2776/15-01-2024
Εφαρμογή για το έτος 2024 της υπουργικής απόφασης 2432/12.01.2024 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας»

Αρ. πρωτ. 2776/15.01.2024

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Tαχ. Kώδικας : 10110 AΘHNA
Πληροφορίες :  Ι. Δενδρινός
Α. Μοίρου: 2131516565, amoirou@ypakp.gr
Χ. Βασιλειάδης: 2131516354, chvasileiadis@ypakp.gr
E. Νυφούδη: 2131516175, nyfoudi@yeka.gr
Η. Γαζής: 2131516084, igazis@ypakp.gr
Χ. Δέδε: 2131516038, xdede@ypakp.gr
Κ. Βανάκα: 2131516613, nvanaka@yeka.gr
e-mail : asfaleiaygeia@ypakp.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Εφαρμογή για το έτος 2024 της υπουργικής απόφασης 2432/12.01.2024 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας” (ΦΕΚ B’155, ΑΔΑ: 9Π6Φ46ΝΛΔΓ-ΝΙΨ-2).

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας για το έτος 2024 και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων στην Υπουργική Απόφαση 2432/12.01.2024 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας” (ΦΕΚ B’155, ΑΔΑ: 9Π6Φ46ΝΛΔΓ-ΝΙΨ-2). Το περιεχόμενο της Απόφασης κατ’ οικονομία δεν επαναλαμβάνεται στην παρούσα εγκύκλιο, σε κάθε όμως περίπτωση απαιτείται η γνώση και η εφαρμογή του περιεχομένου της για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

1. Γενικές επισημάνσεις

1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.12 της νέας Υπουργικής Απόφασης 2432/12.01.2024 τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης για εργοδότες επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 θα ισχύουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία οι συγκεκριμένοι εργοδότες δύνανται να επανακαταρτισθούν. Η επανακατάρτιση τους (αιτήσεις και πιστοποιητικά καταρτιζόμενων) θα διεξαχθεί με την ίδια διαδικασία που ισχύει για όσους καταρτίζονται για πρώτη φορά.

1.2. Επισημαίνεται στους φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων και στους εκπαιδευτές ότι στην ως άνω αναφερόμενη υπουργική απόφαση έχει γίνει εμπλουτισμός της διδακτέας ύλης των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ και Γ’ κατηγορίας.

1.3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και προς αποφυγή καθυστερήσεων στην όλη ροή της διαδικασίας έγκρισης των προγραμμάτων συγκεκριμένοι υπάλληλοι (τηλέφωνα και emails στις Πληροφορίες) θα δίνουν διευκρινίσεις με email και τηλεφωνικά για τα προγράμματα. Παράλληλα, με την συμπερίληψη στην εγκύκλιο του διευκρινιστικού παραρτήματος ΙΙΙ για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορία Β’ ή Γ’ τα emails και οι τηλεφωνικές κλήσεις επιβάλλεται να περιορισθούν μόνο σε εξειδικευμένα ερωτήματα.

1.4. Η υπηρεσία μας εφιστά την προσοχή των φορέων εργοδοτών και εργαζομένων και τους καλεί να λάβουν όλα τα μέτρα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση και προστασία των μελών τους από ενδεχόμενες παρελκυστικές ή παραπλανητικές πρακτικές κατά τη διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης (βλ. εδάφιο 2.5 της παρούσας εγκυκλίου).

2. Επιμόρφωση εργοδοτών

2.1. Μπορεί να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:
α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’84).
β) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β’ ή Γ’ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
γ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ’ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν:

→ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Σε επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας – προγράμματα επιμόρφωσης 35 ωρών:

α) Μέχρι και 3 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

1) 10ετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (βεβαίωση Επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή
2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12, παρ. 6, ΚΝΥΑΕ)

β) Μέχρι και 6 εργαζόμενους (εναλλακτικά)
Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
4) Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) και το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του
γ) Μέχρι και 20 εργαζόμενους πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 83324/22-9-2023 «Ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) (ν. 3850/2010, Α’84)» (ΦΕΚ Β’5683) και δεν προβλέπεται κατ’ ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

→ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) εναλλακτικά από:
1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
4) Απολυτήριο Τεχνικού/Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή
5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη (Τεχνικής ειδικότητας) για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών  ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος καθώς και πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση.
Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.

2.2. Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι, εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Εφόσον αποφασίσουν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφώσουν εργαζόμενο της επιχείρησής τους, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιον φορέα επιμόρφωσης επιθυμούν, μεταξύ αυτών που υλοποιούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης.

2.3. Τα κριτήρια επιλογής του φορέα μπορεί να είναι οικονομικά, τόπου επιμόρφωσης, χρόνου, ποιότητας προγραμμάτων ή όποια κριτήρια οι ίδιοι θεωρούν ότι τους εξασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες για τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους εργοδότες, πριν δηλώσουν συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα, να έρχονται σε σχετική επικοινωνία με τα συλλογικά τους όργανα (σύλλογοι, ομοσπονδίες, επιμελητήρια κλπ.) που ενδεχομένως διαθέτουν δομές επιμόρφωσης προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά.

2.4. Οι εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφωθεί εργαζόμενος της επιχείρησής τους, απευθύνονται στους φορείς που έχουν δικαίωμα να εκτελούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης και υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ. Η αίτηση συμπληρώνεται εις διπλούν και το ένα αντίγραφο δίδεται στον υποβάλλοντα την αίτηση για επιμόρφωση. Επισημαίνεται ότι ο αρ. πρωτόκολλου της αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη σχετική δήλωση του Τεχνικού Ασφάλειας. Η δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ εργοδότη ή εργαζόμενου ως τεχνικού ασφάλειας γίνεται βάσει των οδηγιών της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας με αρ.πρωτ. 11453/1284/16.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΣΛ-ΩΗΙ).

2.5. Φορείς για τους οποίους αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούν ως µέσο προσέλκυσης των εργοδοτών και των εργαζομένων για επιμόρφωση τους ισχυρισμούς, ότι δήθεν «εκπροσωπούν ή συνεργάζονται µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» ή ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να επιμορφωθούν ή ότι στην περίπτωση µη επιμόρφωσης τους το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα τους επιβάλλει κυρώσεις ή παρόµοιους “παραπλανητικούς ή απειλητικούς” ισχυρισμούς θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράµµατα σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 8 του άρθρου 7 της υ.α. 2432/12.01.2024.

2.6. Αποτελεί ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 6§12 της υ.α. 2432/12.01.2024, η συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις της σχετικής απόφασης. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα προγράμματα όσων δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Εάν ο φορέας επιμόρφωσης από την εξέταση της αίτησης διαπιστώσει ότι για τον εργοδότη ή εργαζόμενο που προτείνεται δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο που υπέβαλε την αίτηση και του επιστρέφει οπωσδήποτε και την τυχόν εισπραχθείσα προκαταβολή για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό και έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, εργοδότες με τα προσόντα των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του άρθρου 11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τους οποίους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτείται επιμόρφωση καθώς και ιδιοκτήτες ταξί που απασχολούν έως τρεις (3) οδηγούς έχουν μεν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή δηλώνουν υπεύθυνα την πρόθεσή τους συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο της αίτησης επιμόρφωσης.

2.7. Η υπαγωγή των εκπαιδευομένων στη σωστή ομάδα επιμόρφωσης γίνεται με ευθύνη του φορέα επιμόρφωσης και με βάση τα στοιχεία της αίτησης κάθε εργοδότη, η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη.

3. Διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων

3.1. Πού υποβάλλεται η αίτηση

3.1.1. Οι αιτήσεις για την έγκριση εκτέλεσης των προγραμμάτων υποβάλλονται από τους φορείς που έχουν το δικαίωμα αυτό στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα.

3.1.2. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται μόνον από την “υπηρεσία πρωτοκόλλου” του Υπουργείου (1ος Όροφος, Γραφείο 101) ακόμα και όταν αποστέλλονται με courier ή συστημένες επιστολές.

3.1.3. Στον φάκελο κατάθεσης αναγράφεται εξωτερικά η διεύθυνση email του φορέα στην οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο αριθμός πρωτοκόλλου απευθείας από την υπηρεσία Πρωτοκόλλου του υπουργείου μας, οπότε οι φορείς δεν ζητούν από τα courier  να τους επιστρέψουν τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.

Προσοχή: τα έντυπα που συμπληρώνονται είναι αποκλειστικά εκείνα του έτους 2024. Έντυπα παλαιοτέρων ετών δεν γίνονται δεκτά από το ηλεκτρονικό πρόγραμμα επεξεργασίας των στοιχείων.

3.2. Υποβολή αίτησης για πρώτη φορά

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2β της υπουργικής απόφασης 2432/12.01.2024, οι φορείς που επιθυμούν να διενεργήσουν για πρώτη φορά πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών Γ’ ή Β’ κατηγορίας, πρέπει πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος να υποβάλλουν στη Διεύθυνση ΥΑΕ αίτηση µε την οποία να γνωρίζουν την πρόθεση τους να διενεργήσουν τέτοια προγράμματα, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά για τον φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων.
Εκπαιδευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο υποβάλλουν οι ίδιοι σχετική αίτηση με τα απαραίτητα παραστατικά όπως ορίζονται στην υ.α. 2432/12.01.2024, άρθρο 5 (πτυχίο, βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις επιμόρφωσης, φωτοτυπία ταυτότητας). Τα στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα, άλλως δεν θα εγκρίνεται το σχετικό αίτημα. Μετά το σχετικό έλεγχο και την ηλεκτρονική καταχώριση, οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για έγκριση υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης.

3.3. Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται 2 μήνες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των προγραμμάτων. Η υποβολή αιτήσεων έγκρισης των προγραμμάτων ξεκινά από τις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Οι συγκεκριμένες προθεσμίες αναφέρονται στην ημερομηνία εισόδου στην “υπηρεσία πρωτοκόλλου” του Υπουργείου και δεν περιλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Η κάθε αίτηση πρέπει να αφορά 1 μόνο συγκεκριμένο, πρόγραμμα. Συνοδεύεται από διαβιβαστικό του φορέα, στο οποίο αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου του φορέα και σαν θέμα σημειώνεται “Πρόγραμμα επιμόρφωσης Γ’ κατηγορίας” ή “Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ κατηγορίας”. Επί του διαβιβαστικού αυτού τίθεται από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου του Υπουργείου και η ημερομηνία κατάθεσης.

3.4. Υποβολή ταυτόχρονα περισσότερων αιτήσεων προγραμμάτων

Στην περίπτωση που υποβάλλονται μαζί περισσότερα του ενός προγράμματα, κάθε πρόγραμμα θα συνοδεύεται από ξεχωριστή αίτηση και διαβιβαστικό και θα τοποθετείται σε ιδιαίτερο φάκελο ώστε να λάβει διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου του Υπουργείου. Κάθε φάκελος προγράμματος εξωτερικά πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πρόγραμμα επιμόρφωσης Γ’ κατηγορίας» ή «Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ κατηγορίας».

3.5. Απαγόρευση αλλαγών σε αιτήσεις

Μετά την υποβολή των αιτήσεων καμία περαιτέρω αλλαγή ή προσθήκη δεν γίνεται δεκτή.

3.6. Περιεχόμενο φακέλου αίτησης

Ο φάκελος κάθε προγράμματος περιέχει:

α. Σε έντυπη μορφή με την ακόλουθη σειρά:
– Το Διαβιβαστικό της αίτησης
– το Έντυπο Α (με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα)
– το Έντυπο Δ
– Παραχωρητήριο αίθουσας επιμόρφωσης εφόσον απαιτείται και
– τα Έντυπα Γ1 ή/και Γ2 με πρωτότυπες υπογραφές και γνήσιο υπογραφής από δημόσια αρχή ή από την ψηφιακή πύλη www.gov.gr.

β. Ηλεκτρονικά σε USB stick κατά προτίμηση ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (π.χ. CD) με όλα τα σχετικά παραστατικά σε ηλεκτρονική μορφή ταξινομημένα, όπως περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο και συγκεκριμένα: Διαβιβαστικό, Έντυπο Α (αποκλειστικά σε μορφή αρχείου .mdb – Access), Έντυπο Δ (αποκλειστικά σε μορφή αρχείου .xls/.xlsx – Excel). Αρχείο δικαιολογητικών και σχετική άδεια από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού  για κάθε πρόγραμμα.

3.8. Έγκριση προγραμμάτων

Η έγκριση του προγράμματος γίνεται με σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ). Αντίγραφο της απόφασης αυτής μαζί με το Έντυπο Α και τυχόν λίστα εκπαιδευόμενων που εξαιρέθηκαν καθ’ υπόδειξη της Διεύθυνσης ΥΑΕ, κατατίθενται από τους φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος στην αρμόδια για τον έλεγχο εκτέλεσης του προγράμματος υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Η εγκριτική απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω του οποίου ενημερώνονται οι φορείς.

3.9. Διενέργεια προγραμμάτων

Κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα τηρείται υποχρεωτικά ημερήσιο παρουσιολόγιο που θα έχει τη μορφή του ΕΝΤΥΠΟΥ Ε. Το παρουσιολόγιο υπογράφεται αντίστοιχα κατά την προσέλευση του εκπαιδευόμενου και κατά την αποχώρησή του μετά το τέλος της εκπαιδευτικής ημέρας. Επίσης, υπογράφεται και από τον εκπαιδευτή. Στο τέλος κάθε προγράμματος είτε Β’ είτε Γ’ κατηγορίας διεξάγεται αξιολόγηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων με τεστ πολλαπλών επιλογών τη δομή του οποίου θα επιλέξει κάθε φορέας και περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 ερωτήσεις.

3.10. Χώροι διεξαγωγής προγραμμάτων

Για τα προγράμματα που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1(β), του άρθρου 3 της υ.α. 2432/12.01.2024 σε χώρους επιμόρφωσης όπως αίθουσα συγκέντρωσης ξενοδοχείου, επιμελητηρίου ή άλλου ΝΠΔΔ, συλλόγου εκπαιδευομένων, συνεδριακού κέντρου ή σχολική αίθουσα θα υποβάλλεται:
α. υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό της §3, δ του άρθρου 3 και θα αναφέρεται ο αριθμός εκπαιδευομένων καθώς και το εμβαδόν της αίθουσας.
β. το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας με αναγραφή του εμβαδού της από τον κάτοχο της αίθουσας.

Επισημαίνεται ότι η κατ’εξαίρεση δυνατότητα διενέργειας προγραμμάτων από τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης εκτός δομών τους είναι επιτρεπτή μόνο σε περιοχές με έλλειψη φορέων επιμόρφωσης.
Η εκτός δομών υλοποίηση προγραμμάτων που διενεργούνται με τη μέριμνα Συλλογικών Φορέων επιχειρήσεων μέσω των Κέντρων δια Βίου Μάθησης των φορέων τους, είναι επιτρεπτή μόνο για τα μέλη των φορέων αυτών.

3.11. Απολογισμός προγραμμάτων

Μετά την εκτέλεση του προγράμματος θα υποβάλλεται εντός 10 ημερών στη Διεύθυνση ΥΑΕ ο απολογισμός του προγράμματος. Ο φάκελος του απολογισμού θα περιλαμβάνει σε έντυπη μορφή το διαβιβαστικό και σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick-κατά προτίμηση ή CD):
1. το Έντυπο Ε (το πρωτότυπο συμπληρωμένο έντυπο με τα ονόματα και τις υπογραφές των εκπαιδευομένων σκαναρισμένο σε μορφή pdf),
2. το Έντυπο ΣΤ (αρχείο excel).
3. τα αποτελέσματα του Τεστ αξιολόγησης (πολλαπλών επιλογών) για κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα.

Στο CD (αν επιλεγεί) αναγράφεται με ανεξίτηλο μαρκαδόρο «απολογισμός προγράμματος ….» και ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αρχικής αίτησης του Υπουργείου που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στον φάκελο κατάθεσης αναγράφεται εξωτερικά η διεύθυνση email του φορέα στην οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο αριθμός πρωτοκόλλου απευθείας από την υπηρεσία Πρωτοκόλλου του υπουργείου μας, οπότε οι φορείς δεν ζητούν από τα courier  να τους επιστρέψουν τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.
Ο αριθμός αυτός απαιτείται, μεταξύ άλλων, για την έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων παρακολούθησης των εκπαιδευόμενων.

3.12. Χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης

Μετά την υποβολή του φακέλου απολογισμού της παρ. 3.11 στη Διεύθυνση ΥΑΕ θα δίνονται από τον φορέα σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα οι κατά περίπτωση σχετικές βεβαιώσεις επιμόρφωσης σύμφωνα με τα υποδείγματα των Εντύπων Ζ1, Ζ2 και Ζ3.

3.13. Έλεγχος προγραμμάτων

Οι αρμόδιες για τον έλεγχο της εκτέλεσης των προγραμμάτων υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου. Ο έλεγχος μεταξύ άλλων θα αφορά την παρουσία και την “ταυτοπροσωπία” των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων.

4. Τήρηση διαδικασιών

4.1. Αίτηση που δεν είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένη και δεν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταξινομημένα όπως καθορίζεται με την παρούσα εγκύκλιο δεν θα εγκρίνεται. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι απολύτως ακριβή. Στην περίπτωση που από τα δηλωθέντα στοιχεία αναζητηθεί ο φορέας επιμόρφωσης και δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Υπουργείου με τον φορέα, τα προγράμματα δεν θα εγκρίνονται.

4.2 Η συμπλήρωση των εντύπων πρέπει να γίνεται με προσοχή, άλλως η ανακρίβεια αποτελεί λόγο απόρριψης του προγράμματος. Σημειώνεται ότι για τα στοιχεία αυτά γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου η σχετική ηλεκτρονική επεξεργασία και ως εκ τούτου καθίσταται ακόμη επιτακτικότερη η απόλυτη τήρηση των συγκεκριμένων απαιτήσεων. Όλα τα παραπάνω έντυπα έχουν προκαθορισμένη μορφή και βρίσκονται στη ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διεύθυνση www.hli.gov.gr στο πεδίο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. Μόνο τα έντυπα αυτής της μορφής του έτους 2024 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, ώστε να μη δημιουργούνται ασάφειες και η διαδικασία ελέγχου να γίνεται ομοιόμορφα και αποτελεσματικά. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται παρέμβαση και διαμόρφωση άλλων μορφών εντύπων, έστω και σε επί μέρους ενότητες των εντύπων αυτών. Η οποιαδήποτε παρέμβαση αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης του προγράμματος.

4.3. Η υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή γίνεται με USB stick ή CD και όχι με e-mail. Το USB stick ή το CD υποβάλλεται για λόγους πρακτικούς εντός φακέλου ενσωματωμένου στο φάκελο της αίτησης. Στο CD (αν επιλεγεί) θα αναγράφονται τα στοιχεία του προγράμματος (επωνυμία φορέα και αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης του φορέα), ώστε να είναι μονοσήμαντα αναγνωρίσιμο.

4.4. Όλα τα έγγραφα και τα παραστατικά που υποβάλλονται αποτελούν το φάκελο της αίτησης. Πρέπει να περιέχονται σε ντοσιέ Α4 πλαστικό με έλασμα με διαφανές εξώφυλλο ή εναλλακτικά σε ντοσιέ (με στενή ράχη) με 2 κρίκους με μαλακό εξώφυλλο διαφανούς χρώματος. Η υποβολή εντύπων και παραστατικών που δεν βρίσκονται πλήρως ταξινομημένα μέσα στο συγκεκριμένο φάκελο, αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης του προγράμματος. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων απολογισμού μετά την εκτέλεση κάθε προγράμματος.

4.5. Κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος τα σχετικά έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται επιμελώς και ανελλιπώς. Περιπτώσεις π.χ. υπογραφής εκ των προτέρων στο παρουσιολόγιο των ωρών άφιξης ή αναχώρησης αποτελούν βάσιμους λόγους ώστε να θεωρηθεί ότι καταστρατηγούνται οι όροι εκτέλεσης του προγράμματος με όλες τις σχετικές συνέπειες.

4.6. Σε περίπτωση ματαίωσης διεξαγωγής ενός προγράμματος, πρέπει η ματαίωση αυτή να γνωστοποιείται έγκαιρα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας και στη Διεύθυνση ΥΑΕ με email ή με έγγραφο.

4.7. Η παρουσία των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη σε όλη την διάρκεια του προγράμματος. Ελλιπής παρακολούθηση συνεπάγεται την εκ νέου παρακολούθηση του ενδιαφερόμενου σε νέο πρόγραμμα.

5. Προϋποθέσεις διεξαγωγής προγραμμάτων με εφαρμογές τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 8 της υ.α. 2432/12.01.2024.

5.1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 8 της υ.α. 2432/12.01.2024 ισχύουν οι εξής τροποποιήσεις της παραπάνω διαδικασίας:

Α. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ο εκπαιδευτής παρευρίσκεται στον χώρο του φορέα προκειμένου να είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ.3.13.

Β. Στο διαβιβαστικό έγγραφο της αίτησης διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Γ.  Η ενημέρωση της αρμόδιας για τον έλεγχο εκτέλεσης του προγράμματος υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας της παρ. 3.8, από τον φορέα υλοποίησης, πρέπει να περιλαμβάνει και την διευκρίνιση για υλοποίηση του προγράμματος με τηλεδιάσκεψη.

Δ. Κατά τη διενέργεια του προγράμματος το παρουσιολόγιο (Έντυπο Ε) θα υπογράφεται μόνο από τον εκπαιδευτή. Οι παρουσίες των εκπαιδευομένων καταγράφονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, με οποιοδήποτε τρόπο αποδεικνύει την συνεχή παρακολούθηση τους (π.χ. αναγραφή στοιχείων στο chat από τους ίδιους και printscreen ή εκτύπωση report από το πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης). Τα στοιχεία αυτά συνοδεύουν τον φάκελο απολογισμού του προγράμματος της παρ.3.11.

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Στα συνημμένα στην παρούσα εγκύκλιο,
• στο Παράρτημα Ι αναγράφονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.
• στο Παράρτημα ΙΙ παρέχονται Οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών αιτήσεων και φακέλων.
• στο Παράρτημα ΙΙΙ αναφέρονται οι ΚΑΔ (ΣΤΑΚΟΔ 2008 και 1980).
• στο Παράρτημα ΙV αναγράφονται συνοπτικά οι επιχειρήσεις στις οποίες μπορεί σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 13 του ΚΝΥΑΕ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 να εκτελεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας ο ίδιος ο εργοδότης ή εργαζόμενος.

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ. ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ