27332/08-04-2024
Ειδικό πρόγραμμα για την επιχορήγηση φορέων στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω.

 

(ΦΕΚ Β 2193/10.4.2024)

27332/2024

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις»(Α’ 136).

2. Το άρθρο 8 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

5. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

9. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), (L119).

11. ^ν παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

12. ϊο π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

13. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

14. ϊο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 122).

17. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση υπουργείου και μετο-νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

18. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

19. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές Διατάξεις» (Α’ 139).

20. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

21. Την υπό στοιχεία 102928ΕΞ 2023/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

22. Την υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4-3-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 -Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων» (Β’ 1137).

23. Την υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20-6-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» (Β’ 2307), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. οικ.66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764), οικ.28011/635/9-7-2020 (Β’ 2855), 19505/1-3-2022 (Β’ 1238), 67442/18-7-2022 (Β’ 3819), 84253/13-9-2022 (Β’4898), 45580/4-5-2023 (Β’ 3157) και 97449/7-11-2023 (Β’ 6394) όμοιές της.

24. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966/ 21-04-2023 υπουργική απόφαση «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019» (Β’ 2614).

25. Την υπ’ αρ. 4667/114/21-12-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

26. Το υπ’ αρ. 3533/752/17-1-2024 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

27. Την υπό στοιχεία ΓΝ 12/2024 (Α.Π.: 14924 ΕΞ/ 30-1-2024) της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

28. Την υπ’ αρ. 81809/18-1-2024 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Δ.ΥΠ.Α.

29. Τις υπ’αρ.01-08/340/12-01-2024 (ΑΔΑ:94394691Ω2-

ΤΡΗ), 01-01/443/12-01-2024 (ΑΔΑ:9ΘΦΘ4691Ω2-3ΧΙ), 01-04/471/15-01-2024 (ΑΔΑ:6Ι394691Ω2-ΨΒΓ), 01-03/ 486/15-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΘ9Η4691Ω2-Α0Μ), 01-06/558/ 15-01-2024  (ΑΔΑ:ΨΠ874691 Ω2-ΖΛΓ), 01-02/567/

15-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΘΜΑ4691Ω2-Η3Β), 01-05/602/

15- 01-2024 (ΑΔΑ:9ΕΩΣ4691 Ω2- 21Ξ), 01-07/636/

16- 01-2024 (ΑΔΑ:9ΒΩΕ4691Ω2-ΞΔΥ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ.ΥΠ.Α.

30. Την υπ’ αρ. 6519/29-1-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

31. Το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα προσφέρει απασχόληση στην ομάδα στόχο, άνεργοι, ηλικίας 55 και άνω που ανήκουν σε ιδιαιτέρως ευάλωτες και μειονεκτικές κατηγορίες, εξυπηρετώντας την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα την ανάγκη συμπλήρωσης απαραίτητων ετών εργασίας για τη θεμε-λίωση συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

32. Την ανάγκη δημιουργίας επιπλέον θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος.

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, ύψους τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (31.200.000,00 €), εκ των οποίων ποσό ύψους έως 23.400.000,00€ καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. και ποσό ύψους έως 7.800.000,00€ καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Η δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ2493) θα ανέλθει για τα οικονομικά έτη 2024-2026 σε ποσό ύψους 23.400.000,00 €, η οποία είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού της ΔΥΠΑ και του τρέχοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, βαρύνει το οικονομικό έτος 2024 έως του ποσού ύψους 8.000.000,00€ και τα επόμενα οικονομικά έτη ως ακολούθως:

για το 2025: έως 10.000.000,00 €

για το 2026: έως 5.400.000,00 €.

Αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση ειδικού προγράμματος με τίτλο: «Πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω», ως εξής:

Άρθρο 1

Στόχος – Αντικείμενο

Στόχος του προγράμματος είναι η επιχορήγηση φορέων για τη δημιουργία 1.300 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης στον δημόσιο τομέα της υγείας, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους βάσει του προγράμματος που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινή υπουργική απόφαση, μετά τις 30-09-2023 και είχαν απασχοληθεί μέσω του προγράμματος αυτού στους φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης – Χρηματοδότηση

1.α. Η συνολική προκαλούμενη δαπάνη από την έναρξη έως και την προβλεπόμενη λήξη του προγράμματος προϋπολογίζεται έως το ποσό ύψους τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (31.200.000,00€), εκ των οποίων ποσό ύψους έως 23.400.000,00€ καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. και ποσό ύψους έως 7.800.000,00€ καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των δικαιούχων φορέων της γενικής κυβέρνησης.

β. Η δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ2493) θα ανέλθει για τα οικονομικά έτη 2024-2026 σε ποσό ύψους 23.400.000,00 €, βαρύνει το οικονομικό έτος 2024 έως του ποσού ύψους 8.000.000,00€ και τα επόμενα οικονομικά έτη ως ακολούθως:

-για το 2025: έως 10.000.000,00€

-για το 2026: έως 5.400.000,00€.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, δηλαδή οι φορείς του Υπουργείου Υγείας δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, καθότι χρηματοδοτούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, οι οποίες δεν θεωρούνται οικονομικές. Συνεπώς για τους ανωτέρω δυνητικά δικαιούχους δεν απαιτείται ο έλεγχος σώρευσης των επιχορηγούμενων ποσών.

Άρθρο 3

Ρόλος της Δ.ΥΠ.Α.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), είναι δυνατή η ένταξη ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω για εργασία στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά παρέκκλιση του ν. 4765/2021 (Α’ 6), μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

Μεταξύ των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τον ν. 2956/2001 (Α’ 258).

Άρθρο 4

Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φορείς του Υπουργείου Υγείας που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα που προβλέπεται στην υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-62017 (Β’ 2307) κοινή υπουργική απόφαση, και οι εν λόγω φορείς του Υπουργείου Υγείας δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

2.1 Ωφελούμενοι του προγράμματος της παρούσας είναι άνεργοι ηλικίας 55 ετών έως 67 ετών καθώς και άνεργοι άνω των 67 ετών και έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους βάσει του προγράμματος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 28286/450/ 20-6-2017 (Β’ 2307) μετά τις 30-09-2023 και είχαν απασχοληθεί μέσω του προγράμματος αυτού στους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Επιπρόσθετα οι ωφελούμενοι πρέπει:

α) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

β) να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9) που χορηγείται από το Κέντρο ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα και β) Καραμαού-να 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, των κατωτέρω επιπέδων: Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

γ) Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης τους από τον δικαιούχο: αα) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ββ) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περ. α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γγ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δδ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. εε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του Δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. στστ) Προκειμένου για ειδικότητες βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

δ) Ειδικά για τους ανέργους ηλικίας άνω των εξήντα επτά ετών (67) και έως εβδομήντα τεσσάρων ετών (74), είναι δυνατή η ένταξή τους στο πρόγραμμα, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έπειτα από υπεύθυνη δήλωση του ανέργου πριν από την υπόδειξη του ότι δεν έχει θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν έχει υποβάλει αίτηση για λήψη σύνταξης λόγω γήρατος.

2.2. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα για άτομα που: αα) θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή, ββ) δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

2.3. Οι άνεργοι δεν υποβάλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία (ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 5

Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων

1. Οι φορείς του Υπουργείου Υγείας που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινή υπουργική απόφαση, και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της παρούσας, υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης της Δ.ΥΠ.Α. με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την «Αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα. Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.dypa.gov.gr).

2. Στην περίπτωση έκδοσης εγκριτικής απόφασης, προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία αιτείται και δικαιούται να επιχορηγηθεί ο φορέας, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής που έχει υποβάλει ο φορέας και αποστέλλεται με e-mail στον δικαιούχο φορέα.

O αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), αφού ελέγχει την διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθο-ρισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά ο φορέας, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας, δύναται να υποδείξει ανέργους σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στους δικαιούχους φορείς διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.2) μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

α) τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.,

β) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από το δικαιούχο φορέα, και

γ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων. Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ο φορέας προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου. Ο φορέας προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-Δ.ΥΠ.Α.-θ-ΕΦΚΑ).

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Ο Δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση των γενικών αρχών του Διοικητικού Δικαίου και ιδίως της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης, κατά την επιλογή του ατόμου που προσλαμβάνει για εργασία. Για το λόγο αυτό, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως το ΚΠΑ2 με πλήρη και επαρκώς αιτιολογημένη αναφορά ως προς τα αντικειμενικά ή άλλα κριτήρια που εφάρμοσε σχετικά με την αποδοχή ή μη των υποδει-χθέντων. Η αιτιολογημένη αναφορά του προηγούμενου εδαφίου και τα κριτήρια που αναγράφονται σε αυτή δεν δύναται να οδηγήσουν σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα από πλευράς Δ.ΥΠ.Α.

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2 ταυτοποίηση των αναγγελιών πρόσληψης του φορέα στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με τις εγκριθείσες θέσεις.

Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας για την πρόσληψη, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην έκδοση απόφασης i) ολικής ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που ο φορέας δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή ii) τροποποίησης προϋπολογισμού λόγω μερικής ανάκλησης θέσεων στην περίπτωση που ο φορέας κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.

Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί ο φορέας, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής. Επίσης στην περίπτωση που ο φορέας προβεί στην πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί με συστατικό σημείωμα από την Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2), τότε οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλησης αντίστοιχα.

Άρθρο 6

Ποσό και συνολική διάρκεια του προγράμματος

1. Ποσό επιχορήγησης.

α. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

2. Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

3. Για την πρόσληψη ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Άρθρο 7

Διαδικασία και Όροι καταβολής επιχορήγησης

1. Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε διμήνου απασχόλησης, ο φορέας υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης. Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαι-ολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης.

2. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο φορέας είναι τα εξής:

α) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του επιχορηγούμενου προσωπικού του φορέα (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα).

β) Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. και δεν απαιτείται να υποβληθούν από τον δικαιούχο.

γ) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τρα-πέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ ή αντίγραφο λογαριασμού ΙΒΑΝ από Internet banking, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία του δικαιούχου (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι τηρεί τους όρους του προγράμματος και την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και γενικότερα την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, για το χρονικό διάστημα που αιτείται να επιχορηγηθεί.

4. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών του ΚΠΑ2 προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο φορέας. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).

5. Σε περίπτωση απόρριψης της αξίωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω Οργανισμού με απόφαση του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, τότε η αξίωση του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, εφόσον ο φορέας λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

6. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δι-ενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.

7. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. στην έδρα ή στο υποκατάστημα του φορέα όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό του φορέα.

8. Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση), όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

9. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον, εθνικό και ενωσιακό, πλαίσιο καθώς και η πρόσκληση.

10. Μετά το πέρας της κάθε επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο φορέας.

11. Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους ελέγχους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ., όπως ισχύει, σε ελεγκτές υπαλλήλους προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο φορέας τηρεί τους όρους του προγράμματος (ενδεικτικά: απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού, κ.τ.λ.).

12. Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία.

13. Οι ελεγχόμενοι φορείς υποχρεούνται:

α. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους ελεγκτές υπαλλήλους και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος,

β. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013 (Α’ 88),

γ. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται.

14. Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.

15. Ο φορέας δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις επί της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται αμελλητί από τον προϊστάμενο του ΚΠΑ2 ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.

16. Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων. Εάν ο φορέας δεν υποβάλει εμπρόθεσμα αντιρρήσεις ή δεν γίνουν αποδεκτές, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση (ενδεικτικά: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης, κ.τ.λ.), η οποία κοινοποιείται στον φορέα. Κατά της απόφασης, ο φορέας δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.

Άρθρο 8

Διακοπή επιχορήγησης -Δημοσιονομική Διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στον φορέα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), για την απόδοση στη Δ.ΥΠ.Α., καθώς και οι διατάξεις της υπ’ αρ. 1016784/1299-25/0016/26-021997 (Β’ 120) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων της Δ.ΥΠ.Α. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς για κάθε φάση του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι κατά την επέκταση του προγράμματος στο δωδεκάμηνο (12μηνο) απασχόλησης οι κυρώσεις θα επιβληθούν αυτοτελώς μόνο εφόσον ο λόγος διακοπής προκύψει μετά τη λήξη του πρώτου δωδεκαμήνου απασχόλησης.

Άρθρο 9

Επιμήκυνση Προγράμματος

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση του φορέα σε περίπτωση α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση του φορέα και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 10

Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α., επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016 (Β’ 1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα α) οι ενστάσεις για την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης απευθύνονται στο Γρα-φείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών (ΚΠΑ 2 ή στα τμήματα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών των Περιφερειακών Διευθύνσεων). Οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις και στην περίπτωση που η αίτηση χρηματοδότησης έχει εγκριθεί με τροποποιημένα στοιχεία (όπως του αριθμού εργαζομένων που δικαιούται ο φορέας). β) Οι ενστάσεις για την απόρριψη καταβολής επιχορήγησης, διακοπής, προτεινόμενης δημοσιονομικής διόρθωσης κ.λπ. απευθύνονται στο Γρα-φείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Όλες οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από τον Προϊστάμενο και τον κάθε φορά υπάλληλο του Γραφείου/Τμήματος Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών ΚΠΑ2. Το αρμόδιο όργανο των ΚΠΑ2 που ολοκλήρωσε την αρχική αξιολόγηση του φακέλου του φορέα διαφέρει από το όργανο που θα εξετάσει την ένσταση. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης της Δ.ΥΠ.Α το οποίο θέτει το αίτημα του φορέα υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις τους εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Άρθρο 11

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος

Οι έλεγχοι στους δικαιούχους του προγράμματος δι-ενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα αναφοράς (24 μήνες). Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που αφορούν τους όρους της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον φορέα. Οι ελεγχόμενοι φορείς υποχρεούνται: α) να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013, β) να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται.

Άρθρο 12

Τελικές διατάξεις

1. Με Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας.

2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

3. Ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α. δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

4. Περαιτέρω λεπτομέρειες εξειδικεύονται με τη Δημόσια Πρόσκληση που θα εκδοθεί για την υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  Εσωτερικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ