27956/14.3.2023
Καθορισμός ύψους κρατήσεων άρθρου 9 του ν. 4826/2021 (Α’ 160) για το έτος 2023

(ΦΕΚ Β’ 1841/24.03.2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 9 του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160) σε συνδυασμό με την περ. α) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

4. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (Α’ 119).

5. Tο Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Την υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

9. Την υπ’ αρ. 116487/5-12-2022 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επιλογή και ορισμός του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και συγκρότηση αυτού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1141).

10. Το υπ’ αρ. 31/31-01-2023 έγγραφο του Τ.Ε.Κ.Α., με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπ’ αρ. 13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε κατά την υπ’ αρ. 3/10-01-2023 συνεδρίασή του.

11. Την υπ’ αρ. 21546/28-02-2023 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Κ.Α.

13. Την ανάγκη σχηματισμού αποθεματικού λειτουργίας του Τ.Ε.Κ.Α., προκειμένου να καλυφθούν ιδίως οι λειτουργικές ανάγκες του, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4826/2021, κατά το οποίο οι εν λόγω δαπάνες εν γένει καλύπτονται από επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό για το έτος 2023 του ύψους των κρατήσεων επί των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4826/2021, υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, σε ποσοστό 0,5% για το σχηματισμό αποθεματικού λειτουργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ