κοινότητα Καλαμακίου
1.226
4008
Δημοτική Κοινότητα Κεριού
728
4009
Δημοτική Κοινότητα Λιθακιάς
1.302
4010
Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου
1.965
4011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ
2.862
4012
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ (Εδρα: Ιθάκη,η)
2.862
4013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ
2.862
4014
Δημοτική Κοινότητα Ιθάκης
1.693
4015
Δημοτική Κοινότητα Ανωγής
34
4016
Δημοτική Κοινότητα Εξωγής
18
4017
Δημοτική Κοινότητα Κιονίου
131
4018
Δημοτική Κοινότητα Λεύκης
33
4019
Δημοτική Κοινότητα Περαχωρίου
368
4020
Δημοτική Κοινότητα Πλατρειθιά
258
4021
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού
327
4022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Εδρα: Αργοστόλιον,το)
36.064
4023
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Εδρα: Αργοστόλιον,το)
23.574
4024
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
13.666
4025
Δημοτική Κοινότητα Αργοστολιού
10.982
4026
Δημοτική Κοινότητα Αγκώνος
143
4027
Δημοτική Κοινότητα Δαυγάτων
62
4028
Δημοτική Κοινότητα Διλινάτων
507
4029
Δημοτική Κοινότητα Ζόλων
89
4030
Δημοτική Κοινότητα Θηναίας
200
4031
Δημοτική Κοινότητα Κουρουκλάτων
63
4032
Δημοτική Κοινότητα Νυφί,ου
47
4033
Δημοτική Κοινότητα Τρωιανάτων
248
4034
Δημοτική Κοινότητα Φαρακλάτων
1.123
4035
Δημοτική Κοινότητα Φάρσων
202
4036
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΩΝ
3.395
4037
Δημοτική Κοινότητα Πάστρας
160
4038
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Ειρήνης
294
4039
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
82
4040
Δημοτική Κοινότητα Αργινίων
21
4041
Δημοτική Κοινότητα Βαλεριάνου
284
4042
Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου
254
4043
Δημοτική Κοινότητα Μαυράτων
120
4044
Δημοτική Κοινότητα Ξενοπούλου
94
4045
Δημοτική Κοινότητα Πόρου
1.131
4046
Δημοτική Κοινότητα Σκάλας
804
4047
Δημοτική Κοινότητα Χιονάτων
151
4048
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
5.765
4049
Δημοτική Κοινότητα Κεραμειών
380
4050
Δημοτική Κοινότητα Βλαχάτων Εικοσιμίας
799
4051
Δημοτική Κοινότητα Καραβάδου
456
4052
Δημοτική Κοινότητα Λακήθρας
726
4053
Δημοτική Κοινότητα Λουρδάτων
147
4054
Δημοτική Κοινότητα Μεταξάτων
439
4055
Δημοτική Κοινότητα Μουσάτων
335
4056
Δημοτική Κοινότητα Περατάτων
845
4057
Δημοτική Κοινότητα Πεσάδας
416
4058
Δημοτική Κοινότητα Σβορωνάτων
694
4059
Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιών
528
4060
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ
748
4061
Δημοτική Κοινότητα Ομαλών
748
4062
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (Εδρα: Ληξούριον,το)
6.989
4063
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ
6.989
4064
Δημοτική Κοινότητα Ληξουρίου
4.128
4065
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Θέκλης
239
4066
Δημοτική Κοινότητα Αθέρος
134
4067
Δημοτική Κοινότητα Δαμουλιανάτων
126
4068
Δημοτική Κοινότητα Καμιναράτων
250
4069
Δημοτική Κοινότητα Κατωγής
389
4070
Δημοτική Κοινότητα Κοντογενάδας
76
4071
Δημοτική Κοινότητα Κουβαλάτων
311
4072
Δημοτική Κοινότητα Μονοπολάτων
106
4073
Δημοτική Κοινότητα Ριφίου
53
4074
Δημοτική Κοινότητα Σκινέως
146
4075
Δημοτική Κοινότητα Σουλλάρων
352
4076
Δημοτική Κοινότητα Φαβατάτων
124
4077
Δημοτική Κοινότητα Χαβδάτων
332
4078
Δημοτική Κοινότητα Χαβριάτων
223
4079
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ (Εδρα: Σάμη,η)
5.501
4080
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΜΗΣ
2.478
4081
Δημοτική Κοινότητα Σάμης
1.078
4082
Δημοτική Κοινότητα Γριζάτων
401
4083
Δημοτική Κοινότητα Καραβομύλου
391
4084
Δημοτική Κοινότητα Πουλάτων
174
4085
Δημοτική Κοινότητα Πυργίου
348
4086
Δημοτική Κοινότητα Χαλιωτάτων
86
4087
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ
1.601
4088
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικιάδων
138
4089
Δημοτική Κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου
193
4090
Δημοτική Κοινότητα Άσου
61
4091
Δημοτική Κοινότητα Βαρέος
50
4092
Δημοτική Κοινότητα Καρυάς
46
4093
Δημοτική Κοινότητα Κοθρέα
101
4094
Δημοτική Κοινότητα Κομιτάτων
71
4095
Δημοτική Κοινότητα Μεσοβουνίων
125
4096
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
27
4097
Δημοτική Κοινότητα Πατρικάτων
39
4098
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς
66
4099
Δημοτική Κοινότητα Τουλιάτων
362
4100
Δημοτική Κοινότητα Φισκάρδου
322
4101
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ
1.422
4102
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Ευφημίας
638
4103
Δημοτική Κοινότητα Διβαράτων
382
4104
Δημοτική Κοινότητα Μακρυωτίκων
402
4105
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Εδρα: Λευκάς,η)
22.826
4106
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Εδρα: Λευκάς,η)
21.900
4107
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΥΚΑΔΟΣ
13.540
4108
Δημοτική Κοινότητα Λευκάδος
9.253
4109
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικήτα
63
4110
Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρου
750
4111
Δημοτική Κοινότητα Απολπαίνης
969
4112
Δημοτική Κοινότητα Καλαμιτσίου
174
4113
Δημοτική Κοινότητα Καριωτών
514
4114
Δημοτική Κοινότητα Κατούνης
1.234
4115
Δημοτική Κοινότητα Τσουκαλάδων
583
4116
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
2.389
4117
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής
407
4118
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ηλία
78
4119
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Πέτρου
461
4120
Δημοτική Κοινότητα Αθανίου
172
4121
Δημοτική Κοινότητα Βουρνικά
113
4122
Δημοτική Κοινότητα Δραγάνου
50
4123
Δημοτική Κοινότητα Ευγήρου
121
4124
Δημοτική Κοινότητα Κομηλίου
10
4125
Δημοτική Κοινότητα Κονταραίνης
195
4126
Δημοτική Κοινότητα Μαραντοχωρίου
330
4127
Δημοτική Κοινότητα Νικολή
53
4128
Δημοτική Κοινότητα Σύβρου
346
4129
Δημοτική Κοινότητα Χορτάτων
53
4130
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
3.832
4131
Δημοτική Κοινότητα Νυδρίου
1.402
4132
Δημοτική Κοινότητα Βαυκερής
56
4133
Δημοτική Κοινότητα Βλυχού
610
4134
Δημοτική Κοινότητα Κατωχωρίου
192
4135
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
633
4136
Δημοτική Κοινότητα Πλατύστομων
368
4137
Δημοτική Κοινότητα Πόρου
209
4138
Δημοτική Κοινότητα Φτερνού
143
4139
Δημοτική Κοινότητα Χαραδιατίκων
219
4140
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ
342
4141
Δημοτική Κοινότητα Καλάμου
342
4142
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ
663
4143
Δημοτική Κοινότητα Καρυάς
429
4144
Δημοτική Κοινότητα Εγκλουβής
101
4145
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδησάνων
133
4146
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ
40
4147
Δημοτική Κοινότητα Καστού
40
4148
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
1.094
4149
Δημοτική Κοινότητα Λαζαράτων
332
4150
Δημοτική Κοινότητα Ασπρογερακάτων
79
4151
Δημοτική Κοινότητα Δρυμώνος
54
4152
Δημοτική Κοινότητα Εξανθείας
165
4153
Δημοτική Κοινότητα Καβάλου
130
4154
Δημοτική Κοινότητα Πινακοχωρίου
210
4155
Δημοτική Κοινότητα Σπανοχωρίου
124
4156
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (Εδρα: Κατωμέριον,το)
926
4157
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
926
4158
Δημοτική Κοινότητα Κατωμερίου
388
4159
Δημοτική Κοινότητα Βαθέως
177
4160
Δημοτική Κοινότητα Σπαρτοχωρίου
361
4161
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Εδρα: Πάτραι,αι)
648.220
4162
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ (Εδρα: Πάτραι,αι)
305.979
4163
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ (Εδρα: Πάτραι,αι)
215.922
4164
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΕΩΝ
173.600
4165
Δημοτική Κοινότητα Ελικίστρας
1.710
4166
Δημοτική Κοινότητα Μοίρας
45
4167
Δημοτική Κοινότητα Σουλίου
1.090
4168
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
4.834
4169
Δημοτική Κοινότητα Βραχναιίκων
2.908
4170
Δημοτική Κοινότητα Θεριανού
158
4171
Δημοτική Κοινότητα Καμινίων
703
4172
Δημοτική Κοινότητα Μονοδενδρίου
572
4173
Δημοτική Κοινότητα Τσουκαλαιίκων
493
4174
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
14.366
4175
Δημοτική Κοινότητα Οβριάς
6.424
4176
Δημοτική Κοινότητα Θέας
538
4177
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
884
4178
Δημοτική Κοινότητα Κρήνης Πατρών
1.345
4179
Δημοτική Κοινότητα Κρυσταλλόβρυσης
14
4180
Δημοτική Κοινότητα Πετρωτού
543
4181
Δημοτική Κοινότητα Σαραβαλίου
4.618
4182
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
8.903
4183
Δημοτική Κοινότητα Παραλίας
5.378
4184
Δημοτική Κοινότητα Μιντιλογλίου
2.331
4185
Δημοτική Κοινότητα Ρογιτίκων
1.194
4186
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ
14.219
4187
Δημοτική Κοινότητα Ρίου
5.430
4188
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου
2.889
4189
Δημοτική Κοινότητα Ακταίου
1.451
4190
Δημοτική Κοινότητα Άνω Καστριτσίου
745
4191
Δημοτική Κοινότητα Αραχοβιτίκων
746
4192
Δημοτική Κοινότητα Αργυρός
210
4193
Δημοτική Κοινότητα Δρέπανου
451
4194
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Καστριτσίου
798
4195
Δημοτική Κοινότητα Πιτίτσης
20
4196
Δημοτική Κοινότητα Πλατανιού
459
4197
Δημοτική Κοινότητα Σελλών
268
4198
Δημοτική Κοινότητα Ψαθοπύργου
752
4199
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Εδρα: Αίγιον,το)
46.990
4200
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΙΓΙΟΥ
25.795
4201
Δημοτική Κοινότητα Αίγιου
20.249
4202
Δημοτική Κοινότητα Βαλιμιτίκων
457
4203
Δημοτική Κοινότητα Δαφνών
211
4204
Δημοτική Κοινότητα Διγελιωτίκων
391
4205
Δημοτική Κοινότητα Κουλούρας
922
4206
Δημοτική Κοινότητα Κούμαρη
206
4207
Δημοτική Κοινότητα Κουνινάς
320
4208
Δημοτική Κοινότητα Μαυρίκιου
359
4209
Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων
273
4210
Δημοτική Κοινότητα Παρασκευής
180
4211
Δημοτική Κοινότητα Πτέρης
439
4212
Δημοτική Κοινότητα Σελινούντος
534
4213
Δημοτική Κοινότητα Τέμενης
1.213
4214
Δημοτική Κοινότητα Χατζή
41
4215
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
2.293
4216
Δημοτική Κοινότητα Αιγείρας
1.309
4217
Δημοτική Κοινότητα Αιγών
260
4218
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων
205
4219
Δημοτική Κοινότητα Βελάς
56
4220
Δημοτική Κοινότητα Εξοχής
53
4221
Δημοτική Κοινότητα Μοναστηριού
79
4222
Δημοτική Κοινότητα Οάσεως
36
4223
Δημοτική Κοινότητα Περιθωρίου
31
4224
Δημοτική Κοινότητα Σελιάνας
57
4225
Δημοτική Κοινότητα Σινεβρού
31
4226
Δημοτική Κοινότητα Χρυσανθίου
176
4227
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΚΡΑΤΑΣ
4.247
4228
Δημοτική Κοινότητα Ακράτας
1.377
4229
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
128
4230
Δημοτική Κοινότητα Αμπέλου
215
4231
Δημοτική Κοινότητα Βαλιμής
38
4232
Δημοτική Κοινότητα Βουτσίμου
40
4233
Δημοτική Κοινότητα Ζαρούχλης
79
4234
Δημοτική Κοινότητα Καλαμιά
247
4235
Δημοτική Κοινότητα Κραθίου
566
4236
Δημοτική Κοινότητα Μεσορρουγίου
28
4237
Δημοτική Κοινότητα Παραλίας Πλατάνου
216
4238
Δημοτική Κοινότητα Περιστέρας
62
4239
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
201
4240
Δημοτική Κοινότητα Ποροβίτσης
92
4241
Δημοτική Κοινότητα Συλιβαινιώτικων
958
4242
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
5.603
4243
Δημοτική Κοινότητα Διακόπτου
1.977
4244
Δημοτική Κοινότητα Άνω Διακόπτου
147
4245
Δημοτική Κοινότητα Ελαιώνος
673
4246
Δημοτική Κοινότητα Ελίκης
497
4247
Δημοτική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων
330
4248
Δημοτική Κοινότητα Καθολικού
50
4249
Δημοτική Κοινότητα Κερυνείας
324
4250
Δημοτική Κοινότητα Μαμουσιάς
195
4251
Δημοτική Κοινότητα Νικολαιίκων
368
4252
Δημοτική Κοινότητα Ριζομύλου
346
4253
Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς
436
4254
Δημοτική Κοινότητα Τραπέζης
260
4255
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ
2.890
4256
Δημοτική Κοινότητα Ζήριας
769
4257
Δημοτική Κοινότητα Αρραβωνίτσης
136
4258
Δημοτική Κοινότητα Δαμακινίου
69
4259
Δημοτική Κοινότητα Καμάρων
1.301
4260
Δημοτική Κοινότητα Νέου Ερινεού
283
4261
Δημοτική Κοινότητα Σαλμενίκου
332
4262
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
6.162
4263
Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης
2.776
4264
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
404
4265
Δημοτική Κοινότητα Άλσους
77
4266
Δημοτική Κοινότητα Βερίνου
115
4267
Δημοτική Κοινότητα Γκραίκα
82
4268
Δημοτική Κοινότητα Γρηγόρη
82
4269
Δημοτική Κοινότητα Δημητροπούλου
172
4270
Δημοτική Κοινότητα Δουκαναιίκων
38
4271
Δημοτική Κοινότητα Κρήνης Αιγιαλείας
216
4272
Δημοτική Κοινότητα Λάκκας
90
4273
Δημοτική Κοινότητα Λόγγου
782
4274
Δημοτική Κοινότητα Μάγειρα
37
4275
Δημοτική Κοινότητα Μυρόβρυσης
175
4276
Δημοτική Κοινότητα Νεραντζιών
190
4277
Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων
856
4278
Δημοτική Κοινότητα Τούμπας
70
4279
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Εδρα: Κάτω Αχάία,η)
25.633
4280
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΥΜΗΣ
11.473
4281
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας
8.177
4282
Δημοτική Κοινότητα Αγιοβλασιτίκων
263
4283
Δημοτική Κοινότητα Αλισσού
799
4284
Δημοτική Κοινότητα Άνω Αχαΐας
170
4285
Δημοτική Κοινότητα Ελαιοχωρίου
187
4286
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αλισσού
588
4287
Δημοτική Κοινότητα Νιφοραιίκων
611
4288
Δημοτική Κοινότητα Πετροχωρίου
678
4289
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΑΡΙΣΣΟΥ
4.813
4290
Δημοτική Κοινότητα Μετοχιού
1.435
4291
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων
209
4292
Δημοτική Κοινότητα Απιδεώνος
314
4293
Δημοτική Κοινότητα Αράξου
218
4294
Δημοτική Κοινότητα Βελιτσών
289
4295
Δημοτική Κοινότητα Καγκαδίου
359
4296
Δημοτική Κοινότητα Λακκοπέτρας
760
4297
Δημοτική Κοινότητα Ματαράγκας
259
4298
Δημοτική Κοινότητα Μιχοΐου
274
4299
Δημοτική Κοινότητα Πέτα
202
4300
Δημοτική Κοινότητα Ριόλου
494
4301
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΒΡΗΣ
5.044
4302
Δημοτική Κοινότητα Σαγαιίκων
2.161
4303
Δημοτική Κοινότητα Καραιίκων
661
4304
Δημοτική Κοινότητα Κρίνου
313
4305
Δημοτική Κοινότητα Λιμνοχωρίου
1.300
4306
Δημοτική Κοινότητα Μύρτου
339
4307
Δημοτική Κοινότητα Φράγκας
270
4308
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΩΛΕΝΙΑΣ
4.303
4309
Δημοτική Κοινότητα Λουσικών
519
4310
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Κράλης
325
4311
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
813
4312
Δημοτική Κοινότητα Άνω Σουδεναιίκων
153
4313
Δημοτική Κοινότητα Άρλας
318
4314
Δημοτική Κοινότητα Αχαϊκού
130
4315
Δημοτική Κοινότητα Γαλαναιίκα
20
4316
Δημοτική Κοινότητα Γκανέϊκα
0
4317
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Μαζαράκι
521
4318
Δημοτική Κοινότητα Μιτοπόλεως
288
4319
Δημοτική Κοινότητα Πορτών
169
4320
Δημοτική Κοινότητα Σαντομερίου
223
4321
Δημοτική Κοινότητα Φλόκα
119
4322
Δημοτική Κοινότητα Φωσταίνης
183
4323
Δημοτική Κοινότητα Χαϊκαλίου
335
4324
Δημοτική Κοινότητα Χαραυγής
187
4325
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (Εδρα: Χαλανδρίτσα,η)
8.211
4326
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΑΡΡΩΝ
4.402
4327
Δημοτική Κοινότητα Χαλανδρίτσης
929
4328
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού
679
4329
Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού
273
4330
Δημοτική Κοινότητα Ισώματος
351
4331
Δημοτική Κοινότητα Καλανίστρας
122
4332
Δημοτική Κοινότητα Καλάνου
102
4333
Δημοτική Κοινότητα Καλουσίου
166
4334
Δημοτική Κοινότητα Καταρράκτου
73
4335
Δημοτική Κοινότητα Κριθαρακίων
136
4336
Δημοτική Κοινότητα Λακκωμάτων
61
4337
Δημοτική Κοινότητα Μιραλίου
83
4338
Δημοτική Κοινότητα Νέου Κομπηγαδίου
93
4339
Δημοτική Κοινότητα Πλατανόβρυσης
353
4340
Δημοτική Κοινότητα Σταροχωρίου
368
4341
Δημοτική Κοινότητα Φαρών
500
4342
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοπηγής
113
4343
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ
276
4344
Δημοτική Κοινότητα Καλεντζίου
276
4345
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΟΝΤΙΟΥ
477
4346
Δημοτική Κοινότητα Λεοντίου
394
4347
Δημοτική Κοινότητα Άνω Μαζαράκι
23
4348
Δημοτική Κοινότητα Δεμεστίχων
60
4349
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΙΤΑΙΑΣ
3.056
4350
Δημοτική Κοινότητα Σταυροδρομιού
297
4351
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
109
4352
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης
55
4353
Δημοτική Κοινότητα Αλεποχωρίου
230
4354
Δημοτική Κοινότητα Βελιμαχίου
68
4355
Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς
494
4356
Δημοτική Κοινότητα Ερυμανθείας
219
4357
Δημοτική Κοινότητα Κάλφα
177
4358
Δημοτική Κοινότητα Μανεσίου Πατρών
310
4359
Δημοτική Κοινότητα Ρουπακιάς
115
4360
Δημοτική Κοινότητα Σκιαδά
546
4361
Δημοτική Κοινότητα Σκούρα
118
4362
Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιάς
171
4363
Δημοτική Κοινότητα Χιόνας
147
4364
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Εδρα: Καλάβρυτα,τα)
9.223
4365
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
4.929
4366
Δημοτική Κοινότητα Καλαβρύτων
1.702
4367
Δημοτική Κοινότητα Άνω Βλασίας
131
4368
Δημοτική Κοινότητα Άνω Λουσών
82
4369
Δημοτική Κοινότητα Βάλτας
57
4370
Δημοτική Κοινότητα Βιλιβίνης
27
4371
Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας
185
4372
Δημοτική Κοινότητα Δουμενών
66
4373
Δημοτική Κοινότητα Δροσάτου
119
4374
Δημοτική Κοινότητα Καλλιφωνίου
58
4375
Δημοτική Κοινότητα Κανδάλου
76
4376
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βλασίας
65
4377
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς
49
4378
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Λουσών
53
4379
Δημοτική Κοινότητα Κερπινής
96
4380
Δημοτική Κοινότητα Κερτέζης
335
4381
Δημοτική Κοινότητα Κορφών
71
4382
Δημοτική Κοινότητα Κούτελης
71
4383
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
66
4384
Δημοτική Κοινότητα Λαγοβουνίου
51
4385
Δημοτική Κοινότητα Λαπαναγών
12
4386
Δημοτική Κοινότητα Μανεσίου Καλαβρύτων
180
4387
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Ποντιά
235
4388
Δημοτική Κοινότητα Πετσάκων
136
4389
Δημοτική Κοινότητα Πλατανιωτίσσης
72
4390
Δημοτική Κοινότητα Πριολίθου
136
4391
Δημοτική Κοινότητα Προφήτου Ηλιού
55
4392
Δημοτική Κοινότητα Ρωγών
49
4393
Δημοτική Κοινότητα Σιγουνίου
52
4394
Δημοτική Κοινότητα Σκεπαστού
505
4395
Δημοτική Κοινότητα Τρεχλού
101
4396
Δημοτική Κοινότητα Φλαμπούρων
36
4397
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΟΑΝΙΑΣ
1.259
4398
Δημοτική Κοινότητα Ψωφίδος
274
4399
Δημοτική Κοινότητα Αγράμπελών
112
4400
Δημοτική Κοινότητα Αγριδίου
64
4401
Δημοτική Κοινότητα Αλεσταίνης
10
4402
Δημοτική Κοινότητα Αναστάσεως
62
4403
Δημοτική Κοινότητα Αροανίας
49
4404
Δημοτική Κοινότητα Δεσινού
22
4405
Δημοτική Κοινότητα Καμενιάνων
62
4406
Δημοτική Κοινότητα Λεχουρίου
170
4407
Δημοτική Κοινότητα Λιβαρτζίου
150
4408
Δημοτική Κοινότητα Πλάκας
88
4409
Δημοτική Κοινότητα Σειρών
196
4410
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
2.038
4411
Δημοτική Κοινότητα Κλειτορίας
670
4412
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
76
4413
Δημοτική Κοινότητα Άνω Κλειτορίας
38
4414
Δημοτική Κοινότητα Άρμπουνα
36
4415
Δημοτική Κοινότητα Γλάστρας
54
4416
Δημοτική Κοινότητα Δρυμού
71
4417
Δημοτική Κοινότητα Καστελλίου
22
4418
Δημοτική Κοινότητα Καστρίων
83
4419
Δημοτική Κοινότητα Κλείτορος
44
4420
Δημοτική Κοινότητα Κρινοφύτων
114
4421
Δημοτική Κοινότητα Λευκασίου
82
4422
Δημοτική Κοινότητα Λυκουρίας
314
4423
Δημοτική Κοινότητα Παγκρατίου
93
4424
Δημοτική Κοινότητα Πλανητέρου
151
4425
Δημοτική Κοινότητα Τουρλάδας
36
4426
Δημοτική Κοινότητα Φιλιών
154
4427
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΪΩΝ
997
4428
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
484
4429
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλέας
38
4430
Δημοτική Κοινότητα Νασίων
18
4431
Δημοτική Κοινότητα Πάου
257
4432
Δημοτική Κοινότητα Πεύκου
47
4433
Δημοτική Κοινότητα Σκοτάνης
84
4434
Δημοτική Κοινότητα Χόβολης
69
4435
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Εδρα: Μεσολόγγιον,το)
192.345
4436
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Εδρα: Μεσολόγγιον,το)
32.048
4437
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
17.440
4438
Δημοτική Κοινότητα Μεσολογγίου
13.965
4439
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
734
4440
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Θωμά
669
4441
Δημοτική Κοινότητα Άνω Κουδουνίου
46
4442
Δημοτική Κοινότητα Ελληνικών
373
4443
Δημοτική Κοινότητα Ευηνοχωρίου
1.456
4444
Δημοτική Κοινότητα Μουσούρων
99
4445
Δημοτική Κοινότητα Ρετσίνων
98
4446
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
6.215
4447
Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού
4.813
4448
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ηλία
172
4449
Δημοτική Κοινότητα Σταμνάς
808
4450
Δημοτική Κοινότητα Φραγκουλαιίκων
54
4451
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοβεργίου
368
4452
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΙΝΙΑΔΩΝ
8.393
4453
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Μεσολογγίου
3.121
4454
Δημοτική Κοινότητα Γουριάς
737
4455
Δημοτική Κοινότητα Κατοχής
2.514
4456
Δημοτική Κοινότητα Λεσινίου
671
4457
Δημοτική Κοινότητα Μάστρου
548
4458
Δημοτική Κοινότητα Πενταλόφου
802
4459
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εδρα: Αγρίνιον,το)
89.691
4460
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΡΙΝΙΟΥ
60.609
4461
Δημοτική Κοινότητα Αγρίνιου
50.690
4462
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
6.194
4463
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Τριχωνίδος
97
4464
Δημοτική Κοινότητα Δοκιμίου
1.476
4465
Δημοτική Κοινότητα Καλυβιών
1.186
4466
Δημοτική Κοινότητα Καμαρούλας
796
4467
Δημοτική Κοινότητα Σκουτεσιάδας
170
4468
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
1.661
4469
Δημοτική Κοινότητα Αγγελοκάστρου
1.099
4470
Δημοτική Κοινότητα Κλεισορρευμάτων
295
4471
Δημοτική Κοινότητα Λυσιμαχείας
267
4472
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
4.197
4473
Δημοτική Κοινότητα Παππαδατών
824
4474
Δημοτική Κοινότητα Άνω Κερασόβου
222
4475
Δημοτική Κοινότητα Γραμματικούς
667
4476
Δημοτική Κοινότητα Ζευγαρακίου
787
4477
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Κερασόβου
303
4478
Δημοτική Κοινότητα Ματαράγκας
1.394
4479
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΕΣΤΙΕΩΝ
5.874
4480
Δημοτική Κοινότητα Καινούργιου
2.669
4481
Δημοτική Κοινότητα Νέας Αβόρανης
623
4482
Δημοτική Κοινότητα Παναιτωλίου
2.560
4483
Δημοτική Κοινότητα Προσήλιων
22
4484
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
2.988
4485
Δημοτική Κοινότητα Γαβαλούς
944
4486
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου
516
4487
Δημοτική Κοινότητα Ακρών
59
4488
Δημοτική Κοινότητα Δαφνιά
191
4489
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Μακρινούς
401
4490
Δημοτική Κοινότητα Καψοράχης
218
4491
Δημοτική Κοινότητα Μακρινούς
255
4492
Δημοτική Κοινότητα Μεσαρίστης
253
4493
Δημοτική Κοινότητα Ποταμούλας Μεσολογγίου
14
4494
Δημοτική Κοινότητα Τριχωνίου
137
4495
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4.415
4496
Δημοτική Κοινότητα Ελαιοφύτου
1.525
4497
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Χώρας
1.238
4498
Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης
1.266
4499
Δημοτική Κοινότητα Σπολάιτης
386
4500
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1.073
4501
Δημοτική Κοινότητα Σκουτεράς
271
4502
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
153
4503
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
164
4504
Δημοτική Κοινότητα Καστανούλας
43
4505
Δημοτική Κοινότητα Κερασέας
131
4506
Δημοτική Κοινότητα Σιτομένων
311
4507
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
3.105
4508
Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας
1.408
4509
Δημοτική Κοινότητα Αφράτου
11
4510
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
168
4511
Δημοτική Κοινότητα Κυρά Βγένας
82
4512
Δημοτική Κοινότητα Λαμπιρίου
199
4513
Δημοτική Κοινότητα Νερομάννας
340
4514
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς
135
4515
Δημοτική Κοινότητα Παντανάσσης
547
4516
Δημοτική Κοινότητα Περιστεριού
106
4517
Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιά
109
4518
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
1.400
4519
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βλασίου
136
4520
Δημοτική Κοινότητα Αγαλιανού
49
4521
Δημοτική Κοινότητα Αμπελίων
153
4522
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρίσσου
191
4523
Δημοτική Κοινότητα Πεντακόρφου
152
4524
Δημοτική Κοινότητα Ποταμούλας Τριχωνίδος
259
4525
Δημοτική Κοινότητα Σαργιάδας
195
4526
Δημοτική Κοινότητα Σιδήρων
32
4527
Δημοτική Κοινότητα Χούνης
125
4528
Δημοτική Κοινότητα Ψηλοβράχου
108
4529
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΡΑΤΟΥ
4.369
4530
Δημοτική Κοινότητα Στρατού
860
4531
Δημοτική Κοινότητα Γουριωτίσσης
297
4532
Δημοτική Κοινότητα Καστρακίου
356
4533
Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης
209
4534
Δημοτική Κοινότητα Λεπενούς
1.763
4535
Δημοτική Κοινότητα Ματσουκιού
172
4536
Δημοτική Κοινότητα Οχθίων
384
4537
Δημοτική Κοινότητα Ρίγανης
328
4538
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ (Εδρα: Βόνιτσα,η)
14.644
4539
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
7.534
4540
Δημοτική Κοινότητα Βόνιτσας
4.264
4541
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Βονίτσης καιΞηρομέρου
572
4542
Δημοτική Κοινότητα Δρυμού
419
4543
Δημοτική Κοινότητα Θυρίου
579
4544
Δημοτική Κοινότητα Μοναστηρακίου
1.179
4545
Δημοτική Κοινότητα Παλιάμπελων
521
4546
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
3.311
4547
Δημοτική Κοινότητα Κατούνας
1.634
4548
Δημοτική Κοινότητα Αετού
424
4549
Δημοτική Κοινότητα Αχυρών
101
4550
Δημοτική Κοινότητα Κομπωτής
317
4551
Δημοτική Κοινότητα Κονοπίνας
310
4552
Δημοτική Κοινότητα Τρύφου
525
4553
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
3.799
4554
Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου
2.029
4555
Δημοτική Κοινότητα Βάτου
1
4556
Δημοτική Κοινότητα Περατιάς
380
4557
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς
1.007
4558
Δημοτική Κοινότητα Πογωνίας
382
4559
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Εδρα: Αμφιλοχία,η)
14.979
4560
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
9.154
4561
Δημοτική Κοινότητα Αμφιλοχίας
4.241
4562
Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίου
581
4563
Δημοτική Κοινότητα Ανοιξιάτικου
812
4564
Δημοτική Κοινότητα Βαρετάδας
212
4565
Δημοτική Κοινότητα Κεχρινιάς
526
4566
Δημοτική Κοινότητα Λουτρού
1.002
4567
Δημοτική Κοινότητα Μέγα Κάμπου
47
4568
Δημοτική Κοινότητα Σαρδινίων
516
4569
Δημοτική Κοινότητα Σπάρτου
447
4570
Δημοτική Κοινότητα Στάνου
770
4571
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΟΥ
3.967
4572
Δημοτική Κοινότητα Χαλκιοπούλων
764
4573
Δημοτική Κοινότητα Αγριδίου
133
4574
Δημοτική Κοινότητα Αλευράδας
84
4575
Δημοτική Κοινότητα Αμοργιανών
324
4576
Δημοτική Κοινότητα Βρουβιανών
297
4577
Δημοτική Κοινότητα Γιαννοπούλων
179
4578
Δημοτική Κοινότητα Εμπεσού
406
4579
Δημοτική Κοινότητα Μαλεσιάδας
286
4580
Δημοτική Κοινότητα Μπαμπαλιού
54
4581
Δημοτική Κοινότητα Πατιοπούλου
504
4582
Δημοτική Κοινότητα Περδικακίου
310
4583
Δημοτική Κοινότητα Πετρώνας
146
4584
Δημοτική Κοινότητα Ποδογοράς
113
4585
Δημοτική Κοινότητα Σταθά
248
4586
Δημοτική Κοινότητα Τρίκλινου
119
4587
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
1.858
4588
Δημοτική Κοινότητα Μενιδίου
1.190
4589
Δημοτική Κοινότητα Φλωριάδος
668
4590
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ (Εδρα: Θέρμον,το)
5.712
4591
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΕΡΜΟΥ
5.712
4592
Δημοτική Κοινότητα Θερμού
1.823
4593
Δημοτική Κοινότητα Αβαρίκου
170
4594
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Σοφίας
281
4595
Δημοτική Κοινότητα Αετοπέτρας
211
4596
Δημοτική Κοινότητα Αμβρακίας
92
4597
Δημοτική Κοινότητα Αναλήψεως
521
4598
Δημοτική Κοινότητα Αργυρού Πηγαδιού
84
4599
Δημοτική Κοινότητα Διασελλακίου
122
4600
Δημοτική Κοινότητα Διπλατάνου
43
4601
Δημοτική Κοινότητα Δρυμώνος
214
4602
Δημοτική Κοινότητα Καλουδίου
257
4603
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης
169
4604
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινόβρυσης
128
4605
Δημοτική Κοινότητα Κονίσκης
132
4606
Δημοτική Κοινότητα Λευκού
68
4607
Δημοτική Κοινότητα Μυρτιάς
457
4608
Δημοτική Κοινότητα Νεροχωρίου
96
4609
Δημοτική Κοινότητα Παμφίου
57
4610
Δημοτική Κοινότητα Πέρκου
117
4611
Δημοτική Κοινότητα Πετροχωρίου
277
4612
Δημοτική Κοινότητα Σιταραλώνων
240
4613
Δημοτική Κοινότητα Χαλικιού Αμβρακίας
78
4614
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοβίτσας
75
4615
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Εδρα: Ναύπακτος,η)
25.065
4616
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
17.154
4617
Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου
12.950
4618
Δημοτική Κοινότητα Αφροξυλιάς
362
4619
Δημοτική Κοινότητα Βελβίνας
43
4620
Δημοτική Κοινότητα Βλαχομάνδρας
163
4621
Δημοτική Κοινότητα Βομβοκούς
261
4622
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
772
4623
Δημοτική Κοινότητα Λυγιά
1.063
4624
Δημοτική Κοινότητα Μαμουλάδας
368
4625
Δημοτική Κοινότητα Νεοκάστρου
134
4626
Δημοτική Κοινότητα Ξηροπηγάδου
403
4627
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρακίου
84
4628
Δημοτική Κοινότητα Πιτσιναιίκων
160
4629
Δημοτική Κοινότητα Ριγανίου
106
4630
Δημοτική Κοινότητα Σκάλας
285
4631
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
2.603
4632
Δημοτική Κοινότητα Αντιρρίου
1.087
4633
Δημοτική Κοινότητα Μακυνείας
548
4634
Δημοτική Κοινότητα Μολυκρείου
968
4635
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
1.485
4636
Δημοτική Κοινότητα Άνω Χώρας
114
4637
Δημοτική Κοινότητα Αμπελακιωτίσσης
72
4638
Δημοτική Κοινότητα Αναβρυτής
125
4639
Δημοτική Κοινότητα Ασπριάς
76
4640
Δημοτική Κοινότητα Γραμμένης Οξυάς
54
4641
Δημοτική Κοινότητα Γρηγορίου
25
4642
Δημοτική Κοινότητα Ελατόβρυσης
31
4643
Δημοτική Κοινότητα Ελατούς
51
4644
Δημοτική Κοινότητα Καλλονής
11
4645
Δημοτική Κοινότητα Καταφυγίου
130
4646
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Χώρας
21
4647
Δημοτική Κοινότητα Κεντρικής
111
4648
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινοχωρίου
48
4649
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίων
125
4650
Δημοτική Κοινότητα Κυδωνέας
24
4651
Δημοτική Κοινότητα Λεύκας
19
4652
Δημοτική Κοινότητα Λιμνίτσης
82
4653
Δημοτική Κοινότητα Μανδρινής
136
4654
Δημοτική Κοινότητα Πόδου
97
4655
Δημοτική Κοινότητα Τερψιθέας
133
4656
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
928
4657
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
193
4658
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
68
4659
Δημοτική Κοινότητα Αραχόβης
138
4660
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδοκάστρου
56
4661
Δημοτική Κοινότητα Δενδροχωρίου
24
4662
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας
45
4663
Δημοτική Κοινότητα Κλεπάς
137
4664
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδακίου
43
4665
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Ναυπακτίας
61
4666
Δημοτική Κοινότητα Περδικόβρυσης
39
4667
Δημοτική Κοινότητα Περίστης
70
4668
Δημοτική Κοινότητα Χόμορης
54
4669
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΛΗΝΗΣ
676
4670
Δημοτική Κοινότητα Σιμού
68
4671
Δημοτική Κοινότητα Ανθοφύτου
19
4672
Δημοτική Κοινότητα Γάβρου
28
4673
Δημοτική Κοινότητα Δορβιτσιάς
24
4674
Δημοτική Κοινότητα Ελευθεριανής
50
4675
Δημοτική Κοινότητα Μηλέας
29
4676
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπύργου
161
4677
Δημοτική Κοινότητα Ποκίστης
68
4678
Δημοτική Κοινότητα Στρανώμης
119
4679
Δημοτική Κοινότητα Στύλιας
29
4680
Δημοτική Κοινότητα Φαμίλας
81
4681
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΑΛΚΕΙΑΣ
2.219
4682
Δημοτική Κοινότητα Τρίκορφου
373
4683
Δημοτική Κοινότητα Άνω Βασιλικής
93
4684
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής
234
4685
Δημοτική Κοινότητα Γαβρολίμνης
294
4686
Δημοτική Κοινότητα Γαλατά
965
4687
Δημοτική Κοινότητα Καλαβρούζης
83
4688
Δημοτική Κοινότητα Περιθωρίου
177
4689
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Εδρα: Αστακός,ο)
10.206
4690
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΣΤΑΚΟΥ
5.719
4691
Δημοτική Κοινότητα Αστακού
2.617
4692
Δημοτική Κοινότητα Αγράμπελών
58
4693
Δημοτική Κοινότητα Βασιλοπούλου
416
4694
Δημοτική Κοινότητα Βλιζιανών
101
4695
Δημοτική Κοινότητα Καραϊσκάκη
464
4696
Δημοτική Κοινότητα Μαχαιρά
215
4697
Δημοτική Κοινότητα Μπαμπίνης
307
4698
Δημοτική Κοινότητα Παλαιομανίνας
633
4699
Δημοτική Κοινότητα Προδρόμου
147
4700
Δημοτική Κοινότητα Σκουρτούς
184
4701
Δημοτική Κοινότητα Στρογγυλοβουνίου
319
4702
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοβίτσης
258
4703
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΛΥΖΙΑΣ
2.675
4704
Δημοτική Κοινότητα Κανδήλας
866
4705
Δημοτική Κοινότητα Αρχοντοχωρίου
623
4706
Δημοτική Κοινότητα Βάρνακα
325
4707
Δημοτική Κοινότητα Μύτικα
708
4708
Δημοτική Κοινότητα Παναγούλας
153
4709
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΥΤΕΙΩΝ
1.812
4710
Δημοτική Κοινότητα Φυτειών
1.243
4711
Δημοτική Κοινότητα Παππαδάτου
569
4712
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ (Εδρα: Πύργος,ο)
149.896
4713
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (Εδρα: Πύργος,ο)
45.365
4714
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ
35.062
4715
Δημοτική Κοινότητα Πύργου
26.052
4716
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
668
4717
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ηλία Πύργου
287
4718
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
545
4719
Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνος
497
4720
Δημοτική Κοινότητα Βαρβασαίνης
1.032
4721
Δημοτική Κοινότητα Βυτιναιίκων
276
4722
Δημοτική Κοινότητα Γρανιτσαιίκων
366
4723
Δημοτική Κοινότητα Ελαιώνος
371
4724
Δημοτική Κοινότητα Κατακόλου
511
4725
Δημοτική Κοινότητα Κολιρίου
787
4726
Δημοτική Κοινότητα Κορακοχωρίου
216
4727
Δημοτική Κοινότητα Λασταιίκων
689
4728
Δημοτική Κοινότητα Λεβεντοχωρίου
161
4729
Δημοτική Κοινότητα Μυρτέας
966
4730
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοβαρβασαίνης
289
4731
Δημοτική Κοινότητα Σαλμώνης
462
4732
Δημοτική Κοινότητα Σκαφιδιάς
248
4733
Δημοτική Κοινότητα Σκουροχωρίου
639
4734
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΚΟΣ
2.378
4735
Δημοτική Κοινότητα Επιταλίου
1.291
4736
Δημοτική Κοινότητα Αγριδίου
37
4737
Δημοτική Κοινότητα Αλφειούσης
722
4738
Δημοτική Κοινότητα Ανεμοχωρίου
328
4739
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΡΔΑΝΟΥ
3.274
4740
Δημοτική Κοινότητα Βουνάργου
721
4741
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αποστόλων
91
4742
Δημοτική Κοινότητα Αλποχωρίου
683
4743
Δημοτική Κοινότητα Βροχίτσης
311
4744
Δημοτική Κοινότητα Κατσαρού
248
4745
Δημοτική Κοινότητα Κορυφής
124
4746
Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκέρας
288
4747
Δημοτική Κοινότητα Πρασίνου
710
4748
Δημοτική Κοινότητα Φοναϊτίκων
98
4749
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΩΛΕΝΗΣ
4.651
4750
Δημοτική Κοινότητα Καράτουλα
602
4751
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Άννης
123
4752
Δημοτική Κοινότητα Αρβανίτη
182
4753
Δημοτική Κοινότητα Γουμέρου
588
4754
Δημοτική Κοινότητα Καρυάς
104
4755
Δημοτική Κοινότητα Κλινδιάς
136
4756
Δημοτική Κοινότητα Κουτσοχέρας
317
4757
Δημοτική Κοινότητα Λανθίου
343
4758
Δημοτική Κοινότητα Λατζοΐου
422
4759
Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας
266
4760
Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου
395
4761
Δημοτική Κοινότητα Πεύκης
95
4762
Δημοτική Κοινότητα Σοπίου
149
4763
Δημοτική Κοινότητα Χαριάς
125
4764
Δημοτική Κοινότητα Χειμαδιού
400
4765
Δημοτική Κοινότητα Ωλένης
404
4766
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Εδρα: Λεχαινά,τα, Ιστορική έδρα: Βάρδα,η)
22.552
4767
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΧΑΙΝΩΝ
4.910
4768
Δημοτική Κοινότητα Λεχαινών
2.993
4769
Δημοτική Κοινότητα Άγιος Χαράλαμπος
47
4770
Δημοτική Κοινότητα Αρετής
202
4771
Δημοτική Κοινότητα Μέλισσα
211
4772
Δημοτική Κοινότητα Μπόρσιον
192
4773
Δημοτική Κοινότητα Μυρσίνης
1.265
4774
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
3.753
4775
Δημοτική Κοινότητα Ανδραβίδας
3.172
4776
Δημοτική Κοινότητα Σταφιδοκάμπου
290
4777
Δημοτική Κοινότητα Στρουσίου
291
4778
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
10.617
4779
Δημοτική Κοινότητα Βάρδας
3.687
4780
Δημοτική Κοινότητα Αετορράχης
196
4781
Δημοτική Κοινότητα Καπελέτου
476
4782
Δημοτική Κοινότητα Κουρτεσίου
554
4783
Δημοτική Κοινότητα Μανολάδος
1.448
4784
Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως
192
4785
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μανολάδος
3.696
4786
Δημοτική Κοινότητα Νησιού
308
4787
Δημοτική Κοινότητα Ξενιών
60
4788
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ
3.272
4789
Δημοτική Κοινότητα Κυλλήνης
534
4790
Δημοτική Κοινότητα Κάστρου
818
4791
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Παναγίας
1.110
4792
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Μυρτουντίων
810
4793
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (Εδρα: Κρέστενα,τα, Ιστορική έδρα: Ανδρίτσαινα,η)
11.200
4794
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
8.853
4795
Δημοτική Κοινότητα Κρεστένων
1.911
4796
Δημοτική Κοινότητα Βρίνας
663
4797
Δημοτική Κοινότητα Γραίκα
177
4798
Δημοτική Κοινότητα Γρύλλου
277
4799
Δημοτική Κοινότητα Διασέλλων
317
4800
Δημοτική Κοινότητα Καλλικώμου
951
4801
Δημοτική Κοινότητα Καλυβακίων
348
4802
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Σαμικού
329
4803
Δημοτική Κοινότητα Μακρισίων
1.584
4804
Δημοτική Κοινότητα Πλατιάνας
326
4805
Δημοτική Κοινότητα Πλουτοχωρίου
169
4806
Δημοτική Κοινότητα Ραχών
359
4807
Δημοτική Κοινότητα Σαμικού
370
4808
Δημοτική Κοινότητα Σκιλλουντίας
458
4809
Δημοτική Κοινότητα Τρυπητής
313
4810
Δημοτική Κοινότητα Φρίξης
301
4811
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΛΙΦΕΙΡΑΣ
1.189
4812
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
381
4813
Δημοτική Κοινότητα Αλιφείρας
77
4814
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλεών
318
4815
Δημοτική Κοινότητα Βρεστού
172
4816
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδακίου
88
4817
Δημοτική Κοινότητα Μυρωνίων
153
4818
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ
1.158
4819
Δημοτική Κοινότητα Ανδριτσαίνης
353
4820
Δημοτική Κοινότητα Δαφνούλας
162
4821
Δημοτική Κοινότητα Δραγωγίου
105
4822
Δημοτική Κοινότητα Θεισόας
50
4823
Δημοτική Κοινότητα Κουφοπούλου
35
4824
Δημοτική Κοινότητα Λινισταίνης
134
4825
Δημοτική Κοινότητα Ματεσίου
56
4826
Δημοτική Κοινότητα Ροβίων
57
4827
Δημοτική Κοινότητα Σέκουλα
110
4828
Δημοτική Κοινότητα Φαναριού
96
4829
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Εδρα: Αρχαία Ολυμπία,η)
11.153
4830
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
6.859
4831
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας
882
4832
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Πίσας
331
4833
Δημοτική Κοινότητα ΆσπρωνΣπιτιών
148
4834
Δημοτική Κοινότητα Βασιλακίου
320
4835
Δημοτική Κοινότητα Ηράκλειας
276
4836
Δημοτική Κοινότητα Καμένης
165
4837
Δημοτική Κοινότητα Καυκωνίας
147
4838
Δημοτική Κοινότητα Κλαδέου
125
4839
Δημοτική Κοινότητα Κοσκινά
180
4840
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου Ηλείας
144
4841
Δημοτική Κοινότητα Λιναριάς
133
4842
Δημοτική Κοινότητα Λούβρου
108
4843
Δημοτική Κοινότητα Μάγειρα
86
4844
Δημοτική Κοινότητα Μουριάς
86
4845
Δημοτική Κοινότητα Ξηροκάμπου
135
4846
Δημοτική Κοινότητα Πελοπίου
944
4847
Δημοτική Κοινότητα Πεύκων
169
4848
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
763
4849
Δημοτική Κοινότητα Πουρναριού
125
4850
Δημοτική Κοινότητα Σμίλας
307
4851
Δημοτική Κοινότητα Στρεφίου
543
4852
Δημοτική Κοινότητα Φλόκα
366
4853
Δημοτική Κοινότητα Χελιδονιού
376
4854
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΑΜΠΕΙΑΣ
665
4855
Δημοτική Κοινότητα Λαμπείας
393
4856
Δημοτική Κοινότητα Αστρά
182
4857
Δημοτική Κοινότητα Ορεινής
90
4858
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ
1.336
4859
Δημοτική Κοινότητα Αντρωνίου
590
4860
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής
77
4861
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος
220
4862
Δημοτική Κοινότητα Κακοταρίου
155
4863
Δημοτική Κοινότητα Κρυόβρυσης
210
4864
Δημοτική Κοινότητα Τσιπιανών
84
4865
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΟΛΟΗΣ
2.293
4866
Δημοτική Κοινότητα Λάλα
527
4867
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδινής
193
4868
Δημοτική Κοινότητα Δούκα
83
4869
Δημοτική Κοινότητα Κούμανη
529
4870
Δημοτική Κοινότητα Μηλεών
83
4871
Δημοτική Κοινότητα Νεμούτας
365
4872
Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας
136
4873
Δημοτική Κοινότητα Περσαίνης
221
4874
Δημοτική Κοινότητα Φολόης
156
4875
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (Εδρα: Ζαχάρω,η)
8.654
4876
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΖΑΧΑΡΩΣ
7.404
4877
Δημοτική Κοινότητα Ζαχάρως
3.172
4878
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ηλία
51
4879
Δημοτική Κοινότητα Ανήλιου
175
4880
Δημοτική Κοινότητα Αρήνης
135
4881
Δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδας
84
4882
Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσοχωρίου
503
4883
Δημοτική Κοινότητα Κακοβάτου
399
4884
Δημοτική Κοινότητα Καλιδόνης
367
4885
Δημοτική Κοινότητα Λεπρέου
362
4886
Δημοτική Κοινότητα Μακίστου
44
4887
Δημοτική Κοινότητα Μηλέας
54
4888
Δημοτική Κοινότητα Μίνθης
58
4889
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
363
4890
Δημοτική Κοινότητα Ξηροχωρίου
445
4891
Δημοτική Κοινότητα Πρασιδακίου
119
4892
Δημοτική Κοινότητα Ροδινών
100
4893
Δημοτική Κοινότητα Σμέρνας
168
4894
Δημοτική Κοινότητα Σχίνων
423
4895
Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών
302
4896
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοχωρίου
80
4897
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
1.250
4898
Δημοτική Κοινότητα Νέας Φιγαλείας
954
4899
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου Ολυμπίας
59
4900
Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων
45
4901
Δημοτική Κοινότητα Πετραλώνων
132
4902
Δημοτική Κοινότητα Στομίου
10
4903
Δημοτική Κοινότητα Φιγαλείας
50
4904
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ (Εδρα: Αμαλιάς,η)
29.347
4905
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
26.315
4906
Δημοτική Κοινότητα Αμαλιάδος
18.223
4907
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
227
4908
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ηλία Πηνηίων
296
4909
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκάμπου
345
4910
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας’Ηλιδας
162
4911
Δημοτική Κοινότητα Αυγείου
235
4912
Δημοτική Κοινότητα Γερακίου
555
4913
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
271
4914
Δημοτική Κοινότητα Δαφνιωτίσσης
218
4915
Δημοτική Κοινότητα Δουναίικων
653
4916
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων’Ηλιδος
314
4917
Δημοτική Κοινότητα Καρδαμά
826
4918
Δημοτική Κοινότητα Κέντρου
493
4919
Δημοτική Κοινότητα Κεραμιδιάς
235
4920
Δημοτική Κοινότητα Κρυονέρου
230
4921
Δημοτική Κοινότητα Περιστεριού
324
4922
Δημοτική Κοινότητα Ροβιάτας
373
4923
Δημοτική Κοινότητα Σαβαλίων
1.060
4924
Δημοτική Κοινότητα Σωστίου
263
4925
Δημοτική Κοινότητα Χαβαρίου
1.012
4926
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΣ
3.032
4927
Δημοτική Κοινότητα Σιμοπούλου
305
4928
Δημοτική Κοινότητα Αγνάντων
120
4929
Δημοτική Κοινότητα Αγραπιδοχωρίου
135
4930
Δημοτική Κοινότητα Ανθώνος
193
4931
Δημοτική Κοινότητα Αυγής
132
4932
Δημοτική Κοινότητα Βελανιδιού
183
4933
Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης
226
4934
Δημοτική Κοινότητα Εφύρας
267
4935
Δημοτική Κοινότητα Κάμπου
123
4936
Δημοτική Κοινότητα Λαγανά
126
4937
Δημοτική Κοινότητα Λάτα
186
4938
Δημοτική Κοινότητα Λουκά
130
4939
Δημοτική Κοινότητα Μαζαρακίου
288
4940
Δημοτική Κοινότητα Οινόης
267
4941
Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς
264
4942
Δημοτική Κοινότητα Σκλίβας
87
4943
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (Εδρα: Γαστούνη,η)
21.625
4944
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
11.204
4945
Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης
7.683
4946
Δημοτική Κοινότητα Καβάσιλα
1.231
4947
Δημοτική Κοινότητα Καρδιακαυτίου
576
4948
Δημοτική Κοινότητα Κοροίβου
339
4949
Δημοτική Κοινότητα Λευκοχωρίου
494
4950
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
413
4951
Δημοτική Κοινότητα Ρουπακιού
468
4952
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
6.145
4953
Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού
4.478
4954
Δημοτική Κοινότητα Δήμητρας
334
4955
Δημοτική Κοινότητα Καλυβιών Μυρτουντίων
207
4956
Δημοτική Κοινότητα Λυγιάς
741
4957
Δημοτική Κοινότητα Μάχου
385
4958
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΑΓΑΝΟΥ
4.276
4959
Δημοτική Κοινότητα Τραγανού
3.700
4960
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαύρας
497
4961
Δημοτική Κοινότητα Σιμίζα
79
4962
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Εδρα: Τρίπολις,η)
539.535
4963
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Εδρα: Τρίπολις,η)
77.592
4964
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Εδρα: Τρίπολις,η)
44.165
4965
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΙΠΟΛΗΣ
33.026
4966
Δημοτική Κοινότητα Τριπόλεως
30.448
4967
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Μαντινείας
147
4968
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
728
4969
Δημοτική Κοινότητα Ευάνδρου
28
4970
Δημοτική Κοινότητα Θάνα
321
4971
Δημοτική Κοινότητα Μάκρης
162
4972
Δημοτική Κοινότητα Μερκοβουνίου
473
4973
Δημοτική Κοινότητα Παλλαντίου
168
4974
Δημοτική Κοινότητα Πέλαγους
114
4975
Δημοτική Κοινότητα Περθωρίου
96
4976
Δημοτική Κοινότητα Σκοπής
341
4977
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
816
4978
Δημοτική Κοινότητα Ασέας
130
4979
Δημοτική Κοινότητα Αγριακόνας
36
4980
Δημοτική Κοινότητα Αθηναίου
95
4981
Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίου
58
4982
Δημοτική Κοινότητα Αραχαμιτών
49
4983
Δημοτική Κοινότητα Βαλτετσίου
70
4984
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
48
4985
Δημοτική Κοινότητα Δόριζα
86
4986
Δημοτική Κοινότητα Καλτεζών
55
4987
Δημοτική Κοινότητα Κεραστάρη
35
4988
Δημοτική Κοινότητα Μάναρη
43
4989
Δημοτική Κοινότητα Μαυρογιάννη
7
4990
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχούνης
16
4991
Δημοτική Κοινότητα Πάπαρη
88
4992
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ
1.583
4993
Δημοτική Κοινότητα Στενού
308
4994
Δημοτική Κοινότητα Αγιωργιτίκων
170
4995
Δημοτική Κοινότητα Ελαιοχωρίου
309
4996
Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατείου
302
4997
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Μαντινείας
327
4998
Δημοτική Κοινότητα Παρθενίου
167
4999
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΒΙΔΙΟΥ
2.753
5000
Δημοτική Κοινότητα Λεβιδίου
920
5001
Δημοτική Κοινότητα Βλαχέρνης
481
5002
Δημοτική Κοινότητα Δάρα
312
5003
Δημοτική Κοινότητα Κανδήλας
559
5004
Δημοτική Κοινότητα Καρδαρά
21
5005
Δημοτική Κοινότητα Κώμης
99
5006
Δημοτική Κοινότητα Λίμνης
110
5007
Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού
10
5008
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπύργου
132
5009
Δημοτική Κοινότητα Παναγίτσας
43
5010
Δημοτική Κοινότητα Χωτούσσης
66
5011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
1.693
5012
Δημοτική Κοινότητα Νεστάνης
580
5013
Δημοτική Κοινότητα Αρτεμισίου
326
5014
Δημοτική Κοινότητα Κάψα
252
5015
Δημοτική Κοινότητα Λουκά
304
5016
Δημοτική Κοινότητα Πικέρνη
49
5017
Δημοτική Κοινότητα Σάγκα
85
5018
Δημοτική Κοινότητα Σιμιάδων
97
5019
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ
930
5020
Δημοτική Κοινότητα Βλαχοκερασέας
385
5021
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
14
5022
Δημοτική Κοινότητα Αλεποχωρίου
59
5023
Δημοτική Κοινότητα Βουρβούρων
161
5024
Δημοτική Κοινότητα Κερασιάς
86
5025
Δημοτική Κοινότητα Κολλινών
194
5026
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδακίων
31
5027
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΕΓΕΑΣ
2.959
5028
Δημοτική Κοινότητα Σταδίου
585
5029
Δημοτική Κοινότητα Αλέας
146
5030
Δημοτική Κοινότητα Βουνού
202
5031
Δημοτική Κοινότητα Γαρέας
57
5032
Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής
149
5033
Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου
210
5034
Δημοτική Κοινότητα Κανδάλου
49
5035
Δημοτική Κοινότητα Κερασίτσης
285
5036
Δημοτική Κοινότητα Λιθοβουνίων
85
5037
Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας
137
5038
Δημοτική Κοινότητα Μανθυρέας
88
5039
Δημοτική Κοινότητα Μαυρίκιου
54
5040
Δημοτική Κοινότητα Ριζών
449
5041
Δημοτική Κοινότητα Στρίγκου
153
5042
Δημοτική Κοινότητα Τζίβα
258
5043
Δημοτική Κοινότητα Ψηλής Βρύσης
52
5044
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΑΛΑΝΘΟΥ
405
5045
Δημοτική Κοινότητα Τσελεπάκου
104
5046
Δημοτική Κοινότητα Αλωνισταίνης
64
5047
Δημοτική Κοινότητα Μαίναλου
28
5048
Δημοτική Κοινότητα Πιάνας
57
5049
Δημοτική Κοινότητα Ροεινού
57
5050
Δημοτική Κοινότητα Σιλίμνης
51
5051
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοβιτσίου
44
5052
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Εδρα: Αστρος,το)
9.483
5053
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
9.483
5054
Δημοτική Κοινότητα Άστρους
2.474
5055
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Σοφίας
67
5056
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου
810
5057
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
43
5058
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Πέτρου
506
5059
Δημοτική Κοινότητα Βερβένων
375
5060
Δημοτική Κοινότητα Δολιανών
723
5061
Δημοτική Κοινότητα Ελάτου
26
5062
Δημοτική Κοινότητα Καράτουλα Κυνουρίας
11
5063
Δημοτική Κοινότητα Καστανίτσης
204
5064
Δημοτική Κοινότητα Καστρίου
263
5065
Δημοτική Κοινότητα Κορακοβουνίου
685
5066
Δημοτική Κοινότητα Κουτρούφων
68
5067
Δημοτική Κοινότητα Μελιγούς
650
5068
Δημοτική Κοινότητα Μεσορράχης
68
5069
Δημοτική Κοινότητα Νέας Χώρας
27
5070
Δημοτική Κοινότητα Ξηροπηγάδου
363
5071
Δημοτική Κοινότητα Παραλίου Άστρους
1.059
5072
Δημοτική Κοινότητα Περδικόβρυσης
69
5073
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνας
26
5074
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
156
5075
Δημοτική Κοινότητα Πραστού
465
5076
Δημοτική Κοινότητα Σιταίνης
163
5077
Δημοτική Κοινότητα Στόλου
72
5078
Δημοτική Κοινότητα Χαράδρου
42
5079
Δημοτική Κοινότητα Ωριάς ή Ωργιάς
68
5080
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΎΝΙΑΣ (Εδρα: Δημητσάνα,η)
7.915
5081
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ
708
5082
Δημοτική Κοινότητα Δημητσάνης
424
5083
Δημοτική Κοινότητα Ζατούνης
72
5084
Δημοτική Κοινότητα Ζιγοβιστίου
27
5085
Δημοτική Κοινότητα Μελισσοπέτρας
46
5086
Δημοτική Κοινότητα Παναγίας
37
5087
Δημοτική Κοινότητα Ράδου
49
5088
Δημοτική Κοινότητα Ριζοσπηλιάς
53
5089
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ
1.036
5090
Δημοτική Κοινότητα Βυτίνας
561
5091
Δημοτική Κοινότητα Ελάτης
23
5092
Δημοτική Κοινότητα Καμενίτσης
189
5093
Δημοτική Κοινότητα Λάστης
12
5094
Δημοτική Κοινότητα Μαγουλιάνων
128
5095
Δημοτική Κοινότητα Νυμφασίας
114
5096
Δημοτική Κοινότητα Πυργακίου
9
5097
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ
960
5098
Δημοτική Κοινότητα Παλούμπας
30
5099
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αρχαίας Ηραίας
34
5100
Δημοτική Κοινότητα Αραχόβης
22
5101
Δημοτική Κοινότητα Κακουραίικων
80
5102
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινορράχης
13
5103
Δημοτική Κοινότητα Κοκκορά
91
5104
Δημοτική Κοινότητα Λιοδώρας
52
5105
Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Ηραίας
124
5106
Δημοτική Κοινότητα Λυκούρεση
6
5107
Δημοτική Κοινότητα Λυσσαρέας
25
5108
Δημοτική Κοινότητα Όχθιας
27
5109
Δημοτική Κοινότητα Πυρρή
47
5110
Δημοτική Κοινότητα Ράφτη
103
5111
Δημοτική Κοινότητα Σαρακινίου Ηραίας
48
5112
Δημοτική Κοινότητα Σέρβου
131
5113
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοχωρίου
62
5114
Δημοτική Κοινότητα Ψαριού
65
5115
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
920
5116
Δημοτική Κοινότητα Μυγδαλιάς
164
5117
Δημοτική Κοινότητα Αγριδίου
36
5118
Δημοτική Κοινότητα Βαλτεσινίκου
270
5119
Δημοτική Κοινότητα Δρακοβουνίου
50
5120
Δημοτική Κοινότητα Θεοκτίστου
92
5121
Δημοτική Κοινότητα Κερπινής
78
5122
Δημοτική Κοινότητα Ξηροκαριταίνης
33
5123
Δημοτική Κοινότητα Πουρναριάς
93
5124
Δημοτική Κοινότητα Πρασίνου
104
5125
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ
991
5126
Δημοτική Κοινότητα Κοντοβαζαίνης
322
5127
Δημοτική Κοινότητα Βάχλιας
43
5128
Δημοτική Κοινότητα Βελημαχίου
87
5129
Δημοτική Κοινότητα Βιδιακίου
68
5130
Δημοτική Κοινότητα Βούτση
152
5131
Δημοτική Κοινότητα Δήμητρας
106
5132
Δημοτική Κοινότητα Καρδαριτσίου
54
5133
Δημοτική Κοινότητα Μοναστηρακίου
86
5134
Δημοτική Κοινότητα Παραλογγών
73
5135
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
490
5136
Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδιών
394
5137
Δημοτική Κοινότητα Λευκοχωρίου
96
5138
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
593
5139
Δημοτική Κοινότητα Στεμνίτσης
319
5140
Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού
129
5141
Δημοτική Κοινότητα Παλαμαριού
44
5142
Δημοτική Κοινότητα Παύλιας
52
5143
Δημοτική Κοινότητα Σύρνας
49
5144
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΟΠΑΙΩΝ
2.217
5145
Δημοτική Κοινότητα Τροπαίων
372
5146
Δημοτική Κοινότητα Αετορράχη
69
5147
Δημοτική Κοινότητα Βυζικίου
152
5148
Δημοτική Κοινότητα Δόξης
197
5149
Δημοτική Κοινότητα Καλλιανίου
234
5150
Δημοτική Κοινότητα Καστρακίου
60
5151
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδακίου
40
5152
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Γορτυνίας
253
5153
Δημοτική Κοινότητα Περδικονερίου
205
5154
Δημοτική Κοινότητα Ραχών
136
5155
Δημοτική Κοινότητα Σπάθαρη
141
5156
Δημοτική Κοινότητα Σταυροδρομιού
87
5157
Δημοτική Κοινότητα Τριποταμιάς
130
5158
Δημοτική Κοινότητα Χώρας
141
5159
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Εδρα: Μεγαλόπολις,η)
8.784
5160
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
6.905
5161
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοπόλεως
5.344
5162
Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου
0
5163
Δημοτική Κοινότητα Άνω Καρυών
19
5164
Δημοτική Κοινότητα Βάγγου
44
5165
Δημοτική Κοινότητα Βάστα
45
5166
Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας
26
5167
Δημοτική Κοινότητα Θωκνίας
22
5168
Δημοτική Κοινότητα’Ισαρη
105
5169
Δημοτική Κοινότητα Ισώματος Καρυών
14
5170
Δημοτική Κοινότητα Καράτουλα
21
5171
Δημοτική Κοινότητα Καστανοχωρίου
51
5172
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Καρυών
31
5173
Δημοτική Κοινότητα Λυκαίου
36
5174
Δημοτική Κοινότητα Λυκοσούρας
43
5175
Δημοτική Κοινότητα Λυκοχίων
42
5176
Δημοτική Κοινότητα Μακρυσίου
312
5177
Δημοτική Κοινότητα Μαλλωτών
42
5178
Δημοτική Κοινότητα Μαραθούσσης
0
5179
Δημοτική Κοινότητα Νέας Εκκλησούλας
37
5180
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Λυκοσούρας
22
5181
Δημοτική Κοινότητα Παραδείσιων
161
5182
Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων
77
5183
Δημοτική Κοινότητα Πλάκας
13
5184
Δημοτική Κοινότητα Ραψομμάτη
34
5185
Δημοτική Κοινότητα Σουλίου
66
5186
Δημοτική Κοινότητα Σούλου
20
5187
Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου
37
5188
Δημοτική Κοινότητα Τριποτάμου
15
5189
Δημοτική Κοινότητα Χιράδων
69
5190
Δημοτική Κοινότητα Χράνων
119
5191
Δημοτική Κοινότητα Χωρέμη
38
5192
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΟΣ
424
5193
Δημοτική Κοινότητα Καριταίνης
163
5194
Δημοτική Κοινότητα Ατσιχόλου
28
5195
Δημοτική Κοινότητα Ζώνης
37
5196
Δημοτική Κοινότητα Κατσίμπαλη
21
5197
Δημοτική Κοινότητα Κοτιλίου
58
5198
Δημοτική Κοινότητα Κουρουνιού
19
5199
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσιών
15
5200
Δημοτική Κοινότητα Μάραθα
34
5201
Δημοτική Κοινότητα Μαυριών
19
5202
Δημοτική Κοινότητα Σαρακινίου
30
5203
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
1.455
5204
Δημοτική Κοινότητα Λεονταρίου
227
5205
Δημοτική Κοινότητα Ακόβου
121
5206
Δημοτική Κοινότητα Αναβρυτού
42
5207
Δημοτική Κοινότητα Ανεμοδουρίου
48
5208
Δημοτική Κοινότητα Βελιγοστής
60
5209
Δημοτική Κοινότητα Βουτσαρά
42
5210
Δημοτική Κοινότητα Γιανναίων
49
5211
Δημοτική Κοινότητα Γραικού
2
5212
Δημοτική Κοινότητα Δυρραχίου
134
5213
Δημοτική Κοινότητα Ελληνίτσης
44
5214
Δημοτική Κοινότητα Καμάρας
148
5215
Δημοτική Κοινότητα Λεπτινίου
29
5216
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Φαλαισίας
29
5217
Δημοτική Κοινότητα Πετρίνας
42
5218
Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς
51
5219
Δημοτική Κοινότητα Ρουτσίου
40
5220
Δημοτική Κοινότητα Σκορτσινού
128
5221
Δημοτική Κοινότητα Σουλαρίου
34
5222
Δημοτική Κοινότητα Τουρκολέκα
131
5223
Δημοτική Κοινότητα Φαλαισίας
54
5224
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Εδρα: Λεωνίδιον,το)
7.245
5225
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
5.315
5226
Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου
3.792
5227
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Κυνουρίας
56
5228
Δημοτική Κοινότητα Βλησιδιάς
32
5229
Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιάς
52
5230
Δημοτική Κοινότητα Μάριου
60
5231
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
121
5232
Δημοτική Κοινότητα Πελετών
225
5233
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδιού
172
5234
Δημοτική Κοινότητα Πλατανακίου
49
5235
Δημοτική Κοινότητα Πουλίθρων
394
5236
Δημοτική Κοινότητα Πραγματευτή
204
5237
Δημοτική Κοινότητα Τσιταλίων
158
5238
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ
253
5239
Δημοτική Κοινότητα Κοσμά
253
5240
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΎΡΟΥ
1.677
5241
Δημοτική Κοινότητα Τυρού
1.019
5242
Δημοτική Κοινότητα Πέρα Μελανών
225
5243
Δημοτική Κοινότητα Σαπουνακαιίκων
433
5244
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Εδρα: Ναύπλιον,το)
93.216
5245
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ (Εδρα: Ναύπλιον,το)
32.625
5246
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
19.375
5247
Δημοτική Κοινότητα Ναυπλιέων
14.532
5248
Δημοτική Κοινότητα Αριας
3.529
5249
Δημοτική Κοινότητα Λευκακίων
903
5250
Δημοτική Κοινότητα Πυργιωτίκων
411
5251
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΣΙΝΗΣ
5.077
5252
Δημοτική Κοινότητα Δρέπανου
1.580
5253
Δημοτική Κοινότητα Ασίνης
1.243
5254
Δημοτική Κοινότητα Ιρίων
841
5255
Δημοτική Κοινότητα Καρνεζαίικων
55
5256
Δημοτική Κοινότητα Τολού
1.358
5257
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΔΕΑΣ
4.966
5258
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδας
999
5259
Δημοτική Κοινότητα Ανυφίου
607
5260
Δημοτική Κοινότητα Αραχναίου
539
5261
Δημοτική Κοινότητα Αργολικού
573
5262
Δημοτική Κοινότητα Ηραίου
113
5263
Δημοτική Κοινότητα Μάνεση
514
5264
Δημοτική Κοινότητα Μιδέας
510
5265
Δημοτική Κοινότητα Παναρίτη
628
5266
Δημοτική Κοινότητα Πουλλακίδας
483
5267
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
3.207
5268
Δημοτική Κοινότητα Νέας Τίρυνθας
1.497
5269
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αδριανού
1.281
5270
Δημοτική Κοινότητα Νέου Ροεινού
429
5271
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ (Εδρα: Αργος,το, Ιστορική έδρα: Μυκήναι,αι)
39.994
5272
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΓΟΥΣ
26.069
5273
Δημοτική Κοινότητα Άργους
21.891
5274
Δημοτική Κοινότητα Δαλαμανάρας
892
5275
Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού
384
5276
Δημοτική Κοινότητα’Ηρας
322
5277
Δημοτική Κοινότητα Ινάχου
653
5278
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλαρίου
839
5279
Δημοτική Κοινότητα Κουρτακίου
229
5280
Δημοτική Κοινότητα Λάλουκα
498
5281
Δημοτική Κοινότητα Πυργέλλας
361
5282
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΛΕΑΣ
439
5283
Δημοτική Κοινότητα Σκοτεινής
267
5284
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
96
5285
Δημοτική Κοινότητα Αλέας
65
5286
Δημοτική Κοινότητα Φρουσιούνας
11
5287
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ
407
5288
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου
407
5289
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ
3.254
5290
Δημοτική Κοινότητα Κουτσοποδίου
2.278
5291
Δημοτική Κοινότητα Βρουστίου
302
5292
Δημοτική Κοινότητα Μαλαντρενίου
393
5293
Δημοτική Κοινότητα Σχινοχωρίου
281
5294
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΡΝΑΣ
2.747
5295
Δημοτική Κοινότητα Μύλων
940
5296
Δημοτική Κοινότητα Ανδρίτσης
35
5297
Δημοτική Κοινότητα Κιβερίου
960
5298
Δημοτική Κοινότητα Σκαφιδακίου
812
5299
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΥΡΚΕΙΑΣ
1.450
5300
Δημοτική Κοινότητα Λυρκείας
263
5301
Δημοτική Κοινότητα Γυμνού
261
5302
Δημοτική Κοινότητα Καπαρελλίου
147
5303
Δημοτική Κοινότητα Καρυάς
491
5304
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου
46
5305
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
41
5306
Δημοτική Κοινότητα Στέρνας
122
5307
Δημοτική Κοινότητα Φρεγκαίνης
79
5308
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ
2.885
5309
Δημοτική Κοινότητα Μυκηνών
342
5310
Δημοτική Κοινότητα Λιμνών
553
5311
Δημοτική Κοινότητα Μοναστηρακίου
244
5312
Δημοτική Κοινότητα Μπόρσα
165
5313
Δημοτική Κοινότητα Νέου Ηραίου
423
5314
Δημοτική Κοινότητα Προσύμνης
495
5315
Δημοτική Κοινότητα Φιχτίου
663
5316
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
2.743
5317
Δημοτική Κοινότητα Νέας Κίου
2.743
5318
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (Εδρα: Λυγούριον,το, Ιστορική έδρα: Αρχαία Επίδαυρος,η)
7.030
5319
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ
3.612
5320
Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου
2.500
5321
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
661
5322
Δημοτική Κοινότητα Αδαμίου
274
5323
Δημοτική Κοινότητα Αρκαδικού
177
5324
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
3.418
5325
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Επιδαύρου
1.713
5326
Δημοτική Κοινότητα Δημαίνης
458
5327
Δημοτική Κοινότητα Νέας Επιδαύρου
871
5328
Δημοτική Κοινότητα Τραχείας
376
5329
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (Εδρα: Κρανίδιον,το)
13.567
5330
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
9.631
5331
Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου
4.493
5332
Δημοτική Κοινότητα Διδύμων
1.144
5333
Δημοτική Κοινότητα Κοιλάδος
1.066
5334
Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου
2.603
5335
Δημοτική Κοινότητα Φούρνων
325
5336
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
3.936
5337
Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης
2.842
5338
Δημοτική Κοινότητα Ηλιοκάστρου
510
5339
Δημοτική Κοινότητα Θερμησίας
584
5340
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Εδρα: Κόρινθος,η)
138.310
5341
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (Εδρα: Κόρινθος,η, Ιστορική έδρα: Αρχαία Κόρινθος,η)
55.941
5342
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
38.485
5343
Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
30.816
5344
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου
2.860
5345
Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων
2.670
5346
Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκερίζης
1.363
5347
Δημοτική Κοινότητα Σολομού
776
5348
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
6.721
5349
Δημοτική Κοινότητα Περιγιαλιού
1.474
5350
Δημοτική Κοινότητα Άσσου
1.889
5351
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Άσσου
686
5352
Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου
2.672
5353
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
4.700
5354
Δημοτική Κοινότητα Αθικίων
1.942
5355
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
279
5356
Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου
2.248
5357
Δημοτική Κοινότητα Κατακαλίου
231
5358
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
1.867
5359
Δημοτική Κοινότητα Σοφικού
1.287
5360
Δημοτική Κοινότητα Αγγελοκάστρου
261
5361
Δημοτική Κοινότητα Κόρφου
319
5362
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΕΝΕΑΣ
4.168
5363
Δημοτική Κοινότητα Χιλιομοδίου
1.510
5364
Δημοτική Κοινότητα Αγιονορίου
180
5365
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου
1.025
5366
Δημοτική Κοινότητα Κλένιας
658
5367
Δημοτική Κοινότητα Κουτάλά
578
5368
Δημοτική Κοινότητα Στεφανίου
217
5369
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ (Εδρα: Ζευγολατείον,το)
17.883
5370
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ
10.156
5371
Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατείου
4.269
5372
Δημοτική Κοινότητα Βοχαϊκού
923
5373
Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου
3.603
5374
Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελίστριας
197
5375
Δημοτική Κοινότητα Μπολατίου
715
5376
Δημοτική Κοινότητα Σουληναρίου
209
5377
Δημοτική Κοινότητα Χαλκείου
240
5378
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ
7.727
5379
Δημοτική Κοινότητα Βέλου
2.997
5380
Δημοτική Κοινότητα Ελληνοχωρίου
278
5381
Δημοτική Κοινότητα Κοκκωνίου
1.060
5382
Δημοτική Κοινότητα Κρηνών
1.033
5383
Δημοτική Κοινότητα Νεράντζης
618
5384
Δημοτική Κοινότητα Πουλλίτσης
572
5385
Δημοτική Κοινότητα Στιμάγκας
819
5386
Δημοτική Κοινότητα Ταρσινών
350
5387
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Εδρα: Λουτράκιον,το, Ιστορική έδρα: Περαχώρα,η)
22.016
5388
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
17.082
5389
Δημοτική Κοινότητα Λουτρακιού Περαχώρας
13.919
5390
Δημοτική Κοινότητα Ισθμιας
2.709
5391
Δημοτική Κοινότητα Πισίων
454
5392
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
4.934
5393
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων
4.934
5394
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ (Εδρα: Νεμέα,η)
5.713
5395
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ
5.713
5396
Δημοτική Κοινότητα Νεμέας
3.505
5397
Δημοτική Κοινότητα Αηδονίων
159
5398
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Νεμέας
428
5399
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίων Κλεωνών
540
5400
Δημοτική Κοινότητα Γαλατά
54
5401
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
222
5402
Δημοτική Κοινότητα Καστρακίου
180
5403
Δημοτική Κοινότητα Κουτσίου
139
5404
Δημοτική Κοινότητα Λεοντίου
215
5405
Δημοτική Κοινότητα Πετριού
271
5406
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (Εδρα: Ξυλόκαστρον,το)
15.570
5407
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
12.102
5408
Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου
5.601
5409
Δημοτική Κοινότητα Άνω Τρικάλων
109
5410
Δημοτική Κοινότητα Γελινιατίκων
379
5411
Δημοτική Κοινότητα Δένδρου
67
5412
Δημοτική Κοινότητα Ζεμενού
227
5413
Δημοτική Κοινότητα Θαλερού
133
5414
Δημοτική Κοινότητα Θροφαρίου
55
5415
Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου
884
5416
Δημοτική Κοινότητα Καρυάς
569
5417
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Λουτρού
392
5418
Δημοτική Κοινότητα Κάτω ΣυνοικίαςΤρικάλων
286
5419
Δημοτική Κοινότητα Κορφιωτίσσης
75
5420
Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδαιίκων
34
5421
Δημοτική Κοινότητα Μάννας
340
5422
Δημοτική Κοινότητα Μελισσιού
781
5423
Δημοτική Κοινότητα Μέσης Συνοικίας Τρικάλων
105
5424
Δημοτική Κοινότητα Νέων Βρυσουλών
74
5425
Δημοτική Κοινότητα Ξανθοχωρίου
90
5426
Δημοτική Κοινότητα Παναριτίου
246
5427
Δημοτική Κοινότητα Πελλήνης
61
5428
Δημοτική Κοινότητα Πιτσών
491
5429
Δημοτική Κοινότητα Ρεθίου
110
5430
Δημοτική Κοινότητα Ρίζης
295
5431
Δημοτική Κοινότητα Σοφιανών
55
5432
Δημοτική Κοινότητα Στυλίων
86
5433
Δημοτική Κοινότητα Συκέας
557
5434
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
3.468
5435
Δημοτική Κοινότητα Δερβενιού
941
5436
Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού
47
5437
Δημοτική Κοινότητα Ευρωστίνης Ροζενών
606
5438
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
167
5439
Δημοτική Κοινότητα Λυγιάς
309
5440
Δημοτική Κοινότητα Λυκοποριάς
612
5441
Δημοτική Κοινότητα Πύργου
380
5442
Δημοτική Κοινότητα Σαρανταπήχου
123
5443
Δημοτική Κοινότητα Στομίου
146
5444
Δημοτική Κοινότητα Χελυδορέου
137
5445
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Εδρα: Κιάτο,το)
21.187
5446
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
17.962
5447
Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου
9.907
5448
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού
933
5449
Δημοτική Κοινότητα Βελίνης
106
5450
Δημοτική Κοινότητα Γονούσσης
120
5451
Δημοτική Κοινότητα Διμηνιού
523
5452
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού
1.242
5453
Δημοτική Κοινότητα Κλημεντίου
143
5454
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
768
5455
Δημοτική Κοινότητα Λαλιώτου
381
5456
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου
383
5457
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Βάλτου
173
5458
Δημοτική Κοινότητα Μουλκίου
1.220
5459
Δημοτική Κοινότητα Μποζικά
189
5460
Δημοτική Κοινότητα Παραδείσιου
61
5461
Δημοτική Κοινότητα Πασίου
1.239
5462
Δημοτική Κοινότητα Σουλίου
434
5463
Δημοτική Κοινότητα Τιτάνης
140
5464
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΎΜΦΑΛΙΑΣ
1.898
5465
Δημοτική Κοινότητα Καλιανών
127
5466
Δημοτική Κοινότητα Ασπροκάμπου
197
5467
Δημοτική Κοινότητα Δροσοπηγής
55
5468
Δημοτική Κοινότητα Καισαρίου
354
5469
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας
169
5470
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλαρίου
208
5471
Δημοτική Κοινότητα Κυλλήνης
90
5472
Δημοτική Κοινότητα Λαύκας
206
5473
Δημοτική Κοινότητα Στυμφαλίας
160
5474
Δημοτική Κοινότητα Ψαριού
332
5475
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΕΝΕΟΥ
1.327
5476
Δημοτική Κοινότητα Γκούρας
233
5477
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Φενεού
220
5478
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ταρσού
26
5479
Δημοτική Κοινότητα Ματιού
206
5480
Δημοτική Κοινότητα Μεσινού
285
5481
Δημοτική Κοινότητα Μοσιάς
164
5482
Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος
52
5483
Δημοτική Κοινότητα Στενού
68
5484
Δημοτική Κοινότητα Φενεού
73
5485
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Εδρα: Σπάρτη,η)
84.337
5486
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Εδρα: Σπάρτη,η, Ιστορική έδρα: Μυστράς,ο)
32.786
5487
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
19.865
5488
Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών
17.773
5489
Δημοτική Κοινότητα Αμυκλών
831
5490
Δημοτική Κοινότητα Αφισίου
544
5491
Δημοτική Κοινότητα ΚαλυβίωνΣοχάς
287
5492
Δημοτική Κοινότητα Κλαδά
430
5493
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΝΩΝ
2.025
5494
Δημοτική Κοινότητα Γκοριτσάς
485
5495
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων
313
5496
Δημοτική Κοινότητα Αγριάνων
125
5497
Δημοτική Κοινότητα Καλλονής
34
5498
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλά
247
5499
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνας
172
5500
Δημοτική Κοινότητα Σκούρας
372
5501
Δημοτική Κοινότητα Χρυσάφων
277
5502
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ
352
5503
Δημοτική Κοινότητα Καρυών
352
5504
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΣΤΡΑ
4.238
5505
Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας
1.566
5506
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Ειρήνης
310
5507
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Λακεδαίμονος
612
5508
Δημοτική Κοινότητα Αναβρυτής
49
5509
Δημοτική Κοινότητα Λογγάστρας
316
5510
Δημοτική Κοινότητα Μυστρά
724
5511
Δημοτική Κοινότητα Παρορείου
353
5512
Δημοτική Κοινότητα Σουστιάνων
133
5513
Δημοτική Κοινότητα Τρύπης
175
5514
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
1.477
5515
Δημοτική Κοινότητα Σελλασίας
390
5516
Δημοτική Κοινότητα Βαμβακούς
82
5517
Δημοτική Κοινότητα Βαρβίτσης
123
5518
Δημοτική Κοινότητα Βασαρά
144
5519
Δημοτική Κοινότητα Βουτιάνων
143
5520
Δημοτική Κοινότητα Βρεσθένων
333
5521
Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου
199
5522
Δημοτική Κοινότητα Κονιδίτσης
63
5523
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ
1.931
5524
Δημοτική Κοινότητα Καστορείου
519
5525
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
71
5526
Δημοτική Κοινότητα Αγόριανης
116
5527
Δημοτική Κοινότητα Αλευρούς
64
5528
Δημοτική Κοινότητα Βορδονίας
185
5529
Δημοτική Κοινότητα Γεωργιτσίου
237
5530
Δημοτική Κοινότητα Λογκανίκου
404
5531
Δημοτική Κοινότητα Πελλάνας
263
5532
Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων
72
5533
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΑΡΙΔΟΣ
2.898
5534
Δημοτική Κοινότητα Ξηροκαμπίου
919
5535
Δημοτική Κοινότητα Ανωγείων
462
5536
Δημοτική Κοινότητα Άρνης
102
5537
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής
44
5538
Δημοτική Κοινότητα Γοράνων
144
5539
Δημοτική Κοινότητα Καμινίων
157
5540
Δημοτική Κοινότητα Λευκοχώματος
175
5541
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπαναγίας
414
5542
Δημοτική Κοινότητα Πολοβίτσης
50
5543
Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς
145
5544
Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιάς
25
5545
Δημοτική Κοινότητα Τραπεζαντής
261
5546
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (Εδρα: Γύθειον,το, Ιστορική έδρα: Αρεόπολις,η)
12.779
5547
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
6.987
5548
Δημοτική Κοινότητα Γυθείου
4.542
5549
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου
128
5550
Δημοτική Κοινότητα Αιγιών
241
5551
Δημοτική Κοινότητα Δροσοπηγής
66
5552
Δημοτική Κοινότητα Καλυβιών
121
5553
Δημοτική Κοινότητα Καρβελά
322
5554
Δημοτική Κοινότητα Καρυουπόλεως
97
5555
Δημοτική Κοινότητα Κονακίων
124
5556
Δημοτική Κοινότητα Κρήνης
85
5557
Δημοτική Κοινότητα Λυγερέα
32
5558
Δημοτική Κοινότητα Μαραθέας
145
5559
Δημοτική Κοινότητα Μυρσίνης
110
5560
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
238
5561
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
128
5562
Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου
89
5563
Δημοτική Κοινότητα Σκαμνακίου
57
5564
Δημοτική Κοινότητα Σκουταριού
327
5565
Δημοτική Κοινότητα Χωσιαρίου
135
5566
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
1.010
5567
Δημοτική Κοινότητα Κότρωνα
468
5568
Δημοτική Κοινότητα Δρυμού
74
5569
Δημοτική Κοινότητα’Εξω Νυμφίου
136
5570
Δημοτική Κοινότητα Κοκκάλας
158
5571
Δημοτική Κοινότητα Λαγίας
109
5572
Δημοτική Κοινότητα Πυρρίχου
65
5573
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ
3.643
5574
Δημοτική Κοινότητα Αρεοπόλεως
927
5575
Δημοτική Κοινότητα Αλικων
98
5576
Δημοτική Κοινότητα Άνω Μπουλαριών
89
5577
Δημοτική Κοινότητα Βάθειας
78
5578
Δημοτική Κοινότητα Βαχού
189
5579
Δημοτική Κοινότητα Γέρμας
47
5580
Δημοτική Κοινότητα Γερολιμένος
88
5581
Δημοτική Κοινότητα Δρυάλου
117
5582
Δημοτική Κοινότητα Καρέας
102
5583
Δημοτική Κοινότητα Κελεφάς
30
5584
Δημοτική Κοινότητα Κοιτάς
290
5585
Δημοτική Κοινότητα Κούνου
155
5586
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
72
5587
Δημοτική Κοινότητα Μίνας
255
5588
Δημοτική Κοινότητα Νέου Οιτύλου
67
5589
Δημοτική Κοινότητα Οιτύλου
474
5590
Δημοτική Κοινότητα Πύργου Διρού
542
5591
Δημοτική Κοινότητα Τσικκαλιών
23
5592
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΜΥΝΟΥΣ
1.139
5593
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
129
5594
Δημοτική Κοινότητα Αρχοντικού
65
5595
Δημοτική Κοινότητα Καστανιάς
55
5596
Δημοτική Κοινότητα Κόκκινων Λουριών
186
5597
Δημοτική Κοινότητα Μελίσσης
87
5598
Δημοτική Κοινότητα Μελιτίνης
98
5599
Δημοτική Κοινότητα Παλαιόβρυσης
49
5600
Δημοτική Κοινότητα Πετρίνας
328
5601
Δημοτική Κοινότητα Προσήλιου
65
5602
Δημοτική Κοινότητα Σελεγουδίου
77
5603
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ (Εδρα: Ελαφόνησος,η)
898
5604
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
898
5605
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ (Εδρα: Σκάλα,η)
16.058
5606
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΚΑΛΑΣ
5.175
5607
Δημοτική Κοινότητα Σκάλας
2.902
5608
Δημοτική Κοινότητα Βρονταμά
624
5609
Δημοτική Κοινότητα Γραμμούσης
255
5610
Δημοτική Κοινότητα Λεήμονα
233
5611
Δημοτική Κοινότητα Περιστεριού
752
5612
Δημοτική Κοινότητα Στεφανιάς
409
5613
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
1.664
5614
Δημοτική Κοινότητα Γερακίου
1.190
5615
Δημοτική Κοινότητα Αλεποχωρίου
100
5616
Δημοτική Κοινότητα Ζαραφώνας
183
5617
Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης
191
5618
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΟΥΣ
5.240
5619
Δημοτική Κοινότητα Βλαχιώτη
2.011
5620
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη
322
5621
Δημοτική Κοινότητα Αστεριού
227
5622
Δημοτική Κοινότητα Γλυκόβρυσης
1.387
5623
Δημοτική Κοινότητα Γουβών
214
5624
Δημοτική Κοινότητα Έλους
643
5625
Δημοτική Κοινότητα Μυρτέας
436
5626
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ
2.138
5627
Δημοτική Κοινότητα Κροκεών
1.029
5628
Δημοτική Κοινότητα Βασιλακίου
219
5629
Δημοτική Κοινότητα Δαφνιού
736
5630
Δημοτική Κοινότητα Λάγιου
154
5631
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΑΤΩΝ
1.841
5632
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Ζάρακος
595
5633
Δημοτική Κοινότητα Απιδέα
410
5634
Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής
180
5635
Δημοτική Κοινότητα Νιάτων
656
5636
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (Εδρα: Μολάοι,οι)
21.816
5637
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ
5.124
5638
Δημοτική Κοινότητα Μολάων
2.850
5639
Δημοτική Κοινότητα Ελαίας
451
5640
Δημοτική Κοινότητα Κουπιών
75
5641
Δημοτική Κοινότητα Μεταμορφώσεως
504
5642
Δημοτική Κοινότητα Πακίων
429
5643
Δημοτική Κοινότητα Συκέας
815
5644
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΣΩΠΟΥ
4.164
5645
Δημοτική Κοινότητα Παπαδιανίκων
2.036
5646
Δημοτική Κοινότητα Ασωπού
1.214
5647
Δημοτική Κοινότητα Δαιμόνιας
475
5648
Δημοτική Κοινότητα Φοινικιού
439
5649
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ
7.235
5650
Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως
2.787
5651
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
806
5652
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών
570
5653
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αποστόλων
644
5654
Δημοτική Κοινότητα Άνω Καστανέας
92
5655
Δημοτική Κοινότητα Βελανιδιών
368
5656
Δημοτική Κοινότητα Ελικας
502
5657
Δημοτική Κοινότητα Κάμπου
478
5658
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας Επίδαυρου Λιμηράς
127
5659
Δημοτική Κοινότητα Λαχίου
335
5660
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωριού
230
5661
Δημοτική Κοινότητα Παντανάσσης
238
5662
Δημοτική Κοινότητα Φαρακλού
58
5663
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΖΑΡΑΚΑ
1.179
5664
Δημοτική Κοινότητα Ρειχέας
395
5665
Δημοτική Κοινότητα Ιέρακος
129
5666
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσιού
402
5667
Δημοτική Κοινότητα Λαμποκάμπου
126
5668
Δημοτική Κοινότητα Χάρακος
127
5669
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
4.114
5670
Δημοτική Κοινότητα Μονεμβασίας
1.626
5671
Δημοτική Κοινότητα Αγγελώνας
386
5672
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας
264
5673
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Επίδαυρου Λιμήρας
442
5674
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας
99
5675
Δημοτική Κοινότητα Βελιών
373
5676
Δημοτική Κοινότητα Κουλεντίων
156
5677
Δημοτική Κοινότητα Λιρών
179
5678
Δημοτική Κοινότητα Νομίων
396
5679
Δημοτική Κοινότητα Ταλάντων
193
5680
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Εδρα: Καλαμάτα,η)
146.080
5681
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εδρα: Καλαμάτα,η)
72.906
5682
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
66.135
5683
Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας
58.816
5684
Δημοτική Κοινότητα Αλαγονίας
154
5685
Δημοτική Κοινότητα Αντικαλάμου
390
5686
Δημοτική Κοινότητα Αρτεμίσιας
88
5687
Δημοτική Κοινότητα Ασπροχώματος
1.244
5688
Δημοτική Κοινότητα Βέργας
2.125
5689
Δημοτική Κοινότητα Ελαιοχωρίου
243
5690
Δημοτική Κοινότητα Καρβελιού
74
5691
Δημοτική Κοινότητα Λαδά
102
5692
Δημοτική Κοινότητα Λαιίκων
1.449
5693
Δημοτική Κοινότητα Μικράς Μαντινείας
615
5694
Δημοτική Κοινότητα Νεδούσης
86
5695
Δημοτική Κοινότητα Πηγών
71
5696
Δημοτική Κοινότητα Σπερχογείας
678
5697
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΙΟΣ
1.719
5698
Δημοτική Κοινότητα Άριος
851
5699
Δημοτική Κοινότητα Αλωνίων
136
5700
Δημοτική Κοινότητα Άμμου
130
5701
Δημοτική Κοινότητα Ανεμομύλου
94
5702
Δημοτική Κοινότητα Αριοχωρίου
338
5703
Δημοτική Κοινότητα Ασπροπουλιάς
170
5704
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΦΑΡΩΝ
2.364
5705
Δημοτική Κοινότητα Αρφαρών
1.164
5706
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Φλώρου
190
5707
Δημοτική Κοινότητα Αγρίλου
103
5708
Δημοτική Κοινότητα Βελανιδιάς
31
5709
Δημοτική Κοινότητα Βρομόβρυσης
120
5710
Δημοτική Κοινότητα Πηδήματος
262
5711
Δημοτική Κοινότητα Πλατέος
424
5712
Δημοτική Κοινότητα Σταματινού
70
5713
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΟΥΡΙΑΣ
2.688
5714
Δημοτική Κοινότητα Θούριας
926
5715
Δημοτική Κοινότητα Αιθαίας
287
5716
Δημοτική Κοινότητα Αμφείας
562
5717
Δημοτική Κοινότητα Ανθείας
425
5718
Δημοτική Κοινότητα Μικρομάνης
391
5719
Δημοτική Κοινότητα Πολιανής
97
5720
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (Εδρα: Καρδαμύλη,η)
5.875
5721
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΥΚΤΡΟΥ
3.960
5722
Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλης
391
5723
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
425
5724
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νίκωνος
52
5725
Δημοτική Κοινότητα Εξωχωρίου
174
5726
Δημοτική Κοινότητα Θαλαμών
110
5727
Δημοτική Κοινότητα Καρυοβουνίου
32
5728
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας
78
5729
Δημοτική Κοινότητα Λαγκάδας
75
5730
Δημοτική Κοινότητα Μηλέας
134
5731
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
1.311
5732
Δημοτική Κοινότητα Νομιτσή
100
5733
Δημοτική Κοινότητα Πλάτσης
221
5734
Δημοτική Κοινότητα Προαστίου
256
5735
Δημοτική Κοινότητα Προσήλιου
170
5736
Δημοτική Κοινότητα Πύργου Καλαμών
81
5737
Δημοτική Κοινότητα Ριγκλίων
186
5738
Δημοτική Κοινότητα Σαϊδόνας
53
5739
Δημοτική Κοινότητα Τραχήλας
18
5740
Δημοτική Κοινότητα Τσερίων
93
5741
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΒΙΑΣ
1.915
5742
Δημοτική Κοινότητα Κάμπου
367
5743
Δημοτική Κοινότητα Αβίας
642
5744
Δημοτική Κοινότητα Αλτομιρών
13
5745
Δημοτική Κοινότητα Δολών
275
5746
Δημοτική Κοινότητα Κέντρου
92
5747
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων
21
5748
Δημοτική Κοινότητα Σταυροπηγίου
347
5749
Δημοτική Κοινότητα Σωτηριανίκων
158
5750
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Εδρα: Μεσσήνη,η)
19.170
5751
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
8.937
5752
Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης
5.958
5753
Δημοτική Κοινότητα Αβραμιού
424
5754
Δημοτική Κοινότητα Αναλήψεως
380
5755
Δημοτική Κοινότητα Βελίκας
294
5756
Δημοτική Κοινότητα Καρτερολίου
374
5757
Δημοτική Κοινότητα Λευκοχώρας
184
5758
Δημοτική Κοινότητα Λυκοτράφου
225
5759
Δημοτική Κοινότητα Μαδένης
106
5760
Δημοτική Κοινότητα Μαυρομματίου Παμίσου
406
5761
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Αριστομένους
113
5762
Δημοτική Κοινότητα Πιλαλίστρας
154
5763
Δημοτική Κοινότητα Πιπερίτσης
112
5764
Δημοτική Κοινότητα Σπιταλιού
77
5765
Δημοτική Κοινότητα Τριόδου
130
5766
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΙΠΕΙΑΣ
1.319
5767
Δημοτική Κοινότητα Λογγάς
611
5768
Δημοτική Κοινότητα Αδριανής
57
5769
Δημοτική Κοινότητα Μηλίτσης
76
5770
Δημοτική Κοινότητα Νέας Κορώνης
234
5771
Δημοτική Κοινότητα Χρόνων
341
5772
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
1.800
5773
Δημοτική Κοινότητα Ανδρούσης
522
5774
Δημοτική Κοινότητα Αγριλιάς Μεσσήνης
95
5775
Δημοτική Κοινότητα Αμφιθέας
268
5776
Δημοτική Κοινότητα Ελληνοεκκλησίας
172
5777
Δημοτική Κοινότητα Εύας
361
5778
Δημοτική Κοινότητα Καλαμαρά
108
5779
Δημοτική Κοινότητα Καλογερόρραχης
120
5780
Δημοτική Κοινότητα Μαγγανιακού
80
5781
Δημοτική Κοινότητα Πολυλόφου
74
5782
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
1.696
5783
Δημοτική Κοινότητα Αριστομένους
267
5784
Δημοτική Κοινότητα Βουταίνης
51
5785
Δημοτική Κοινότητα Διοδίων
188
5786
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου
76
5787
Δημοτική Κοινότητα Κουτίφαρη
66
5788
Δημοτική Κοινότητα Μάνεση
208
5789
Δημοτική Κοινότητα Πελεκανάδας
158
5790
Δημοτική Κοινότητα Πλατανόβρυσης
42
5791
Δημοτική Κοινότητα Πουλιτσίου
33
5792
Δημοτική Κοινότητα Στέρνας
233
5793
Δημοτική Κοινότητα Στρεφίου
374
5794
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ
853
5795
Δημοτική Κοινότητα Χατζή
330
5796
Δημοτική Κοινότητα Βλάση
110
5797
Δημοτική Κοινότητα Κουρτακίου
59
5798
Δημοτική Κοινότητα Μηλιωτίου
80
5799
Δημοτική Κοινότητα Πετριτσίου
117
5800
Δημοτική Κοινότητα Χαραυγής
157
5801
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ
1.537
5802
Δημοτική Κοινότητα Βαλύρας
694
5803
Δημοτική Κοινότητα Αριστοδημείου
236
5804
Δημοτική Κοινότητα Αρσινόης
114
5805
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Μεσσήνης
181
5806
Δημοτική Κοινότητα Ζερμπισίων
67
5807
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλινού
89
5808
Δημοτική Κοινότητα Λαμπαίνης
118
5809
Δημοτική Κοινότητα Ρευματιάς
38
5810
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
2.555
5811
Δημοτική Κοινότητα Πεταλιδίου
1.203
5812
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου
240
5813
Δημοτική Κοινότητα Δάρα
224
5814
Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς
79
5815
Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου
98
5816
Δημοτική Κοινότητα Καρποφόρων
139
5817
Δημοτική Κοινότητα Καστανιών
20
5818
Δημοτική Κοινότητα Κόκκινου
56
5819
Δημοτική Κοινότητα Λυκίσσης
50
5820
Δημοτική Κοινότητα Μαθίας
52
5821
Δημοτική Κοινότητα Νερόμυλου
231
5822
Δημοτική Κοινότητα Πανιπερίου
163
5823
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
473
5824
Δημοτική Κοινότητα Τρίκορφου
274
5825
Δημοτική Κοινότητα Δραΐνας
43
5826
Δημοτική Κοινότητα Κλήματος
75
5827
Δημοτική Κοινότητα Κορομηλέας
35
5828
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου
46
5829
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (Εδρα: Μελιγαλάς,ο)
8.504
5830
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
2.785
5831
Δημοτική Κοινότητα Μελιγαλά
1.228
5832
Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης
65
5833
Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατείου
296
5834
Δημοτική Κοινότητα Καλλιρρόης
225
5835
Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας
92
5836
Δημοτική Κοινότητα Μίλα
34
5837
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Ιθώμης
196
5838
Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης
123
5839
Δημοτική Κοινότητα Σκάλας
343
5840
Δημοτική Κοινότητα Στενυκλάρου
33
5841
Δημοτική Κοινότητα Τσουκαλαιίκων
150
5842
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΔΑΝΙΑΣ
1.820
5843
Δημοτική Κοινότητα Διαβολιτσίου
691
5844
Δημοτική Κοινότητα Αγριλοβούνου
81
5845
Δημοτική Κοινότητα Άνω Μελπείας
95
5846
Δημοτική Κοινότητα Δασοχωρίου
19
5847
Δημοτική Κοινότητα Δεσύλλα
190
5848
Δημοτική Κοινότητα Ηλέκτρας
51
5849
Δημοτική Κοινότητα Καρνασίου
104
5850
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Μελπείας
188
5851
Δημοτική Κοινότητα Κεντρικού
78
5852
Δημοτική Κοινότητα Κωνσταντίνων
86
5853
Δημοτική Κοινότητα Μάλτας
48
5854
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας
37
5855
Δημοτική Κοινότητα Μαντζαρίου
92
5856
Δημοτική Κοινότητα Παραπουγκίου
60
5857
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΡΙΟΥ
1.839
5858
Δημοτική Κοινότητα Δωρίου
765
5859
Δημοτική Κοινότητα Άνω Δωρίου
114
5860
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού
214
5861
Δημοτική Κοινότητα Κόκλα
206
5862
Δημοτική Κοινότητα Κούβελα
70
5863
Δημοτική Κοινότητα Μάλθης
53
5864
Δημοτική Κοινότητα Χαλκιά
51
5865
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοχωρίου
139
5866
Δημοτική Κοινότητα Ψαριού
227
5867
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΑΣ
295
5868
Δημοτική Κοινότητα Νέδας
27
5869
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Σώστου
37
5870
Δημοτική Κοινότητα Αμπελιώνας
58
5871
Δημοτική Κοινότητα Κακαλετρίου
25
5872
Δημοτική Κοινότητα Πέτρας
25
5873
Δημοτική Κοινότητα Σκληρού
48
5874
Δημοτική Κοινότητα Στάσιμου
37
5875
Δημοτική Κοινότητα Συρρίζου
38
5876
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
1.765
5877
Δημοτική Κοινότητα Μερόπης
484
5878
Δημοτική Κοινότητα Ανδανίας
76
5879
Δημοτική Κοινότητα Καλυβιών
81
5880
Δημοτική Κοινότητα Κατσαρού
272
5881
Δημοτική Κοινότητα Λουτρού
81
5882
Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας
363
5883
Δημοτική Κοινότητα Πεύκου
40
5884
Δημοτική Κοινότητα Σιάμου
94
5885
Δημοτική Κοινότητα Σολακίου
93
5886
Δημοτική Κοινότητα Φιλία
181
5887
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ [Εδρα: Πύλος,η)
17.194
5888
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ
4.559
5889
Δημοτική Κοινότητα Πύλου
2.568
5890
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων
77
5891
Δημοτική Κοινότητα Γλυφάδας
201
5892
Δημοτική Κοινότητα Ικλαίνης
285
5893
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
446
5894
Δημοτική Κοινότητα Κυνηγού
196
5895
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωριού
144
5896
Δημοτική Κοινότητα Παππουλίων
167
5897
Δημοτική Κοινότητα Πηδάσου
94
5898
Δημοτική Κοινότητα Πύλας
171
5899
Δημοτική Κοινότητα Χωματάδας
210
5900
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ
3.600
5901
Δημοτική Κοινότητα Κορώνης
1.193
5902
Δημοτική Κοινότητα Ακριτοχωρίου
182
5903
Δημοτική Κοινότητα Βασιλιτσίου
466
5904
Δημοτική Κοινότητα Βουναρίων
170
5905
Δημοτική Κοινότητα Καπλανίου
134
5906
Δημοτική Κοινότητα Κόμπων
111
5907
Δημοτική Κοινότητα Υαμείας
93
5908
Δημοτική Κοινότητα Φαλάνθης
147
5909
Δημοτική Κοινότητα Χαρακοπίου
688
5910
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοκελλαριάς
416
5911
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ
2.157
5912
Δημοτική Κοινότητα Μεθώνης
1.029
5913
Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελισμού
327
5914
Δημοτική Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου
39
5915
Δημοτική Κοινότητα Λαχανάδας
118
5916
Δημοτική Κοινότητα Φοινίκης
71
5917
Δημοτική Κοινότητα Φοινικούντος
573
5918
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
3.765
5919
Δημοτική Κοινότητα Χώρας
2.609
5920
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοφύτου
234
5921
Δημοτική Κοινότητα Κορυφασίου
395
5922
Δημοτική Κοινότητα Μεταξάδας
65
5923
Δημοτική Κοινότητα Μυρσινοχωρίου
95
5924
Δημοτική Κοινότητα Παλαιού Λουτρού
21
5925
Δημοτική Κοινότητα Ρωμανού
324
5926
Δημοτική Κοινότητα Φλεσιάδος
22
5927
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
1.120
5928
Δημοτική Κοινότητα Βλαχοπούλου
682
5929
Δημοτική Κοινότητα Μανιακίου
44
5930
Δημοτική Κοινότητα Μαργελιού
29
5931
Δημοτική Κοινότητα Μεταμορφώσεως
326
5932
Δημοτική Κοινότητα Παπαφλέσσα
39
5933
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
1.993
5934
Δημοτική Κοινότητα Χανδρινού
626
5935
Δημοτική Κοινότητα Κουκκουνάρας
524
5936
Δημοτική Κοινότητα Κρεμμυδίων
398
5937
Δημοτική Κοινότητα Μεσοποτάμου
123
5938
Δημοτική Κοινότητα Σουληναρίου
322
5939
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (Εδρα: Κυπαρισσία,η)
22.431
5940
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
7.088
5941
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίας
5.763
5942
Δημοτική Κοινότητα Αρμενιών
254
5943
Δημοτική Κοινότητα Βρυσών
88
5944
Δημοτική Κοινότητα Μουριατάδας
52
5945
Δημοτική Κοινότητα Μύρου
17
5946
Δημοτική Κοινότητα Ξηροκάμπου
69
5947
Δημοτική Κοινότητα Περδικονερίου
76
5948
Δημοτική Κοινότητα Ραχών
109
5949
Δημοτική Κοινότητα Σπηλιάς
320
5950
Δημοτική Κοινότητα Στασιού
73
5951
Δημοτική Κοινότητα Φαρακλάδας
267
5952
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΕΤΟΥ
1.540
5953
Δημοτική Κοινότητα Κοπανακίου
913
5954
Δημοτική Κοινότητα Αγριλιάς Τριφυλίας
51
5955
Δημοτική Κοινότητα Αετού
249
5956
Δημοτική Κοινότητα Αρτικίου
28
5957
Δημοτική Κοινότητα Γλυκορριζίου
74
5958
Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου
20
5959
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλόβρυσης
69
5960
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
26
5961
Δημοτική Κοινότητα Μοναστηριού
13
5962
Δημοτική Κοινότητα Πολυθέας
80
5963
Δημοτική Κοινότητα Σιτοχωρίου
17
5964
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΥΛΩΝΟΣ
1.325
5965
Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου
109
5966
Δημοτική Κοινότητα Αγαλιανής
140
5967
Δημοτική Κοινότητα Αυλώνος
120
5968
Δημοτική Κοινότητα Βανάδας
26
5969
Δημοτική Κοινότητα Ελαίας
206
5970
Δημοτική Κοινότητα Καλιτσαίνης
5
5971
Δημοτική Κοινότητα Καλού Νερού
559
5972
Δημοτική Κοινότητα Καρυών
46
5973
Δημοτική Κοινότητα Πλατανίων
81
5974
Δημοτική Κοινότητα Προδρόμου
33
5975
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
6.864
5976
Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων
4.724
5977
Δημοτική Κοινότητα Βόλτας
195
5978
Δημοτική Κοινότητα Λεύκης
160
5979
Δημοτική Κοινότητα Μαραθοπόλεως
737
5980
Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου
322
5981
Δημοτική Κοινότητα Πύργου Τριφυλίας
669
5982
Δημοτική Κοινότητα Φλόκας
57
5983
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΙΠΥΛΗΣ
255
5984
Δημοτική Κοινότητα Ραπτοπούλου
70
5985
Δημοτική Κοινότητα Καλογερεσίου
27
5986
Δημοτική Κοινότητα Λαντζουνάτου
16
5987
Δημοτική Κοινότητα Λυκουδεσίου
19
5988
Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς
40
5989
Δημοτική Κοινότητα Σελλά
50
5990
Δημοτική Κοινότητα Τριπύλας
33
5991
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
5.359
5992
Δημοτική Κοινότητα Φιλιατρών
4.729
5993
Δημοτική Κοινότητα Εξοχικού
167
5994
Δημοτική Κοινότητα Μάλης
46
5995
Δημοτική Κοινότητα Πλάτης
53
5996
Δημοτική Κοινότητα Χαλαζονίου
120
5997
Δημοτική Κοινότητα Χριστιανουπόλεως
244
5998
ΑΤΤΙΚΗ
3.814.064
5999
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (Εδρα: Αθήναι,αι)
3.814.064
6000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Εδρα: Αθήναι,αι)
3.814.064
6001
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1.002.212
6002
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Εδρα: Αθήναι,αι)
643.452
6003
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΘΗΝΑΙΩΝ
643.452
6004
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ (Εδρα: Βύρων,ο)
59.134
6005
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΡΩΝΟΣ
59.134
6006
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Εδρα: Γαλάτσιον,το)
57.909
6007
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
57.909
6008
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ (Εδρα: Δάφνη,η)
33.886
6009
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΑΦΝΗΣ
23.431
6010
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
23.431
6011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΥΜΗΤΤΟΥ
10.455
6012
Δημοτική Κοινότητα Υμηττού
10.455
6013
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Εδρα: Ζωγράφος,ο)
69.874
6014
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΖΩΓΡΑΦΟΥ
69.874
6015
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (Εδρα: Ηλιούπολις,η)
76.730
6016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
76.730
6017
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Εδρα: Καισαριανή,η)
26.269
6018
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
26.269
6019
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Εδρα: Νέα Φιλαδέλφεια,η)
34.958
6020
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
25.198
6021
Δημοτική Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας
25.198
6022
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
9.760
6023
Δημοτική Κοινότητα Νέας Χαλκηδόνος
9.760
6024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
601.163
6025
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Εδρα: Αμαρούσιον,το)
71.830
6026
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
71.830
6027
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Εδρα: Αγία Παρασκευή,η)
62.147
6028
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
62.147
6029
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Εδρα: Βριλήσσια,τα)
32.417
6030
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
32.417
6031
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Εδρα: Ηράκλειον,το)
50.494
6032
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
50.494
6033
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Εδρα: Κηφισιά,η)
72.878
6034
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
48.700
6035
Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς
48.700
6036
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ
5.574
6037
Δημοτική Κοινότητα Εκάλης
5.574
6038
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
18.604
6039
Δημοτική Κοινότητα Νέας Ερυθραίας
18.604
6040
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ (Εδρα: Πεύκη,η)
30.998
6041
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΗΣ
21.293
6042
Δημοτική Κοινότητα Πεύκης
21.293
6043
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
9.705
6044
Δημοτική Κοινότητα Λυκοβρύσεως
9.705
6045
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Εδρα: Μεταμόρφωσις,η)
30.174
6046
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
30.174
6047
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Εδρα: Νέα Ιωνία,η)
64.611
6048
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
64.611
6049
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Εδρα: Χολαργός,ο)
45.266
6050
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΟΛΑΡΓΟΥ
31.304
6051
Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
31.304
6052
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
13.962
6053
Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
13.962
6054
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Εδρα: Μελίσσια,τα)
35.610
6055
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
23.618
6056
Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων
23.618
6057
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
6.916
6058
Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης
6.916
6059
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
5.076
6060
Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης
5.076
6061
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (Εδρα: Ψυχικόν,το)
27.636
6062
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ
9.595
6063
Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού
9.595
6064
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
10.671
6065
Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού
10.671
6066
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΙΛΟΘΕΗΣ
7.370
6067
Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης
7.370
6068
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Εδρα: Χαλάνδριον,το)
77.102
6069
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
77.102
6070
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
478.883
6071
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Εδρα: Περιστέριον,το)
133.630
6072
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
133.630
6073
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Εδρα: Αγία Βαρβάρα,η)
26.759
6074
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
26.759
6075
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Εδρα: Αγιοι Ανάργυροι,οι)
61.462
6076
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
32.283
6077
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων
32.283
6078
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
29.179
6079
Δημοτική Κοινότητα Καματερού
29.179
6080
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (Εδρα: Αιγάλεω,το)
65.831
6081
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΙΓΑΛΕΩ
65.831
6082
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (Εδρα:’1λιον,το)
84.004
6083
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΛΙΟΥ
84.004
6084
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (Εδρα: Πετρούπολις,η)
60.146
6085
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
60.146
6086
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Εδρα: Χαϊδάριον,το)
47.051
6087
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
47.051
6088
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
529.455
6089
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εδρα: Καλλιθέα,η)
97.616
6090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
97.616
6091
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Εδρα: Αγιος Δημήτριος,ο)
71.664
6092
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
71.664
6093
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (Εδρα: Καλαμάκιον,το)
43.174
6094
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΛΙΜΟΥ
43.174
6095
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Εδρα: Γλυφάδα,η)
89.597
6096
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
89.597
6097
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Εδρα: Αργυρούπολις,η)
50.027
6098
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
33.312
6099
Δημοτική Κοινότητα Αργυρούπολης
33.312
6100
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
16.715
6101
Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού
16.715
6102
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ (Εδρα: Μοσχάτον,το)
39.661
6103
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
25.322
6104
Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου
25.322
6105
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΑΥΡΟΥ
14.339
6106
Δημοτική Κοινότητα Ταύρου
14.339
6107
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Εδρα: Νέα Σμύρνη,η)
72.853
6108
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
72.853
6109
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Εδρα: Παλαιόν Φάληρον,το)
64.863
6110
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
64.863
6111
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
518.755
6112
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (Εδρα: Αχαρναί,αι)
108.169
6113
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΧΑΡΝΩΝ
100.857
6114
Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών
100.857
6115
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
7.312
6116
Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων
7.312
6117
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Εδρα: Βούλα,η)
52.546
6118
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
31.497
6119
Δημοτική Κοινότητα Βούλας
31.497
6120
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
16.717
6121
Δημοτική Κοινότητα Βάρης
16.717
6122
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
4.332
6123
Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης
4.332
6124
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Εδρα: Αγιος Στέφανος,ο)
42.376
6125
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
10.597
6126
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
10.597
6127
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
6.592
6128
Δημοτική Κοινότητα Ανοίξεως
6.592
6129
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
7.021
6130
Δημοτική Κοινότητα Διονύσου
7.021
6131
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΡΟΣΙΑΣ
7.837
6132
Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς
7.837
6133
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
5.318
6134
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
5.318
6135
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
2.110
6136
Δημοτική Κοινότητα Ροδοπόλεως
2.110
6137
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΑΜΑΤΑΣ
2.901
6138
Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας
2.901
6139
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (Εδρα: Κορωπίον,το)
30.817
6140
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΩΠΙΑΣ
30.817
6141
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Εδρα: Λαύριον,το)
25.199
6142
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
10.046
6143
Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής
10.046
6144
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
670
6145
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
670
6146
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
14.483
6147
Δημοτική Κοινότητα Κερατέας
14.483
6148
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Εδρα: Μαραθών,ο)
31.331
6149
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
10.063
6150
Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνος
10.063
6151
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ
1.771
6152
Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα
1.771
6153
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
1.383
6154
Δημοτική Κοινότητα Γραμματικού
1.383
6155
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
18.114
6156
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης
18.114
6157
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (Εδρα: Μαρκόπουλον,το)
21.722
6158
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
21.722
6159
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (Εδρα: Παιανία,η)
28.036
6160
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
16.159
6161
Δημοτική Κοινότητα Παιανίας
16.159
6162
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
11.877
6163
Δημοτική Κοινότητα Γλυκών Νερών
11.877
6164
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Εδρα: Γέρακας,ο)
59.459
6165
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ
33.856
6166
Δημοτική Κοινότητα Γέρακα
33.856
6167
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΘΟΥΣΑΣ
2.158
6168
Δημοτική Κοινότητα Ανθούσας
2.158
6169
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
23.445
6170
Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης
23.445
6171
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (Εδρα: Ραφήνα,η)
22.327
6172
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
14.620
6173
Δημοτική Κοινότητα Ραφήνας
14.620
6174
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
7.707
6175
Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου
7.707
6176
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Εδρα: Καλύβια Θορικού,τα)
30.047
6177
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
15.486
6178
Δημοτική Κοινότητα Καλυβιών Θορικού
15.486
6179
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
6.180
6180
Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου
6.180
6181
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ
1.932
6182
Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά
1.932
6183
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
3.025
6184
Δημοτική Κοινότητα Παλαιός Φωκαίας
3.025
6185
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΡΩΝΙΔΟΣ
3.424
6186
Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδος
3.424
6187
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (Εδρα: Σπάτα,τα)
34.915
6188
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ – ΛΟΥΤΣΑΣ
12.991
6189
Δημοτική Κοινότητα Σπάτων – Λούτσας
12.991
6190
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
21.924
6191
Δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδας
21.924
6192
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ (Εδρα: Ωρωπός,ο)
31.811
6193
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΩΡΩΠΙΩΝ
9.296
6194
Δημοτική Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού
1.765
6195
Δημοτική Κοινότητα Νέων Παλατίων
3.656
6196
Δημοτική Κοινότητα Χαλκουτσίου
2.427
6197
Δημοτική Κοινότητα Ωρωπού
1.448
6198
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΥΛΩΝΟΣ
3.244
6199
Δημοτική Κοινότητα Αυλώνος
3.244
6200
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΦΙΔΝΩΝ
3.739
6201
Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών
3.739
6202
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ
4.941
6203
Δημοτική Κοινότητα Καλάμου
4.941
6204
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
3.534
6205
Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου
3.534
6206
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
1.851
6207
Δημοτική Κοινότητα Μαλακάσης
1.851
6208
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
2.308
6209
Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού
2.308
6210
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
1.221
6211
Δημοτική Κοινότητα Πολυδενδρίου
1.221
6212
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
1.677
6213
Δημοτική Κοινότητα Συκάμινου
1.677
6214
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
165.540
6215
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Εδρα: Ελευσίς,η)
30.147
6216
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
24.971
6217
Δημοτική Κοινότητα Ελευσίνος
24.971
6218
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
5.176
6219
Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας
5.176
6220
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Εδρα: Ασπρόπυργος,ο)
31.381
6221
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
31.381
6222
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (Εδρα: Μάνδρα,η)
17.822
6223
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ
12.365
6224
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας
12.365
6225
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΑΙΩΝ
2.514
6226
Δημοτική Κοινότητα Βιλίων
2.514
6227
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
2.567
6228
Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών
2.567
6229
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
376
6230
Δημοτική Κοινότητα Οινόης
376
6231
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Εδρα: Μέγαρα,τα)
38.033
6232
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
30.773
6233
Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων
29.122
6234
Δημοτική Κοινότητα Κινέτας
1.651
6235
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
7.260
6236
Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου
7.260
6237
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (Εδρα: Άνω Λιόσια,τα)
48.157
6238
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
35.047
6239
Δημοτική Κοινότητα Άνω Λιοσίων
35.047
6240
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΖΕΦΥΡΙΟΥ
9.901
6241
Δημοτική Κοινότητα Ζεφυρίου
9.901
6242
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΥΛΗΣ
3.209
6243
Δημοτική Κοινότητα Φυλής
3.209
6244
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
448.051
6245
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Εδρα: Πειραιεύς,ο)
168.151
6246
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
168.151
6247
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (Εδρα: Κερατσίνιον,το)
89.536
6248
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
75.721
6249
Δημοτική Κοινότητα Κερατσινίου
75.721
6250
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
13.815
6251
Δημοτική Κοινότητα Δραπετσώνας
13.815
6252
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Εδρα: Κορυδαλλός,ο)
61.248
6253
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
61.248
6254
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Εδρα: Νίκαια,η)
103.488
6255
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
88.077
6256
Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας
88.077
6257
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
15.411
6258
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη
15.411
6259
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Εδρα: Πέραμα,το)
25.628
6260
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
25.628
6261
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
70.005
6262
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (Εδρα: Σαλαμίς,η)
37.220
6263
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
30.235
6264
Δημοτική Κοινότητα Σαλαμίνος
24.997
6265
Δημοτική Κοινότητα Αιαντείου
5.238
6266
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
6.985
6267
Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίων
4.609
6268
Δημοτική Κοινότητα Σεληνίων
2.376
6269
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ (Εδρα: Μεγαλοχώρι,το)
1.131
6270
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
1.131
6271
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Εδρα: Αίγινα,η)
12.911
6272
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΙΓΙΝΑΣ
12.911
6273
Δημοτική Κοινότητα Αίγινας
6.976
6274
Δημοτική Κοινότητα Βαθέος
1.449
6275
Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης
2.166
6276
Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού
1.473
6277
Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας
847
6278
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (Εδρα: Κύθηρα,τα)
3.644
6279
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
3.605
6280
Δημοτική Κοινότητα Κυθήρων
550
6281
Δημοτική Κοινότητα Αρωνιαδίκων
97
6282
Δημοτική Κοινότητα Καραβά
200
6283
Δημοτική Κοινότητα Καρβουνάδων
307
6284
Δημοτική Κοινότητα Κοντολιανίκων
169
6285
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδιού
430
6286
Δημοτική Κοινότητα Λογοθετιανίκων
215
6287
Δημοτική Κοινότητα Μητάτων
217
6288
Δημοτική Κοινότητα Μυλοποτάμου
86
6289
Δημοτική Κοινότητα Μυρτιδίων
134
6290
Δημοτική Κοινότητα Ποταμού
824
6291
Δημοτική Κοινότητα Φρατσίων
125
6292
Δημοτική Κοινότητα Φριλιγκιανίκων
251
6293
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
39
6294
Δημοτική Κοινότητα Αντικυθήρων
39
6295
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ (Εδρα: Πόρος,ο)
3.261
6296
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΟΥ
3.261
6297
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (Εδρα: Σπέτσαι,αι)
3.748
6298
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΠΕΤΣΩΝ
3.748
6299
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ (Εδρα: Γαλατάς,ο)
6.020
6300
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΟΙΖΗΝΟΣ
4.668
6301
Δημοτική Κοινότητα Γαλατά
2.244
6302
Δημοτική Κοινότητα Άνω Φαναριού
218
6303
Δημοτική Κοινότητα Δρυόπης
783
6304
Δημοτική Κοινότητα Καρατζά
251
6305
Δημοτική Κοινότητα Τακτικουπόλεως
438
6306
Δημοτική Κοινότητα Τροιζήνος
734
6307
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΑΝΩΝ
1.352
6308
Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Μεθάνων
899
6309
Δημοτική Κοινότητα Κουνουπίτσης
128
6310
Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης Μεθάνων
65
6311
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου
260
6312
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ (Εδρα:Ύδρα,η)
2.070
6313
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΥΔΡΑΣ
2.070
6314
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ
1.147.171
6315
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (Εδρα: Πειραιεύς,ο)
522.763
6316
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Εδρα: Μυτιλήνη,η)
194.943
6317
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ (Εδρα: Μυτιλήνη,η)
83.755
6318
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Εδρα: Μυτιλήνη,η)
59.034
6319
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
41.379
6320
Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης
33.523
6321
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης
709
6322
Δημοτική Κοινότητα Αλυφαντών
782
6323
Δημοτική Κοινότητα Αφάλωνος
456
6324
Δημοτική Κοινότητα Λουτρών
1.339
6325
Δημοτική Κοινότητα Μόριας
1.237
6326
Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων
1.264
6327
Δημοτική Κοινότητα Παναγιούδας
982
6328
Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών
1.087
6329
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ
2.001
6330
Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου
2.001
6331
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ
5.592
6332
Δημοτική Κοινότητα Παππάδου
1.547
6333
Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού
672
6334
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκήπου
940
6335
Δημοτική Κοινότητα Περάματος
702
6336
Δημοτική Κοινότητα Πλακάδου
266
6337
Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου
1.465
6338
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
2.438
6339
Δημοτική Κοινότητα Συκούντος
212
6340
Δημοτική Κοινότητα Ασωμάτου
155
6341
Δημοτική Κοινότητα Ιππείου
723
6342
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Τρίτους
683
6343
Δημοτική Κοινότητα Κεραμείων
338
6344
Δημοτική Κοινότητα Λάμπου Μύλων
84
6345
Δημοτική Κοινότητα Μυχού
243
6346
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
2.772
6347
Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής
914
6348
Δημοτική Κοινότητα Κώμης
148
6349
Δημοτική Κοινότητα Μιστεγνών
508
6350
Δημοτική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών
504
6351
Δημοτική Κοινότητα Πηγής
291
6352
Δημοτική Κοινότητα Πύργων Θερμής
407
6353
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
4.852
6354
Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου
2.930
6355
Δημοτική Κοινότητα Ακρασίου
237
6356
Δημοτική Κοινότητα Αμπελικού
126
6357
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου
301
6358
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
73
6359
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
365
6360
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς
609
6361
Δημοτική Κοινότητα Τρύγονα
211
6362
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Εδρα: Καλλονή,η)
24.721
6363
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
7.762
6364
Δημοτική Κοινότητα Καλλονής
2.161
6365
Δημοτική Κοινότητα Άγρας
839
6366
Δημοτική Κοινότητα Ανεμότιας
338
6367
Δημοτική Κοινότητα Αρίσβης
624
6368
Δημοτική Κοινότητα Δαφίων
926
6369
Δημοτική Κοινότητα Κεραμίου
1.010
6370
Δημοτική Κοινότητα Παρακοίλων
774
6371
Δημοτική Κοινότητα Σκαλοχωρίου
474
6372
Δημοτική Κοινότητα Φιλίας
616
6373
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
2.230
6374
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
2.053
6375
Δημοτική Κοινότητα Νάπης
177
6376
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ
4.259
6377
Δημοτική Κοινότητα Ερεσού
1.337
6378
Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης
823
6379
Δημοτική Κοινότητα Βατούσσης
466
6380
Δημοτική Κοινότητα Μεσοτόπου
788
6381
Δημοτική Κοινότητα Πτερούντος
83
6382
Δημοτική Κοινότητα Σιγρίου
402
6383
Δημοτική Κοινότητα Χιδήρων
360
6384
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
2.070
6385
Δημοτική Κοινότητα Μανταμάδου
988
6386
Δημοτική Κοινότητα Κάπης
465
6387
Δημοτική Κοινότητα Κλειούς
316
6388
Δημοτική Κοινότητα Πελόπης
301
6389
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ
1.933
6390
Δημοτική Κοινότητα Μηθύμνης
1.335
6391
Δημοτική Κοινότητα Αργέννου
159
6392
Δημοτική Κοινότητα Λεπετύμνου
123
6393
Δημοτική Κοινότητα Συκαμινέας
316
6394
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ
3.029
6395
Δημοτική Κοινότητα Πέτρας
1.149
6396
Δημοτική Κοινότητα Λαφιώνας
117
6397
Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου
1.009
6398
Δημοτική Κοινότητα Στύψης
675
6399
Δημοτική Κοινότητα Υψηλομετώπου
79
6400
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
3.438
6401
Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου
2.041
6402
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών
312
6403
Δημοτική Κοινότητα Βρίσας
660
6404
Δημοτική Κοινότητα Λισβορίου
351
6405
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού
74
6406
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
10.186
6407
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (Εδρα: Άγιος Κήρυκος,ο)
8.843
6408
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
3.565
6409
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου
2.958
6410
Δημοτική Κοινότητα Περδικιού
348
6411
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοστόμου
259
6412
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ
2.996
6413
Δημοτική Κοινότητα Ευδήλου
847
6414
Δημοτική Κοινότητα Αρεθούσης
187
6415
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
528
6416
Δημοτική Κοινότητα Καραβοστάμου
503
6417
Δημοτική Κοινότητα Μαγγανίτου
203
6418
Δημοτική Κοινότητα Φραντάτου
728
6419
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ
2.282
6420
Δημοτική Κοινότητα Ραχών
1.194
6421
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου
804
6422
Δημοτική Κοινότητα Καρκιναγρίου
284
6423
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (Εδρα: Φούρνοι,οι)
1.343
6424
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
1.343
6425
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
16.668
6426
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ (Εδρα: Μύρινα,η)
16.411
6427
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ
8.518
6428
Δημοτική Κοινότητα Μυριναίων
6.190
6429
Δημοτική Κοινότητα Θάνους
450
6430
Δημοτική Κοινότητα Κάσπακα
738
6431
Δημοτική Κοινότητα Κορνού
358
6432
Δημοτική Κοινότητα Πλατέος
782
6433
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΤΣΙΚΗΣ
2.246
6434
Δημοτική Κοινότητα Ατσικής
818
6435
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
736
6436
Δημοτική Κοινότητα Βάρους
169
6437
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
132
6438
Δημοτική Κοινότητα Καρπαθίου
172
6439
Δημοτική Κοινότητα Καταλάκκου
44
6440
Δημοτική Κοινότητα Σαρδών
175
6441
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ
3.398
6442
Δημοτική Κοινότητα Μούδρου
873
6443
Δημοτική Κοινότητα Καλλιόπης
164
6444
Δημοτική Κοινότητα Καμινίων
178
6445
Δημοτική Κοινότητα Κοντοπουλίου
578
6446
Δημοτική Κοινότητα Λύχνων
218
6447
Δημοτική Κοινότητα Παναγίας
329
6448
Δημοτική Κοινότητα Πλάκας
309
6449
Δημοτική Κοινότητα Ρεπανιδίου
209
6450
Δημοτική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου
87
6451
Δημοτική Κοινότητα Ρωμανού
296
6452
Δημοτική Κοινότητα Σκανδαλιού
68
6453
Δημοτική Κοινότητα Φισίνης
89
6454
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ
2.249
6455
Δημοτική Κοινότητα Κοντιά
472
6456
Δημοτική Κοινότητα Αγκαρυώνων
110
6457
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
184
6458
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου
327
6459
Δημοτική Κοινότητα Νέας Κούταλης
527
6460
Δημοτική Κοινότητα Πεδινού
157
6461
Δημοτική Κοινότητα Πορτιανού
236
6462
Δημοτική Κοινότητα Τσιμανδρίων
236
6463
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Εδρα: Αγιος Ευστράτιος,ο)
257
6464
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
257
6465
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ (Εδρα: Σάμος,η)
32.642
6466
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (Εδρα: Σάμος,η, Ιστορική έδρα: Πυθαγόρειο,το)
20.021
6467
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ
12.506
6468
Δημοτική Κοινότητα Σαμίων
5.951
6469
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
331
6470
Δημοτική Κοινότητα Αμπέλου
220
6471
Δημοτική Κοινότητα Βαθέος
3.767
6472
Δημοτική Κοινότητα Βουρλιωτών
455
6473
Δημοτική Κοινότητα Κοκκαριού
933
6474
Δημοτική Κοινότητα Μανολατών
79
6475
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου
728
6476
Δημοτική Κοινότητα Σταυρινήδων
42
6477
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
7.515
6478
Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου
1.538
6479
Δημοτική Κοινότητα Κουμαραδαίων
92
6480
Δημοτική Κοινότητα Μαυρατζαίων
269
6481
Δημοτική Κοινότητα Μεσογείου
112
6482
Δημοτική Κοινότητα Μύλων
232
6483
Δημοτική Κοινότητα Μυτιληνιών
1.870
6484
Δημοτική Κοινότητα Παγώνδου
1.343
6485
Δημοτική Κοινότητα Πανδρόσου
83
6486
Δημοτική Κοινότητα Πύργου
340
6487
Δημοτική Κοινότητα Σπαθαραίων
228
6488
Δημοτική Κοινότητα Χώρας
1.408
6489
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (Εδρα: Νέον Καρλοβάσιον,το)
12.621
6490
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
10.220
6491
Δημοτική Κοινότητα Καρλοβασίων
7.363
6492
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων
93
6493
Δημοτική Κοινότητα Δρακαίων
75
6494
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας
130
6495
Δημοτική Κοινότητα Κονταιίκων
292
6496
Δημοτική Κοινότητα Κοντακαιίκων
1.076
6497
Δημοτική Κοινότητα Κοσμαδαίων
72
6498
Δημοτική Κοινότητα Λέκας
424
6499
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
340
6500
Δημοτική Κοινότητα Υδρούσσης
355
6501
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
2.401
6502
Δημοτική Κοινότητα Μαραθοκάμπου
1.690
6503
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
143
6504
Δημοτική Κοινότητα Κουμαιίκων
323
6505
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
52
6506
Δημοτική Κοινότητα Σκουραιίκων
193
6507
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ (Εδρα: Χίος,η)
51.692
6508
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (Εδρα: Χίος,η)
50.361
6509
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΙΟΥ
27.015
6510
Δημοτική Κοινότητα Χίου
27.015
6511
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
3.490
6512
Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών
2.789
6513
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου
701
6514
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΜΑΝΗΣ
946
6515
Δημοτική Κοινότητα Βολισσού
480
6516
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γάλακτος
27
6517
Δημοτική Κοινότητα Διευχών
18
6518
Δημοτική Κοινότητα Κεράμου
13
6519
Δημοτική Κοινότητα Κουρουνίων
67
6520
Δημοτική Κοινότητα Λεπτοπόδων
33
6521
Δημοτική Κοινότητα Μελανιού
7
6522
Δημοτική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς
32
6523
Δημοτική Κοινότητα Νενητουρίων
39
6524
Δημοτική Κοινότητα Παρπαριάς
88
6525
Δημοτική Κοινότητα Πιραμάς
29
6526
Δημοτική Κοινότητα Πισπιλούντος
22
6527
Δημοτική Κοινότητα Τρυπών
39
6528
Δημοτική Κοινότητα Φυτών
14
6529
Δημοτική Κοινότητα Χαλάνδρων
38
6530
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ
3.570
6531
Δημοτική Κοινότητα Καλλιμασιάς
987
6532
Δημοτική Κοινότητα Βουνού
187
6533
Δημοτική Κοινότητα Έξω Διδύμας
32
6534
Δημοτική Κοινότητα Θολοποταμίου
671
6535
Δημοτική Κοινότητα Καταρράκτου
340
6536
Δημοτική Κοινότητα Κοινής
97
6537
Δημοτική Κοινότητα Μέσα Διδύμας
139
6538
Δημοτική Κοινότητα Μυρμηγκιού
45
6539
Δημοτική Κοινότητα Νενήτων
930
6540
Δημοτική Κοινότητα Παγίδος
76
6541
Δημοτική Κοινότητα Φλατσίων
66
6542
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ
3.014
6543
Δημοτική Κοινότητα Χαλκείου
1.155
6544
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Συκούση
520
6545
Δημοτική Κοινότητα Βαβιλών
206
6546
Δημοτική Κοινότητα Βασιλεωνοίκου
429
6547
Δημοτική Κοινότητα Βερβεράτου
225
6548
Δημοτική Κοινότητα Δαφνώνος
366
6549
Δημοτική Κοινότητα Ζυφιά
113
6550
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
1.897
6551
Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων
1.526
6552
Δημοτική Κοινότητα Αμάδων
67
6553
Δημοτική Κοινότητα Βικίου
117
6554
Δημοτική Κοινότητα Καμπιών
33
6555
Δημοτική Κοινότητα Πιτυούντος
124
6556
Δημοτική Κοινότητα Σπαρτούντος
30
6557
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
3.384
6558
Δημοτική Κοινότητα Πυργίου
1.063
6559
Δημοτική Κοινότητα Αρμολίων
320
6560
Δημοτική Κοινότητα Βέσσης
97
6561
Δημοτική Κοινότητα Ελάτας
274
6562
Δημοτική Κοινότητα Καλαμωτής
589
6563
Δημοτική Κοινότητα Λιθίου
382
6564
Δημοτική Κοινότητα Μεστών
356
6565
Δημοτική Κοινότητα Ολύμπων
232
6566
Δημοτική Κοινότητα Πατρικών
71
6567
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
7.045
6568
Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου
5.270
6569
Δημοτική Κοινότητα Ανάβατου
10
6570
Δημοτική Κοινότητα Αυγώνυμων
27
6571
Δημοτική Κοινότητα Καρυών
621
6572
Δημοτική Κοινότητα Λαγκάδας
632
6573
Δημοτική Κοινότητα Σιδηρούντος
21
6574
Δημοτική Κοινότητα Συκιάδας
464
6575
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ (Εδρα: Ψαρά,τα)
420
6576
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΨΑΡΩΝ
420
6577
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Εδρα: Οινούσσαι,αι)
911
6578
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
911
6579
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Εδρα: Ερμούπολις,η)
327.820
6580
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ
21.124
6581
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (Εδρα: Ερμούπολις,η, Ιστορική έδρα: Άνω Σύρος,η)
21.124
6582
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
13.399
6583
Δημοτική Κοινότητα Ερμουπόλεως
11.039
6584
Δημοτική Κοινότητα Μάννα
2.360
6585
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
3.611
6586
Δημοτική Κοινότητα Άνω Σύρου
1.856
6587
Δημοτική Κοινότητα Γαλησσά
565
6588
Δημοτική Κοινότητα Πάγου
909
6589
Δημοτική Κοινότητα Χρούσων
281
6590
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
4.114
6591
Δημοτική Κοινότητα Ποσειδωνίας
967
6592
Δημοτική Κοινότητα Βάρης
2.121
6593
Δημοτική Κοινότητα Φοίνικος
1.026
6594
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ
8.826
6595
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ (Εδρα: Άνδρος,η)
8.826
6596
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΔΡΟΥ
3.918
6597
Δημοτική Κοινότητα Άνδρου
1.774
6598
Δημοτική Κοινότητα Αποικιών
224
6599
Δημοτική Κοινότητα Βουρκωτής
53
6600
Δημοτική Κοινότητα Λαμύρων
329
6601
Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς Άνδρου
972
6602
Δημοτική Κοινότητα Πιτροφού
311
6603
Δημοτική Κοινότητα Στενιών
255
6604
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ
1.706
6605
Δημοτική Κοινότητα Όρμου Κορθίου
626
6606
Δημοτική Κοινότητα Καππαριάς
103
6607
Δημοτική Κοινότητα Κορθίου
615
6608
Δημοτική Κοινότητα Κοχύλου
107
6609
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου
148
6610
Δημοτική Κοινότητα Συνετίου
107
6611
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΥΔΡΟΥΣΑΣ
3.202
6612
Δημοτική Κοινότητα Γαυρίου
1.031
6613
Δημοτική Κοινότητα Αμμολόχου
22
6614
Δημοτική Κοινότητα Άνω Γαυρίου
165
6615
Δημοτική Κοινότητα Απροβάτου
249
6616
Δημοτική Κοινότητα Αρνά
127
6617
Δημοτική Κοινότητα Βιταλίου
34
6618
Δημοτική Κοινότητα Κατακοίλου
139
6619
Δημοτική Κοινότητα Μακροταντάλου
144
6620
Δημοτική Κοινότητα Μπατσίου
1.051
6621
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπόλεως
148
6622
Δημοτική Κοινότητα Φελλού
92
6623
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
19.044
6624
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ (Εδρα: Θήρα,η)
15.480
6625
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΗΡΑΣ
14.393
6626
Δημοτική Κοινότητα Θήρας
1.516
6627
Δημοτική Κοινότητα Ακρωτηρίου
515
6628
Δημοτική Κοινότητα Βόθωνος
872
6629
Δημοτική Κοινότητα Βουρβούλου
591
6630
Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου
3.704
6631
Δημοτική Κοινότητα’Εξω Γωνιάς
302
6632
Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς
1.252
6633
Δημοτική Κοινότητα Ημεροβιγλίου
469
6634
Δημοτική Κοινότητα Καρτεράδου
1.444
6635
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου
642
6636
Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς
2.008
6637
Δημοτική Κοινότητα Πύργου Καλλίστης
1.078
6638
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ
1.087
6639
Δημοτική Κοινότητα Οίας
838
6640
Δημοτική Κοινότητα Θηρασίας
249
6641
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ (Εδρα: Ανάφη,η)
293
6642
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΑΦΗΣ
293
6643
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ (Εδρα:’1ος,η)
2.299
6644
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΗΤΩΝ
2.299
6645
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ (Εδρα: Σίκινος,η)
253
6646
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΙΚΙΝΟΥ
253
6647
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (Εδρα: Φολέγανδρος,η)
719
6648
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
719
6649
Δημοτική Κοινότητα Φολεγάνδρου
455
6650
Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεριάς
264
6651
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
31.383
6652
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (Εδρα: Κάλυμνος,η)
17.752
6653
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
17.752
6654
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ (Εδρα: Μεγάλο Χωριό,το)
202
6655
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
202
6656
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (Εδρα: Αστυπάλαια,η)
1.376
6657
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΣΤΎΠΑΛΑΙΑΣ
1.376
6658
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ (Εδρα: Λειψοί,οι)
778
6659
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΙΨΩΝ
778
6660
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ (Εδρα: Αγία Μαρΐνα,η)
7.992
6661
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΡΟΥ
7.992
6662
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ (Εδρα: Πάτμος,η)
3.283
6663
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΜΟΥ
3.283
6664
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
7.790
6665
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Εδρα: Κάρπαθος,η, Ιστορική έδρα: Όλυμπος,ο)
6.567
6666
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
6.037
6667
Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου
3.047
6668
Δημοτική Κοινότητα Απερίου
428
6669
Δημοτική Κοινότητα Αρκάσας
540
6670
Δημοτική Κοινότητα Βωλάδας
241
6671
Δημοτική Κοινότητα Μενετών
638
6672
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωριού
451
6673
Δημοτική Κοινότητα Όθους
264
6674
Δημοτική Κοινότητα Πυλών
204
6675
Δημοτική Κοινότητα Σπόων
224
6676
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΛΥΜΠΟΥ
530
6677
Δημοτική Κοινότητα Ολυμπου
530
6678
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ (Εδρα: Φρύ,το)
1.223
6679
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΟΥ
1.223
6680
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ
3.903
6681
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (Εδρα: Ιουλίδα,η)
2.335
6682
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ
2.335
6683
Δημοτική Κοινότητα Ιουλίδος
1.225
6684
Δημοτική Κοινότητα Κορησσίας
1.110
6685
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ (Εδρα: Κύθνος,η)
1.568
6686
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΘΝΟΥ
1.568
6687
Δημοτική Κοινότητα Κύθνου
714
6688
Δημοτική Κοινότητα Δρυοπίδος
854
6689
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ
38.137
6690
ΔΗΜΟΣ ΚΩ (Εδρα: Κως,η)
37.089
6691
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ
21.430
6692
Δημοτική Κοινότητα Κω
21.430
6693
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΥ
8.192
6694
Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού
4.746
6695
Δημοτική Κοινότητα Πυλίου
3.446
6696
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
7.467
6697
Δημοτική Κοινότητα Αντιμαχείας
2.622
6698
Δημοτική Κοινότητα Καρδαμαίνης
2.132
6699
Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου
2.713
6700
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ (Εδρα: Μανδράκιον,το)
1.048
6701
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΣΥΡΟΥ
1.048
6702
Δημοτική Κοινότητα Μανδρακίου
791
6703
Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου
215
6704
Δημοτική Κοινότητα Νικιών
42
6705
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
10.130
6706
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ (Εδρα: Μήλος,η)
5.302
6707
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
5.302
6708
Δημοτική Κοινότητα Μήλου
902
6709
Δημοτική Κοινότητα Αδάμαντος
1.268
6710
Δημοτική Κοινότητα Πέραν Τριοβασάλου
987
6711
Δημοτική Κοινότητα Τριοβασάλου
1.379
6712
Δημοτική Κοινότητα Τρυπητής
766
6713
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ (Εδρα: Κίμωλος,η)
810
6714
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ
810
6715
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ (Εδρα: Σέριφος,η)
1.241
6716
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΡΙΦΟΥ
1.241
6717
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ (Εδρα: Απολλωνία,η)
2.777
6718
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΙΦΝΟΥ
2.777
6719
Δημοτική Κοινότητα Απολλωνίας
1.898
6720
Δημοτική Κοινότητα Αρτεμώνος
879
6721
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
10.704
6722
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Εδρα: Μύκονος,η)
10.704
6723
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
10.704
6724
Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων
8.609
6725
Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς
2.095
6726
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
22.539
6727
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ (Εδρα: Αμοργός,η)
1.961
6728
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΜΟΡΓΟΥ
1.961
6729
Δημοτική Κοινότητα Αμοργού
446
6730
Δημοτική Κοινότητα Αιγιάλης
536
6731
Δημοτική Κοινότητα Αρκεσίνης
182
6732
Δημοτική Κοινότητα Βρούτση
75
6733
Δημοτική Κοινότητα Θολαρίων
154
6734
Δημοτική Κοινότητα Καταπόλων
568
6735
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Εδρα: Νάξος,η)
20.578
6736
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
14.708
6737
Δημοτική Κοινότητα Νάξου
8.897
6738
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου
1.366
6739
Δημοτική Κοινότητα Βίβλου
809
6740
Δημοτική Κοινότητα Γαλανάδου
515
6741
Δημοτική Κοινότητα Γαλήνης
235
6742
Δημοτική Κοινότητα Γλινάδου
743
6743
Δημοτική Κοινότητα Εγγαρών
217
6744
Δημοτική Κοινότητα Κινιδάρου
441
6745
Δημοτική Κοινότητα Μελανών
709
6746
Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς
244
6747
Δημοτική Κοινότητα Σαγκρίου
532
6748
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΟΝΟΥΣΗΣ
213
6749
Δημοτική Κοινότητα Δονούσης
213
6750
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
4.889
6751
Δημοτική Κοινότητα Χαλκείου
490
6752
Δημοτική Κοινότητα Απεράθου
773
6753
Δημοτική Κοινότητα Δαμαριώνος
526
6754
Δημοτική Κοινότητα Δανακού
102
6755
Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής
56
6756
Δημοτική Κοινότητα Κορωνίδος
504
6757
Δημοτική Κοινότητα Κορώνου
395
6758
Δημοτική Κοινότητα Μέσης
93
6759
Δημοτική Κοινότητα Μονής
227
6760
Δημοτική Κοινότητα Σκαδού
106
6761
Δημοτική Κοινότητα Φιλοτίου
1.617
6762
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
148
6763
Δημοτική Κοινότητα Ηράκλειας
148
6764
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
391
6765
Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων
391
6766
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ
229
6767
Δημοτική Κοινότητα Σχοινούσσης
229
6768
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
15.785
6769
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ (Εδρα: Πάρος,η)
14.520
6770
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
14.520
6771
Δημοτική Κοινότητα Πάρου
6.204
6772
Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς
1.302
6773
Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου
1.138
6774
Δημοτική Κοινότητα Κώστου
546
6775
Δημοτική Κοινότητα Λευκών
877
6776
Δημοτική Κοινότητα Μαρπήσσης
1.319
6777
Δημοτική Κοινότητα Ναούσης
3.134
6778
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (Εδρα: Αντίπαρος,η)
1.265
6779
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
1.265
6780
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ
129.521
6781
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ (Εδρα: Ρόδος,η)
125.113
6782
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ
56.440
6783
Δημοτική Κοινότητα Ρόδου
56.440
6784
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
7.786
6785
Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου
5.695
6786
Δημοτική Κοινότητα Μαλώνος
1.060
6787
Δημοτική Κοινότητα Μασάρων
1.031
6788
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΤΑΒΥΡΟΥ
2.127
6789
Δημοτική Κοινότητα Έμπωνα
1.167
6790
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ισιδώρου
277
6791
Δημοτική Κοινότητα Κρητηνίας
388
6792
Δημοτική Κοινότητα Μονολίθου
169
6793
Δημοτική Κοινότητα Σιάνων
126
6794
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΦΑΝΤΟΥ
7.940
6795
Δημοτική Κοινότητα Αφαντου
7.291
6796
Δημοτική Κοινότητα Αρχιπόλεως
649
6797
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ
12.717
6798
Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού
12.717
6799
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
10.416
6800
Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών
4.739
6801
Δημοτική Κοινότητα Κόσκινού
4.948
6802
Δημοτική Κοινότητα Ψίνθου
729
6803
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
4.401
6804
Δημοτική Κοινότητα Σορωνής
1.265
6805
Δημοτική Κοινότητα Απόλλωνα
680
6806
Δημοτική Κοινότητα Διμυλιάς
472
6807
Δημοτική Κοινότητα Καλαβάρδα
514
6808
Δημοτική Κοινότητα Πλατανίων
103
6809
Δημοτική Κοινότητα Σαλάκου
508
6810
Δημοτική Κοινότητα Φανών
859
6811
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΙΝΔΙΩΝ
4.496
6812
Δημοτική Κοινότητα Λίνδου
1.096
6813
Δημοτική Κοινότητα Καλάθου
533
6814
Δημοτική Κοινότητα Λαέρμων
365
6815
Δημοτική Κοινότητα Λόρδου
1.888
6816
Δημοτική Κοινότητα Πυλώνος
614
6817
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
3.704
6818
Δημοτική Κοινότητα Γενναδίου
1.224
6819
Δημοτική Κοινότητα Απολακκιάς
409
6820
Δημοτική Κοινότητα Αρνίθας
124
6821
Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου
765
6822
Δημοτική Κοινότητα Βατίου
333
6823
Δημοτική Κοινότητα Ιστρίου
160
6824
Δημοτική Κοινότητα Κατταβίας
323
6825
Δημοτική Κοινότητα Λαχανιάς
139
6826
Δημοτική Κοινότητα Μεσαναγρού
96
6827
Δημοτική Κοινότητα Προφίλιας
131
6828
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
15.086
6829
Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής
5.597
6830
Δημοτική Κοινότητα Δαματρίας
573
6831
Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου
809
6832
Δημοτική Κοινότητα Μαριτσών
1.841
6833
Δημοτική Κοινότητα Παραδείσιου
2.623
6834
Δημοτική Κοινότητα Παστίδας
3.643
6835
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (Εδρα: Μεγίστη,η)
584
6836
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
584
6837
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ (Εδρα: Σύμη,η)
2.603
6838
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΥΜΗΣ
2.603
6839
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ (Εδρα: Μεγάλον Χωρίον,το)
746
6840
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΗΛΟΥ
746
6841
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Χωρίου
327
6842
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίων
419
6843
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ (Εδρα: Χάλκη,η)
475
6844
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΣ
475
6845
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ
8.934
6846
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ (Εδρα: Τήνος,η, Ιστορική έδρα: Πάνορμος,ο)
8.934
6847
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΗΝΟΥ
6.092
6848
Δημοτική Κοινότητα Τήνου
5.111
6849
Δημοτική Κοινότητα Δύο Χωρίων
183
6850
Δημοτική Κοινότητα Τριαντάρου
798
6851
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
2.276
6852
Δημοτική Κοινότητα Κάμπου
214
6853
Δημοτική Κοινότητα Αγάπης
79
6854
Δημοτική Κοινότητα Καλλονής
282
6855
Δημοτική Κοινότητα Καρδιανής
148
6856
Δημοτική Κοινότητα Κτικάδου
391
6857
Δημοτική Κοινότητα Κώμης
309
6858
Δημοτική Κοινότητα Στενής
491
6859
Δημοτική Κοινότητα Υστερνίων
117
6860
Δημοτική Κοινότητα Φαλατάδου
245
6861
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
566
6862
Δημοτική Κοινότητα Πανόρμου
566
6863
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (Εδρα: Ηράκλειον,το)
624.408
6864
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (Εδρα: Ηράκλειον,το)
624.408
6865
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Εδρα: Ηράκλειον,το)
305.017
6866
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Εδρα: Ηράκλειον,το, Ιστορική έδρα: Νέα Αλικαρνασσός,η)
179.302
6867
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
156.842
6868
Δημοτική Κοινότητα Βασιλειών
2.384
6869
Δημοτική Κοινότητα Βουτών
1.596
6870
Δημοτική Κοινότητα Δαφνέ
1.133
6871
Δημοτική Κοινότητα Σκαλανίου
1.263
6872
Δημοτική Κοινότητα Σταυρακίων
965
6873
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ
2.525
6874
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Μύρωνος
569
6875
Δημοτική Κοινότητα Άνω Ασιτών
325
6876
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ασιτών
1.040
6877
Δημοτική Κοινότητα Πενταμοδίου
219
6878
Δημοτική Κοινότητα Πετροκεφάλου
105
6879
Δημοτική Κοινότητα Πυργούς
267
6880
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
14.624
6881
Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού
13.090
6882
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
1.534
6883
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ
1.890
6884
Δημοτική Κοινότητα Βενεράτου
849
6885
Δημοτική Κοινότητα Αυγενικής
613
6886
Δημοτική Κοινότητα Κερασιών
257
6887
Δημοτική Κοινότητα Σίβας
171
6888
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΕΜΕΝΟΥΣ
3.421
6889
Δημοτική Κοινότητα Προφήτη Ηλία
1.320
6890
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Σύλλα
1.368
6891
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρίσσου
733
6892
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Εδρα: Πεζά,τα, Ιστορική έδρα: Επάνω Αρχάναι,αι & Πύργος,ο)
16.072
6893
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
6.065
6894
Δημοτική Κοινότητα Πεζών
435
6895
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου
386
6896
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Παρασκιών
825
6897
Δημοτική Κοινότητα Αλαγνίου
166
6898
Δημοτική Κοινότητα Αστράκων
213
6899
Δημοτική Κοινότητα Αστριτσίου
287
6900
Δημοτική Κοινότητα Δαμανίων
271
6901
Δημοτική Κοινότητα Καλλονής
226
6902
Δημοτική Κοινότητα Καταλαγαρίου
315
6903
Δημοτική Κοινότητα Κουνάβων
886
6904
Δημοτική Κοινότητα Μελεσών
314
6905
Δημοτική Κοινότητα Μεταξοχωρίου
539
6906
Δημοτική Κοινότητα Μυρτιάς
502
6907
Δημοτική Κοινότητα Χουδετσίου
700
6908
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΧΑΝΩΝ
5.064
6909
Δημοτική Κοινότητα Αρχανών
3.901
6910
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αρχανών
1.163
6911
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
4.943
6912
Δημοτική Κοινότητα Πύργου
981
6913
Δημοτική Κοινότητα Αχεντριά
284
6914
Δημοτική Κοινότητα Εθιάς
261
6915
Δημοτική Κοινότητα Καλυβιών
250
6916
Δημοτική Κοινότητα Λιγορτύνου
461
6917
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωριού
595
6918
Δημοτική Κοινότητα Παρανύμφων
176
6919
Δημοτική Κοινότητα Πραιτωρίων
154
6920
Δημοτική Κοινότητα Τεφελίου
627
6921
Δημοτική Κοινότητα Χαρακιού
334
6922
Δημοτική Κοινότητα Χάρακος
820
6923
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (Εδρα: Άνω Βιάννος,η)
4.436
6924
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΑΝΝΟΥ
4.436
6925
Δημοτική Κοινότητα Άνω Βιάννου
908
6926
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου
274
6927
Δημοτική Κοινότητα Αμιρά
698
6928
Δημοτική Κοινότητα Αφρατίου
113
6929
Δημοτική Κοινότητα Βαχού
102
6930
Δημοτική Κοινότητα Εμπόρου
302
6931
Δημοτική Κοινότητα Καλαμιού
399
6932
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βιάννου
117
6933
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Σύμης
52
6934
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρυσίου
119
6935
Δημοτική Κοινότητα Μάρθας
132
6936
Δημοτική Κοινότητα Μιλλιαράδων
131
6937
Δημοτική Κοινότητα Ξενιάκου
147
6938
Δημοτική Κοινότητα Πεύκου
194
6939
Δημοτική Κοινότητα Συκολόγου
305
6940
Δημοτική Κοινότητα Χόνδρου
443
6941
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΎΝΑΣ (Εδρα: Άγιοι Δέκα,οι)
14.167
6942
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
4.137
6943
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Δέκα
785
6944
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου
139
6945
Δημοτική Κοινότητα Αμπελούζου
265
6946
Δημοτική Κοινότητα Απεσωκαρίου
76
6947
Δημοτική Κοινότητα Βαγιονιάς
742
6948
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής
163
6949
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων
289
6950
Δημοτική Κοινότητα Γκαγκαλών
425
6951
Δημοτική Κοινότητα Μητροπόλεως
370
6952
Δημοτική Κοινότητα Μιαμούς
252
6953
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
207
6954
Δημοτική Κοινότητα Πλώρας
194
6955
Δημοτική Κοινότητα Χουστουλιανών
230
6956
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
4.241
6957
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
2.096
6958
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Θωμά
604
6959
Δημοτική Κοινότητα Άνω Μουλίων
310
6960
Δημοτική Κοινότητα Δουλίου
169
6961
Δημοτική Κοινότητα Λαρανίου
206
6962
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης
662
6963
Δημοτική Κοινότητα Πρινιά
194
6964
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ
4.076
6965
Δημοτική Κοινότητα Ασημιού
1.148
6966
Δημοτική Κοινότητα Άνω Ακριών
655
6967
Δημοτική Κοινότητα Διονυσίου
297
6968
Δημοτική Κοινότητα Λουρών
208
6969
Δημοτική Κοινότητα Σοκαρά
628
6970
Δημοτική Κοινότητα Σταβιών
467
6971
Δημοτική Κοινότητα Στερνών
269
6972
Δημοτική Κοινότητα Στόλων
404
6973
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ
1.713
6974
Δημοτική Κοινότητα Γέργερης
1.345
6975
Δημοτική Κοινότητα Νυβρίτου
212
6976
Δημοτική Κοινότητα Πανάσου
156
6977
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Εδρα: Γάζιον,το)
25.734
6978
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΖΙΟΥ
20.918
6979
Δημοτική Κοινότητα Γαζιού
16.256
6980
Δημοτική Κοινότητα Αχλάδας
921
6981
Δημοτική Κοινότητα Καλεσιών
1.337
6982
Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς
1.832
6983
Δημοτική Κοινότητα Φόδελε
572
6984
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ
2.564
6985
Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνος
2.094
6986
Δημοτική Κοινότητα Κορφών
222
6987
Δημοτική Κοινότητα Λουτρακιού
132
6988
Δημοτική Κοινότητα Σάρχου
116
6989
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΎΛΙΣΟΥ
2.252
6990
Δημοτική Κοινότητα Τυλίσου
944
6991
Δημοτική Κοινότητα Αηδονοχωρίου
34
6992
Δημοτική Κοινότητα Αστυρακίου
197
6993
Δημοτική Κοινότητα Γωνιών Μαλεβιζίου
206
6994
Δημοτική Κοινότητα Δαμάστας
115
6995
Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου
44
6996
Δημοτική Κοινότητα Καμαριώτου
34
6997
Δημοτική Κοινότητα Κεραμουτσίου
249
6998
Δημοτική Κοινότητα Μαράθου
222
6999
Δημοτική Κοινότητα Μονής
207
7000
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Εδρα: Ευαγγελισμός,ο, Ιστορική έδρα: Καστέλλιον,το & Αρκαλοχώριον,το)
14.165
7001
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
4.030
7002
Δημοτική Κοινότητα Καστελλίου
1.285
7003
Δημοτική Κοινότητα Αμαριανού
114
7004
Δημοτική Κοινότητα Αποστόλων
278
7005
Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου
236
7006
Δημοτική Κοινότητα Ασκών
201
7007
Δημοτική Κοινότητα Γερακίου
364
7008
Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελισμού
190
7009
Δημοτική Κοινότητα Καρουζανών
78
7010
Δημοτική Κοινότητα Κασταμονίτσης
223
7011
Δημοτική Κοινότητα Λιλιανού
70
7012
Δημοτική Κοινότητα Λυττού
225
7013
Δημοτική Κοινότητα Μαθιάς
137
7014
Δημοτική Κοινότητα Πολυθέας
301
7015
Δημοτική Κοινότητα Σμαριού
328
7016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
8.547
7017
Δημοτική Κοινότητα Αρκαλοχωρίου
3.927
7018
Δημοτική Κοινότητα Γαρίπας
347
7019
Δημοτική Κοινότητα Δεματιού
287
7020
Δημοτική Κοινότητα Ινίου
421
7021
Δημοτική Κοινότητα Καραβάδου
234
7022
Δημοτική Κοινότητα Κασάνου
387
7023
Δημοτική Κοινότητα Καστελλιανών
479
7024
Δημοτική Κοινότητα Λευκοχωρίου
310
7025
Δημοτική Κοινότητα Νιπιδιτού
389
7026
Δημοτική Κοινότητα Παναγίας
349
7027
Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος
389
7028
Δημοτική Κοινότητα Παρτίρων
364
7029
Δημοτική Κοινότητα Πατσιδερού
158
7030
Δημοτική Κοινότητα Σκινιά
506
7031
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
1.588
7032
Δημοτική Κοινότητα Θραψανού
956
7033
Δημοτική Κοινότητα Βόνης
347
7034
Δημοτική Κοινότητα Ζωφόρων
219
7035
Δημοτική Κοινότητα Σαμπά
66
7036
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ (Εδρα: Μοίραι,αι, Ιστορική έδρα: Τυμπάκιον,το)
23.921
7037
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ
11.399
7038
Δημοτική Κοινότητα Μοιρών
6.869
7039
Δημοτική Κοινότητα Αληθινής
162
7040
Δημοτική Κοινότητα Αντισκαρίου
534
7041
Δημοτική Κοινότητα Γαλιάς
833
7042
Δημοτική Κοινότητα Καστελλίου
252
7043
Δημοτική Κοινότητα Κουσέ
115
7044
Δημοτική Κοινότητα Περίου
110
7045
Δημοτική Κοινότητα Πετροκεφαλίου
813
7046
Δημοτική Κοινότητα Πηγαϊδακίων
388
7047
Δημοτική Κοινότητα Πόμπιας
872
7048
Δημοτική Κοινότητα Ρουφά
116
7049
Δημοτική Κοινότητα Σκουρβούλων
335
7050
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΖΑΡΟΥ
2.565
7051
Δημοτική Κοινότητα Ζαρού
1.756
7052
Δημοτική Κοινότητα Βοριζίων
508
7053
Δημοτική Κοινότητα Μορονίου
301
7054
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΎΜΠΑΚΙΟΥ
9.957
7055
Δημοτική ΚοινότηταΤυμπακίου
5.515
7056
Δημοτική Κοινότητα Βώρων
729
7057
Δημοτική Κοινότητα Γρηγορίας
138
7058
Δημοτική Κοινότητα Καμαρών
280
7059
Δημοτική Κοινότητα Καμηλαρίου
795
7060
Δημοτική Κοινότητα Κλήματος
240
7061
Δημοτική Κοινότητα Λαγολίου
100
7062
Δημοτική Κοινότητα Μαγαρικαρίου
425
7063
Δημοτική Κοινότητα Πιτσιδίων
799
7064
Δημοτική Κοινότητα Σίβα
369
7065
Δημοτική Κοινότητα Φανερωμένης
567
7066
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Εδρα: Γούρναι,αι)
27.220
7067
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ
12.095
7068
Δημοτική Κοινότητα Ανωπόλεως
3.875
7069
Δημοτική Κοινότητα Γουβών
3.487
7070
Δημοτική Κοινότητα Ελαίας
2.309
7071
Δημοτική Κοινότητα Επάνω Βαθείας
285
7072
Δημοτική Κοινότητα Καλού Χωρίου
214
7073
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βαθείας
1.582
7074
Δημοτική Κοινότητα Κόξαρης
220
7075
Δημοτική Κοινότητα Χαράσου
123
7076
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2.291
7077
Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής
1.214
7078
Δημοτική Κοινότητα Αϊτανίων
211
7079
Δημοτική Κοινότητα Γαλίφας
200
7080
Δημοτική Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου
234
7081
Δημοτική Κοινότητα Σγουροκεφαλίου
432
7082
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ
5.501
7083
Δημοτική Κοινότητα Μαλίων
3.522
7084
Δημοτική Κοινότητα Κρασιού
136
7085
Δημοτική Κοινότητα Μοχού
1.843
7086
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
7.333
7087
Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου
3.270
7088
Δημοτική Κοινότητα Αβδού
238
7089
Δημοτική Κοινότητα Γωνιών Πεδιάδος
406
7090
Δημοτική Κοινότητα Κεράς
86
7091
Δημοτική Κοινότητα Ποταμιών
348
7092
Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου
2.985
7093
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Εδρα: Αγιος Νικόλαος,ο)
77.819
7094
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Εδρα: Άγιος Νικόλαος,ο, Ιστορική έδρα: Νεάπολις,η)
27.785
7095
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21.562
7096
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
13.605
7097
Δημοτική Κοινότητα Βρουχά
170
7098
Δημοτική Κοινότητα Ελούντας
2.254
7099
Δημοτική Κοινότητα’Εξω Λακκωνίων
254
7100
Δημοτική Κοινότητα’Εξω Ποτάμων
52
7101
Δημοτική Κοινότητα Ζενίων
31
7102
Δημοτική Κοινότητα Καλού Χωρίου
1.197
7103
Δημοτική Κοινότητα Κριτσάς
2.630
7104
Δημοτική Κοινότητα Κρούστα
415
7105
Δημοτική Κοινότητα Λιμνών
359
7106
Δημοτική Κοινότητα Λούμα
45
7107
Δημοτική Κοινότητα Μέσα Λακκωνίων
396
7108
Δημοτική Κοινότητα Πρίνας
59
7109
Δημοτική Κοινότητα Σκινιά
95
7110
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
1.903
7111
Δημοτική Κοινότητα Βραχασίου
1.903
7112
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4.320
7113
Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως
2.889
7114
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου
22
7115
Δημοτική Κοινότητα Βουλισμένης
329
7116
Δημοτική Κοινότητα Βρυσών
178
7117
Δημοτική Κοινότητα Καρυδίου Μιραμπέλλου
89
7118
Δημοτική Κοινότητα Καστελλίου Φουρνής
88
7119
Δημοτική Κοινότητα Λατσίδας
259
7120
Δημοτική Κοινότητα Νικηθιανού
55
7121
Δημοτική Κοινότητα Φουρνής
236
7122
Δημοτική Κοινότητα Χουμεριάκου
175
7123
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Εδρα: Ιεράπετρα,η)
27.338
7124
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
24.749
7125
Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας
17.710
7126
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
1.154
7127
Δημοτική Κοινότητα Ανατολής
1.584
7128
Δημοτική Κοινότητα Γδοχίων
30
7129
Δημοτική Κοινότητα Καβουσίου
539
7130
Δημοτική Κοινότητα Καλαμαύκας
383
7131
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Χωρίου
969
7132
Δημοτική Κοινότητα Μακρυλιάς
120
7133
Δημοτική Κοινότητα Μαλών
388
7134
Δημοτική Κοινότητα Μεσελέρων
127
7135
Δημοτική Κοινότητα Μεταξοχωρίου
5
7136
Δημοτική Κοινότητα Μουρνιών
74
7137
Δημοτική Κοινότητα Μύθων
128
7138
Δημοτική Κοινότητα Μύρτου
518
7139
Δημοτική Κοινότητα Παχείας Άμμου
827
7140
Δημοτική Κοινότητα Ρίζης
74
7141
Δημοτική Κοινότητα Χριστού
119
7142
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
2.589
7143
Δημοτική Κοινότητα Σταυροχωρίου
879
7144
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
900
7145
Δημοτική Κοινότητα Ορεινού
314
7146
Δημοτική Κοινότητα Σχινοκαψάλων
496
7147
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Εδρα: Τζερμιάδον,το)
2.258
7148
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
2.258
7149
Δημοτική Κοινότητα Τζερμιάδου
609
7150
Δημοτική Κοινότητα Αβρακόντε
182
7151
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λασιθίου
544
7152
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
82
7153
Δημοτική Κοινότητα Καμινακίου
222
7154
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Μετοχιού
107
7155
Δημοτική Κοινότητα Λαγού
62
7156
Δημοτική Κοινότητα Μαρμακέτου
45
7157
Δημοτική Κοινότητα Μέσα Λασιθίου
96
7158
Δημοτική Κοινότητα Πλάτης
107
7159
Δημοτική Κοινότητα Ψυχρού
202
7160
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Εδρα: Σητεία,η)
20.438
7161
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΗΤΕΙΑΣ
15.615
7162
Δημοτική Κοινότητα Σητείας
11.166
7163
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Σητείας
111
7164
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδιών
237
7165
Δημοτική Κοινότητα Έξω Μουλιανών
232
7166
Δημοτική Κοινότητα Κατσιδωνίου
68
7167
Δημοτική Κοινότητα Κρυών
97
7168
Δημοτική Κοινότητα Λάστρου
120
7169
Δημοτική Κοινότητα Μαρωνίας
124
7170
Δημοτική Κοινότητα Μέσα Μουλιανών
320
7171
Δημοτική Κοινότητα Μυρσίνης
162
7172
Δημοτική Κοινότητα Πισκοκεφάλου
820
7173
Δημοτική Κοινότητα Πραισού
114
7174
Δημοτική Κοινότητα Ρούσσας Εκκλησίας
306
7175
Δημοτική Κοινότητα Σκοπής
660
7176
Δημοτική Κοινότητα Σταυρωμένου
135
7177
Δημοτική Κοινότητα Σφάκας
323
7178
Δημοτική Κοινότητα Τουρλωτής
386
7179
Δημοτική Κοινότητα Χαμεζίου
234
7180
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΑΛΗΨΗΣ
1.343
7181
Δημοτική Κοινότητα Λιθινών
283
7182
Δημοτική Κοινότητα Περιβολακίων
92
7183
Δημοτική Κοινότητα Πεύκων
834
7184
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοπηγής
134
7185
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ
2.014
7186
Δημοτική Κοινότητα Παλαικάστρου
1.254
7187
Δημοτική Κοινότητα Ζάκρου
720
7188
Δημοτική Κοινότητα Καρυδίου
40
7189
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΕΥΚΗΣ
1.466
7190
Δημοτική Κοινότητα Ζίρου
399
7191
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος
58
7192
Δημοτική Κοινότητα Απιδιών
319
7193
Δημοτική Κοινότητα Αρμένων
288
7194
Δημοτική Κοινότητα Παππαγιαννάδων
210
7195
Δημοτική Κοινότητα Χανδρά
192
7196
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Εδρα: Ρέθυμνον,το)
84.866
7197
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Εδρα: Ρέθυμνον,το)
57.216
7198
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
38.759
7199
Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης
35.763
7200
Δημοτική Κοινότητα Αρμένων
753
7201
Δημοτική Κοινότητα Γουλεδιανών
80
7202
Δημοτική Κοινότητα Καρές
161
7203
Δημοτική Κοινότητα Καστέλλου
99
7204
Δημοτική Κοινότητα Κούμων
152
7205
Δημοτική Κοινότητα Μαρουλά
533
7206
Δημοτική Κοινότητα Όρους
42
7207
Δημοτική Κοινότητα Πρασιών
106
7208
Δημοτική Κοινότητα Ρουσσοσπιτίου
536
7209
Δημοτική Κοινότητα Σελλίου
174
7210
Δημοτική Κοινότητα Χρομοναστηρίου
360
7211
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΚΑΔΙΟΥ
7.154
7212
Δημοτική Κοινότητα Άδελε
1.498
7213
Δημοτική Κοινότητα Αμνάτου
191
7214
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Ελεύθερνας
117
7215
Δημοτική Κοινότητα Ελευθέρνης
240
7216
Δημοτική ΚοινότηταΈρφων
637
7217
Δημοτική Κοινότητα Κυριάννας
311
7218
Δημοτική Κοινότητα Μέσης
378
7219
Δημοτική Κοινότητα Παγκαλοχωρίου
1.042
7220
Δημοτική Κοινότητα Πηγής
951
7221
Δημοτική Κοινότητα Πρίνου
615
7222
Δημοτική Κοινότητα Σκουλουφίων
179
7223
Δημοτική Κοινότητα Χαμαλευρίου
938
7224
Δημοτική Κοινότητα Χαρκίων
57
7225
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΑΠΠΑΙΩΝ
1.915
7226
Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής
593
7227
Δημοτική Κοινότητα Αργυρουπόλεως
313
7228
Δημοτική Κοινότητα Αρχοντικής
237
7229
Δημοτική Κοινότητα Βιλανδρέδου
112
7230
Δημοτική Κοινότητα Καρωτής
215
7231
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Πόρου
48
7232
Δημοτική Κοινότητα Κούφης
129
7233
Δημοτική Κοινότητα Μυριοκεφάλων
268
7234
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
9.388
7235
Δημοτική Κοινότητα Γωνιάς
565
7236
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
200
7237
Δημοτική Κοινότητα Άνω Βαλσαμονέρου
113
7238
Δημοτική Κοινότητα Ατσιποπούλου
5.417
7239
Δημοτική Κοινότητα Γερανιού
932
7240
Δημοτική Κοινότητα Ζουριδίου
55
7241
Δημοτική Κοινότητα Καλονύκτου
209
7242
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βαλσαμονέρου
173
7243
Δημοτική Κοινότητα Μαλακίων
125
7244
Δημοτική Κοινότητα Μούντρου
154
7245
Δημοτική Κοινότητα Πρινέ
937
7246
Δημοτική Κοινότητα Ρουστίκων
172
7247
Δημοτική Κοινότητα Σαϊτουρών
85
7248
Δημοτική Κοινότητα Φραντζεσκιανών Μετοχίων
251
7249
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Εδρα: Σπήλιον,το)
7.018
7250
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΑΜΠΗΣ
3.929
7251
Δημοτική Κοινότητα Σπηλιού
634
7252
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης
646
7253
Δημοτική Κοινότητα Ακουμίων
472
7254
Δημοτική Κοινότητα Αρδάκτου
117
7255
Δημοτική Κοινότητα Δριμίσκου
34
7256
Δημοτική Κοινότητα Καρινών
206
7257
Δημοτική Κοινότητα Κεντροχωρίου
72
7258
Δημοτική Κοινότητα Κέραμέ
187
7259
Δημοτική Κοινότητα Κισσού
144
7260
Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης
108
7261
Δημοτική Κοινότητα Λαμπηνής
116
7262
Δημοτική Κοινότητα Μελάμπων
467
7263
Δημοτική Κοινότητα Μουρνές
159
7264
Δημοτική Κοινότητα Μυξόρρουμα
321
7265
Δημοτική Κοινότητα Ορνές
36
7266
Δημοτική Κοινότητα Σακτουρίων
210
7267
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΟΙΝΙΚΑ
3.089
7268
Δημοτική Κοινότητα Σελλίων
509
7269
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου
200
7270
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αγίου Βασιλείου
191
7271
Δημοτική Κοινότητα Αγκουσελιανών
288
7272
Δημοτική Κοινότητα Ασωμάτου
131
7273
Δημοτική Κοινότητα Κοξαρές
343
7274
Δημοτική Κοινότητα Λευκογείων
252
7275
Δημοτική Κοινότητα Μαριού
375
7276
Δημοτική Κοινότητα Μύρθιου
488
7277
Δημοτική Κοινότητα Ροδάκινου
312
7278
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ (Εδρα: Αγία Φωτεινή,η, Ιστορική έδρα: Φουρφουράς,ο)
5.572
7279
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΙΒΡΙΤΟΥ
3.008
7280
Δημοτική Κοινότητα Αποστόλων
317
7281
Δημοτική Κοινότητα Αμαρίου
189
7282
Δημοτική Κοινότητα Άνω Μέρους
312
7283
Δημοτική Κοινότητα Βισταγής
240
7284
Δημοτική Κοινότητα Βρυσών
132
7285
Δημοτική Κοινότητα Βωλεώνων
181
7286
Δημοτική Κοινότητα Γερακαρίου
356
7287
Δημοτική Κοινότητα Ελένών
168
7288
Δημοτική Κοινότητα Θρόνου
86
7289
Δημοτική Κοινότητα Καλογέρου
127
7290
Δημοτική Κοινότητα Μέρωνα
340
7291
Δημοτική Κοινότητα Μοναστηρακίου
164
7292
Δημοτική Κοινότητα Παντανάσσης
168
7293
Δημοτική Κοινότητα Πατσού
228
7294
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ
2.564
7295
Δημοτική Κοινότητα Φουρφουρά
513
7296
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
78
7297
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αμαρίου
97
7298
Δημοτική Κοινότητα Αποδούλου
239
7299
Δημοτική Κοινότητα Βιζαρίου
67
7300
Δημοτική Κοινότητα Κουρουτών
238
7301
Δημοτική Κοινότητα Λαμπιωτών
70
7302
Δημοτική Κοινότητα Λοχριάς
241
7303
Δημοτική Κοινότητα Νιθαύρεως
327
7304
Δημοτική Κοινότητα Πετροχωρίου
92
7305
Δημοτική Κοινότητα Πλατανίων
218
7306
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
384
7307
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Εδρα: Ανώγεια,τα)
2.240
7308
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΩΓΕΙΩΝ
2.240
7309
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Εδρα: Πέραμα,το)
12.820
7310
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
7.516
7311
Δημοτική Κοινότητα Περάματος
2.004
7312
Δημοτική Κοινότητα Αγγελιανών
688
7313
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Μάμαντος
378
7314
Δημοτική Κοινότητα Αλφας
354
7315
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέ
191
7316
Δημοτική Κοινότητα Καλανδαρές
24
7317
Δημοτική Κοινότητα Μαργαριτών
577
7318
Δημοτική Κοινότητα Μελιδονίου
884
7319
Δημοτική Κοινότητα Μελισσουργακίου
28
7320
Δημοτική Κοινότητα Ορθέ
125
7321
Δημοτική Κοινότητα Πανόρμου
661
7322
Δημοτική Κοινότητα Πασαλιτών
27
7323
Δημοτική Κοινότητα Ρουμελής
387
7324
Δημοτική Κοινότητα Σισών
493
7325
Δημοτική Κοινότητα Σκεπαστής
294
7326
Δημοτική Κοινότητα Χουμερίου
401
7327
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΖΩΝΙΑΝΩΝ
1.206
7328
Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών
1.206
7329
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
4.098
7330
Δημοτική Κοινότητα Γαράζου
272
7331
Δημοτική Κοινότητα Αγιας
224
7332
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Μυλοποτάμου
49
7333
Δημοτική Κοινότητα Αΐμονα
98
7334
Δημοτική Κοινότητα Αλοΐδων
256
7335
Δημοτική Κοινότητα Αξού
321
7336
Δημοτική Κοινότητα Απλαδιανών
227
7337
Δημοτική Κοινότητα Βενίου
214
7338
Δημοτική Κοινότητα Δαμαβόλου
190
7339
Δημοτική Κοινότητα Δοξαρού
126
7340
Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής
193
7341
Δημοτική Κοινότητα Θεοδώρας
32
7342
Δημοτική Κοινότητα Καλύβου
279
7343
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
114
7344
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίων
1.436
7345
Δημοτική Κοινότητα Χώνου
67
7346
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ (Εδρα: Χανία,τα)
156.706
7347
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Εδρα: Χανία,τα)
111.375
7348
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΑΝΙΩΝ
54.559
7349
Δημοτική Κοινότητα Χανιών
54.559
7350
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
14.111
7351
Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου
3.278
7352
Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών
9.220
7353
Δημοτική Κοινότητα Μουζουρά
305
7354
Δημοτική Κοινότητα Στερνών
1.061
7355
Δημοτική Κοινότητα Χωρδακίου
247
7356
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
13.018
7357
Δημοτική Κοινότητα Μουρνιών
7.425
7358
Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου
5.593
7359
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΕΡΙΣΟΥ
8.914
7360
Δημοτική Κοινότητα Βαμβακοπούλου
2.404
7361
Δημοτική Κοινότητα Αγιός
583
7362
Δημοτική Κοινότητα Βαρύπετρου
1.741
7363
Δημοτική Κοινότητα Θερίσου
120
7364
Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων Κυδωνιάς
4.066
7365
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ
738
7366
Δημοτική Κοινότητα Παππαδιανών
170
7367
Δημοτική Κοινότητα Δρακόνας
70
7368
Δημοτική Κοινότητα Κάμπων
134
7369
Δημοτική Κοινότητα Κοντοπούλων
164
7370
Δημοτική Κοινότητα Μαλάξας
150
7371
Δημοτική Κοινότητα Πλατυβόλας
50
7372
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
11.597
7373
Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου
4.822
7374
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης
1.679
7375
Δημοτική Κοινότητα Γαλατά
4.165
7376
Δημοτική Κοινότητα Σταλού
931
7377
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΟΥΔΑΣ
8.438
7378
Δημοτική Κοινότητα Σούδας
6.225
7379
Δημοτική Κοινότητα Απτέρων
558
7380
Δημοτική Κοινότητα Τσικαλαριών
1.655
7381
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (Εδρα: Βρύσες,οι, Ιστορική έδρα: Βάμος,ο)
12.247
7382
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
2.068
7383
Δημοτική Κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου
854
7384
Δημοτική Κοινότητα Αλικάμπου
223
7385
Δημοτική Κοινότητα Βαφέ
214
7386
Δημοτική Κοινότητα Εμπροσνέρου
325
7387
Δημοτική Κοινότητα Μάζης
277
7388
Δημοτική Κοινότητα Νίπους
175
7389
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΜΕΝΩΝ
3.159
7390
Δημοτική Κοινότητα Καλυβών
1.457
7391
Δημοτική Κοινότητα Αρμένων
411
7392
Δημοτική Κοινότητα Καρών Αποκορώνου
52
7393
Δημοτική Κοινότητα Μαχαιρών
66
7394
Δημοτική Κοινότητα Νέου Χωρίου Αποκορώνου
590
7395
Δημοτική Κοινότητα Ραμνής
135
7396
Δημοτική Κοινότητα Στύλου
448
7397
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
456
7398
Δημοτική Κοινότητα Ασή Γωνιάς
456
7399
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ
3.069
7400
Δημοτική Κοινότητα Βάμου
698
7401
Δημοτική Κοινότητα Γαβαλοχωρίου
612
7402
Δημοτική Κοινότητα Κάινας
142
7403
Δημοτική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου
107
7404
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλά
441
7405
Δημοτική Κοινότητα Κοκκίνου Χωρίου
191
7406
Δημοτική Κοινότητα Ξηροστερνίου
221
7407
Δημοτική Κοινότητα Πλάκας
538
7408
Δημοτική Κοινότητα Σελλίων
119
7409
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
2.708
7410
Δημοτική Κοινότητα Κουρνά
1.051
7411
Δημοτική Κοινότητα Γεωργιουπόλεως
840
7412
Δημοτική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου
347
7413
Δημοτική Κοινότητα Καστέλλου
159
7414
Δημοτική Κοινότητα Φυλακής
311
7415
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΡΕ
787
7416
Δημοτική Κοινότητα Φρε
228
7417
Δημοτική Κοινότητα Μελιδονίου
117
7418
Δημοτική Κοινότητα Παιδοχωρίου
176
7419
Δημοτική Κοινότητα Πεμονίων
112
7420
Δημοτική Κοινότητα Τζιτζιφέ
154
7421
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ (Εδρα: Καστρίον,το)
142
7422
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΥΔΟΥ
142
7423
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ (Εδρα: Παλαιοχώρα,η, Ιστορική έδρα: Κάντανος,ο)
5.009
7424
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
3.356
7425
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας
2.181
7426
Δημοτική Κοινότητα Βοθιανών
48
7427
Δημοτική Κοινότητα Βουτά
785
7428
Δημοτική Κοινότητα Σαρακήνας
65
7429
Δημοτική Κοινότητα Σκλαβοπούλας
277
7430
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
760
7431
Δημοτική Κοινότητα Καμπανού
98
7432
Δημοτική Κοινότητα Επανωχωρίου
191
7433
Δημοτική Κοινότητα Ροδοβανίου
189
7434
Δημοτική Κοινότητα Σκάφης
83
7435
Δημοτική Κοινότητα Σουγιάς
131
7436
Δημοτική Κοινότητα Τεμενίων
68
7437
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ
893
7438
Δημοτική Κοινότητα Κανδάνου
590
7439
Δημοτική Κοινότητα Κακοδικίου
144
7440
Δημοτική Κοινότητα Πλεμενιανών
159
7441
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (Εδρα: Κίσσαμος,ο)
10.632
7442
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
7.608
7443
Δημοτική Κοινότητα Κισσάμου
4.321
7444
Δημοτική Κοινότητα Γραμβουσής
805
7445
Δημοτική Κοινότητα Καλαθενών
106
7446
Δημοτική Κοινότητα Καλλεργιανών
532
7447
Δημοτική Κοινότητα Κουκουνάράς
83
7448
Δημοτική Κοινότητα Λουσακιών
377
7449
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
1.233
7450
Δημοτική Κοινότητα Πολυρρηνίας
72
7451
Δημοτική Κοινότητα Σηρικαρίου
79
7452
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ
908
7453
Δημοτική Κοινότητα Έλους
205
7454
Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλοκεφαλίου
120
7455
Δημοτική Κοινότητα Βάθης
166
7456
Δημοτική Κοινότητα Βλάτους
104
7457
Δημοτική Κοινότητα Κάμπου
108
7458
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλιού
82
7459
Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων Κισσάμου
51
7460
Δημοτική Κοινότητα Στροβλών
72
7461
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΗΣ
2.116
7462
Δημοτική Κοινότητα Δραπανιά
409
7463
Δημοτική Κοινότητα Βουλγάρω
232
7464
Δημοτική Κοινότητα Καλουδιανών
413
7465
Δημοτική Κοινότητα Μαλαθύρου
71
7466
Δημοτική Κοινότητα Περβολακίων
142
7467
Δημοτική Κοινότητα Ποταμίδας
185
7468
Δημοτική Κοινότητα Ρόκκας
69
7469
Δημοτική Κοινότητα Σασάλου
38
7470
Δημοτική Κοινότητα Σφακοπηγαδίου
118
7471
Δημοτική Κοινότητα Τοπολίων
212
7472
Δημοτική Κοινότητα Φαλελιανών
167
7473
Δημοτική Κοινότητα Χαιρεθιανών
60
7474
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Εδρα: Γεράνι,το)
15.299
7475
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
4.665
7476
Δημοτική Κοινότητα Γερανιού
1.102
7477
Δημοτική Κοινότητα Βλαχερωνιτίσσης
178
7478
Δημοτική Κοινότητα Βρυσών Κυδωνιάς
294
7479
Δημοτική Κοινότητα Ζουνακίου
102
7480
Δημοτική Κοινότητα Κοντομαρίου
440
7481
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρίσσου
132
7482
Δημοτική Κοινότητα Μάλεμε
568
7483
Δημοτική Κοινότητα Μανολιοπούλου
185
7484
Δημοτική Κοινότητα Μοδιού
262
7485
Δημοτική Κοινότητα Ντερέ
92
7486
Δημοτική Κοινότητα Ξαμουδοχωρίου
152
7487
Δημοτική Κοινότητα Πλατανιά
953
7488
Δημοτική Κοινότητα Σιριλίου
205
7489
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
2.877
7490
Δημοτική Κοινότητα Βουκολιών
939
7491
Δημοτική Κοινότητα Ανώσκελης
39
7492
Δημοτική Κοινότητα Κακοπέτρου
69
7493
Δημοτική Κοινότητα Νέου Χωρίου Κυδωνιάς
188
7494
Δημοτική Κοινότητα Νεριανών
60
7495
Δημοτική Κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων
244
7496
Δημοτική Κοινότητα Πολεμαρχίου
179
7497
Δημοτική Κοινότητα Ταυρωνίτου
967
7498
Δημοτική Κοινότητα Χρυσαυγής
192
7499
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
4.139
7500
Δημοτική Κοινότητα Κολυμβαρίου
1.079
7501
Δημοτική Κοινότητα Αφράτων
97
7502
Δημοτική Κοινότητα Βασιλοπούλου
83
7503
Δημοτική Κοινότητα Βουβών
220
7504
Δημοτική Κοινότητα Γλώσσης
79
7505
Δημοτική Κοινότητα Δελιανών
111
7506
Δημοτική Κοινότητα Δρακόνας
104
7507
Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής
184
7508
Δημοτική Κοινότητα Ζυμπραγού
78
7509
Δημοτική Κοινότητα Καλυδονίας
259
7510
Δημοτική Κοινότητα Καμισιανών
566
7511
Δημοτική Κοινότητα Καρών Κισσάμου
79
7512
Δημοτική Κοινότητα Νοχιών
162
7513
Δημοτική Κοινότητα Πανεθήμου
88
7514
Δημοτική Κοινότητα Ραβδούχας
133
7515
Δημοτική Κοινότητα Ροδωπού
380
7516
Δημοτική Κοινότητα Σπηλιάς
437
7517
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
3.618
7518
Δημοτική Κοινότητα Αλικιανού
866
7519
Δημοτική Κοινότητα Βατολάκκου
647
7520
Δημοτική Κοινότητα Καράνου
102
7521
Δημοτική Κοινότητα Κουφού
153
7522
Δημοτική Κοινότητα Λάκκων
219
7523
Δημοτική Κοινότητα Μεσκλών
268
7524
Δημοτική Κοινότητα Ορθουνίου
65
7525
Δημοτική Κοινότητα Πρασέ
110
7526
Δημοτική Κοινότητα Σέμπρωνα
68
7527
Δημοτική Κοινότητα Σκινέ
563
7528
Δημοτική Κοινότητα Φούρνε
452
7529
Δημοτική Κοινότητα Ψαθογιάννου
105
7530
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ (Εδρα: Χώρα Σφακίων,η)
2.002
7531
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΦΑΚΙΩΝ
2.002
7532
Δημοτική Κοινότητα Χώρας Σφακίων
322
7533
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Ρούμελης
78
7534
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
28
7535
Δημοτική Κοινότητα Ανωπόλεως
307
7536
Δημοτική Κοινότητα Ασκύφου
393
7537
Δημοτική Κοινότητα Ασφένδου
276
7538
Δημοτική Κοινότητα’Ιμπρου
80
7539
Δημοτική Κοινότητα Πατσιανού
334
7540
Δημοτική Κοινότητα Σκαλωτής
184
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ