28358/13.4.2022
Όροι και διαδικασίες χρηματοδότησης πράξεων Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με Εταίρους νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία τελούν σε διαδικασία λύσης ή/και εκκαθάρισης

Αριθμ. 28358/2022

(ΦΕΚ Β’ 2174/04-05-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 58.

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

6. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Τo Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’1867).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-12-2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-12-2013 «περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

14. Τον Κανονισμό 481/2014 της Επιτροπής της 13-05-2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας».

15. Τα Προγράμματα του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα τα Προγράμματα διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας, για τα οποία την αρμοδιότητα διαχείρισης έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
i) Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020,
ii) Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020,
iii) Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020,
iv) Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020,
v) Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020, και
vi) Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020.

16. Την υπό στοιχεία 300488/ΥΔ1244/19-04-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών ’’Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»’’ (Β’ 1099).

17. Την υπό στοιχεία 109283/ΕΥΘΥ 1012/23.10.2015 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπό στοιχεία 175294/ΔΙΟΕ 196/07-06-2002 (Β’ 730)» (Β’ 2362).

18. Την παρ. 2α, β του άρθρου 325 του ν. 4072/2012 και της υπ’ αρ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account)» στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β’ 1547).

19. Την υπ’ αρ. 62550/10.6.2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account)» (Β’ 1738).

20. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας χρηματοδότησης των πράξεων Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με Εταίρους νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία τελούν σε διαδικασία λύσης ή/και εκκαθάρισης, με σκοπό την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των πράξεων.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα έχει εφαρμογή επί συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για τα οποία την αρμοδιότητα διαχείρισης έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα:
i) Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία” 2014-2020,
ii) Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος” 2014-2020,
iii) Interreg V-A“Ελλάδα Ιταλία” 2014-2020,
iv) Interreg IPA II CBC “Ελλάδα-Αλβανία” 2014-2020,
v) Interreg IPA II CBC “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” 2014-2020, και
vi) Interreg V-B“Βαλκανική-Μεσόγειος” 2014-2020.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται στις πράξεις των Προγραμμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που υλοποιούνται από εταίρο-φορέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τίθεται σε διαδικασία λύσης ή/και εκκαθάρισης (εφεξής, εταίρος-φορέας).

3. Η παρούσα εφαρμόζεται σε πράξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με την υποστήριξη της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος, διαπιστώνει υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, χωρίς υλοποίηση του αντίστοιχου οικονομικού αντικειμένου των πράξεων αυτών.

4. Η κατά τα παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή εφόσον συντρέχουν και αποδεικνύονται οι προβλεπόμενοι από τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή από οποιεσδήποτε άλλες νομικές διατάξεις νόμιμοι λόγοι λύσεως ή/και εκκαθάρισης του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Σύσταση ανοιχτού καταπιστευματικού (δεσμευμένου) λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 αναλαμβάνει να προβεί στις δέουσες διαδικασίες, με αναλογική εφαρμογή των οριζόμενων στο σημείο 19 του προοιμίου, προκειμένου για τη σύσταση νέου ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού υπέρ του εταίρου-φορέα του άρθρου 1, παρ. 2 που τελεί σε διαδικασία λύσης ή/και εκκαθάρισης. Η σύσταση του λογαριασμού ολοκληρώνεται με την υπογραφή ειδικής σύμβασης των ενδιαφερόμενων μερών, ήτοι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (καταθέτης), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής, Ταμείο) και του Φορέα Διαχείρισης (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης). Με τη σύμβαση αυτή ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου από τη λειτουργία και διαχείριση του λογαριασμού, όπως θα εξειδικεύονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτού, το κόστος του Ταμείου για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του Προγράμματος, το οποίο δεν συνδέεται με τη συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτού.

2. Ο καταπιστευτικός λογαριασμός έχει ως αποκλειστικό σκοπό την πληρωμή ή/και αποπληρωμή δαπανών, οι οποίες επαληθεύονται από αρμόδιο Επαληθευτή, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του αντίστοιχου Προγράμματος, βάσει των απαραίτητων παραστατικών ή/και άλλων δικαιολογητικών και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από αναδόχους ή τρίτους φορείς επί τη βάσει συμβάσεων που είχε συνάψει ο εταίροςφορέας κατ’ αρμοδιότητα, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης για συγχρηματοδότηση πράξης.

3. Η καταβολή της χρηματοδότησης στους αναδόχους ή τρίτους φορείς πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον καταπιστευτικό λογαριασμό.

4. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πληρωμής ή/και αποπληρωμής των αναδόχων ή τρίτων φορέων, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 υλοποιεί όλες τις απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες που αφορούν στο συγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο και γενικά στο «κλείσιμο» της αντίστοιχης πράξης του συγκεκριμένου εταίρου-φορέα.

Άρθρο 3
Πηγές χρηματοδότησης του ανοιχτού καταπιστευματικού (δεσμευμένου) λογαριασμού

1. Οι πιστώσεις στον καταπιστευτικό λογαριασμό δύνανται να προέρχονται είτε από πόρους των Προγραμμάτων του Στόχου“Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, είτε/και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2. H χρηματοδότηση του καταπιστευτικού λογαριασμού πραγματοποιείται άνευ υπολόγου/διαχειριστή.

Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ