27738 ΕΞ 2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 46097 ΕΞ 2021/30.12.2021 (Β’ 56/2022) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 121/Φ.Α.12/12.11.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας (Β’ 4995) με την οποία τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 34/Φ.Α.12/11.2.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39734/207/23.05.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Δράση ”Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)”» (Β’ 672)».

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Άλλες διατάξεις» (Α’ 82), και ειδικότερα της περ. κ’) της παρ. 2 του άρθρου 4 αυτού.

3. Τον ν. 4463/2017 «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Α’ 42).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Την παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 με τίτλο «Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), με το οποίο συ-στήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1-8).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 9-17).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 190 της 28.6.2014, σ. 45 – 54).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

10. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88).

12. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

13. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

14. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

15. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

17. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

18. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

19. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

20. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

21. Την υπ’ αρ. 1786/14-2-2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

22. Την υπό στοιχεία Ζ/3117/02.09.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έναρξη πλήρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Β’ 3437).

23. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

24. Την υπ’ αρ. 98088/30.09.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)» (Β’ 3780).

25. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

26. Την υπ’ αρ. 32732/21.03.2018 εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2019- 2021 της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων/Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ/Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΩΙΕΚ465Χ18-ΩΔΗ).

27. Την υπ’ αρ. 46274/22.09.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» (Β’ 2573), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2857).

28. Την υπό στοιχεία 44009/ΔΕ 5154/08.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών περί καθορισμού τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών (Β’ 2595).

29. Το π.δ. 29/1998 (Α’ 34) περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2919/2001 (Α’ 128), το π.δ. 308/2001 (Α’ 209), το π.δ. 145/2003 (Α’ 121), τον ν. 3438/2006 (Α’ 33), το ν. 4115/2013 (Α’ 24), καθώς και το άρθρο 58 του ν. 4623/2019 με τίτλο «Τροποποίηση της ανώνυμης εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) και με-τονομασία της σε Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ ΑΕ).

30. Την υπό στοιχεία REGIO.DGA2.G5/PT/28.09.2015 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρί-θηκε το «Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς” (Next Generation Access (NGA) Plan, Greece).

31. Την υπ’ αρ. 1533/09.03.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διατύπωση γνώμης επί της δυνατότητας ένταξης της Πράξης “Superfast Broadband-SFBB στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020”» (αρ. πρωτ. ΓΓΤΤ 19704/130/12.03.2018).

32. Το από 16.03.2018 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών (ΓΓΤΤ), της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ).

33. Την υπ’ αρ. 39734/207/23.05.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Δράση “Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)”» (Β’ 1907).

34. Την υπό στοιχεία οικ. 34/Φ.Α.12/11.2.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39734/207/23.05.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Δράση ”Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)”» (Β’ 672).

35. Την υπό στοιχεία 121/Φ.Α.12/12.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 34/Φ.Α.12/11.2.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 39734/207/23.05.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Δράση ”Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)”» (Β’ 4995).

36. Την υπό στοιχεία C(2020) 2781 final/5.5.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «State Aid SA. 56599- Greece Modification of the Superfast Broadband (SFBB) Project», με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της διάρκειας της Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνι-κότητας (Superfast Broadband)».

37. Την υπό στοιχεία C(2022) 3047 final/4.5.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «State Aid SA. 102127- Prolongation of the SFBB voucher scheme in Greece», με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της διάρκειας της Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)».

38. Την υπ’ αρ. 477/30-3-2022 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Ενεργοποίησης κουπονιών SFBB_Vouchers της Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» (ΑΔΑ: ΩΜΘΨ46ΜΠΥΓ-ΨΦΓ).

39. Το υπό στοιχεία 76900 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 2-6-2022 έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων «Απόψεις για την αύξηση προϋπολογισμού του έργου «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Superfast Broadband».

40. Την υπό στοιχεία 24876 ΕΞ 2022/16-6-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

41. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη ύψους 10.000.000 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ: 2018ΣΕ06300006), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 46097 ΕΞ 2021/ 30.12.2021 (Β’ 56/2022) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 121/Φ.Α.12/12.11.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας (Β’ 4995) με την οποία τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 34/Φ.Α.12/11.2.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39734/207/23.05.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Δράση ”Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)”» (Β’ 672)», με την αντικατάστασή του περιεχομένου της ως εξής:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η Δράση αφορά στην παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο με υπερυψηλή ταχύτητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις (Ωφελούμενους) που κατοικούν και αντίστοιχα εδρεύουν σε περιοχές, όπου αναπτύσσονται με ιδιωτικές επενδύσεις υποδομές, ικανές να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), σύμφωνα με την οποία ο Ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, ανάλογα με τις ανάγκες του, τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν καθώς και τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο που τις παρέχει, υπό τις προϋποθέσεις ότι:

– Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι έχουν εγγραφεί και πιστοποιηθεί στο Πληροφορικό Σύστημα της Δράσης και

– Οι διαθέσιμες υπηρεσίες καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μέσω ενός και μόνο κουπονιού (ηλεκτρονικό ή/και εκτυπώσιμο), μία SFBB_Υπηρεσία εκ των δημοσιευμένων και εγκεκριμένων Προσφορών των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, που έχουν πιστοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης. Αναλυτικότερα, αποκτούν:

– Διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας, με επιδότηση 13€ (δεκατριών ευρώ) το μήνα, για διάστημα 24 (είκοσι τεσσάρων) μηνών.

– Εφάπαξ σύνδεση, με επιδότηση του κόστους 48€ (σαράντα οκτώ ευρώ).

Άρθρο 2

Φορείς της Δράσης

Κύριος και Φορέας Πρότασης της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Φορέας Υλοποίησης και Δικαιούχος η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φορέας λειτουργικής υποστήριξης της Δράσης είναι η Ανώνυμη Εταιρία Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ).

Στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, οι βασικοί όροι της σύμπραξης αυτής, καθώς και οι ρόλοι και υποχρεώσεις τους αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι όλοι οι πολίτες, καθώς και οι επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και των επιτη-δευματιών) που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πεδίου εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΕ) 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014, και επιθυμούν να αποκτήσουν μια 5ΕΒΒ_Υπηρεσία σε οποιαδήποτε από τις περιοχές όπου προσφέρονται SFBB_Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων (περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών) προϋποθέτει την τήρηση των αντίστοιχων ορίων για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τον Κανονισμό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, στον οποίο εντάσσεται εκάστη επιχείρηση, ο οποίος εξαρτάται από τους τομείς οι οποίοι ενισχύονται, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 1 και 2 των ανωτέρω Κανονισμών.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός Δράσης και ποσό ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (60.000.000,00€).

Ο προϋπολογισμός της Δράσης αποτελεί 100% (εκατό τοις εκατό) δημόσια δαπάνη, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με εθνικούς πόρους.

Η συνολική οικονομική αξία του SFBB_voucher καθορίζεται σε:

– Διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας: 13€ (δεκατρία ευρώ) το μήνα για διάστημα 24 (είκοσι τεσσάρων) μηνών.

– Εφάπαξ κόστος σύνδεσης: 48€ (σαράντα οκτώ ευρώ).

Άρθρο 5

Τρόπος άντλησης στοιχείων Ωφελουμένων

Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας (ονοματεπώνυμο, επωνυμία, αρμόδια ΔΟΥ, ΚΑΔ, νομική μορφή, ταχυδρομική διεύθυνση, υποκαταστήματα, πληροφορία σχετικά με διακοπή ή μη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.λπ.) των Ωφελουμένων αντλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και μέσω των κωδικών/δια-πιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά την υποβολή της αίτησης και μόνο με την καταχώρηση του ΑΦΜ εκ μέρους των Ωφελουμένων και κατόπιν ρητής και ειδικής συγκατάθεσης των υποκειμένων των δεδομένων.

Άρθρο 6

Προδιαγραφές της παρεχόμενης SFBB_ Υπηρεσίας

Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρεχόμενης SFBB_ Υπηρεσίας της Δράσης αναλύονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 7

Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου

Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο κουπονιού (voucher).

Σε κάθε Ωφελούμενο (δικαιούχο πολίτη ή επιχείρηση) θα αντιστοιχεί ένα, αποκλειστικά, κουπόνι.

Η συνολική αξία του κουπονιού είναι το άθροισμα της αξίας των δύο παροχών του Άρθρου 1, καθεμιά από τις οποίες είναι διακριτά προκοστολογημένη, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία παροχής στην άλλη.

Η υλοποίηση της Δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης.

2. Συγκρότηση Καταλόγου συμμετεχόντων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

3. Χρήση του Κουπονιού από τους Ωφελούμενους.

4. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της Δράσης.

Για την υλοποίηση της Δράσης, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συστήνονται και συγκροτούνται τα εξής συλλογικά όργανα:

Α) Η «Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών» που ελέγχει τις αναρτημένες Προσφορές των Παρόχων και εισηγείται στην ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ την έγκριση ή την απόρριψή τους.

Β) Η πιστοποίηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Δράσης πραγματοποιείται από την «Επιτροπή Πιστοποίησης», η οποία υποβάλλει στην ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ εισηγήσεις για την ομαλή υλοποίηση του αντικειμένου της Δράσης, την τήρηση των επιμέρους όρων αυτής και την επιβεβαίωση του τελικού ποσού προς απόδοση.

Η Επιτροπή Πιστοποίησης της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των παραστατικών και των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι καθώς και την τήρηση των επιμέ-ρους όρων της Δράσης ανά Ωφελούμενο.

Η ανωτέρω προβλεπόμενη πιστοποίηση ως προς την ολοκλήρωση και πραγματοποίηση του αντικειμένου της Δράσης, ως προς την τήρηση των επιμέρους όρων αυτής, καθώς και ως προς την ταυτοποίηση των δικαιο-λογητικών, διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που εξειδικεύεται στον Οδηγό της Δράσης.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Πιστοποίησης, η ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ δύναται να αναθέτει τη διαδικασία εκκαθάρισης και επαλήθευσης παροχής πραγματικής υπηρεσίας και σε εξωτερικό συνεργάτη/σύμβουλο μετά από σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Πιστοποίησης αποτελεί και την προβλεπόμενη από το αρ. 219 του ν. 4412/2016 Επιτροπή Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών/ παραδοτέων του αναδόχου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, ο οποίος μπορεί να διενεργείται δειγματοληπτικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.

Τα πρακτικά των ανωτέρω επιτροπών εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους.

Προσφυγές κατά των ανωτέρω αποφάσεων της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ υποβάλλονται για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 (πέντε) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ υπο-χρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών επί της προσφυγής.

Με την απόφαση συγκρότησης των ανωτέρω συλλογικών οργάνων της παρούσας, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των οργάνων, η λειτουργία τους, οι ιδιότητες των μελών τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.

Τα ανωτέρω συλλογικά όργανα συγκροτούνται από στελέχη της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ και υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το συντονισμό της ΓΓΤΤ, θα προβεί στις απαι-τούμενες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, των δυνητικών Ωφελουμένων και των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)»
ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η αύξηση ζήτησης υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας από ιδιώτες και επιχειρήσεις, στόχος που συνάδει απόλυτα με το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 (Digital Agenda 2020) την Επικοινωνία της ΕΕ Gigabit Society και το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan).

Πιο συγκεκριμένα μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται:

• Η τόνωση της ζήτησης, που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων ευρυζωνικών λύσεων, προκειμένου να γεφυρωθεί το μακροχρόνιο ψηφιακό χάσμα στην Ελλάδα και να τεθεί η Ελλάδα σε θέση σχετικής ισοτιμίας με τους εταίρους της, στην ΕΕ.

• Η δημιουργία μιας αρχικής βάσης (early adopters) για την υιοθέτηση NGA υπηρεσιών στην ελληνική αγορά προκειμένου να βοηθήσει στην εξοικείωση των καταναλωτών με αυτές τις υπηρεσίες, να ωθήσει τους Παρόχους λιανικής στη διαμόρφωση σχετικών προϊόντων σε ευρεία κλίμακα και να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό.

• Μέγιστο όφελος για τους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν και διατεθούν υπηρεσίες SFBB, με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps.

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα κατά την υλοποίηση της Δράσης, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ), όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της Δράσης είναι η ενίσχυση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υπερυψηλής διαδικτυακής ταχύτητας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), σύμφωνα με τα οριζόμενα.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών της μεθόδου κουπονιού (voucher), καθώς και άλλων εννοιών, παρατίθενται στη συνέχεια οι σχετικοί ορισμοί.

SFBB_Υπηρεσία: Η λιανική υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών οποιασδήποτε μορφής (1, 2, 3 ή 4-play) που περιλαμβάνει σωρευτικά τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:

1. Τον απαραίτητο τερματικό εξοπλισμό (modem/ router) για τη λειτουργία της.

2. Πρόσβαση στο Internet με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps.

3. Βασίζεται σε υπηρεσία χονδρικής που διατίθεται με τη μορφή χονδρικής Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling -VLU), με τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα χαρακτηριστικά που συμμορφώνονται με την απόφαση 808/002/27.4.2017 της ΕΕΤΤ (και τις όποιες μελλοντικές σχετικές αποφάσεις της), με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps και τιμή διάθεσης της υπηρεσίας χονδρικής μικρότερη ή ίση με τις εγκεκριμένη από την ΕΕΤΤ τιμή χονδρικής, ως εκάστοτε ισχύει. Η υπηρεσία θεωρείται ότι είναι άμεσα αναβαθμίσιμη όταν η πραγματική ταχύτητα καθόδου της μπορεί να αναβαθμιστεί σε 1 Gbps σε διάστημα έως 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς εργασίες στο χώρο του τελικού χρήστη πέραν ίσως από την αντικατάσταση του τερματικού εξοπλισμού αν αυτό είναι απαραίτητο.

Προσφορά: Κάθε συγκεκριμένη εμπορικά διαθέσιμη υπηρεσία λιανικής που προσφέρεται από κάποιον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και πληροί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηρισθεί SFBB_Υπηρεσία. Οι Προσφορές SFBB_Υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν 24μηνη διάρκεια συμβολαίου.

SFBB_voucher: το κουπόνι (ηλεκτρονικό ή/ και εκτυπώσιμο), το οποίο χορηγείται σε κάθε Ωφελούμενο της Δράσης, με αποκλειστικό σκοπό την εξαργύρωση του για την απόκτηση μιας SFBB_Υπηρεσίας εκ των δημοσιευμένων και εγκεκριμένων Προσφορών των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, που έχουν πιστοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης.

Κάθε Ωφελούμενος δικαιούται ένα και μόνο κουπόνι. Η συνολική οικονομική αξία του SFBB_voucher καθορίζεται σε:

•  Διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας: 13€ (δεκατρία ευρώ) το μήνα για διάστημα 24 (είκοσι τεσσάρων) μηνών

•  Εφάπαξ κόστος σύνδεσης: 48€ (σαράντα οκτώ ευρώ).

Η Δράση θα είναι ανοιχτή σε όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, με ισότιμους όρους.

Email Ενεργοποίησης: Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο αποστέλλονται προς τον Ωφελούμενο τα στοιχεία της παραγγελίας και επιβεβαιώνεται η ημερομηνία Ενεργοποίησης της Ευρυζωνικής Σύνδεσης.

Έκδοση του SFBB_voucher: Η διαδικασία που ακολουθείται από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, με χρήση των κωδικών/διαπιστευτηρίων (username/ password) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η επιλεξιμότητά του και στη συνέχεια να εκδοθεί για λογαριασμό του ένα SFBB_voucher.

Ενεργοποίηση του SFBB_voucher: Η ημερομηνία ενεργοποίησης της SFBB_Υπηρεσίας, η οποία αναγράφεται στο email Ενεργοποίησης.

Ενεργοποίηση SFBB_Υπηρεσίας: Η ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται ενεργή η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση, εφόσον ο Ωφελούμενος έχει παραλάβει τον εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (modem/ router).

Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης (ΠΣ): Το Πληροφοριακό Σύστημα που έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες της παρούσας Δράσης και υποστηρίζει την υλοποίηση της Δράσης στις διάφορες φάσεις της.

Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι (ή Πάροχοι): Οι Πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα ενταχθούν στον Κατάλογο της Δράσης. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη τους στον Κατάλογο της Δράσης είναι να διαθέτουν εν ισχύ άδεια από την ΕΕΤΤ για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην κατηγορία Β0104 (Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης/πρόσβασης στο διαδίκτυο), σύμφωνα με τις αναφερόμενες ελάχιστες προδιαγραφές και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε εν ισχύ Οδηγού της Δράσης και της υπ’ αρ. οικ. 39734/207 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1907/29.05.2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο κουπονιού (voucher).

Σε κάθε Ωφελούμενο θα αντιστοιχεί ένα κουπόνι.

Η συνολική αξία του κουπονιού είναι το άθροισμα της αξίας των δύο παροχών του άρθρου 1, καθεμιά από τις οποίες είναι διακριτά προκοστολογημένη, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία παροχής στην άλλη.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ενεργοποίηση των SFBB_vouchers θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2022, η δε διάρκεια της επιδοτούμενης περιόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες από την ενεργοποίησή τους. Η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης δύναται να παραταθεί με απόφαση της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 60.000.000,00€ (εξήντα εκατομμυρίων ευρώ) και βαρύνει τον κωδικό 2018ΣΕ06300006 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης αποτελεί 100% (εκατό τοις εκατό) δημόσια δαπάνη, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με εθνικούς πόρους.

 

ΦΟΡΕΙΣ

Φορέας Πρότασης και Κύριος της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και Φορέας Υλοποίησης και Δικαιούχος η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φορέας λειτουργικής υποστήριξης της Δράσης είναι η Ανώνυμη Εταιρία Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ).

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), ως Φορέας Πρότασης, υποστηρίζει την ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ στην υλοποίηση της Δράσης και ειδικότερα:

•  Διευκολύνει με κάθε τρόπο το αρμόδιο προσωπικό και τον Δικαιούχο-Φορέα Υλοποίησης στην υλοποίηση του αντικειμένου της Δράσης.

•  Συντονίζει με τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τις απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση της Δράσης.

• Αξιολογεί την πορεία υλοποίησης της Δράσης και δίνει κατευθύνσεις στο Δικαιούχο – Φορέα Υλοποίησης της Δράσης.

•  Συνεργάζεται με το Δικαιούχο – Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της Δράσης.

•  Παραλαμβάνει από τον Δικαιούχο – Φορέα Υλοποίησης και το Φορέα λειτουργικής υποστήριξης της Δράσης, με την ολοκλήρωση της Δράσης, το σύνολο των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Υλικού που αφορά στη Δράση.

•  Αναλαμβάνει και εκτελεί τις υποχρεώσεις του «υπεύθυνου επεξεργασίας» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζει τους σκοπούς, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτής, την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων καθώς και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων αυτών.

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης της πράξης, αναλαμβάνει τα ακόλουθα:

•  Τη σύνταξη και έκδοση του Οδηγού της Δράσης, τη δημοσίευσή του, καθώς και κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση αυτού. Ο Οδηγός της Δράσης εξειδικεύει την παρούσα απόφαση, αναφορικά με τεχνικά/ διαδικαστικά/ λεπτομερειακά θέματα

•  Οργάνωση της υλοποίησης της Δράσης (συγκρότηση Καταλόγου Παρόχων, επιλογή/ αξιολόγηση προσφερόμενων ψηφιακών πακέτων, κλπ), σε συνεργασία με το Φορέα Πρότασης.

•  Πιστοποίηση ολοκλήρωσης της Δράσης, παραλαβή δικαιολογητικών πληρωμής, λογιστική υποστήριξη.

•  Αξιολόγηση έργου σε σχέση με τους στόχους και σύνταξη σχετικών περιοδικών αναφορών προς το Φορέα Πρότασης.

•  Δημοσιότητα για την ενημέρωση των Ωφελουμένων, των Παρόχων και της κοινής γνώμης, με το συντονισμό του Φορέα Πρότασης.

•  Εκτέλεση των υποχρεώσεων της «εκτελούσας την επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Φορέα Πρότασης της Δράσης και «υπεύθυνου επεξεργασίας» – και σύμφωνα με τις εντολές και τις κατευθύνσεις αυτής.

Η Ανώνυμη Εταιρία Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ), στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας με τη ΓΓΤΤ και την ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ αναλαμβάνει τα ακόλουθα:

•  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη του συνολικού πληροφοριακού συστήματος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της Δράσης.

•  Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία Help Desk κατά την περίοδο υλοποίησης της Δράσης για τα θέματα που αφορούν στο ΠΣ της Δράσης.

•  Παραχώρηση όποιων στοιχείων Ζητηθούν από το Φορέα Πρότασης ή/ και από τρίτους ελεγκτικούς φορείς.

•  Διατήρηση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και των εφαρμογών που υλοποιήθηκαν για 3 έτη μετά την παρέλευση της Δράσης.

•  Παραχώρηση άμεσα ηλεκτρονικής πρόσβασης χρήσης στο Πληροφοριακό Σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες που θα ορίσει ο Φορέας της Πρότασης.

•  Έλεγχος και καταχώριση της σώρευσης των Ωφελούμενων της δράσης για λογαριασμό της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

•  Εκτέλεση των υποχρεώσεων της «εκτελούσας την επεξεργασία» υπηρεσίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Φορέα Πρότασης της Δράσης και «υπεύθυνου επεξεργασίας» – και σύμφωνα με τις εντολές και τις κατευθύνσεις αυτής.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί το Φορέα Χρηματοδότησης και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του (ΓΔΟΔΥ) τον Υπόλογο Διαχειριστή του Έργου.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι όλοι οι πολίτες, καθώς και οι επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών) που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πεδίου εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΕ) 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014, και επιθυμούν να αποκτήσουν μια SFBB_Υπηρεσία σε οποιαδήποτε από τις περιοχές όπου προσφέρονται SFBB_Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα .

Οι επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών) θα πρέπει να διατηρούν ενεργό τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη Δράση SFBB, από την υποβολή αίτησης συμμετοχής έως και την ολοκλήρωση του αρχικού τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου της SFBB_Υπηρεσίας. Επίσης, οι επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών), πριν την έγκριση της ενίσχυσης, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεσμεύονται ότι δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλεπόμενα όρια, (τα οποία καθορίζονται στον Κανονισμό στον οποίο εντάσσονται για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), με ενισχύσεις που ήδη έχουν πάρει ή που έχουν αιτηθεί και τους έχουν εγκριθεί, της αιτούμενης στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού ενίσχυσης συμπεριλαμβανόμενης.

Όλοι οι δυνητικοί Ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική ανά ΑΦΜ αίτηση ένταξης στη Δράση SFBB. Διευκρινίζεται ότι, κάθε Ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση σε ένα μόνο σημείο λειτουργίας της SFBB_υπηρεσίας (διεύθυνση ή συντεταγμένες).

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού και, συνεπώς, λόγο απόρριψης της αίτησης του Ωφελούμενου (ή ανάκλησης εάν έχει προχωρήσει).

Με τον Οδηγό Δράσης θα καλούνται όλοι οι Ωφελούμενοι να συμμετάσχουν στη Δράση, λαμβάνοντας επιδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία SFBB_Υπηρεσιών για διάστημα 24 (είκοσι τεσσάρων) μηνών σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης, να δει αν στο σημείο ενδιαφέροντός του (διεύθυνση ή συντεταγμένες) προσφέρονται (ή προγραμματίζεται να προσφέρονται) SFBB_Υπηρεσίες.

Ο Ωφελούμενος θα μπορεί να δει όλες τις Προσφορές SFBB_Υπηρεσιών από όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στο εν λόγω σημείο (σε διαφορετική περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται ότι στο σημείο ενδιαφέροντος του δεν προσφέρονται SFBB_Υπηρεσίες), και να εντοπίσει τη συγκεκριμένη Προσφορά που τον ενδιαφέρει, με αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες ή/ και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα προσωπικά του κριτήρια. Στη συνέχεια, με χρήση των κωδικών/ διαπιστευτηρίων (username/ password) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα μπορεί, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της Δράσης, να εκδώσει τον μοναδικό κωδικό του SFBB_voucher που του αντιστοιχεί και θα του αποσταλεί μέσω e-mail. Από τη στιγμή αυτή καθίσταται Ωφελούμενος της Δράσης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ελάχιστες προδιαγραφές της παρεχόμενης SFBB_Υπηρεσίας

Κάθε Προσφορά Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηρισθεί SFBB_Υπηρεσία, θα πρέπει δηλαδή να περιλαμβάνει σωρευτικά τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:

1. Τον απαραίτητο τερματικό εξοπλισμό (modem/ router) για τη λειτουργία της.

2. Πρόσβαση στο Internet με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps.

3. Βασίζεται σε υπηρεσία χονδρικής που διατίθεται με τη μορφή χονδρικής Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling -VLU), με τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα χαρακτηριστικά που συμμορφώνονται με την απόφαση 808/002/27.4.2017 της ΕΕΤΤ (και τις όποιες μελλοντικές σχετικές αποφάσεις της), με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps και τιμή διάθεσής της υπηρεσίας χονδρικής μικρότερη ή ίση με τις εγκεκριμένη από την ΕΕΤΤ τιμή χονδρικής, ως εκάστοτε ισχύει. Η υπηρεσία θεωρείται ότι είναι άμεσα αναβαθμίσιμη όταν η πραγματική ταχύτητα καθόδου της μπορεί να αναβαθμιστεί σε 1 Gbps σε διάστημα έως 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς εργασίες στο χώρο του τελικού χρήστη πέραν ίσως από την αντικατάσταση του τερματικού εξοπλισμού αν αυτό είναι απαραίτητο. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση της κάθε Προσφοράς με τα ως άνω χαρακτηριστικά ανήκει αποκλειστικά στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. Οι Προσφορές SFBB_Υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν 24μηνη διάρκεια συμβολαίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ

Υποβολή περιοχών κάλυψης όπου παρέχονται οι Προσφορές των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να τη δηλώνει στο ΠΣ της δράσης. Για κάθε καλυπτόμενο κτίριο θα δηλώνονται αναλυτικά, τα ακόλουθα πεδία:

•  Ταχυδρομικός Κώδικας (TK),

•  Οδός (STREET)

•  Αριθμός (NUMBER)

•  Δήμος (MUNICIPALITY)

•  Γεωγραφικό πλάτος (PHI),

•  Γεωγραφικό μήκος (LAMBDA)

•  Ημερομηνία εμπορικής διαθεσιμότητας (AVAILABILITY_DATE)

•  Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που προσφέρει την SFBB_Υπηρεσία στην εν λόγω διεύθυνση (PROVIDER)

•  Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος Χονδρικής που προσφέρει την υπηρεσία VLU στην εν λόγω διεύθυνση (WHOLESALE PROVIDER)

Στην περίπτωση που το κτίριο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί με αλληλουχία στοιχείων ταχυδρομικής διεύθυνσης (TK, STREET, NUMBER), θα μπορούν να δηλώνονται οι συντεταγμένες που προσδιορίζουν μοναδικά το κτίριο, η δε αναζήτηση των κτιρίων χωρίς διεύθυνση θα μπορεί να γίνεται μέσω χάρτη που θα φαίνονται τα καλυπτόμενα κτίρια χωρίς διεύθυνση. Σημειώνεται, ότι η ως άνω λειτουργικότητα που αφορά τα κτίρια χωρίς διεύθυνση τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης υλοποίησης της σχετικής εφαρμογής.

Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος θα μπορεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής της Δράσης, να προβεί σε τροποποίηση των περιοχών κάλυψης, έως μια φορά μηνιαίως, όσες φορές χρειασθεί. Σε κάθε επικαιροποίηση θα αποστέλλεται εκ νέου το σύνολο των περιοχών κάλυψης ανεξαρτήτως αν οι αλλαγές είναι μικρής ή μεγάλης κλίμακας και η νέα έκδοση θα αντικαθιστά πλήρως την προηγούμενη. Η τρέχουσα εκδοχή των περιοχών κάλυψης, έτσι όπως έχει διατεθεί από το σύνολο των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, θα είναι διαθέσιμη προς όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της Δράσης, προκειμένου να επικαιροποιήσουν με τη σειρά τους τις περιοχές κάλυψης της δικής τους SFBB_υπηρεσίας εφόσον χρειάζεται.

Σε κάθε επικαιροποίηση των περιοχών κάλυψης, όλα τα καλυπτόμενα κτίρια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη μορφή που έχουν διατεθεί από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο που τυγχάνει ταυτόχρονα και Πάροχος Χονδρικής για το εν λόγω κτίριο. Σε διαφορετική περίπτωση τα συγκεκριμένα κτίρια θα επισημαίνονται ως μη έγκυρα και δεν θα εμφανίζονται στις καλυπτόμενες περιοχές του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.

Η Ημερομηνία εμπορικής διαθεσιμότητας (AVAILABILITY DATE) οφείλει να συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.1.3 της απόφασης ΕΕΤΤ 808/002/27.04.2017 με την σημείωση ότι ως προς το πρώτο του σημείο, το επίπεδο της απαιτούμενης γεωγραφικής ανάλυσης θα είναι αυτό της ταχυδρομικής διεύθυνσης/ συντεταγμένων σε συμφωνία με τα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι είναι επιτρεπτή η υποβολή περιοχών κάλυψης, όπου το πεδίο «provider» θα είναι κενό, στην περίπτωση που ο εν λόγω Πάροχος διαθέτει τις υπηρεσίες του μόνο με τη μορφή χονδρικής και όχι λιανικής.

Ανάρτηση Προσφορών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Μετά την εγγραφή του στον κατάλογο και την απόδοση σε αυτόν των σχετικών δικαιωμάτων, κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος αναρτά, μέσω του Υποσυστήματος Προσφορών του ΠΣ της Δράσης, τα αναλυτικά χαρακτηριστικά κάθε Προσφοράς που προτίθεται να διαθέτει στο πλαίσιο της Δράσης, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και εντός των προθεσμιών που αναφέρονται.

Για λόγους διαχείρισης της Δράσης και της δυνατότητας των Ωφελούμενων να μπορούν να συγκρίνουν αποδοτικά και αξιόπιστα τις δυνατές Προσφορές, κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος μπορεί να υποβάλει μέχρι 30 (τριάντα) Προσφορές, κατά την διάρκεια της Δράσης

Οι παρεχόμενες Προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οριζόμενες ελάχιστες προδιαγραφές.

Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που έχει εγγραφεί στον Κατάλογο, με αποκλειστική του ευθύνη, επιμελείται υποχρεωτικά τη σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, κατά την καταχώριση των Προσφορών του, με την ειδική ιστοσελίδα της Δράσης, ώστε να είναι διαθέσιμες μέσω αυτής λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους Ωφελούμενους.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου δημοσιοποιούνται με αποκλειστικά δική του ευθύνη και η ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.

Έγκριση και δημοσιοποίηση Προσφορών

Οι αναρτημένες Προσφορές ελέγχονται αυτόματα από το ΠΣ Προσφορών ως προς την κάλυψη των ελάχιστων λειτουργικών προδιαγραφών κατά την καταχώρισή τους στην εφαρμογή. Μετά την καταχώρισή τους, οι αναρτημένες Προσφορές ελέγχονται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Ο έλεγχος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών αφορά στα εξής:

1. Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών για ικανοποίηση των προϋποθέσεων της Δράσης.

2. Έλεγχος προτεινόμενης ανώτατης τιμής της Προσφοράς για τυχόν απόκλιση από τις τρέχουσες τιμές αγοράς για πακέτα αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Για Προσφορές που εκτιμώνται ότι παρουσιάζουν απόκλιση, προς τα πάνω, ύψους >10% θα ζητείται από τους Παρόχους σχετική διευκρίνιση για την τεκμηρίωση της λιανικής τιμής της Προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών δύναται να αξιοποιήσει παροχή εξωτερικής υποστήριξης, έτσι ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω email για την έγκριση ή απόρριψη αυτών.

Σε περίπτωση απόρριψης μέρους των Προσφορών που προτείνονται από τους Παρόχους, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών εγκρίνει τις υπόλοιπες Προσφορές που καλύπτουν τις τεθείσες προδιαγραφές, ενημερώνει σχετικά τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και αυτός μπορεί να προτείνει νέες Προσφορές μέχρι την κάλυψη του μέγιστου πλήθους Προσφορών.

Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής της Δράσης, θα μπορεί να προβεί σε προσθήκη νέων Προσφορών μέχρι το ορισμένο μέγιστο πλήθος Προσφορών, αν δεν το έχει εξαντλήσει, για τις οποίες και θα ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία έγκρισης και ενημέρωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Επίσης οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα μπορούν να προβούν σε απενεργοποίηση των υφιστάμενων Προσφορών τους, ενώ έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν χωρίς περιορισμό σε μειώσεις τιμών επί των ήδη εγκεκριμένων Προσφορών. Η μείωση της τιμής μιας Προσφοράς λογίζεται ως επικαιροποίηση της Προσφοράς ως προς την τιμή διάθεσής της και δεν απαιτεί εκ νέου έγκριση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή καμία αύξηση τιμής εγκεκριμένης Προσφοράς χωρίς νέα έγκριση. Στην περίπτωση αυτή, η Προσφορά με την αυξημένη τιμή, λογίζεται σαν νέα Προσφορά.

Σε περίπτωση απόρριψης Προσφοράς, ο Πάροχος έχει δικαίωμα ένστασης, εντός 5 (πέντε) ημερών, επί της Απόρριψης, προσκομίζοντας σχετικά τεκμηριωτικά στοιχεία. Η ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 (δέκα) ημερών επί της ένστασης.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

Η υλοποίηση της Δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

•  Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης

•  Συγκρότηση Καταλόγου Παρόχων.

•  Χρήση του Κουπονιού από τους Ωφελούμενους.

•  Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της Δράσης.

1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης

Τα βήματα που ακολουθούνται για την προετοιμασία, την εφαρμογή και την ολοκλήρωση της Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας» είναι συνοπτικά τα κάτωθι:

•  Εγγραφή στο ΠΣ της Δράσης και πιστοποίηση (από την ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ) των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.

•  Υποβολή στο ΠΣ περιοχών κάλυψης από τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους όπου παρέχονται οι Προσφορές τους.

•  Έλεγχος διαθεσιμότητας SFBB_voucher στην περιοχή του Ωφελούμενου. Δυνατότητα εγγραφής για ενημέρωση διαθεσιμότητας.

•  Υποβολή στο ΠΣ Προσφορών από τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους που εντάχθηκαν στον Κατάλογο και έγκριση/ απόρριψη τους από την ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ.

•  Έλεγχος επιλεξιμότητας και έκδοση του SFBB_voucher από τον Ωφελούμενο, με τους κωδικούς/ διαπιστευτήρια (username/ password) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

•  Για τις επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών), στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της Δράσης συμπεριλαμβάνεται και η τήρηση των αντίστοιχων ορίων για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον οποίο εντάσσεται εκάστη επιχείρηση. Πραγματοποιείται επίσης, επικουρικός έλεγχος της σώρευσης των ενισχύσεων των επιχειρήσεων (περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών) από το ΠΣ της Δράσης για λογαριασμό της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

•  Αναζήτηση και επιλογή του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου και των παρεχόμενων Προσφορών από τους Ωφελούμενους μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης και των συνδέσμων (links) αυτής με τις ιστοσελίδες των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.

•  Υπογραφή του σχετικού τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου με τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. Ελλείψει ιδιόχειρης υπογραφής, η συναίνεση του ωφελούμενου στην κατάρτιση του συμβολαίου είναι δυνατόν να τεκμαίρεται και μέσω καθορισμένης διαδικασίας κοινής αποδοχής, αποδεικτικό της οποίας πάντως θα πρέπει να τηρείται στην ατομική καρτέλα πελατών του πληροφοριακού συστήματος του Παρόχου.

•  Υπογραφή εξουσιοδότησης από τον Ωφελούμενο προς τον Πάροχο για την είσπραξη της επιχορήγησης.

•  Ενεργοποίηση της SFBB υπηρεσίας (ενεργοποίησή της σύνδεσης και διάθεση απαραίτητου εξοπλισμού).

•  Αποστολή προς τον Ωφελούμενο των στοιχείων της παραγγελίας, όπου επιβεβαιώνεται και η ημερομηνία ενεργοποίησης της ευρυζωνικής σύνδεσης. Η αποστολή των στοιχείων θα γίνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ^mail Ενεργοποίησης) στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ωφελούμενος κατά την έκδοση του SFBB_voucher μέσω του ΠΣ της Δράσης. Δυνατότητα υποβολής ένστασης εκ μέρους του Ωφελούμενου μέσω του ΠΣ της Δράσης, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε περίπτωση διαφωνίας με τα στοιχεία της παραγγελίας. Για την ως άνω δυνατότητα, ο Ωφελούμενος ενημερώνεται ρητά στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει.

•  Στην περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία των πέντε (5) ημερών παρέλθει άπρακτη, χωρίς την υποβολή ένστασης εκ μέρους του Ωφελουμένου, ενεργοποιείται το SFBB_voucher αναδρομικά, από την ημερομηνία ενεργοποίησης της ευρυζωνικής σύνδεσης.

•  Υποβολή στην ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ αιτημάτων και απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής από τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους.

•  Πιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών που αντιστοιχούν στα αιτήματα πληρωμής.

•  Καταβολή αξίας κουπονιού στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους.

•  Έλεγχοι της ορθής υλοποίησης της Δράσης.

2. Συγκρότηση Καταλόγου Παρόχων

Η Δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους με ισότιμους όρους. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και των προϋποθέσεων συμμετοχής του αντίστοιχου Οδηγού Δράσης.

Ο Κατάλογος συμμετεχόντων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων (εφεξής «Κατάλογος»), είναι ο κατάλογος, στον οποίο εντάσσονται μετά την πιστοποίησή τους οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι. Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης ενός Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου περιγράφεται παρακάτω:

•  Ο χρήστης/ Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος, αφού αποδεχθεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση, δημιουργεί λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνοντας το επιθυμητό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (λ.χ. επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, e-mail, αριθμός αδείας παροχής υπηρεσιών B104 από την ΕΕΤΤ).

•  Μετά την εγγραφή του, το σύστημα αποστέλλει οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail που δηλώθηκε.

•  Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την ενεργοποίηση, θα μπορεί δίνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επέλεξε, να εισέλθει στο λογαριασμό του και να υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

•  Με την είσοδό του, θα του Ζητηθεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον Κατάλογο της Δράσης επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα στον Οδηγό Δράσης έγγραφα.

•  Η ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ, αφού ελέγξει την εγκυρότητα των ως άνω εγγράφων, θα πιστοποιήσει τα στοιχεία του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος θα ενημερώνεται αυτόματα με σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail που θα αποστέλλει το σύστημα.

•  Μετά την πιστοποίησή του, ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος θα δύναται να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος που τον αφορούν (ενδει κτι κά: δημιουργία και διαχείριση Προσφορών, δημιουργία και διαχείριση παραγγελιών, ανάρτηση τιμολογίων, άντληση στοιχείων και εκτέλεση ενεργειών μέσω web services).

•  Σε περίπτωση απόρριψης εγγραφής στον Κατάλογο, ο Πάροχος έχει δικαίωμα ένστασης, εντός 5 (πέντε) ημερών επί της Απόρριψης, προσκομίζοντας σχετικά τεκμηριωτικά στοιχεία. Η ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 (δέκα) ημερών επί της ένστασης.

Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι έχουν στο πλαίσιο της Δράσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

•  Να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια τυχόν εκ των υστέρων ελέγχων

•  Να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της Δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, τουλάχιστον έως πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Δράσης.

•  Να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν τους ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην παρούσα Δράση, τουλάχιστον έως 5 (πέντε) έτη μετά την ολοκλήρωση της Δράσης.

Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα μπορούν να εγγράφονται και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον κατάλογο Παρόχων της Δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης.

Οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, όπως αυτοί ορίζονται από τους τελευταίους, μπορούν να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα και να λειτουργήσουν κατ’ εξουσιοδότηση των πιστοποιημένων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δράσης http://www.sfbb.gr.
3. Χρήση του Κουπονιού από τους Ωφελούμενους

Έκδοση του SFBB voucher

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης, να ενημερωθεί αν στο σημείο ενδιαφέροντός του (διεύθυνση ή συντεταγμένες), προσφέρονται (ή προγραμματίζεται να προσφέρονται) SFBB_Υπηρεσίες. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται ότι στο σημείο ενδιαφέροντος του δεν προσφέρονται SFBB_υπηρεσίες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής και τα όσα ορίζονται στον οδηγό της δράσης, τους όρους χρήσης των πληροφοριακών υποδομών της δράσης, την δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και να εξουσιοδοτήσει τον εξυπηρετητή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να προσπελάσει τα στοιχεία του που πρόκειται να αποθηκευτούν στο πληροφοριακό σύστημα της Δράσης «Superfast Broadband», όπως αντλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κάνοντας χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων (username/ password) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αφού συνδεθεί, θα μπορεί, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της Δράσης, να εκδώσει τον μοναδικό κωδικό του SFBB_voucher, ο οποίος θα του αποσταλεί μέσω e-mail.

• Για τις επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών), στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της δράσης συμπεριλαμβάνεται και η τήρηση των αντίστοιχων ορίων για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον οποίο εντάσσεται εκάστη επιχείρηση. Πραγματοποιείται επίσης επικουρικός έλεγχος της σώρευσης των ενισχύσεων των επιχειρήσεων (περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών) από το ΠΣ της Δράσης για λογαριασμό της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

• Εάν προσφέρονται ήδη SFBB_Yπηρεσίες στο εν λόγω σημείο από τουλάχιστον ένα Πάροχο, το SFBB_voucher θα είναι ενεργό και άμεσα χρησιμοποιήσιμο, ο δε ενδιαφερόμενος καθίσταται Ωφελούμενος της Δράσης

• Εάν δεν προσφέρονται ακόμη SFBB_Yπηρεσίες στην εν λόγω διεύθυνση από κανένα Πάροχο (αλλά έχει ανακοινωθεί ότι θα προσφέρονται μελλοντικά), το SFBB_voucher θα είναι ανενεργό, μέχρι τη στιγμή που ένας τουλάχιστον Πάροχος θα προσφέρει SFBB_Υπηρεσίες. Από τη στιγμή αυτή, το κουπόνι καθίσταται ενεργό, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται μέσω email και καθίσταται Ωφελούμενος της Δράσης.

Θα μπορεί επίσης να δει όλες τις Προσφορές SFBB_Υπηρεσιών από όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στο εν λόγω σημείο, και να εντοπίσει τη συγκεκριμένη Προσφορά που τον ενδιαφέρει, με αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες ή/και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα προσωπικά του κριτήρια.

Στη συνέχεια, οι Ωφελούμενοι, αφού επιλέξουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και την Προσφορά SFBB_Υπηρεσίας που επιθυμούν, μπορούν να εκκινήσουν την διαδικασία επιδότησης, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο μοναδικό κωδικό του SFBB_voucher. Σημειώνεται ότι το SFBB_voucher συσχετίζεται ταυτόχρονα με ένα μόνο Ωφελούμενο και μία μόνο ταχυδρομική διεύθυνση. Το όνομα του Ωφελουμένου και η διεύθυνση του SFBB_voucher θα πρέπει απαραιτήτως να ταυτίζονται με τον αντισυμβαλλόμενο του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου αφενός και τη διεύθυνση λειτουργίας της σύνδεσης που αναγράφονται στο τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο και στο Email Ενεργοποίησης αφετέρου. Στην περίπτωση που η υπηρεσία SFBB παρέχεται σε σημείο που προσδιορίζεται με συντεταγμένες, αυτές θα πρέπει να αναγράφονται στο SFBB_voucher και να ταυτίζονται με τις συντεταγμένες που αναφέρονται στο Email Ενεργοποίησης, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναγραφή τους στο τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο.

Επιλογή SFBB υπηρεσιών

Οι Ωφελούμενοι, εντός της περιόδου ισχύος του SFBB_voucher, αφού επιλέξουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και μία από τις εγκεκριμένες Προσφορές SFBB_Υπηρεσίας, υπογράφουν το τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο με τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο για την συγκεκριμένη Προσφορά. Μαζί με το τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο οι Ωφελούμενοι υπογράφουν το ειδικό έντυπο εξουσιοδότησης, με το οποίο παραχωρούν το δικαίωμα στον Πάροχο να εισπράττει αντ’ αυτών την αξία του κουπονιού.

Η εξουσιοδότηση είναι δυνατόν να καταρτίζεται ηλεκτρονικά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρ. 27 της από 20.03.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 68) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως ισχύει. Μπορεί επίσης να γίνεται χρήση ψηφιοποιημένης υπογραφής (e-signature) με τη χρήση ειδικής γραφίδας σε ταμπλέτα (pad) του Παρόχου. Στον Οδηγό της Δράσης προβλέπεται ενδεικτικό υπόδειγμα κειμένου εξουσιοδότησης κατά τα ανωτέρω.

Οι επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών), με υπεύθυνη δήλωσή τους για τον έλεγχο σώρευσης των Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας δεσμεύονται ότι, δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλεπόμενα όρια, τα οποία καθορίζονται στον Κανονισμό, στον οποίο εντάσσονται για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με ενισχύσεις που ήδη έχουν πάρει ή που έχουν αιτηθεί και τους έχουν εγκριθεί, της αιτούμενης στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού ενίσχυσης συμπεριλαμβανόμενης. Η υπεύθυνη δήλωση για τον έλεγχο σώρευσης των Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας υπογράφεται από τον ίδιο τον επιτηδευματία/ νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, χωρίς δικαίωμα εξουσιοδότησης άλλου προσώπου για τον σκοπό αυτό, και παραδίδεται στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο κατά την παραλαβή της SFBB Υπηρεσίας. (Η υπεύθυνη δήλωση είναι δυνατόν να υπογράφεται ηλεκτρονικά, («e-dilosi»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρ. 27 της από 20.03.2020 Πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 68) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως ισχύει. Πραγματοποιείται επικουρικός έλεγχος και καταχώριση σώρευσης των επιχειρήσεων (περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών) από το ΠΣ της Δράσης για λογαριασμό της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η διαδικτυακή σύνδεση θα πρέπει να εγκαθίσταται στη δηλωθείσα διεύθυνση ή σημείο λειτουργίας και να ενεργοποιείται το ταχύτερο δυνατό εντός των προθεσμιών που δεσμεύουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Για να θεωρείται ενεργοποιημένη η επιλεχθείσα SFBB_Υπηρεσία από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, θα πρέπει ο Ωφελούμενος να έχει προηγουμένως παραλάβει τον εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (modem/ router) .

Μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης, ο Πάροχος έχει χρονικό περιθώριο δέκα (10) ημερών προκειμένου να δηλώσει την ημερομηνία ενεργοποίησης στο ΠΣ της Δράσης. Μετά την επιτυχή δήλωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας από τον Πάροχο, αποστέλλεται το Email Ενεργοποίησης προς τον Ωφελούμενο με τα στοιχεία της παραγγελίας από το ΠΣ της Δράσης. Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος διαφωνεί με κάποιο από τα στοιχεία της παραγγελίας που αναφέρονται στο Email Ενεργοποίησης, μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσω του ΠΣ εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του Email Ενεργοποίησης. Στην περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, χωρίς την υποβολή ένστασης εκ μέρους του Ωφελουμένου, θεωρείται ότι η σύνδεση έχει ενεργοποιηθεί κατά την ημερομηνία δήλωσης του Παρόχου.

Σε περίπτωση που εντός της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών υποβληθεί ένσταση από τον Ωφελούμενο, ο Πάροχος ενημερώνεται για την υποβολή της ένστασης μέσω ειδικής λειτουργικότητας του Π.Σ. και η διαφορά επιλύεται σε συνεργασία με τον Ωφελούμενο. Εάν επέλθει συμφωνία με τον Ωφελούμενο, ο Πάροχος θα μπορεί να δηλώσει την επίλυση της διαφοράς στο Π.Σ. και την εκ νέου ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός των δέκα (10) ημερών και ο Πάροχος θα μπορεί να δηλώσει την αρχική ή μεταγενέστερη ημερομηνία ενεργοποίησης, ενώ ο ωφελούμενος θα έχει εκ νέου το δικαίωμα ένστασης, κατά τα ανωτέρω. Από τη στιγμή της υποβολής της ένστασης και μέχρι την επίλυση αυτής η παραγγελία θα αδρανοποιείται και ο Πάροχος δεν θα μπορεί να τη συμπεριλάβει σε αίτημα πληρωμής.

Σε περίπτωση που η διαφορά δεν επιλυθεί εντός τριάντα (30) ημερών, η παραγγελία θα ακυρώνεται και το SFBB_voucher θα αποδεσμεύεται από τον συγκεκριμένο Πάροχο ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια παροχής της SFBB _Υπηρεσίας τροποποιούνται κάποια από τα ακόλουθα στοιχεία:

• διεύθυνση ή σημείο παροχής SFBB_Υπηρεσίας Ωφελούμενου, υπό την προϋπόθεση ότι στην νέα διεύθυνση της σύνδεσης θα παρέχονται οι αντίστοιχες SFBB_Υπηρεσίες

•  Προσφορά SFBB_Υπηρεσίας (με άλλη εγκεκριμένη Προσφορά)

θα υποβάλλεται από τον Πάροχο στο ΠΣ η αντίστοιχη μεταβολή και θα αποστέλλεται νέο Email Ενεργοποίησης στον Ωφελούμενο με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της παραγγελίας.

Υποχρεώσεις εμπλεκόμενων μερών

Υποχρεώσεις Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Πέραν των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη γενική υποχρέωση της τήρησης των όρων της παρούσας και περιγράφονται στα υπόλοιπα εδάφιά της, οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι έχουν στο πλαίσιο της Δράσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

•  Να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια τυχόν εκ των υστέρων ελέγχων

•  Να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν τους ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην παρούσα Δράση, έως πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Δράσης.

Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

Πέραν των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη γενική υποχρέωση της τήρησης των όρων της παρούσας και περιγράφονται στα υπόλοιπα εδάφιά της, ο κάθε Ωφελούμενος έχει στο πλαίσιο της Δράσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

•  Να συνεργαστεί με τα ελεγκτικά όργανα, ενδεικτικά της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ, σε περίπτωση που επιλεγεί στο προς εξέταση δείγμα για τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης.

•  Να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα Δράση.

4. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της Δράσης

Οι απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης αφορούν στις ακόλουθες λειτουργίες:

1. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος Δράσης και εφαρμογών

2. Συγγραφή και ανάπτυξη Οδηγών και εγχειριδίων εφαρμογών

3. Λειτουργία Help Desk για θέματα Παρόχων, Ωφελουμένων και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος

4. Πιστοποίηση δαπανών και εκκαθάριση πληρωμών προς τους Παρόχους

5. Δημοσιότητα και επικοινωνία

6. Διαρκής και εκ των υστέρων αξιολόγηση της Δράσης

ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

•  Κάθε SFBB_voucher αφορά σε ένα συγκεκριμένο Ωφελούμενο και σε ένα συγκεκριμένο σημείο παροχής της SFBB_Υπηρεσίας (διεύθυνση ή συντεταγμένες).

•  Ένα SFBB_voucher που έχει εκδοθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο για μια συγκεκριμένη SFBB_Υπηρεσία.

•  Η διασφάλιση της ορθότητας των υφιστάμενων συμβολαίων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που επιχορηγούνται στο πλαίσιο της Δράσης, σε σχέση με τις ελάχιστες προδιαγραφές, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.

•  Για να θεωρείται ενεργοποιημένη η επιλεγείσα SFBB_Υπηρεσία από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, θα πρέπει η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση να είναι ενεργή και ο Ωφελούμενος να έχει παραλάβει τον εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (modem/ router).

•  Η ενεργοποίηση του SFBB_voucher επιτυγχάνεται με την υπογραφή της εξουσιοδότησης από τον Ωφελούμενο προς τον Πάροχο για την είσπραξη της επιχορήγησης αντ’ αυτού, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας ένστασης κατά του Email Ενεργοποίησης εκ μέρους του Ωφελούμενου.

•  Η ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα καταβάλλει στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους την αξία του κουπονιού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μετά και την πιστοποίηση υλοποίησης του αντικείμενου της Δράσης με βάση τη διαδικασία που θα περιγραφεί αναλυτικά στον Οδηγό της Δράσης.

•  Οι Προσφορές ανά κατηγορία, θα πρέπει να είναι αναλυτικές σε σχέση με τα παρεχόμενα πακέτα τους. Η τιμή των Προσφορών πρέπει να είναι αντίστοιχη με τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Επισημαίνεται επίσης ότι δεν είναι δυνατή καμία αύξηση τιμής εγκεκριμένης Προσφοράς χωρίς νέα έγκριση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.

•  Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της Δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Ενδεικτικά, θα πρέπει να διαθέτουν στοιχεία κατά έτος με την κατάσταση των συνδέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Δράσης, δηλαδή πόσες συνδέσεις παραμένουν ενεργές για πόσο χρονικό διάστημα και όποια άλλα στοιχεία κρίνουν χρήσιμα για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της Δράσης.

•  Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι οφείλουν να ακολουθούν, σε όλες τις Δράσεις προώθησης Προσφορών στο πλαίσιο της Δράσης, τα στοιχεία σήμανσης και τους κανόνες Δημοσιότητας της Δράσης, όπως αυτά αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.sfbb.gr.

•  Οι Ωφελούμενοι οφείλουν να διατηρήσουν την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που προμηθεύτηκαν μέσω της Δράσης για δύο (2) έτη από την ενεργοποίηση της.

•  Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Οδηγό Δράσης που θα εκδοθεί θα καθορίζονται οι αναλυτικοί όροι υλοποίησης και ολοκλήρωσης της Δράσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει 15 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 28 Ιουνίου 2022

ΟΙ Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ