28232/25-01-2024
Αντικατάσταση ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2024
Αριθμ. Πρωτ.: 28232

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.:10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Πατσιαβός
Τηλέφωνο:210 6508867
e-mail:g.patsiavos@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

ΣΧΕΤ: Η υπ αρ. 408948/22.12.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση καινούργιων οχημάτων, παρατείνεται, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία καινούριου ΕΔΧ -ΤΑΞΙ οχήματος, η ισχύς των ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) έως και τις 31.03.2024, ειδικώς για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που συμπλήρωσαν το ισχύον όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία έως και την 31.12.2021 και το όριο ηλικίας τους είχε ανασταλεί έως την 31.12.2023 δυνάμει της υπ αρ. 408948/2022 εγκυκλίου, με τις εξής προϋποθέσεις:

• Να υπάρχει Δελτίο Παραγγελίας του καινούριου οχήματος που να φέρει ημερομηνία έως και τις 31.12.2023

• Να υπάρχει το σχετικό τραπεζικό αποδεικτικό Καταβολής Προκαταβολής με ημερομηνία έως και τις 31.12.2023

Τα ανωτέρω έγγραφα επιδεικνύονται κάθε φορά, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα κυκλοφορίας του ΕΔΧ-ΤΑΞΙ οχήματος που έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας.

Η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35), στην οποία κοινοποιείται η παρούσα Εγκύκλιος, παρακαλείται για την ενημέρωση όλων των Ιδιωτικών και Δημόσιων ΚΤΕΟ.

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Χ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ